PAST OP DE MEID, Blijspel met zang in één bedrijf door F. Kints. TOONEELVERTOONING op Zondag Februari 1003, met de medewerking der tooneel- speelster Mev. Hebbelynck-Vergult, van Antwerpen.cn van de symphonie- afdeeling der Koninklijke Maatschap pij S‘e Cecilia, onder het bestuur van den heer Vander Linden, Zoon. trossen hetgeen zich licht Ingeschreven lotelingen 153.— Laagste PROGRAM MA. Verslag der zesde les gegeven door Prijzen der plaatsen als gewoonte. Bureel 5 1/1 ure. Begin om 6 ure. vs.siM KONINKLIJKE DlAATSCHIPPIJ VAN RHE10RICA Hou them 14 Leysele 13 Mo’éres Geene Geren 2 Steenkerke 10 white kleinste worden ..„.gvuumuu <us er sweetwater, i vrucht genoeg op den boom staat. Bij ton 19(13, word' benoemd tot provintie: Werkends van de Bes1* tieraads, w id. te Oosl'*’ Brugge, j Plaatsvtf* haeghc, id. Kort rij k. M. E. Van benoemd dcf militie. Del ga voor hel’ vlekken. Donde® nacht, is ie ongeluk g*1 van Uxeffl Vanbleu en1 per rijtuig 1 zich aan de vergist CO kerkev.iait. brug. Ziend weg haddei’ gespan doen lijk, daar d* is. geraakt® vaart. Op een i ge liede‘ bij middel redden. He1 Arthur G> eene diept* kleine kind* .Issts*’ Maandag i»c geweest tt’1* 28 jaar o>* beticht zijl*’ 23 maandt* te hebben g' veroorzaakt he heereo te Veurne, gelast en algeloopen. Camiel veroordeeld' liet. Gebrui' hel wasset' kleedingsW* Telen dinsdag te*j van den l''*'' in een trokken. De teler* in gebruik Ooslende-D* het geven werking de oflicier*^ Zomerbe werkingen Scheutdunning De eerste bewer king die men 'aan de wijngaarden moet toepassen is de scheutdunning van zoodra de scheuten 30 tot 50 cent. lengte hebben. Al de scheuten moeten weg genomen worden van de voor- cn achterzijde van den moedertak; ook al deze die op geen 30 cent, van elkander 'Staan; de ranken worden ook weggesneden op de draagtakken, zelfs deze die bestemd waren om vruchten voort te brengen en er geene bezitten; ook al de scheuten die van verborgen oogen voortkomen en tot geen vervanghout moeten dienen, de nechtrankjes zoodra die ontwikkelen mogen weg. Het innijpenAl de scheuten die bestemd zijn om het volgende jaar vruchten te dragen worden op 8 tot 10 bladeren genepen, wel te verstaan als de plaats het belet ze langer te laten; laat de plaats het toe, heter op 12 bladeren dan op 10. Wel is waar dat de toppen door elkander kruissen geen beletsel is, maar het mag niet te veel zijn. De takken die vruchten dragen worden op 2 en nog vele beter op vier bladeren boven de vrucht genepen, volgens dat do plaats het nog eens toelaat. De te vroege scheuten, bijscheutjes genaamd, die aan den voet der bladeren uitkomen op de vervangscheut en de vrucht- takken worden op 1 of 2 bladeren ge nepen, en de scheuten die op de ver- lengenis komen betér op vier bladeren dan op twee. De verlengenis wordt op 1-50 m. tot 2 m. lengte gelaten. OpleidingDat is eene bewerking die men met zorg en voorzichtigheid moet doen, anders breekt men ze glad at. ’s Morgens als de bladeren nat zijn alsook in regenachtig weder is liet geheel voorzichtig te zijn. Bij zonne schijn, droog* en warm weder zijn de scheuten taaier. Men moet de op leiding beginnen zoodra de takken 50 of 00 cent, bereikt hebben, want het gebeurt als de scheuten en vruchten tegen het glas groeien dat de koude nachten en de hevige zon die doen vergaan. Tracht