VAN VEURNE Walter de Toonkunstenaar NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT PAST OP DE MEID, Blijspel met zang in één bedrijf door F. Kints. TOONEELVERTOONING yy' jaai*. IV.r 6. Znterdag T Februari 1S>O3. Men schrijft in bij Drama in drie bedrijven door Frans Van Boghout. Muziek van VANDERLINDEN, Zoon. Gevolgd door Muziek van VANDERLINDEN, Zoon. Prijzen der plaatsen als gewoonte. Bureel 5 1/2 ure. Begin om 6 ure. d Rechterlijke kronijk. Korrektionnële Rechtbank van Veurne. Dit Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De Annoncen voor Belgie, uitgezonderd beide 1 laanderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office de Purlicité, Magdalenastraat, Brussel. Men had uitgerekend dal de dienst dier pensioenen aan den Staal acht of negen millioen zou kosten. Alles samengerekend geraakt men lol dertien millioen. Ook, zonder aarzelen, is men begonnen op die arme pensioentjes zooveel le snoeien als men maar kan. Dal de grooien gerusl voort in weelde blijven leven; de kleinen moeten hel al bekoopen. T Is de nieuwe minister van den arbeid, de heer Francolte, die met hel weinig loffelijk werk gelasl werd. Hij heeft de besluiten opgemaakt, onlangs in den Monileur verschenen, en waardoor het recht op pensioen beperkt en ’t verkrijgen ervan lastiger wordt. Voortaan zullen niet meer aanzien wor den als in nood verkeerend, degenen, wier inkomsten 360 fr. beloopen voor een ouderling ol’ 600 fr. voor echigenoolen die te zamen wonen. Er zal geen onderscheid mogen ge maakt worden aadgaande de bron van dal mager inkomen. Een oude arbeider, die hier en daar nog moedig eene daghuur verdient liever dan te schooien mag geen pen sioen verhopen, indien hij aldus lot een inkomen van 360 fr. ’s jaars geraakt. Inderdaad men zal rekening houden van hel verdiende loon, evenals van de waar de van de eigendommen, hel spaargeld, de toelagen der openbare weldadigheid, evenals van hel loon van de echlgmoole of van de kinderen, getrouwd of niet, die in buis wonen. En weet ge hoe hel inkomen en spaar geld zal uilgerekend worden In lijfrem. T Is te zeggen dal een onderling van 65 jaar, eigenaar van een huizeken, 4000 fr. geschal, zal verondersteld worden een inkomen le bezitten van 400 fr. en zal voorlaaii geen pensioen trekken omdat indien hij, in plaats van een huizeken le koopen of te bouwen zijn geld op lijfrenl had gezel, hij een intrest zou getrokken hebben van ongeveer 10 ten honderd Wee den armen De wet op de Stokerijen. De wet op de stokerijen is een der slimste trukken die uitgevonden werden om hel geld met millioenen in den zak van eenige kapitalisten le jagen. Vroeger hadden de landbouwstokerijen zekere voordeelen op de groote nijver- heidsiokerijen, dit stelsel had hel voor deel de landbouwers toe le laten de kon- kurentio te doen aan de groote stokers, en zoo een middel van beslaan le behou den voor een talrijke klas van menschee uit den middenstand. Ten tweede, deze wel bevoordeeligde den landbouw, name lijk den veekweek. Nu zullen de landbouwers geen voor recht meer hebben, doch zij mogen hun materieel aan den Staal overlalen en deze betaalt hen rijkelijk zeer rijkelijk. Waarom? Wel, de ministers betalen uil hunnen zak niet, eu met goed te be luien maken zij zich veel vriend.n en verduiken zij hetgeen de wel werkelijk beoogt. Inderdaad, van dc 239 landbouwsloke- rijen zijn er nauwelijks een IBtal die voorts gaan stoken. Al die kleine sloke- rijtjes, die T land door verspreid waren en elk op twee, drie uren rond hen de konkurrentie deden aan de groote stoke rijen van Antwerpen, Gent, Brussel enz., verdwijnen. En welk is hel gevolg Daar zullen nog voor gansch het land een dertigtal groote stokerijen overschieten; tnsschen dit en eenige jaren zijn zij alle dertig 't akkoord en slaan den genever 2 of 3 centiemen den liter op; immers zij moeten geen konkurrentie meer vreezen; en aangezien er met miljoenen en miljoenen liters in Belgie verbruikt worden, steken ze dood eenvoudig miljoenen in den zak. Reeds konden onze lezers in hel verslag der Kamerzittingen bemerken, dat zich een wezenlijken strijd ontspint lusschen de regeering eenerzijds en de meeste leden dor oppositie benevens een zeker aantal katholieke afgevaardigden anderzijds nopens de hoofdbepalingen van hel wets ontwerp tot vergoeding der arbeidsonge vallen. Er is betwisting over hel domein, waarin de nieuwe wel zal heerschen; over het bedrag der vergoedingen en de wijze waarop ze zullen uilgekeerd worden; over de al ol niet verplichting voor den patroon, zijne verantwoordelijkheid te ontlasten op bijzondere verzekeringsorganismen. Tegen den wensch der regeering in zal, naar alle waarschijnlijkheid, de opgelegde verzekering worden gestemd. En daar deze bepalingen vooral duchtigen invloed op onze nijverheid gaal uitoefenen, achten wij hel nuttig, hel vóór en legen der hoofdregelen van de nieuwe wet in hel licht le stellen. Vooraf echter een bondig overzicht van wat thans aan de bespre king der Kamer is onderworpen. Hel ontwerp, door do Regeering voor