mb tom GROOTE STOOM-VERWERIJ BW®. KLOOSTER BALSEM. I I R fe Bs «L 1 Overmole keus van CORSETS, o Huis Karel SPILLIAERT RONSE-JAMMÉ •if T (SX .X xx:/ Xx Huis Berteloot-Coppens, OOSTSTRAAT, VEURNE* J H H B l - 4l aan lq 1 tlLLEMIi 1 R. VAN ELSLANDE-KINT, Vooi-dsti aat, S»y, VEUK1VK. X &T i ma o hii» 'i i I t êe j ïi l mH.??-- Ijs sHl I X uw kind, Houdt gij leven, Houdt gij aan zijn lö 9 s re re •S.3“Eg E b a n> c sa Da 2,c c j i Eas-ö| 5’4 5 E FABRIEK z Huis Ollo Koenlges, S Jacobslraal, 45, Brugge ,1E ÏSE»ÊKÏ ;t iX FOURNITUREN VOOR KLEERMAKERS EN KLEERMAAKSTERS. FOURRUREN van alle slach. Alle deze koopwaren aan prijzen buiten alle concurentie. Gaal zien vooraleer uwe aankoopen le doen. Domestic, Davis. Advance die de beste zijn van al de marken. van MEUBELS en BILJARTEN. Huis gesticht in 1849. Groote Ooststraat, 28, Veurne. z- H gr Is 1 Q i l •L" a S*s 2 O X" B W §Égw ■e re o -t-b I' 5 5 S3 1 3 g yp ?pg X S s i gl 5 sa I-tï- •a Veurne. MOICDERS, (5 B F- s t to 3 H O o 'z Z* X <x> E o FX zP'" S 00 Koning der Balsems, uil hel klooster Sanc'a Paulo, le Cartagena. is hel eenige geneesmiddel ter wereld, dal r p> o 2 r Alle slach van wolle nrtikelen zooals Schals, Rokken, Koussen Baeijen, Mutsen, enz. Brelsnyetten van de eerste fabrieken van Engeland en Belgie. Verders alle Mercerien en Quincaillerien; allerbeste Corsets aan alle prijzen, uit de eerste fabrieken. Algemeen Agentschap voor den verkoop der Amerikaansche Naaimachienen .- Ook nog der Naaimachien OPEL die men kan leveren van af 100 franken prijzen alsmede 'de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid net publiek meer en meer aan te winnen. ltroek.cn op maat van af idl tot. :t:; fr. ■KoKtuinen op maat van af 40 tot lOO fr. eu daarboven. Pardesnti* op maat van af HJS tot loo fr. en daarboven. AL DEZE KOOPWAREN AAN PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURENTIE. Kleermaking op maal in 24 uren mei bepaalden prijs op voorhand na believen. I Men vraagt KLEERHIAKERSGASTEH ten allen tijde voor werk bij ’t stuk. I Men vraugt een leerjongen. cor VX Prachl- en gewone Meubelen. Biljarten van goede hoedanigheid mei waar borg. Depot der echte amerikaansche Biljaribanden. Bijzondere keus van Slokken, Lakens, Biljartlapijien in caoutchouc, Ballen, Pommeranccn, Kalk enz. Alles aan de voordeeligste prijzen. - K S 1 KOOPbAN-KLEEiniAKElE TE VEUHNE, OOSTSTIIAAT, 41, BiAati'.i. WIfcII.1.1 .1E1IT, heeft de eer aan zijne talrijke kalanten en het geëerd publiek te laten weten dat zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerbeste nieuwigheden in de Laken en Modcstoifen voor het Wlkklci-Muixoen. Hij durft verhopen door de goede keus der stoffen, do genadigheid der prijzen alsmede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van SPECIALITEIT IN HET VERWEN VAN ZIJDEN STOFFA AU TENDEUR DKOOGWASSCHEBU EN VERWERIJ van alle sloffen, als vrouwen-, mans- en kinder-Kleederen; Gordijhen; Tafel- kleeden en Kamerbeliangsels; Clials; Handschoenen; Pane; enz. enz. MEN WASCHT EN ZWAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. VERWEN ENWASSCHEN VAN HANDSCHOENEN De zwarte Bouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukken aan mijn Bijhuis toevertrouwd, worden binnen de 15 dagen geleverd. Verzorgd werk. Gcmatige prijzen. DEPOT bij Mm' VANDEN KERCKHOVE CORHELIS, Pannestraat, Veurne. - I fl s- o 2= o5 g 5a -25 F -1 O 5 i 11 a_ tc mw o' "E g ■- 'Z h] 5 2. 