ZING Gesticht van Dr L. DOGNIAIX WATERBREUK, aderbreuk genezing eenige dagen en voor liet leven, door de bijzondere methode van doktor L. Dogniaux. MISVORMDE LEDENg u itd kwaadaardige kniestijfheid, enz. Openbare Verpachting der ONROERENDEGOEDEREN loebehoorende aan hel Bureel van Weldaad en de Kerkfabriek van Vinchem. Op gewone voorwaarden en borgstelling. Licilalie-Verkooping in ééne zitting, van Te pachten Veurne. T ALIEHOUT. J I f aan de Elzen- Studie Duin- bij Eduard Eieren p. 26 fr. 2-50 2-70 fr. 2-10 2-60 Leopold Hekaerl, Midden Leegste van den Notaris DONCK, TE VEURNE. 11 Jan. ongezaagde 1903, le Vinchem, ter .'I bewoond 11 le Veurne. Algemeene lijdingen. Bij koninklijk besluit van 15 Januari 1903, zijn benoemd, voor het jaar 1903, lol militaire leden der revisieraden der provinlie Wesl-Vlaamieren Werkende ledenDe heeren Pinte, majoor bij hel 4’ linie; Baron de Slien d’Allenstein, id. 3’ lanciers, Verlommen, kapilein-commandanl 4' linie. Plaatsvervangers De heeren Dumoulin, majoor, 4e linie, de Formanoir de la Caserie, id. 3' lanciers en Devos, kapilein- commandanl, gendarmerie. Zondag is het parket le Adinkerke afgestapt, vergezeld van een doktoor om een onderzoek in le stellen en de lijk schouwing te doen van een onbekende, die aldaar aangespoeld was. De drenke ling, als matroos gekleed, was erg ge kwetst aan den neus, had de bovenste reeks landen weggerukl en scheen niet lang in water verbleven le hebben. De uitslag der lijkschouwing is niet gekend. Men gelooft noglans niet zich tegenover eene misdaad le bevinden, daar de won den van den ongelukkige zeer goed hem door hel een of ander vaartuig kunnen toegebrachl zijn. Zondag namiddag, is langs den burgweg van Veurne naar Coxyde eene werkmanswoonsl afgebrand met alles wat er in was. Hel huis alleen was verzekerd. Den 6 dezer, rond 3 ure, reed eene vischverkoopsiervan Lombartzijde, Kulalie Moerman, huisvrouw Vandevelde, met eene hondenkar langs den steenweg van Nieupoorl naar Dixmude, toen zij. op hel grondgebied van Ramscapelle, door twee dronkaards aangerand, van de kar ge sleurd en deerlijk geslagen werd. De arme vrouw kon vluchten. De deugnieten vier den dan hunne woede bot op de honden en stielen deze met de kar in de gracht. De daders zijn gekend. Zaterdag avond, rond 5 1/2 ure, ver nam de policie-kommissaris le Nieupoort- Baden dal men licht gezien had in de onbewoonde ville Sweet Home. Vermoe dende dal er dieven ingebroken waren, ging hij bij Philip Eeke, den bewaker der villa, den sleutel halen, alsook een lan- leern. Toen de policie-kommissaris in de villa kwam vond hij er al de deuren en kassen opengebroken en alles overhoop •geworpen. Hij hoorde gerucht in de voor kamer van hel eerste verdiep, waarvan de deur langs binnen gesloten was. Na herhaaldi lijk geklopt en geroepen en geen antwoord bekomen te hebben, hield de policiekommissaris de wacht tol de komst van Philip Eeke, die schrijnwerker is en beitel en hamer gaan halen was om de deur open le breken. Men vond in de kamer alles in de groot ste wanorde. In een der bedden, onder verscheidene dekens lag een kerel ver borgen. De dief werd seffens aangehouden en ondervraagd. Hij had reeds een aantal voorwerpen gereed gelegd om mede le nemen Uit den wijnkelder had de schelm twee flesschen wijn gehaald, om op de kamer uil le drinken. Hel parkel van Veurne verwittigd, kwam zondag ter plaats en heeft een aanhoudingsmandaat legen den dief afgeleverd. Hel is de ge naamde Decap Arthur, 26 jaar oud, ge boren le Caeskerke, zonder gekende woonst, die reeds verscheidene veroor- deelingen ondergaan heeft. Een koninklijk besluit van 27 Decem ber machtigt den