ook de scheuten zoo bij mogelijk hunne richten te brengen; niet dat die takken daar zooveel door lijden als andere boomen maar de ondervinding leert dat de regelmatige bewerking ons gemak en voordeel put. 1 Dunnen der vruchtenAl de vruchten -- -1- vol- vormd zijn en deze waar er twee takken op dezelfde scheut staan. De i weggenomen als er Drama in drie bedrijven door Frans Van Boghout. Gevolgd door Rechterlijke kronljk. Korreklionncle Rechtbank van Veurne. Gespaard pr*. (e I 'a‘Ust aangek Brussel l Reeks I' id. II! id. 13 Febi urn Emiel De*11 Februari, 1 j Vaiulewoö®;. een koppc versclit'id*1,. Du wel, op e.....-"' Februari. a eene l,eS”;J Pieier KeS'T C. Rommtj7 versclieio* inleg. Laat nooit geen vrucht op tic ver vangscheut want zoo doende bekomt men nooit, geene zekere nog groote trossen hetgeen zich licht laat be grijpen. Als nu de beziën do grootte van eenen speldekop hebben nijpt het onderste einde af; verdunt de beziën ook zoo vroeg mogelijk om te beletten dat de sappen uitvloeien. Tracht ook dat gij met uwe handen of haar geene trossen raakt omdat dit slechte ge volgen zou kunnen te weeg brengen. Doet fijne handschoenen aan en met eene lijne schaar. Do hoeveelheid beziën die moeten uitgedund worden verschilt volgens de soorten. Deze met korte steerten en dikke vruchten moeten meest verdund worden, de i witte druiven moeten minst verdund j zijn; neemt voor regel: vroeg verdun nen en overvloedig, en gij zult allo jaren wel gelukken. Neemt tot voor beeld, de druiven die uit den vreemde komen welke zware trossen en nogtans weinig beziën, zij hebben eene schoone kleur omdat lucht en licht er heeft kunnen indringen, dit is ook voor- deelig voor het rotten. De ringvormige afschorsing Dit bestaat hierin gedurende of kort na den bloeitijd een ringsje schors van eenen halven cent, breed onder de vrucht wegsnijden. Deze snoeite geeft het voordeel de vrucht grooter en vroeger rijp te doen worden. Landbouw. Zondag 1 Februari 1903, ten 3 ure namiddag, in de Gemeenteschool, alhier, zevende les van Groenselkweek en Fruit- boomkunde. gegeven door den heer De Mtiynck, hofbouwkundige te Eerneghem. Onderwerp Kweek vnn llladgroensels nr 39. Hoogste n' 191. Getal vrij willigers die niet geloot hebben 10. Bulscamp 11 Veurne 44 Tokay rose, Chasselas de Fontaine- i Laat nooit geen vrucht op de ver- bleau en Conseiller de Poorter. Vorming en snoeiing: In den vollen i tuin worden de wijngaarden aan den I volgenden vorm onderworpen. De tomerij snoerdat is de moeder- takken geplaatst op 60 cent, van elkander met al den bovenkant alleen i vruchttakken men kan op deze manier groote muren met weinig planten bekleeden. Aan eenen muur van 2 iï 3 meters hoog kan men met voordeel het rechtstaande snoer ge bruiken. De worden op 1-20 cent, van elkander geplant; men kan ook op I 60 cent, van elkander planten en allo jare overandereen afsnoeien, dat wilt zeggen het eene jaar de scheut voort- I brengen en het ander jaar de vrucht. Het jaar der planting worden de I planten op twee of drie oogen afge- I kort. Den volgenden zomer wordt de topscheut op een of twee meters I lengte gelaten alsook de te vroege op I drie of vier bladeren. Als het nu voor I eenen stam is mag men het tweede jaar op 1 in. tot 1-50-cent, snijden. Is I het voor rechtstaande snoer dat ge- I