RHUMATISM fc 1 1 I’h sjll Er o Q Huis Karel SPILLIAERT GROOTE STOOM-VERWERIJ Ovei'groole keus van CORSETS. aa» wi mwiwra KLOOSTERBALSEM. r *2 li u Hl I VALLINGEN I RONSE-JAMMÉ R. VAN ELSLANDE-KINT, 'p KEELPIJNEN,ZENUWPIJNEN. STEKEN indeZIJDE l.l ti 2: 1 L RUGPIJN, STIJVE HALS aan F Huis gesticht in 1849. Groote Ooststraat, 28, Veurne. 5 l V IK ïaj "2 ->7? e ll i Q 11 FABKIEK i uw kind, Houdt gij Houdt gij aan zijn leven, i ïi Huis Olio Koentges, S Jacobslraal, 15, Brugge *7 7 Fjo FOURNITUREN VOOR KLEERMAKERS EN KLEERMAAKSTERS. FOURRUREN van alle slach. Alle deze koopwaren aan prijzen buiten alle concurentie. Gaal zien vooraleer uwe aankoopen le doen. Domestic, Davis, Advance die de beste zijn van al de marken. van MEUBELS en BILJARTEN. ss i S. Si iü k- O n lip 5-S g K „in® A‘!j< 1 5 a i s s s s - 4 8 S It!? ■E 2 u S? s s 5? M -S N ze op te leggen. z; TMEOELMEJHtS*», Sancia Paulo te Cartagena is 3 o o ‘fS 5 3 te cZ u S 1? Ir. s v S 00 o cc i*ë rs - pg 3 i 5? Sr? «3 „s S3; G 2.~g S ^S’Ib j s 5 r p r tr on T a m KOOPMAN-KLEERMAKER, TE VEURNE, OOSTSTRAAT, 41, Kaïiicj. HI‘I I jI .X K Jt B\ heeft de eer aan zyno talrijke kalanten en het geëerd publiek te laten weten dat zijn Magazijn van heden voorzien is van de allerbeste nieuwigheden in do Laken en Modestoffen voor het Wlntei'aaiz.ooii. Hij durft verhopen door de goede keus der stoffen, de genadigheid der prijzen alsmede de volmaaktheid van zijn werk, de genegenheid van gss§; 2 2 o o 2,n n SPECIALITEIT IH HET VERWEN VAN ZIJDEN STOFFA AD TEHDEUR DKOOGWASSCHERIJ EN VEIL WERIJ van alle sloffen, als vrouwen-, mans- en kinder-Kleederen; Gordijnen; Tafel- kleeden en Kamerbehangsels; dials; Handschoenen; Pane; enz. enz. MEN WASCIIT EN ZWAVELT OOK. WOLLEN SARGIEN. VERWEN ENWASSCHEN VAN HANDSCHOENEN De zwarte Bouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukken aan mijn Bijhuis loeverlrouwd, worden binnen de 15 dagen geleverd. Verzorgd werk. <>eu>ttti^e prijzen. DEPOT bij Mme VANDEN KERCKHOVE CORNELIS, Pannestraat, Veurne. 35 o. O” S p 3 cj q h Alle slach van wolle urtikelen zooals Schals, Rokken, Kousson Baeijen, Mutsen, enz. lirelsayetten van de eerste fabrieken van Engeland en België. Verders alle Mercerien en Quincaillerien; allerbeste Corsets aan alle prijzen, uit de eerste fabrieken. Algemeen Agentschap voor den verkoop der Amerikaansche Naaimachienen .- Ook nog der Naaimachien opkl die men kan leveren van af 100 franken s 1 R Noordslraat, VEUHNS3. Pracht- en gewone Meubelen. Biljarten van goede hoedanigheid mei waar borg. Depot der echte amerikaansche Biljartbanden. Bijzondere keus van Slokken, Lakens, Biljartlapijlen in caoutchouc, Ballen, Pommerancen, Kalk enz. Alles aan de voordeeligste prijzen. fll H IkLi s 5 a ■aD ^2 t Koning der Balsems, uil hel klooster Sancia Paulo, le Garingen i Kloostei'lltklscm is hel eenige geneesmiddel ler wereld, dal Rheumaiiek en Jicht geneest. KIoOBlerbalsem moei m< n gebruikt hebben om de groote wonder dadige geneeskracht er van le beseffen bij Lende/tijn, Kneuzimjen, Dramt-, Snij- oude en nieuwe Wonden. IKloOsterbalsem is boven allen roem verheven; de groote genees kracht laat zich niet door woorden beschrijven. KloOHterlmlsem uil bel klooster Sancia Paulo le Cartagena is hei grootste geneesmiddel, dal bekend is en ook ooit le kend zal worden. KLOOSTERBALSEM blieft nog noon in zijn genezing gefaald; mdlioeneii nn-nscii' n zijn verlost geworden van de smart, lijkste en onduhlbaai sie pijnen door hei :ebiuik van de ’klooster- balscm. Generaal-Agenl j. akkrii, Alkemadeslraat, 11, Rotterdam. Voor echtheid moet iedere pot voorzien zijn van een roodeu band waarop de handleekening van den Gemoaal-Agent I, J. AKKER voorkomt. Verkrijgbaar bij Honoré Hl YmmeW, Apotheker, Zuidstraat, Veurne. S w 5" ~g ’A o tt