gemeenteraad van Dix mude tot hel leenen, van T weldadigheids bureel en van de burgerlijke godshuizen aldaar, onderscheidelijk van sommen van 40,000 of 37.500 franken hel weldadig heidsbureel en de burgerlijke godshuizen, te Dixmude, tot hel vervreemden van Belgische Staatsfondsen, om bedoelde leeningen le doen. Telegraaf. Te Caeskerke wordt een openbaar telegraaf bureel ingerichl. Een Hond. De kring Brugge- voorwaarts heeft hel uitmuntend ontwerp opgeval van de stichting van eenen Bond der Belgische maatschappijen van aan trekkelijkheden. Hel eerste teeken van leven van dezen bond zou beslaan in een congres dat in Juli aanslaande le Brugge zal gehouden worden. Hel eere-voorziller- schap van den Bond zal aangeboden worden aan Priné Albert. Hel congres zou veel bijdragen tol de verwezenlijking van hel ontwerp, dat vooruitgezel is om ter gelegenheid van den 75’ verjaardag der stichting van onze onafhankelijkheid, in geheel Belgie grootsche feesten op louw te zeilen, zooals een groole histo rische stoet met uitgang in de bijzon derste centrums tentoonstelling, con certen, betoogingen, enz. De halve frankskens met de beeltenis van Napoleon 1 of Napoleon 111 hebben zegt een blad van Parijs, sedert 1 Januari 1903 geen wettigen koers meer; gezegde stukken die in de Bank terugkeeren, zullen niet meer worden uitgegeven, maai de andere zullen nog door de Bank aan de volle waarde, 50 centiemen, aanvaard worden, tol nader bericht. Hel is derhalve goed zich van heden af van deze stukjes te ontmaken, dfe na dit zou worden gevolgd met sterke depressies eti enkele kritieke dagen omstreeks 14 en KANTOOR VAN DEN Notin'!» JOHEPH I Il kl.YH, TE ALVERINGHEM. MAANDAG 16 FEBRUARI om 1 t/2 uren namiddag, lc V herberg het (.ouden Hoofd door Marcel Simons. KANTOOR VAN DEN Notaris CAMILLE DE CAE, TE VEURNE. WOENSDAG 21 JANUARI 1903, ure voormiddag, ter Vredegert chlszaal Gemeente Houthem. Zaailand, bij kadaster wijk B, Nr 393. voor 1 hectare 2 aren, bij meting groot 96 aren 58 centiaren, aan de Elzen- lapslraal. Gebruikt door den medegerechligden heer Pieter-Jules Terlinck, lol baafmis 1904, aan 123 fr. 's jaars, boven de lasten. Nadere inlichtingen bij Ml,r DE CAE voornoemd. 16 Januari. Dan weder hooge druk bij Westewinden van 18 tot 26 en op de laatste dagen der maand depressie met veel vochtigheid, regen en sneeuw. Of dal alles uitkomi kan ieder beoordeeleu... op 1 Februari. Intusschen mogen we onze oorkens vasthouden Burgerstand der stad Veurne. Woensdag 28 Januari 1903, om 3 ure namiddag, ter le verkoopen herberg te Veurne, TOEWIJ van Stad Veurne. Hoek der Vleeschhouwer- en Zwarlenonnen- straat. Een groot Woonliula-Herberg genaamd den Witten Leeuw met eene WerkmnnHwooiiHt en 1 are 18 centiaren grond van gebouwen en koer, bekend bij kadaster wijk A, N' 410k Gebruikt de kleine Woonst door Deschrijvere, mils 78 fr. 's jaars en de Herberg door den verkooper M. Louis Haeye, al mi l recht tot 23 April 1903. Slechts ingesteld fr 3500. Herberg de held Zannekein, Zwarte nonnenstraal. Onmiddelijke ingebruiktreding. Wulpen. De Herberg hel Vooruit met 3 aren 12 cent, grond en erve, slaande op den dijk. Bewoond door Engel Beun, lol 1“ Mei aanslaande. Te bevragen bij L. DE BO1S, brouwer, I Veurne. ■NTETNTIDITXE VAN CO KOOPEN gekapt zwaar Berken, Esschen en Elzen MAANDAG 19 JANUARI 1905, om 2 ure namiddag, te ALVERINGHEM, in hel beluik vau hel kasteel van M. Graaf Henri Visart de Bocariné. Bestuur Isidore Dedeurwaerder, le Alveringhem. CoinbntHchuiving in den Inval, bij Th. Dutnon, op Zondag 18 Januari. CombntHctiutviiiK bij Sylvester Stroom, in den Transvaal, op Zondag 18 Januari. Cnmbntscliuivlng op Zondag 