Wer de Toonkunstenaar Tu; id. I# PAST OP DE MEID, Blijspel met zang in één bedrijf door F. Hints. TOONEELVERTOONING op Zondng H Febrnnri 1003, met dc medewerking der tooneel- speclster Mev. Ilebbelynck-Vergult, van Antwerpen.cn van de symphonie- afdeeling der Koninklijke Maatschap pij S“ Cecilia, onder het bestuur van den heer Vander Linden, Zoon. Hladgroensels. PROGRAM MA. Prijzen der plaatsen als gewoonte. Arrondissement Veurne. ,,i Febi uai i. I Emiel DeW i Februari, I Vaiulewoud^j Comb»*' Februari i[*ji Lauwaert» J Comft*p" en kaarisp^J- Erniel Vaii^i Sleutels F1 .i KniiJ1*?' eene hesp- Pieter Kes“j( C. Bominr’^ Voyageuri^1 verschelde1 inleg. ndiouwburg vnn Veurne. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VIN RHETORIC! Gespaar:'-] gers. W T laatst aanfi Brussel Houthem 14 Leysele 13 Mo’éres Geene Oeren 2 Steenkerke 10 Ingeschreven lotelingen 153.— Laagste nr 39. Hoogste n' 191.Getal vrij willigers die niet geloot hebben 10. Adinkerke 42 Bulscamp 11 Veurne 44 Drama in drie bedrijven door Fuans Van Bogiiout. Gevolgd door Verslag der zesde les gegeven door Mr K. Demuynck, op 18 Januari. Over het voortkweeken, snoei en stand plaats van den Wijngaard. De Wijngaard Dezen wordt ge woonlijk voortgekweekt dooroogen, stekken en afleggen. Het voortkwee- ken door oogen wordt meest gebruikt voor potkweek; deze oogsteek wordt gewoonlijk met Februari in een klein potje geplant en in eene warme serre gekweekt De wijngaarden worden meest voortgekweekt door stekken welke men neemt van rijp geworden hout. Daartoe neemt men eene een jarige scheut zoo mogelijk met een hiel aan, op eene lengte van 20 cent, dat is gewoonlijk 4 of 5 oogen; men steekt die in oenen vruchtbaren grond en laat een oog boven, en eene juist effen met den grond. Kweek door afleggen Dit is zeer eenvoudig en gelukt bijna altijd. Nevens den wijngaard welke men verlangt te kweeken bespit en bemest men den grond; dan neemt men eene ranke en men legt die op den bereiden grond; men maakt ze vast met eene wisse of stok. Onder ieder oog van den bovenkant van den tak, snijdt men een klein schelleken af. Als nu de oogen 15 cent, of meer doorschoten zijn, bedekt men de neergelegde ranke niet 8 tot 10 cent, goede aarde. De nieuwe ranke groeit gemakkelijk voort en geeft schoone vruchten, ter wijl een groot getal wortels zich aan den voet zullen vormen. StandplaatsDe beste standplaats voor den wijngaard, hetzij buiten of onder glas, is het volle zuiden; dit wil echter niet zeggen dat zuid-oost of zuid-west niet kan gelukken, maar dan moet men nauw rekening houden van de soorten. De beste soorten voor volle lucht zij n Chasselas de Fontainebleau, vroege Vander Laan, rose enjdes Jardins, en Malingre. Voor Black alicanthe, Forster’s seedling, Bucklands nooit geen vrucht op de ver- vangscheut want zoo doende bekomt men nooit geene zekere nog groote trossen hetgeen zich licht laat be grijpen. Als nu de beziën de grootte van oenen speldekop hebben nijpt het onderste einde af; verdunt de beziën ook zoo vroeg mogelijk om te beletten dat de sappen uitvloeien. Tracht ook. dat gij met uwe handen of haar geene trossen raakt omdat dit slechte ge volgen zou kunnen te weeg brengen. Doet fijne handschoenen aan en met eene fijne schaar. De hoeveelheid beziën die moeten uitgedund worden verschilt volgens de soorten. Deze met korte