VAN VEURNE ir NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT r Sterfgeval. jaar. Zaterdag 31 Januari 1903. Mijnheeren, Meitiieurs, Men schrijft in bij U. VANDEN KERCKIIOVE, Drukker-Uilgever, Ooststraat, 6, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Door Mijnheer CÉSAR BARBIER, secre taris der Vereenigde Vrienden Door Mijnheer A. DELANOEYE, hulp- secrelaris van het Landbouw-comice opgedragen, de eene, door de Koor zangers de Vereenigde Vrienden de andere door de Koninklijke Har monie S‘ Cecilia. Op het kerkhof, zijn de volgende lükreden uitgesproken geweest Dit Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar.- 4 fr. ’sjaars; met de post S fr. Een afzonderlijk nummer -10 cent Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote lettors volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De Annoncen voor Belgie, uitgezonderd beide I Inunderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Mag dalenast raat, Brussel. Nopens dit overlijden, lezen wij ook in den Landman van 25 dezer, het orgaan der landbouwcomicen van Dixmude en Veurne Zaterdag lest, had alhier de plech tige teraardebestelling plaats van M.r Louis Vanden Kerckhove, over leden den 21 dezer maand in den ouderdom van 55 jaren. De duurbare afgestorvene was secretaris der Land bouwmaatschappij van ons arrondissement. In die hoe danigheid bewees hij aan de bevol king van Vcurne-Ambacht schitte rende diensten. Tevens was hij Voorzitter van den Koorzangerskring - de Vereenigde Vrienden en secretaris der Konink lijke Harmonie Sl* Cecilia. In beide maatschappijen heeft hij het hart roerend aandenken nagelaten van den trouwsten der opperhoofden, van den ijverigsten der confraters. In Oogst 1872, trad hij op als Uit gever van het - Advertentie-Blad -, alwaar hij aan zijnen verdienstvollen en diepbetreurenden oom, den heer P. Ryckeboer, opvolgde. Immer bleef bij op de bres om de liberale grond beginselen met raad en daad te ver dedigen. Ook als overtuigde strijder voor de vrijzinnige gedachten, heeft hij de innige erkentelijkheid der libe rale partij onzer gewesten in breede mate verworven. Aan de lijkplechtigheid namen deel, buiten een ongemeen aantal vrienden en kennissen, de volgende gilden onzer stad de Koorzangerskring do Ver eenigde Vrienden de Koninklijke Harmonie Su Cecilia, in korps, en treurmarschen spelende, de Konink lijke Rhetoricagilde,deS‘ Sebastiaans- gilde, de S‘ Jorisgilde, eene afvaar diging in tenue der Koninklijke fan faren de Melomanen de bolders - Mild-en Gespaarzaam Vooruit en - de Ware Ambachtslieden de koorzangers Su Cecilia de Vinke niers, de Duivenliefhebbers en de Rookers gilde. Twee prachtige kroonen wierden Zitting van den 24 Januari 1903. Au nom de l’Harmonie Royale, Sle Cécile, je viens rendre un dernier Zijne werkzaamheid werd beloond met de genegenheid der leden, want sedert 1873 is zijn mandaat van secretaris ge stadig vernieuwd geweest en dit met eenparigheid van stemmen. Ook aan hoogere hand zijn zijne ver diensten niet onbekend gebleven. Hij werd immers door de provinciale laudbouw- commissie aan den heer Minister van Landbouw voorgesteld tol het bekomen eener eerbewijzende belooning en in april 19ü0 kwam hei Staatsblad ons aankon digen dal Secretaris Vanden Kerckhove vereerd was met de burgermedalie van le klas. Zijn gedurig streven voor den bloei en hei welzijn van den landbouw, zal ons lot voorbeeld strekken en ons moed geven om zijn werk met ijver voort te zeilen. Nu, diepbetreurde en geachte Secretaris, sturen wij u