18 Januari bij de wed" Dupon, Oude Beesten markt. CoinbntBctiuiving in de iNieu- poortbrug, bij F. Pouchele, op Zondag 18 Januari. ConibntHcliulving ter herberg 't Kroonhofbij Henri Demolder, op Zondag 18 Januari. Combatacliuiving en boiling voor een koppel hennen op Zondag 18 Januari, in de herberg de drie Hofsteden bij August Schallier. Combntsctiui'ving ter herberg it la Helle Vue bij August Torrelle, Kaaiplaals. op Zondag 25 Januari. ConibntHCtiuiving bij De Cleirc- Duforet, herberg Sl Arnoldus kerkstraat, op Zondag 25 Januari. Coinbatachuiving en smijiing voor een vel konijn op Zondag 25 Januari, bij Louis Dejonghe, Ha nd hoogstraat. Op Zondag 25 Januari ler herberg Wulpentlamme bij Jacobus Druwó, (tolling voor een koppel veile kiekens of 4 fr. Den zelven dag, Parochie kermis, 5 fr. prijzen te winnen zonder inleg. CombatHctiuIving op Zondag 1" Februari, in de Ham bij August Vandewoude, Oude Beestenmarkt. ConibntHcliuivlnK op Zondag I" Februari in de Vrede bij Eduard Lauwaerl, Panneslraal. GonibnlHcliiiiving en boiling voor een koppel kiekens, een vel konijn en verscheidene andere prijzen, bij Théophile Duwel, op Zondag ln Februari. Sm ij ting op den vogelpik, voor eene hesp, op Zondag 15 Februari bij Pieter Kestvlool, Slatieplaals. Inleg 15 ch. Hotermarkt (per kilo). 7 Jan. Hoogste prijs fr. 2-80 Midden 2-55 - 2-30 Kantoor van den Deurwaarder GOOSSEN, Vestenstraat N* 45. te Veurne. OP WOENSDAG “25 FEBRUARI 1903, zijnde Assche-Woensdag om 2 ure namiddag, te Veurne-Bewesler- poorl, bij de herberg van l bij de Adinkerke-brug. O O I‘ D van seboone gezaagde on _..„v HOUTWAREN. bericht maar 20 centiemen meer /uilen waard zijn. Hel ware ook goed dal de Belgische Regeering imijds een bericht afkondigde over hel intrekken dezer muntstukken. Gebruikt de Lessive du Génie voor het kuischen van vloeren, vaatwerk, zilverwerk, schilderingen, vetgemaakte potten. De nieuwe reiskaartjes van den ijze renweg. De werkhuizen van den Staal den Timber genaamd, hebben een groot werk geëindigd, namelijk de fabri- ka ie van dertig millioen reiskaartjes. Deze koepons werden in voege gebracht op 1 januari; zij hebben eene groene kleur voor de eerste klas, geel voor de tweede klas en bruin voor de derde. Die maatregel werd door hel beheer van ijzerenwegen genomen om gelijkheid te brengen in de kleuren met de andere maatschappijen van ijzerenwt gen. Dit werk is in 4 maanden tijd afgedaan door de ploeg gewone werklieden van den Timber, zijnde ten getalle van dertig, verder door een twintigtal nieuw aange worven werklieden; hel werk, begonnen in september, werd onverpoosd dag en nacht voorlgezel. Gemeld werkhuis voor de fabricatie der reiskaarten, bezigt een personeel van 50 man; bij de koepons, maakt het per jaar gemiddeld voor twee millioen en half frank waarde zegels voor de kleine colis. Met spijl kondigen wij de dood aan van M. Frederic D’Hont, ridder der Leopoldsorde, ridder der Orde van land- bouwverdiensten van Frankrijk, secretaris van den hoogeren Landbouwraad, be stierder van het sledelijk laboratorium, leeraar bij de nijverheids- en beroepschool van Kortrijk, lid van de plaatselijke ge zondheidscommissie, lid van de verschil- lige landbouwcomicen van West-Vlaan deren. Belangrijke smokkelhandel. Do korreclionneele rechtbank van Bijssel had woensdag een belangrijken smokkelhandel te vonnissen. Den 20" september kwam te Deulemom hel schip Vaissot, eigenaar J. B. Van Damme, van Gent, met eene lading van 257,000 k. lijn zand, in bestemming voor M. Dumelz-Singcr, te Bijssel. Het schip werd aan de kant gemeerd, en de douaniers onderzochten bel nauwkeurig In hel achterdeel, nabij het roer, ontdekten