steerten en dikke vruchten moeten meest verdund worden, de witte druiven moeten minst verdund zijn; neemt voor regelvroeg verdun nen en overvloedig, en gij zult alle jaren wel gelukken. Neemt tot voor beeld, de druiven die uit den vreemde komen welke zware trossen en nogtans weinig beziën, zij hebben eene schoone kleur omdat lucht en licht er heeft kunnen indringen, dit is ook voor- deelig voor het rotten. De ringvormige afschorsing Dit bestaat hierin gedurende of kort na den bloeitijd een ringsje schors van eenen halven cent, breed onder de vrucht wegsnijden. Deze snoeite geeft het voordeel de vrucht grooter en vroeger rijp te doen worden. -- Landbouw. Zondag 1 Februari 1903, ten 3 ure namiddag, in de Gemeenteschool, alhier, zevende les van Groenselkvveek en Fruil- bootnkunde. gegeven door den heer De Muynck, hofbouwkundige te Eer neg hem. Onderwerp Kweek van Hladgroensels. Bureel 5 t/i ure. - Begin om 6 ure. Rechterlijke kronijk. Korreklionnele Rechtbank van Veurne. - Bij kon*. 1903, worJci' benoemd I017 protinlic.’ Werkend* j van de lieraails, te L id. te Oost-R' Brugge. f Plaat swU haeghe, idJI1 Kortrijk. M. E. Va 1 benoemd M mililie. De ga voor hel' vlekken. Bolide^ nacht, is ongeluk g«l. van L’xein L Vanbleu en per rijtuig zich aan de\ vergist en kerkevjarh brug. Zieodj weg hadden gespan doe'K lijk, daar d% is, geraakt^ vaart. Op 5 een i ge lieden;, bij middel redden. Hel Arthur eene diept’j kleine kinde*| jaar beticht zij* 23 maan del'’, te hebben g‘ veroorzaakt De lieerett’ te Veurne, gelast en afgeloopen- Camiel ''‘j. veroordeeld» liet. f Giihruü' hel wasscl’ kleedingsll1’, Teleg<^ dinsdag tel' t van den tel'tj in een trokken. c De telegrJA in gebruik 'T, Oostende-P°'( hel geven 1 werking ';’"i de ofliciere®y Zomerbe werkingen Scheutdunning De eerste bewer king die men aan de wijnmiarden moet toepassen is de scheutdunning van zoodra de scheuten 30 tot 50 cent, lengte hebben. Al de scheuten moeten weg genomen worden van de voor- en achterzijde van den moedertak; ook al deze die op geen 30 cent, van elkander ’’staan; de ranken worden ook weggesneden op de draagtakken, zelfs deze die bestemd waren om vruchten voort te brengen en er geene bezitten; ook al de scheuten die van verborgen oogen voortkomen en tot geen vervanghout moeten dienen, de hechtrankjcs zoodra die ontwikkelen mogen weg. tiet innijpenAl de scheuten die bestemd zijn om het volgende jaar vruchten te dragen worden op 8 tot 10 bladeren genepen, wel te verstaan als de plaats het belet ze langer te laten; laat dc plaats het toe, beter op 12 bladeren dan op 10. Wel is waar dat de toppen door elkander kruissen geen beletsel is, maar het mag niet te veel zijn. De takken die vruchten dragen worden op 2 en nog vele beter op vier bladeren boven dc vrucht genepen, volgens dat do plaats het nog eens toelaat. De te vroege scheuten, byscheutjes genaamd, die aan den voet der bladeren uitkomen op de vervangschcut en de vrucht- takken worden op 1 of 2 bladeren ge nepen, en de scheuten die op de ver- lengenis komen betér op vier bladeren dan op twee. De verlengenis wordt op 1-50 m. tot 2 111. lengte gelaten. OpleidingDat is eene bewerking die men met zorg en voorzichtigheid moet doen, anders breekt men zo glad af. ’s Morgens als de bladeren nat zijn alsook in regenachtig weder is het geheel voorzichtig te