VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT Xatei*<la({ IT «Januari !W.' 3. TT" jaar. De opsteller van de Veurnaar heeft de oorzaak gevonden, die liet zoogezegd groot schandaal in het Hof van Sakxen heeft teweeggebracht. Al de dag- en weekbladen, uit alle landen, hebben artikels op artikels ge drukt, om zoo het mogelijk, de realiteit van de zoo geruchtmakende gebeurtenis aan de verbaasde wereld te laten kennen. Allen hebben, volgens hunne zienswijze, de prinses niet te De hartelooze tijgerin de vrijzinnige scholen zonden, woord alles gedaan wal mogelijk l j de kinderen onwetend einde hen lot gedwee als slaven op te Landbouw. Zondag 18 Januari 1903, ten 3 ure namiddag, in de Gemeenteschool, alhier, vijfde h-s van Groenselkweek en Fruit- boomkunde. gegeven door den heer De Muynck, hofbouwkundige te Eerneghem. Onderwerp Over het voortkweeken, snoei en standplaats van den Wijngaard. 1 I>e knoeierijen met <le werkmanspensioenen. Een blad klaagt de volgende misbruiken aan, bestaande in de toekenning der werkmanspensioenen, gegeven dooi’ hel gouvernement Hel misbruik is loe te schrijven aan de gemeenle-besluren, die voor dil pen sioen voorstellen, ouderlingen, die geene werklieden geweest zijn volgens de ter men der wel, ofwel personen, die een zekeren welstand genieten, terwijl ande ren die recht hebben op pensioen, op de lijst worden anngeleekend als hebbende niets noodig. Er zullen inlichtingen gezonden wor den aan de. gemeenten, om ze te ver plichten de wet op juiste manier toe te passen en ze de verantwoordelijkheid onder liet oog le brengen die zij op zich laden door hel afleveren van getuig schriften, uil welwillendheid loegestaan. Van een anderen kant, en dil is een misbruik, van een anderen aard, maar even strijdig met den wil van den wet gever stelt men vast dal de bureelen van weldadigheid de hulp aan de nood lijdende families verminderen, indien een lid der familie hel pensioen van 65 frank ontvangt. Hel bureel van weldadigheid is vrij, maar door aldus te handelen miskent hel den geest der wet. Üet pensioen van 65 fr. is ingesteld om de invallieden van den arbeid te ver lichten en niet om het deel dal hun werd toegekend in hel erfdeel der armen te verminderen. De minister Francotie lieefl eene zitting gehouden met al de voorzitters en schrijvers der provinciale commissie be last met hel toekennen der pensioenen aan de ouderlingen. Men weel dal er voor 1903 reeds dertig duizend aanvragen meer zijn neer gelegd dan in bet vorige jaar het geval was. Dit maakt bij de twee millioen frank meer uitgaven en dal zouden de brave behoudsgesinde werkliedenbeschermers niel geerne doen. Nu zal men eens nazien wie er zoo al kan op zijde gezet worden. Hel schijnt dat sommige katholieke gemeenten al hunne vriendjes op de pen- sioeulijst brachten, zelfs zij die in ’t geheel geen nood hadden. T Is le hopen dal men die soort van bedriegers eens goed bij den kraag zal vallen; maar dal men van een anderen kanl voor de oude afgezwoegde werkers zoo breed mogelijk weze. Geene kleingeestige duitenkheverij in dit geval. Hel Staatsblad van 25 December 1902 beval een nieuw reglement betreffende de toekenning van het ouderdomspensioen van 65 frank De personen die een inkomen van 300 frank ’s jaars 600 fr. voor man en vrouw hebben, of personen die in een gesticht of bij bijzonderen, woonst, klee- deren en onderhoud ontvangen, kunnen geene rechten op hel pensioen doen gelden; alsook de personen die sedert kweeken. En de uitslag O, die is ontzettend In België wordt enkel 12 millioen be steed aan hel onderwijs, winnen de onder wijzers in middencijfer 1200 fr., terwijl de gendarmen et 1700 winnen, zijn er op 1000 inwoners 128 ongelelterden, is de barbaarseb heid op den buiten zoo groot dat men alle weken hoort van messenge vechten en moordtooneelen. Ziedaar de vruchten van het klerikalism 1 Zou de Veurnaar of de Moniteur van hel stadhuis ons niel kunnen zeggen wan neer de openbare aansteding van het leggen der kassei rond de stadswandeling plaats zal hebben Welverdiende belooning. Met veel genoegen hebben wij ver nomen, dat de burgermedalie van f*1® klas toegekend is aan Pieter Vermeersch, brief drager ter stede, voor meer dan 35 jaren dienst, dezer dagen is ter band gesteld