allen, medestrijders en vrienden, eenen laatsten vaarwel toe. Moge de betuiging onzer gevoelens van droefheid en genegenheid zoo niet een troost toch eene verzachting van smart wezen voor uwe diepgetroffene familie Vaarwel, beste der vrienden, vaarwel 1 Sterfgeval. Vandaag komt ons weer een treurig nieuws te treffen, te weien het afsterven van den heer Louis Vanden Kerckhove, Sekrelaris van het Cornice van Veurne, die in den ouderdom van 56 jaren, na eene langdurige en pijnlijke ziekte, over leden is te Veurne den 21 Januari 11. Dit is voor hel Cornice aldaar een echt aanzienlijk verlies. M. Vanden Kerckhove wist zijne gegronde kennissen en zijnen onvermoeibaren ijver ten allen tijde te bewerkstelligen, om den bloei van het Cornice le verzekeren. In de jaariijksche prijskampen die te Veurne plaats hebben, welke door een zoo groote menigte bezocht worden en zoo veel bijval genieten, was hij telkens op de bres om den goeden uitslag ervan te verzekeren. Van menige nuttige inrichtingen ten voordeeie der landbouwers is hij de ziel geweest en zijn afsterven zal bitter be treurd worden.» In mijne hoedanigheid van hulpsecre- larisvan hel Landbouwcomitje van Veurne, kom ik op mijne beurt, namens dit Cornice, eene droevige laak kwijlen en eene laatste hulde brengen aan de nagedachtenis van onzen verdienstvollen medebroeder, den verkleefden vriend, die ons na eene lang durige ziekte door, den wreeden dood wordt ontrukt. Van zijne leederste jeugd af deed hij zich opmerken, in de verschillende maat schappijen dezer stad, door zijne bereid willigheid en zijne werkzaamheid. In 1870 wiord hij lid van het landbouw- comice, dat hem reeds in 1873 in alge- meene vergadering het ambt van secretaris loevei trouwde. Met ijver legde hij zich er op toe de maatschappij te doen bloeien. Geene moeite spaarde hij zich tot het welgelukken der jaariijksche prijskampen door het cornice uitgegeven. De landbou wers wist hij aan le wakkeren en aan le moedigen om aan de prijskampen deel le nemen. Wie herinnert zich niet het feest onzen achtbaren Voorzitter Desmei aangeboden, tijdens zijne 50* verjaring als stichter en lid van het cornice Dan ook was onze betreurde secretaris op de bres. Hij was een der inrichters van den buitengewone» prijskamp en van liet grootsche feest le dier gelegenheid gegeven. hommage A Louis Vanden Kerckhove, notre dévoué Secrétaire. Membre aclil de l’Harmonie, depuis le 1" Avril 1873, il devinl membre du Com'lé le 30 Décembre 1878, fut nommé Secrétaire interimaire le 12 Juiltel 1879 el secrétaire effectif le 2 Mai 1881. Comme membre actil, A l’harmonie, ainsi qu’A la section de symphonic, il donna, pendant de longues années, l’exemple aux plus jeu nes, payanl de sa personae en toutes circonstances, monlranl un dévoue- menl qu’on ne pouvait assez louer. En ces derniers temps, lorsque la trisle maladie qui le ininait le leoail A l’écarl de nos fètes et de nos réunions, la bonne rnarche de l’Harmonie élail l’objel de ses constanles préoccupalions. II s’intéressail encore A nos progrès et se monlrait plein de sollicilude pour celle société qu’il aimait tam. Comme membre du Comité, comme Secrétaire, il nous a rendu, pendant plus de 20 années, de signalés services. Daus nos assembles, ses avis, partant d’un esprit droil el fondés sur une longue .experience, élaieul loujours écoutés. Tel cst 1’homme qu’uue mort préma- turée nous enlève. Au nom de l’Harmonie, j’adresse A la familie de noire ami, l’hommage ému de nos regrets et de nos condoléances. Au nom de l'Harmonie, je dis A