zijn. Bij zonne schijn, droog* en warm weder zijn de scheuten taaier. Men moet de op leiding beginnen zoodra de takken 50 of 60 cent, bereikt hebben, want het gebeurt als de scheuten en vruchten tegen het glas groeien dat de koude nachten en de hevige zon die doen vergaan. Tracht ook de scheuten zoo bij mogelijk hunne richten te brengen; niet dat die takken daar zooveel door lijden als andere boomen maar de ondervinding leert dat de regelmatige bewerking ons gemak en voordeel put. --Dunnen der vruchten: Al de vruchten Madeleine royale, Tokay worden weggenomen die niet vol- 1 rdins, en Malingre. Voor vormd zijn en deze waar ertwee onder glas: Frankenthall, Bruxelloise, takken op dezelfde scheut staan. De Black alicanthe, Forster’s white kleinste worden weggenomen als er seedling, Bucklands sweetwater, i vrnoh» genoeg op den boom staat 1 Tokay rose, Chasselas de Fontaine- 1 Laat bleau en Conseiller de Poorter. Vorming en snoeiing: In den vollen tuin worden de wijngaarden aan den volgenden vorm onderworpen. De tomerij snoerdat is de moeder- takken geplaatst op 60 cent, van elkander met al den bovenkant alleen vruchttakkenmen kan op deze manier groote muren met weinig planten, bekleeden. Aan eenen muur van 2 a 3 meters hoog kan men met voordeel het rechtstaande snoer ge bruiken. De worden op 1-20 cent, van elkander geplant; men kan ook op 60 cent, van elkander planten en alle jare overandereen afsnoeien, dat wilt zeggen het eene jaar de scheut voort- I brengen en het ander jaar de vrucht. Het jaar der planting worden de I planten op twee of drie oogen afge- I kort. Den volgenden zomer wordt de I topscheut op een of twee meters lengte gelaten alsook de te vroege op I drie of vier bladeren. Als het nu voor I eenen stam is mag men het tweede jaar op l m. tot 1-50 cent, snijden. Is I het voor rechtstaande snoer dat ge- I plant is op 1-20 cent, wijd, men moet I de topscheut inkorten op 30 cent. I boven de scheut van het volgende I jaar. Men mag maar alle jare een I gestel verhoogen, de zijtakken worden I het Ist’jaar op twee oogen gesnoeid. Behandeling van het vruchthout I Men zal weldoen, den wintersnoei toe I te passen zoodra de bladeren gevallen I zijn; ’t is te zeggen van December tot I Februari om geene krachten te ver- I liezen. Er zijn twee manieren van I snoeien do korte haaksnoei en de I lange haaksnoei. De korte haaksnoei I is voldoende voor alle draagzame I soorten ’t is te zeggen op de eerste I twee oogen snien.Voor delate soorten I of deze die in ongunstige plaatsen I staan zal men soms tot vier oogen ver I moeten gaan, voor men eene geheele I vruchtbare oog vind; in dat geval zal I de eerste oog een vervanger geven de tweede en derde zal men uitsteken en de vierde zal de vrucht vóórtbrengen. I Vergeet ook niet dat dc vruchttakken I 25 tot 30 cent, van elkander moeten I staan. en deze Nationnle Militie. I.ii Loting voor de lichting van 1903. Comb»'*, een kopi verscheid^1’' Du wel, op Zu‘ Coin»1!' Februari. J August Coi*-5 135 D’hoogho Amaat. 163 Dubois Acliiel. 179 Dutreouw Erniel. 158 Gertnonprez Richard. 136 Haelewyck August. 47 Hannoset Pieter. 105 Heusolu Jules. I ll Lahaye Honri. 41 Lahaye Jeröme. 126 Lobbestaol Heuri. 81 Ninovo Leopold. 168 Peeren Achille. 166 Pil Jozef. 99 Pil Juliaan. 101 Pinson Jozef. 129 Rathé Arthur. 119 Roedolf Theoflel. 88 Ryckewaert Alois. 