3 t. o o ij o 2 i, O - In alle apotheken, 1.50 -e S E “8J s e c e x; CJ c/5 Beproeft slechts gedurende eene maand de uitsluitelijke leefngel \<<n den Aliment Delacre (phosphaten en melk behoudende) en gij zult voortgaan. Hij wordt hoven al de voortbrengselen van denzeifden :i .1 geplaatst, omdat hij phosphaten behoudt welke men zich genr. kelijk kan toeeigenen en ook boter in passende hoev< elheid, terwijl meest al de andere voedscls voor kinderen er geen behouden. De ontleding van liet vrouwenmelk bewijst dat er boter noodig is in het voedsel van kleine kinderen. De Aliment Delacre heeft wonderen voortgebracht bij kinderen waarvan den staat geheel wanhopig was; HIJ HEEFT ZE GERED. Het is met honderden dat men reeds de WONDERBARE GENEZINGEN telt. De genoesheeron zijn eenstemmig om het gebruik van den Aliment Delacre te bevelen. Het fabriek Delacre heeft ontelbare bewijsschriften ontvangen waarin de vurigste dankbaarheid blijkt. DELACRE et FILS (leveraars van den Koning en van het Hof) VILVOORDEN (bij Brussel) Verkrijgbaar by de apothekers, droguisten en kruideniers. Klooster&Mklsein Rheumaliek en Jicht geneest. a<loostei*l>s»lseiw moet mm gebruikt hebben om de groote wonder dadige geneeskracht er van te beseffen bij l.enilepiju, Kneuzingen, Brand-, Snij- oude en nieuwe Wonden. Kloostd’lMklstMn is boven allen roem verheven; de groote genees kracht laai zich niet door woorden beschrijven. l<loost.<M*btklHeill uit bei klooster Sancia Paulo te Cartagena is hei grooisie geimesmiddcl, dal bekend is en ook ooit bekend zal worden. L OO STERB AL SEM heeft nog nooit in zijn genezing gefaald; millioenen menschen zijn verlost geworden van de smartelijkste en onduldbaarste pijnen door het gebruik van de Klooster- balsem. Generaal-Agent u.. .i. viiiii.it, Alkemadeslraat, 11, Rotterdam. Voor echtheid moet iedere pot voorzien zijn van een i-oodeii band, waarop de handlevkening van den Generaal-Agent L J. AKKEH voorkomt. Verkrijgbaar bij Honoré IlUVSBEtV, Apotheker, Zuidstraal, Veurne. KEtLPIJN VERSCHOT Y>p»_ STIJVE NEK W: 'J r.GNCHlET Depot Apotttekerlj II. IIUYSSKIV, Veurne. 3 g fb M re^ ji-SSsg s. r.- g 2 o g r o s 2. 8- 3 g U> E. 5 gS S’ I F .1 z AzkkkkoniMl <ler iVieuwi^lke<l<-« voor 1 ‘t Hoiz.oen Will gij goed en goedkoop gekleed zijn, gaal uwe kleederen koopen in hel huis Uertelo<>t.(3oj>pekiH, al deze kleederen in ons magazijn verva i: digd zijn zoo goed afgemaaki als op maat. bijzonderheid voor kleederen op maal. In ons magazijn zult gij vinden een groot assortiment Hoeden en Klakken, Slrooihoedeii (laatste mode). Parapluie’s Parasols; verders groote keus van alle slach van Schoenen. Huis BERTELOOT-COPPENS, Ooststraat, ~-5 S E g 2. - g - 5 g r 2-^ k' s E S- c« g Z- r> s 2 È-s 2 S en tn H o J 3 - W - .5 .-2 ■2 ®T«5i s 2 re£ - 63 B co is gHgïg £•“33 5 U g 5 s i »- s - - 1 i 1 - T 2 5 i s i -i O JZ w ■- M e- g-=F O 3 e W Q x re re jo re g S ill 2 -ë 51 s c z z ~»'r. lb— ;.iu* O o T3 ■j; <v X Q, o> O Q I o CU CD ÖX> rt> C/q CO (Z) Lr o*- _a” ■2 e 5^- =3 1_ Ld UI CC V j N M S3 'Zi v Oh S*<- stf 3 rt •C x ►4 O> -S?? 5 re o' "3H tj. J? er -O ■O W s T) c W -• rr >-■ - ^2^ TZ C. S o> •r> -O t» o g L o 8 I co H 2 w -n s «00» ’5 M i cJ.b zeker ou incl werkt, zondor ga- vaar, gemakkelijk en zuiver zonder de minste moeilijkheid, laat geen enkel spoor over en doet alle poeiers, voor de maag schadelijk, uit den weg. Staaldoos franco gestuurd tegen 35 centiemtn in postzegel. (Volledig adres a. u. b.) Prijs per pol tr. 1, fr. 1.2SO, fr., 32.&O en fr. B- S c •c B 2 >a re “2. B 4 c- B c B o> o I fr* B o ou m. u B (g K. W 01 g' Q o O h 'S O 3 O -o -o a 7 o 5 r-1 2 S. m es c: e*'* So CL CT M CL r. jq C N s-9 2 tr P n O’ re B- W tB tj 3 5 -= O s O a t t a o* SC’ 2 c - S - o. c «-* ft> Op B e r ja re D r. -o er r C -O "2 j-s;

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 4