geworden. Briefdrager Vermeersch is een voor beeld van een ambtenaar, eerlijk en be- dienstig, die altijd zijne laak met de meeste bezorgdheid en stiptheid vol brengt; ook wordt hij door het personeel van het Postbestuur evenals door de burgerij geacht en bemind. Wij wenschen fiet burgerkruis nog lange jaren op zijne edele borst le zien prijken. Harlelijk proficiat. min dan een jaar werden veroordeeld voor openbare dronkenschap, of die zich mei een bedriegelijk inzicht van hunne goederen ontmaakt hebben. Alle aanvragen moeten door bemidde ling van den burgemeester gezonden worden aan den voorzitter van hel be- schermingscomiieil der werkmanswo ningen, die ze na onderzoek mei de ge nomen beslissing aan den gouverneur der provincie zendt. Dit Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar; 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cenl. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote /etters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De Annoncen voor Belgie, uitgezonderd beide 1 laanderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men schrijft in bij L. V.INDEN kerckiioVE, Drukker-Uitgever, Oostslraat, 6, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Onderwijzers en Normaalscholen. Terecht wordt geklaagd over de mangel aan degelijke, knappe onderwijzers tredend uil de Staatsnormaalscholen. De gemeenten die zich deze personen willen aanhechten vinden er geen, daar kandidaten uil de Staatsnormaalschool tredend mei eene laniaarne moeten ge zocht worden. Klagen helpt in T geval niet, er moei naar een redmiddel van dien toestand worden uilgezien. Bestaligen wij vooreerst dal pogingen worden aangewend om het aantal Staats scholen, reeds op hel minimun gebracht, nog le verminderen, terwijl hel aantal bisschoppelijke normaalscholen steeds aangroêit. Inderdaad, ten huldigen dage lelt men niet minder dan een zestigtal fabrieken van klerikale diploma’s over hel land verspreid, zelfs in boerekralen als Brugelelle, Blegny, Trembleur, Champion, Gyseghem, Pesches en andere verlichte centrums opgericht. Binnen kort zal elk klerikaal gehucht, dat aanspraak maakt op den titel van be schaafde kraal, zijne bisschoppelijke nor maalschool en zijne gendarmerie hebben. Hel feit dal eene Staatsnormaalschool niel meer dan 20 leerlingen mag aan vaarden, terwijl de vrije scholen een onbeperkt aanlal leerlingen aanvaarden, is niel van aard om veranderingen in dien toestand le brengen. In het vlaamsche land, ten anderen, wordt waargenomen dal bij begoede jongelingen de voorliefde die vroeger voor het onderwijzersambi werd beloond, stilaan uitsterft. De plaats wordt slecht betaald en brengt weinig eer of aanzien mede. Van den anderen kanl wordt door de openbare machten alles in T werk gesteld, om de aanvaarding van jongelingen in de Staatsnormaalscholen le bemoeilijken. Hel aanvaardingsexaam is er vrij wat moeilijker gemaaki dan hel exaam op gelegd aan nonnetjes en kwezels die zich voor de middenjurij aanbieden, om hun diploma van onderwijzeres te bekomen. Als men daarbij voegt dat hel diploma van eene Staatsnormaalschool builen de groote sleden, als een bewijs van anti- clericalism wordt aanschouwd en de voordeelen nagaat die allerwege aan leer lingen van bisschoppelijke scholen wordt verstrekt, verwonden hel ons dal de Siaatsgestichien nog een enkelen leerling hebben. De studiebeurzen, inderdaad, bedragen er niel meer dan 50 fr. De provincieraad van Wesl-Vlaanderen, die 10,000 frank subsidie schenkt aan de bisschoppelijke gestichten van Thielt.Thouroulen Brugge, kern er ternauwernood 100 toe aan de Staatsnormaalschool. Er is maar een enkel redmiddel voor dien toestand het verbond, de eendracht lusschen al de anticlericalen. Er is haast bij dal de klerikale regeering worde omgeworpen, of de overwinnaars van morgen zullen niets meer vinden dan puinhoopen. tram veurne-oostende. de prinses gelijk of ongelijk gegeven. De Veurnaar, integendeel, is categoriek. Het schandaal van hel Hof van Sakxen is gebeurd, omdat biechten ging. ging niet te biechten, stijl Veurnaar). Moet men geenen toupet hebben, zulks ie schrijven Juist alsof men zonder de biecht, niel gelukkig met zijnen echtge noot kan leven, geene moederlijke liefde kan bezitten, geene eerlijke