noire dier confrère, A noire excellent el dévoué secrétaire, un éternel adieu 1 Tous, nous garderons de vous, ami Louis, un souvenir affectueux el reconnaissant. Adieu 1 Vooraleer dit gapend graf gesloten wordt, gedoogt dal ik. in naam van den Koorzangerskring de Vereenigde Vrien den een laatste vaarwel toesture aan den dierbaren afgestorvene, eene laatste hulde brenge aan de diensten, door hem aan onzen kring bewezen. De diensten opsommen, Mijnheeren, ware mij ónmogelijk; ook vergenoeg ik mij met te zeggen dal, gedurende de zes en dertig jaren van ons bestaan, hij steeds op de bres was voor den bloei en voor spoed van onze geliefde Maatschappij. Als lid, diende hij tol voorbeeld aan zijne medebroeders, door zijne nauwge zetheid in het volbrengen van al zijne plichten. Met uitgebreide muziekale kennissen begaafd, gaf hij meermaals blijken van zijne kunde in de talrijke concerten die door den kring gegeven werden. Oij 5" April 1890, werd de heer Louis Vanden Kerckhove, bij toejuiching, tot Voorzitter gekozen; en, bij hel bezilnemen van zijn ambt, verklaarde hij dal hij alle pogingen zou aanwenden om de ontwik keling en den vooruitgang van onzen kring le bewerkstelligen. Eliwel, Mijnheeren, op dit plechtig oogenblik kom ik, in naam van den Koor- zangerskriiig de Vereenigde Vrienden verklaren, dal de betreurde afgestorvene zijne belofte gehouden heeft, dal hij een wakkere en waardige Voorzitter was, en dal zijn edel streven hem de liefde en de achting van al zijne medebroeders heeft verworven. Hel verlies dat wij komen le doen,. Mijnheeren, is onmeellijk groot, ja bijna onherstelbaar; maar, nog veel grooter is dit zijner tachligjare moeder, wier roem en troost hij was, en zijner ontroostbare gade, die hij zoo teerderlijk lief had. Mengen wij als vrienden, onze tranen met deze van die achtbare en diepbe treurde wezens en roepen wij den dier baren afgestorvene eeu laatste vaarwel toe Vaarwel, diepbetreurde vriend Vaar wel, en, wordt uw stoffelijk omhulsel ons binnen weinige stonden omrukt, uw geest, uwe genegenheid, uw aandenken blijven ons eeuwig bij Vaarwel, achtbare Voorzitter, Vaarwel! Door Mijnheer J. ANDRIES-VAN SEVERER, Voorzitter der Koninklijke Harmonie Sl. Cecilia rs en ADVERTENTIEBLAD Mijnheeren, Door liet droevig nfsterven vuil onzen diepbetreurden Uitgever, Mijnbeer Louin Vun den Kerckhove, i«* het Ad ver- tintie-Dliid Zaterdag lest niet verschenen. Verder, geven wij een vol ledig verHlng over de lijk plechtigheden die zaterdag lewtleden hebben plaata ge grepen. Gemeenternnd van Veurne. Tegenwoordig de heeren <lo Spot, schepen, Deineester, Detremerie, Donck, Vanmassenhove en Barbier, leden. De heer de Spot, schepene in de afwezigheid van don hoer Burgemeester, neemt het voor zitterschap waar. Hij aanzoekt den heer Secretaris lezing te geven van het proces-verbaal der vorige zitting, dat zonder opmerkingen goedgekeurd wordt. Het dagorde wordt aangevangen. 1° Punt. Goedkeuring der verpachting ruimen der privaten. Deze verpachting gedaan aan August Vande Woude te Veurno, mits 25 franks 'sjaars wordt eenpariglijk goedgekeurd. 2* Punt. Lager onderwijs. le Aanvullen de lijsten. De heer Verraes, treedt de zitting bij. Do heer de Spot, namens de commissie van Eiilin, bon cainarade, rechercbanl cl prêchaiit partout I’union, la bonne entente, il élail universellemenl eslimé cl aimé. .Mei zijnen diepbctrenrilen oom, den heer Pieter Ryckeboer en eenige andere vrienden slichtte hij. in 1866, onzen kring.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 1