117 Schockaert Oscar. 111 Stekelorum Oscar. 177 Torrelle Prosper. 120 Vandenbusschc Cyriel. 91 Vanderstraete Louis, 189 Vandervost August. 144 Vandewoude Hector. 93 Van Kemoortele Cyriel. 174 Vermeesch Hector. 146 Vermeesch Omor. 130 Vernieuwo Jeröme. 151 Warmoes Jules. 96 Herten Jeremias. 97 Bultlié Isidoor. 183 Cerdobbel August. 75 Cerdobbel Jules. 87 Demunck Juliaan. 118 Gesquiere Remi. 161 Secq Prosper. 90 Smis Hippoliet. 157 Tahon Honri. 78 Top Hector. 43 Vanacker Jeröme. 173 Veriez Maurits. 109 Verweirdo Camiel. 74 Zoete Modest. 72 Berten Remi. 176 Callewaert Jeröme. 107 Cordier Jeröme. 61 Denys Juliaan. 108 Desaver Camiel. 85 Eeys Odile. 45 Houvenaeghel Camiel. 104 Meeuws Gaspard. 95 Mollot Remi. 102 Slove Camiel. 98 Taccoon Raphael. 56 Wicko Henri. 73 Wullen Benoit. 175 Clarebout Hippoliet. 124 Maeckelbergho Remi. 71 Barbier Alois. 60 Bonte Leonard. 148 Brusselle Maurice. 79 Debandt Cyriel. 164 Debert. Romaan. 39 Dolfen Eduard. 140 Knockaert Arthur. 153 Ratlió Juliaan. 83 Tyteca Remi. 170 Vandewaeter Krass. 44 Avorein Marcel. 138 Bauden Camiel. 64 Boels Honri. 171 Bonte Henri. 50 Bonttry Henri. 69 Breern Eduard. 116 Casslers Pieter. 76 Dobra David. 46 Dobra Louis. 127 Deschryver Arthur. 187 Dewitte Desideer. 40 Dewitte Emiel. 1G7 Dubois Oscar. 80 Gallo Jeröme. 121 Geldhof Cyriel. 128 Hinderyckx Henri. 180 Holvoet Camiel. 62 Lafore Emiel. 132 Leune Albert. 147 Loonos Emiel. 42 Maos Dominik. 160 Maynó Adolf. 150 Pison Charles-Louis. 110 Rabaey Albert. 58 Ryckman Leopold. 49 Samyn Camiel. 86 Slembrouck Georges. 66 Smaggo Louis. 191 Timmerman Jan. 77 Vanbillemont Georges. 131 Vandenborghe Albert. 182 Vandenplassche Eduard. 54 Vanhoutto Charles-Louis. 188 Vanhoutto Jules. 133 Vanhovo Achiol. 119 Vanhovo Edmond. 65 Vercamer Jules. 55 Vorcoutter Medard. 185 Veroecko August. 82 Vcrhaegho August. 111 Vieren Heliodoor. 137 Viloyn Pieter. 134 Cuvelier Jules. 67 Dobert Hector. 59 Decoussemaeker Hector. 159 Dezeure Hector. 57 Fiers Hector. 162 Gyselen Thóophilo. 122 Hondoryckx Arseen. 103 Ilendoryckx August. 52 Kerckhove Camiel. 152 Pauwels Luciaan. 113 Top Remi. Coxyde 17 53 Annys Valentin. 123 Cornille Remi. 89 Desaever August-Benoit. 70 Desaever August-Dominic. 106 Desaever Louis. 112 Desaever Polydore. 100 Everaort Germain. 92 Kompynck René. 94 Legein Charles-Louis. 156 Legoin Livin. 143 Lehouck Amand. 155 Leye Jeröme. 186 Penei August. 169 Rys Henri. 165 Thieren August. 181 Vandewoude Prosper. 115 Vanolverdiugho Florimond. 68 Bekaert Hector. 48 Bodeyn Karel-Louis. 145 Bremersch Karel-Louis. 154 Butaeye Alexis. 63 Buylaert Prosper. 178 Carna August. 84 Chamon Rochus. 1*2 Clarys August. 51 Debaenst Georges. 142 Debuysere Juliaan. 190 Do Grave Maurice. 125 Dekeyzer Jozet. 184 Desmet Camiel. 139 Devos Jozef. Beden Eo;-,<]1 200 fr. voorji- Lal-r- I.' -'. 200 fr. voor)** Vanhille A- maal 30O fr. o ,k Baillcul ll<-,t JaCobu», »d-V 0< vischdeliM- 'l onderwijs doet verslag. De aanvullende lijsten vermeldende S kinderen der gemeente knechtjes i school; 2 kinderen der aangenomene knechtjes school en 6 kinderen der aangenomene meisjes school, worden bepaaldelijk vastgesteld on aau- veerd. 3» Punt. Armbestuur. Rekening van het jaar 1901. 4» id. id. Begroeting voor 1903. 5’ id. Pompierskorps. Rekening van het jaar 1901. 