vrouw kan zijn. Allons done, farceur. Dal de Veurnaar eens in sommige katholieke huizen en paleizen binnen- dringe en er tracht de geheimen van le ontsluieren; hij zal aardig slaan kijken, op wat er zooal gebeurt, in die zoo krisle- lijke huisgezinnen, onder zedelijk en geestelijk oogpunt, Verre van ons, het lichtzinnig gedrag der Sakxische prinses goed te keuren, toch wai ons legen de borst stoot, is de gemeene, vuige laai, welke de Veurnaar gebruikt om hel voorval aan zijne lezers bekend le maken. Foei, voor zulk vuil modderwerk. Het Onderwijs in Pruilen. Zooals algemeen geweien is beslaat in Pruisen hel verplichlend onderwijs. Eik kind moei van U lol 14 jaren ter school gaan. Ten dien opzichte zijn de volgende cij fers die we onlleenen aan de deuische Statistische Correspondentie heel belang wekkend. In Pruisen zijn er 36,734 openbare lagere scholen welke 88,343 onderwijzers en onderwijzeressen lellen. Bovendien waren er nog 1863 onderwijsplaatsen beschikbaar. De scholen werden in 1901 door 5,680,870 kinderen bezocht wal sedert 1876 eene vermeerdering daarstelde van 434,044 leerlingen. Wal gaf de Staal nu uil lot onderhoud dier scholen In 1901 besteedde de regeering 317 miljoen franken aan hel onderwijs! De loonen der leden van het onderwij zend personeel zijn de volgende Een onderwijzer der stad wint 3000 fr.; een onderwijzer van den buiten 2116 fr. eene onderwijzeres der stad 2000 fr.; eene onderwijzeres van den huilen 1650. Wal zijn nu de uitslagen van die op- offei ingen Pruisen lelt maar 1 ongeleerde op 1000 inwoners en dil land staal op gebied van nijverheid en wetenschappen aan T hoofd der Europeesche landen. Wordt men niet treurig aangedaan wanneer men deze cijfers leest, als men bedenkt hoe hel hier in Belgie toegaat De klerikalen hebben hier altijd alles gedaan wal ze konden om hel vrijzinnig ouderwijste dooden; zij hebben honderden scholen gesloten, talrijke onderwijzers en onderwijzeressen broodeloos gesteld, ouders vervolgd die hunne kinderen naar in een was om hel officieel onderwijs le vernietigen m I...J le houden, ten ADVERTENTIE-BLAD Veurne Statie 5 58 7 43 8 47 10 52 Gent Brussel Brussel Gent Duinkerke Adinkerke Veurne Dixmudo Oostende Nieuport Coxyde Yper Hoogstaede-Linde Loo Alveringhem Veurne Voorstad Veurne Statie Veurne Statie Veurne Voorstad Alveringhem Loo Hoogstaede-Linde Yper OngehoordI 6 41 6 49 5 15 Lichtcrvelde 6 28 Cortemarck 6 48 Dixmudo Veurne Adinkerke Duinkerke 6 24 9 42 11 43 12 31 Alleenlijk den Zaterdag. TRAM OOSTENDE-VEURNE. 5 06 7 42 10 48 12 20 14 45 17 16 20 10 5 55 8 43 11 47 13 20 15 47 18 19 21 10 Oostduiukerke 6 12 9 00 12 04 13 37 16 04 18 36 21 27 Coxyde 6 20 9 08 12 12 13 45 Li 12 18 44 21 35 Veurne Markt 6 32 9 20 12 24 13 57 16 24 18 56 21 47 Veurne Statie 6 38 9 26 12 30 14 03 16 30 19 02 21 53 VraagKken. - n-Mat».. 5 12 6 55 Veurne Markt 5 18 7 01 Coxyde Nieuport Oostende 5 55 8 57 10 54 9 41 11 47 15 51 17 50 9 50 11 55 16 02 18 03 7 20 10 18 12 26 16 30 18 31 7 50 10 45 12 55 17 11 19 01 8 06 10 56 13 30 17 22 19 36 9 26 12 05 14 55 18 46 21 13 Vertrekuren van den I.lzer<Miivcg en 3 03 5 00 «lei» B uii rt-poorxK-g'. 9 50 12 36 15 04 18 10 20 00 9 56 12 42 15 10 18 16 20 06 5 30 7 13 10 08 12 54 15 22 18 28 20 18 Oostduiukerke 5 38 7 21 10 16 13 02 15 30 18 36 20 26 5 56 7 39 10 34 13 20 15 50 18 55 20 47 6 55 8 38 11 32 14 18 16 50 19 54 21 34 4 43 5 06 Cortemarck 5 34 Lichtcrvelde 5 47 7 12 8 25 10 49 13 15 17 01 20 10 22 50 9 36 14 32 16 30 18 07 7 28 11 37 15 50 17 14 19 24 8 42 13 28 17 02 19 29 20 47 8 56 13 43 17 II 19 40 21 18 7 15 9 21 14 09 17 39 20 06 21 43 9 49 14 38 18 05 20 32 22 07 7 54 10 01 14 56 18 17 22 24 4 13 7 12 11 18 9 48 10 35* 12 41 15 55 18 40 5 24 8 42 10 43 11 31 13 34 16 50 19 35 5 37 8 55 10 56 11 44 13 47 17 03 19 48 5 53 9 11 11 12 12 00 14 03 17 19 20 04 6 19 9 37 11 38 12 26 14 29 17 45 20 30 14 34 17 50 20 30 TRAM VEURNE-YPER 4 36 7 43 9 55 10 26’ 13 00 16 02 18 12 4 41 7 48 10 00 10 31 13 05 16 07 18 17 5 07 8 14 10 26 10 57 13 31 16 33 18 43 5 23 8 30 10 42 11 14 13 47 16 49 18 59 5 36 8 42 10 55 11 27 14 00 17 02 19 12 6 31 9 37 11 50 12 22 14 55 17 57 20 07 Alleenlijk den Woensdag. TRAM YPER-VEURNE. 4 32 7 47

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 1