plant is op 1-20 cent, wijd, men moet I de topscheut inkorten op 30 cent. I boven de scheut van het volgende I jaar. Men mag maar alle jare een I gestel verhoogen, de zijtakken worden I het Ist’jaar op twee oogen gesnoeid. I Behandeling van het vruchthout I Men zal weldoen, den wintersnoei toe I te passen zoodra de bladeren gevallen zijn; ’t is te zeggen van December tot I Februari om geene krachten te ver- I liezen. Er zijn twee manieren van I snoeien de korte haaksnoei en de I lange haaksnoei. De korte haaksnoei I is voldoende voor alle draagzame I soorten ’t is te zeggen op de eerste I twee oogen snien. Voor de late soorten I of deze die in ongunstige plaatsen I staan zal men soms tot vier oogen ver I moeten gaan, voor men eene gehcele I vruchtbare oog vind; in dat geval zal I de eerste oog een vervanger geven de tweede en derde zal men uitsteken en I de vierde zal de vrucht voortbrengen. I Vergeet ook niet dat de vruchttakken I 25 tot 30 cent, van elkander moeten I staan. Mr K. Demuynck, op 18 Januari. Over het voortkweeken, snoei en stand plaats van den Wijngaard. De Wijngaard Dezen wordt ge woonlijk voortgekweekt door oogen, stekken en afleggen. Het voortkwee ken door oogen wordt meest gebruikt voor potkweek; deze oogsteek wordt gewoonlijk met Februari in een klein potje geplant en in eene warme serre gekweekt De wijngaarden worden meest voortgekweekt door stekken welke men neemt van rijp geworden hout. Daartoe neemt men eene een jarige scheut zoo mogelijk met een hiel aan, op eene lengte van 20 cent, dat is gewoonli jk 4 of 5 oogen; men steekt die in eenen vruchtbaren grond en laat een oog boven, en eene juist effen met den grond. Kweek door afleggen Dit is zeer eenvoudig en gelukt bijna altijd. Nevens oen wijngaard welke men verlangt te kweèken bespit en bemest men den grond; dan neemt men eene ranke en men legt die op den bereiden grond; men maakt zo vast met eene wisse of stok. Onder ieder oog van den bovenkant van den tak, snijdt men een klein schelleken af. Als nu de oogen 15 cent, of meer doorschoten zijn, bedekt men de neergelegde ranke met 8 tot 10 cent, goede aarde. De nieuwe ranke groeit gemakkelijk voort en geeft schoone vruchten, ter wijl een groot getal wortels zich aan den voet zullen vormen. Standplaats.- De beste standplaats voor den wijngaard, hetzij buiten of onder glas, is het volle zuiden; dit wil echter niet zeggen dat zuid-oost of zuid-west niet kan gelukken, maar dan moet men nauw rekening houden van de soorten. De beste soorten voor volle lucht zijn Chasselas de Fontainebleau, vroege rose enfdes Jardins, en Malingre. Voor onder glasFrankenthall, Bruxelloise, Black alicanthe, Forster’s seedling, Bucklands Landbouw. iynuiienui:i vrnctuen: ai uevru Vander Laan, Madeleine royale, 1 okay worden weggenomen die niet Nationale Militie. Loting voor de lichting van 1903. Arrondissement Veurne. 4* 5* Schouwburg vnn Veurne. 135 D’hooghe Amaat. 163 Dubois Achiel. 179 Dutreouw Emiel. 158 Germonprez Richard. 136 Haelowyck August. 47 Hannoset Pieter. 105 Hcuselo Jules. 141 Lahaye Henri. 41 Lahaye Jeröme. 126 Lobbestaol Henri. 81 Ninovo Leopold. 168 Poeren Achille. 166 Pil Jozef. 99 Pil Juliaan. 101 Pinson Jozef. 129 Rathé Arthur. 149 Roedolf Theoflel. 88 Ryckewaert Alois. 117 Schockaert Oscar. 114 Stekelorum Oscar. 