6" id. id. Begrooting voor 1903. De heer Vanmassenhove, namens de com missie van geldwezen doet verslag over elk een dezer punten, en dezelve worden eenpariglijk goedgekeurd. 7* punt. Ontslag van M. Albert Claeys. De heer Voorzitter geeft lezing van het schrif telijk ontslag van gemeente-raadslid van den heer Claeys. Dit ontslag wordt eenpariglijk aanveerd. 8’ Punt. Onderzoek der geloofsbrieven van den plaatsvervanger. De heer Voorzitter geeft lozing dezer geloofs brieven; en de heer Desiró Moenaert wordt als gemeente-raadslid met eenparigheid van stemmen uitgeroepen. Hij zal tot den eed aan veerd worden, bij de naaste vergadering van den gemeenteraad. De heer Pil, schepen, treedt de zitting bij. 9" Punt. Mededeelingen. Do heer Voorzitter deelt mode dat ten gevolge eoneruitnoodiging gedaan door den heer Burge meester den 23 December 1902 aan hunne koninklijke hoogheden Prins Albert en zijne gezellin, onze stad met een bezoek te willen vereeren. Deze een antwoord hebben doen toekomen de uitnoodiging aanvaardende, en latende weten dat dit bezoek zal plaats hebben tijdens het aanstaande badaiszoon, toen zij zich aan de baden zullen bevinden. De juiste datum en de verdere schikkingen der feesten zullen later genomen worden tusschen den hoer Jungbluth, kolonel-adjudant en den heer Burgmeester. Niets meer aan het dagorde zijnde wordt de zitting om 6 ure geheven. ZITTING VAN 15 JANUARI. Carnior Renó, slijper, Zarren, Wybo Ronó, leurder. Clerckon on Carnier Camille, slijper, Zarren, de eerste 16 dagen on 26 fr. voor slagen on 16 dagen on 20 fr. voor bedreigingen; do eerste on dordo olk 16 dagen en 26 fr. voor op stand on 15 fr. voor dronkenschap; do tweede voorw., 1 maand on 50 fr. voor slagen. Pylysor Hector, dienstknecht, Stuyvokens- kerko, 8 dagen en 26 fr. voor slagen en wonden. Thieron Remi, dienstknecht, Vinchom, 8 dagen on 26 fr. voor bodriogolijko ontvreemding. Viaeno David, landlooper, Adinkerke, 2 maal 48 dagen, voor jachtdolikt. Visage Henri, visschor to Adinkerke, 100 fr. ▼oor jachtdolikt. Vancom per nolle Romi on Vaucompornolïo Charles, werklieden to Couckelaero, do eorsto 2 maal 100 fr.; do twoedo 50 fr. voor jachtdolikt. Baolen Thóophilo, werkman, Wulveringhom,. Dewildo Lóón, timmerman, Vinchem en Heuzol Jerömo, dienstknecht, Wulveringhom, olk 8 dagen voor slagen on wonden; elk 10 fr. voor nachtgedruis; de tweede nog 10 fr. voor vor- nioling van meubels. ZITTING VAN 16 JANUARI. Vanolvordingho Florimond, workman, Coxydo, 8 maal 14 dagen, voor jacht met stroppen. Huyghebaert Engine, blikslager, Dixmude, Demoyer Bruno, Vanbolleghom Piotor on Van- belleghem Prosper, krameniers to Woutnen, do eerste 26 fr,, de tweodo 50 tr., do dorde 26 fr. en do vierde 8 dagen on 26 fr, voor slagen on wonden; do eerste 25 fr. en do drie laatste elk 15 fr. voor dronkenschap; do eerste nog 8 dagen en 26 fr. voor vormeling van afsluiting. Voorw. voor do dorde. Vormoto Karei, werkman, Vermote Alphonse on Thybaut Eduard, visschors, allen te Oost- 1 duinkerke, de twee eersten elk 26 fr. voor slagon en 15 fr. voor dronkenschap; de derde 25 fr. voor drank gegeven te hebben aan bodronkeno per sonen. Voorw. voor don eerste. Debaillio Louis, vleoschverkooper, Leke, 8 dagen en 26 fr. voor dieflo. /IstfilR Maandag in°j geweest te'L «v»* VJJ1 white kleinste worden sweetwater, i vrucht

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 4