SE p rrq r» E. g e P er r 'Z E J ts O 0 2 m - >5 a> ca E a> ’Eb 5 I prijzen alsmede de volmaaktheid van zijn werk, do genegeiiheid het publiek meer en meer aan te winnen. itroeken op maat van af 14 tot fr. Kotrtumen op maat van af 4<> tot 1OO fr. et.' daarboven. PnrdeHauH op maat van af tot 1OO fr. en daarboven. AL DEZE KOOPWAREN AAN PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURENTIE. Kleermaking op maat in 24 uren mei bepaalden prijs op voorhand na believen. Men vraagt KLEERfflAKERStASTEN ten allen tijde voor werk bij ’t stuk. Men vraagt een leerjongen. I is de best werkende en terzelfdertijd de gemakkelijkste remedie om te genezen S kb: =- g n c r o - 3 p 3 2 ït -- 2 Ft 2 3 K fgï P g'-gS s 8S?^S3 1 eo !Z ft C= i v 2 i rr l - 22 5 Ox 2-- -£ c *1 ff 9*^=5 M i S 2 o 2 -o £.3 IJ B 3 2. "5 i o 0 S a- a. ft; 3 r m 2 o o •SS" £PS Gebruiksaanwijzing. Deze bestaat eenvoudiglijk in het ont plooien van hel blad watte en het leggen op de plaats waar men pijn voelt. De eenige voorzorg die men moet nemen is dat de watte goed op de huid houde, dit is eene vereischte voor de goede werking. Indien men eene spoedige en energischer werking verlangt, moei men de watte besproeien met azijn of lauw waler alvorens ze op te leggen. BELANGRIJK BERICHT Laat niet toe dat een verkooper u eene namaking of e?ne naboot sing geve, onder het slechte voorwendsel, bijvoorbeeld, dat hij voor het oogenblik geenen THERMOGENE heeft Tndien deze weinig delikate verkooper er belangt bij heeft u een namaaksel te doen aannemen, hebt GIJ er belang bij voor uw geld, het echte produkt te krijgen. De doos, fr. 1.50 de halve doos. fr. 0.80. Wordt verkocht in alle apotheken. f I W Beproeft slechts gedurende eene maand do uitsluitelijke leefngel van den Aliment Delacre (phosphaten en melk behoudende) en gij zult voortgaan. Hij wordt boven al de voortbrengselen van denzelfden a rd geplaatst, omdat hij phosphaten behoudt welke men zich gemak- kelijk kan toeeigenen en ook boter in passende hoev elheid, terwijl meest al de andere voedsels voor kinderen er geen behouden. De ontleding van het vrouwenmelk bewijst dat er boter noodig is in het voedsel van kleine kinderen. De Aliment Delacre heeft wonderen voortgebraoht bij kinderen waarvan den staat geheel wanhopig was Het is met honderden dat men reeds do WONDERBARE GENEZINGEN telt. De geneesheeren zijn eenstemmig om het gebruik van den Aliment Delacre te bevelen. Het fabriek Delacre heeft ontelbare bewijsschriften ontvangen waarin de vurigste dankbaarheid blijkt. DELACRE ot FILS (leveraars van den Koning en van het Hof) VILVOORDEN (bij Brussel) Verkrijgbaar bij de apothekers, droguisten en kruideniers. 8H"ïs8 z; o T3 B C T. B 8’ S g’3 e IPs - 'S- 2 L - 2 8 es ■=0; 5 - S s. öi e 0 o e e - -- d-• -2 C A o S S S 5 c 2 'S ps» 'o -f C t-c' C b o £2 rn -ï CD -'£S<J? c Z 3 is 3 g r o 5 s 2 ff - 5 n t 2 -7 - c"7^ .“‘l-al .p. 7 s 'c 7 f - 3 J 2 u aj cj - rt -g tf S .2? -5 1 ■o o iX S s O u 2 o o ‘■t te iu^X'wuk;.^ O t£ ft 9 O So O G E rj a> CD - 5 c 5 1> cd ÜQ CD w i1 =3 UJ w UJ O, o o; 7. g C/i a tr o s. D O K- Cili <D ■Z (B ct: tr i o> E. ft --o a,ff Q-o-S „g 0> j N ct> c GD X5 Prijs per pol fr. 1. fr. l.KO, fr.. u fr. H. <1 o <1 gsi B 2 v ez'. B-P Jï o ïm a S.D et o a. c THERMOGENE 2 e p 5F e» 3 K O- s cn w p 2. tr tn ti s. n O' O x ---iMBuiifi* Cfi c t x> t. n o S 2 3 J r O 0 3 j* -o -z. O So fl T 3 C CD 3 (D 1 tyq 05 V O' o E - fj -> 5 t ?r -- -i 2 H HIJ HEEFT ZE GERED. Staaldoos franco gestuurd tegen 35 centiemen in postzegel. (Volledig adres a. u. b.) a ff C e- H K O O - ►-*. c ,5- H C JO 2 c o &3 Cc s o H r»5 :=r j s» “O *C fc o M O G k P 5* 3 -C B ui c s M 5 5 2 a P k n- O E B O S C 50 c g - a ff B o b ■^3L -- 3 E s ci ?5- e. 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 6