zij eene soort ingetnaakle kas van 75 centim. breed, 67 diep, en 5 m. lang. Daar zaten verborgen 919 kilos belui- sche tabak, ter weerde van fr. 11,487.50. Ziende dal hij ging geknipt woideiL sprong Van Damme aan wal en vluchte naar België. De korrektionneele rechtbank van Bijssel heeft hem woensdag bij verstek veroor deeld tol hel maximum der straf1 maand uevang, fr. 11,487.50 boel, verbeurtver klaring der 257,000 kilos zand, die eene weerde vertegenwoordigen var. 2000 fr. De lijfsdwang is bepaald op 2 jaar. De sports. De tegenwoordige snel heid. 1902 is hel jaar der snelheid geweest, de records zijn verre vooruit gegaan. In lu i gaan biachl de kampioen Meaghe, hel lol 13 kil. 142 m.; voor het loopen deed Wackers 18 kil. 878 m. terwijl de Fransche record aan Thomas behoort met 17 kil. 726 m. De automobiel-bool Luhere deed 34 kil. 896 m. en Snowdon, met zijne wieler- schaatsen, 28 kil. 900 m. Het Amerikaansch draafpaard Mac Gyowan Captain, legde 33 kil. 40 m. af. De neger wielrijder Heilspath bezit den record van hel uur op rijplein, zonder gangmakers, met 41 kil. 932 m. Baugé, door een motocyclel gesleept legde 50 kilom. af, op baan, terwijl Contend onlangs op den Buffalo-Velo- droom, gesleept door eene motocyclel, den ongelooflijken afstand van 77 kil’ 597 m. aflegde. In hel begin van hel jaar behoorde de record aan Linton met 67 kil. 353 m. De motocyclel van Marius Thé, deed op het Buffalo-rijplein 98 kil. en de molo- Cycle van Osmond legde op de baan van Achères 109 kil. af. De heeren Fournier eu Augières, de recordmen van den kilometer en de mijl deden pei automobiel 125 kilometers, of 2 kilometers meer dan de groole snel trein tusscheu Parijs en Amiens, 132 kil in 1 u. 18). Waar zal dit eindigen Het weder. In den Zwitser Capré schijnen we dan toch eindelijk eens een ernstigen weervoorspeller gevonden te hebben. Zijn profetie, als zouden in Januari na een week van zacht weder eenige koude dagen volgen, is thans bewaarheid. De vorst is enkel een paar dagen later weer ingevallen dan hij voor zien had. Wij herinneren, dal volgens dezen weerkundige de koude niet lam- zal duren, en reeds na weinige dagen i door sneeuwweder uil hel Noord-Weslen V HR M A U KUJ II I .gk s;x fr. 2=80 2-50 2-20 SPtr.ULlST, KEDItXD DOOK DK ZEITKM VAN LltlUB 79, rue do ITnatltut, JUMET (bij Charleroi) nnr||l/EU (b'-cking, spat)volle genezing van alle UuLUIiLH breuken «ouder band, voor net leven en in eenige dagen, door de verbeterde methode van doktor I.. üogniaux, specialist Verscheidene duizenden zekere genezingen vraagt adressen van vertrouwbare personen sedert I) jaren genezen. Dr L. DOONIA UX, specialist, ontvangt, 79, rut de l'Institut, Jumet, Maandags en Woensdags, van t tot 3 uren. Telefoon 4 73 I ml II—IIIII X.v.ldVJ Geboorten. den 10. Allaoys Helena-Maria, dochter van Ernest en van Do Vcy Maria, Zuld*traat. den 12. Ryon Magdalona-Engonia, dochter van Karol en van Mïbhuwo Eliaa, binnen palen. don 13. Pylyser Rosalia-Arnelia, dochter van Arthur en van Vanhillomont Amelia, Zuidstraat. den 13. Maesen Celina-Justina, dochter van Modard on van Thomas Emma, Bewosterpoort. den 14. Hatso Magdalena-Oodelieva, dochter van Jozef en van De Burchgraovo Fortuna, Vestenstraat. Huwelijksafkondigingen. den 11. Lobbestael Hector-Cornelis schipper, Veurne, mot Loons Leonia-Sophia, schipperin, St. Pol Vrankrijk den 11. Rathö August-Leopold, smid, met Vandoputto Emmoroncia-Sophia, naaister, beido te Veurne. Eenige koop. Sterfgevallen. den 11. Schaolo, Thomas-Frauciscus, zonder beroep. 83 jaren en 12 dagen, echtgenoot van Amelia Seru, Hospitaal.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 2