177 Torrelle Prosper. 120 Vandenbusscho Cyriel. 91 Vanderstraete Louis, 189 Vandervost August. 144 Vandewoudo Hector. 93 Van Remoortele Cyriel. 174 Vermeesch Hector. 146 Vermeesch Omor. 130 Vernieuwo Jeröme. 151 Warmoes Jules. 96 Berten Jeremias. 97 Bulthó Isidoor. 183 Cerdobbel August. 75 Cerdobbel Jules. 87 Demunck Juliaan. 118 Oesquiere Remi. 161 Secq Prosper. 90 Smis Hippoliet. 157 Tahon Honri. 78 Top Hector. 43 Vanacker Jeröme. 173 Veriez Maurits. 109 Verweirdo Camiel. 74 Zoete Modest. 72 Berten Remi. 176 Callewaert Jeröme. 107 Cordier Jeröme. 61 Denys Juliaan. 108 Desaver Camiel. 85 Feys Odile. 45 Houvenaeghel Camiel. 104 Meeuws Gaspard. 95 Mollot Remi. 102 Slove Camiel. 98 Taccoen Raphael. 56 Wicke Henri. 73 Wullen Benoit. 175 Clarebout Hippoliet. 124 Maeckelbergho Remi. 71 Barbier Alois. 60 Bonte Leonard. 148 Brusselle Maurice. 79 Debandt Cyriel. 164 Dobert Romaan. 39 Dolfen Eduard. 140 Knockaert Arthur. 153 Rathé Julia in. 83 Tyteca Remi. 170 Vandewaeter Fraxs. ZITTING VAN IS JANUARI. Carnior René, slijper, Zarron, Wybo René, leurder, Clercken on Caruier Camille, slijper, Zarron, do eursto 16 dagen on 26 fr. voor slagen en 16 dagen en 26 fr. voor bedreigingen; do eerste on dordo olk 16 dagen en 26 fr. voor op stand on 15 fr. voor dronkenschap; do tweedo voorw., 1 maand on 50 fr. voor slagen. Pylyser Hector, dienstknecht, Stuyvokens- kerko, 8 dagen en 26 fr. voor slagen en wonden. Thieren Remi, dienstknecht, Vinchem, 8 dagen on 26 fr. voor bcdriogolijko ontvreemding. Viaene David, landlooper, Adinkerke, 2 maal 48 dagen, voor jachtdolikt. Visage Honri, visscher to Adinkerke, 100 fr. voor jachtdolikt. Vancompernolle Remi on Vancompornolln Charles, werklieden to Couckclaero, do cersto 2 maal 100 fr.; do twoede50 fr. voor jachtdolikt. Baelon Théophile, workman, Wulvoringhom,. Dewilde Léon, timmerman, Vinchem cn Heuxol Jeröme, dienstknecht, Wulveringhem, elk 8 dagen voor slagen on wonden; elk 10 fr. voor nachtgedruis; do twoedo nog 10 fr. voor ver nieling van meubels. ZITTING VAN 16 JANUARI. Vanolvordingho Florimond, werkman, Coxydo, 8 maal 14 dagen, voor jacht met stroppen. Huyghebaert Eugène, blikslager, Dixmude, Demeyer Bruno, Vanbolleghotn Pieter on Van- belleghem Prosper, krameniors to Woumon, do eerste 26 fr,, de tweede 50 ir., do derde 26 fr. on do vierde 8 dagen on 26 fr, voor slagen en wonden; de eerste 25 fr. on de drio laatste olk 15 fr. voor dronkenschap; do eerste nog 8 dagen en 26 fr. voor vormeling van afsluiting. Voorw. voor do derde. i Vormoto Karei, werkman, Vermote Alphonse I on Thybaut Eduard, visschors, allen to Oost- duinkorke, de twee eersten elk 26 fr. voor slagen en 15 fr. voor dronkenschap; de derde 25 fr. voor drank gegeven te hebben aan bodronkene per sonen. Voorw. voor don eerste. Debaillie Louis, vleeschverkooper, Leke, 8 dagen en 26 fr. voor diefte. 200 fr, voor j»c* Lafére Louis 200 fr. voorjari* Art» muni 300 fr. eif Lailleul Hei' •’’iCobu», id. te' 'tochdelikt. V. —J Coiid* Coin*’1'. CoiiiV*1 Februari 'L LauwaerL Coin»’1' 4 en kaartsp’n,' Emiel Va'1 Sleutels 8 -i Adinkerke 42 44 Avoroin Marcel. 138 Bauden Camiel. 64 Boels Honri. 171 Bonte Henri. 50 Bonttry Henri. 69 Breetn Eduard. 116 Cassiers Pintor. 76 Dobra David. 46 Dobra Louis. 127 Deschryvor Arthur. 187 Dewitte Desideer. 40 Dowitte Emiel. 167 Dubois Oscar. 80 Gallo Jeröme. 121 Geldhbf Cyriel. 128 Hinderyckx Henri. 180 Holvoet Camiel. 62 Lafore Emiel. 132 Leune Albert. 147 Loones Emiel. 42 Maos Dominik. 160 Mayné Adolf. 150 Pison Charles-Louis. 110 Raliaey Albert. 58 Ryckman Leopold. 49 Samyn Camiel. 86 Slembrouck Georges. 66 Smaggo Louis. 191 Timmerman Jan. 77 Vanbillemont Georges. 131 Vandenberghe Albert. 182 Vandenplassche Eduard. 54 Vauhoutte Charles-Louis. 188 Vanhoutto Jules. 133 Vanhove Achiel. 119 Vanhove Edmond. 65 Vercamer Jules. 55 Vercoutter Medard. 185 Vcroecko August. 82 Vorhaegho August. 111 Vieren Holiodoor. 137 Viloyn Pietor. 134 Cuvelier Jules. 67 Dobert Hector. 59 Decoussoinaeker Hector. 159 Dez.oure Hector. 57 Fiors Hector. 162 Gysolen Thóophilo. 122 Hondoryckx Arseon. 103 Hendoryckx August. 52 Kerckhove Camiel. 152 Pauwels Luciaan. 113 Top Remi. Coxyde 17 53 Annys Valentin. 123 Cornille Romi. 89 Dcsaevor August-Benoit. 70 Desaever August-Dominic. 106 Dosaevor Louis. 112 Dosaover Polydore. 100 Everaort Germain. 92 Kompynck Rond. 94 Logein Charles-Louis. 156 Logein Livin. 143 Lehouck Amand. 155 Leyo Jeröme. 186 Ponel August. 169 Rys Henri. 165 Thieren August. 181 Varidewoude Prosper. 115 Vanelverdingho Florimond. 68 Bekaert Hector. 48 Bodeyn Karel-Louis. 145 Bremersch Karel-Louis. 154 Butaeye Alexis. 63 Buylaert Prosper. 178 Carna August. 84 Chamon Rochus. 1*2 Clarys August. 51 Dobaenst Georges. 142 Debuysere Juliaan. 190 Do Grave Maurice. 125 Dekeyzer Jozst. 184 Desmet Camiel. 139 Devos Jozef. onderwijs doet verslag. De aanvullende lijsten vermeldende 2 kinderen dor gemeente knechtjes I school; 2 kinderen der aangenomene knechtjes school en 6 kinderen der aangenomene meisjes school, worden bepaaldelijk vastgesteld en aan- veerd. 3» Punt. Armbestuur. Rekening van het jaar 1901. id. id. Begroeting voor 1903. id. Pompierskorps. Rekening van het jaar 1901. 6* id. id. Begrooting voor 1903. De heer Vanmassenhove, namens de com missie van geldwezen doet verslag over elk een dezer punten, en dezelve worden eenpariglijk goedgekeurd. 7* punt. Ontslag van M. Albert Claeys. De heer Voorzitter geeft lezing van het schrif telijk ontslag van gemeente-raadslid van den heer Claeys. Dit ontslag wordt eenpariglijk aanveerd. 8’ Punt. Onderzoek der geloofsbrieven van den plaatsvervanger. De heer Voorzitter geeft lozing dezer geloofs brieven; en de heer Desiré Moenaert wordt als gemeente-raadslid met eenparigheid van stemmen uitgeroepen. Hij zal tot den eed aan veerd worden, bij de naaste vergadering van den gemeenteraad. De heer Pil, schepen, treedt de zitting bij. 9* Punt. Mededeelingen. De heer Voorzitter deelt mede dat ten gevolge eener uitnoodiging gedaan door den heer Burge meester den 23 December 1902 aan hunne koninklijke hoogheden Prihs Albert en zijne gezellin, onze stad met een bezoek te willen vereeren. Deze een antwoord hebben doen toekomen de uitnoodiging aanvaardende, en latende weten dat dit bezoek zal plaats hebben tijdens het aanstaande badaiszoen, toen zij zich aan do baden zullen bevinden. De juiste datum en de verdere schikkingen der feesten zullen later genomen worden tusschen den heer Jungbluth, koionel-adjudant en den heer Burgmeester. Niets meer aan het dagorde zijnde wordt de zitting om 6 ure geheven.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 2