gebracht en in bijzaken gewijzigd door de middeuafdeeling, wier verslaggever M. Van Gleemputte was, vóórziet ver goeding voorongevallen gebeurd in nijver- heidsondernemingen, en waarvan de slachtoffers hel arbeidskonlrakl uitvoer den; ook ongevallen die in handelsouder- nemingen of landbouwwerk voorkomen verwekken een recht op vergoeding, wanneer machienen gebruikt werden. De eenvoudige landarbeid is dus uitgesloten. Werklieden alleen en nijverheidsbeamblen die min dan 2400 fr. winnen, zijn door deze wet beschermd. De ongeschiktheid tot werken geeft recht op vergoeding per dag of per jaar, volgens zij volkomen of met lijdelijk is, ofwel bestendig. Voor geheele berooving van arbeidskracht, die echter maar een tijd duurt, wordt den getroffen werkman de helft van zijn dagloon uitbelaald; kan hij nog iels, maar minder dan vroeger verdienen, zoo krijgt hij als vergoeding de helft van bet verschil. Wanneer bel ongeval h>m zóo verminkte, dat hem allen arbeid onmogelijk geworden is, dan wordt de helft van vorig loon hem toe gestaan en die hulp krijgt, nadat veran dering in zijn lichamelijken toestand ónmo gelijk wordt geacht, den vorm eener levenslange rente. Verongelukt de arbeider op zijn werk, dan wordt, benevens begrafeniskosten, aan zijne naastbestaanden de waarde ver zekerd van eene lijfrenl die met een vierde aan hel loon gelijk is en natuurlijk volgens den ouderdom van hel slachtoffer berekend wordt. Die waarde wordt ook in rente omgezet. De tniddensektie vond die bepaling erg onvolledig; volgens haar moeten enkel de naaste bloedverwanten vrouw, kinderen, ouders, broeders en zusters wier steun de overledene was, eene vergoeding trekken en zij heeft dan ook een schikking voor ieder geval uit gedacht. De rente, die regelmatig en altoos onderstand brengt zooals bel loon zelf, is natuurlijk een beter vorm van vergoeding, in den werkenden stand vooral, dan een ronde som in eens uitbelaald; maar het gebeurt, dal een kapitaaltje de overleven den zou welkom wezen als middel om er weer stilaan bovenop te komen; er wordt dan ook aan de rechthebbenden vrijheid toegeslaan, de waarde der lijfrenl voor een vierde voor een derde, zegt de midderisektie in kapitaal te vorderen. Die vergoedingen behooren geheel ten las'e van den werkgever le blijven; deze mag zijn arbeiders dus niets afhouden in hel vooruitzicht van schadeloosstellingen, die hij hun bij ongevallen zou te betalen hebben. Hierin echter ligt de oorzaak van den grootstee twist lusschen onze wetgevers. Mag hel den patroon vrij slaan, ook geen verzekeringen legen arbeidsongevallen le sluiten en zijn personeel gevaar laten loopen, bij een ongeluk op hel werk niet vergoed le worden ter oorzake van den slechten toestand zijner kas Neemt die vrijheid voor den baas van zijn plicht niet te volbrengen niet alle kracht van hel wetsontwerp weg Wel spreekt dit ontwerp, van de waar borgen, door den patroon te leveren als hij niet dadelijk het rentenkapitaal wil storten; maar het is er bewust van, dat de verongelukte arbeider of de ongelukkigen die hij in ellende naliet aan geen centiem vergoeding zullen geraken wanneer de baas in slechte lakens zit; en daarom vindt hel noodig. door den Staat de Hulp kas voor slachtoffers voor werkongevallen le laten subsidieeren, die aalmoezen zou uitdeden aan hen welke geen recht konden verkrijgen T Gebeurt ook wel dal de slachtoffers overhaald worden lol verzaking aan hunne rechten bij middel van een sommetje, dat aan de arme lui een gansch fortuin'toe schijnt in de nare oogenblikken wanneer vader in gasthuis ligt of.... begraven is. Die verzaking zal voortaan niet geldig wezen; aan speculeeren op ellende en droefheid zal een eind worden gemaakt. De algémeene Staat en Lijfrenlkas einde lijk, zal ook verzekeringen legen arbeids ongevallen mogen aangaan. Wee den armen Onze doorluchtige minister van finan ciën zit in nesten. Meer en meer is hij verplicht te sparen. Maar, om dat le doen denkt hij er niet aan, zooals ge wel meenen zoudt, aan de vette traktementen te peuteren. Maar lieden met wie men zich niet moet geiieeren, dal zijn de oude, afgesloofde arbeiders aan wie het gouvernement, op een dag van ongelooflijke mildheid, het zwaar pensioen schonk van 9 cents per dag. VA1VDEX KERCKIIOVE, Drukker-fJitgever, Oostslraat, 6, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. In het weekblad Le Progrèsvan Yper, dat verschenen is zondag lestleden, lezen wij onder den titel van Een voorstelhel volgend belangwekkend artikel Ov.er eenige weken hebben wij ge meld dat, ten einde het vervoer der materialen te vergemakkelijken de aan nemer van den macadam van Veurne, naar Elzendamme, was overeengekomen met de Maatschappij der kustlijnen; inder daad, men is druk bezig met het ver voegen der tramlinie lusschen de Nieuwe Herberg en Hoogstaue-Linde. Wij vernieuwen ons voorstel, dat vele bijtredingen heeft verworven, omdat hetzelve is ingegeven in bel belang der arrondissementen Veurne. Dixmude en Yper, te weten de tramlinie lusschen de Nieuwe Herberg en Hoogstaede-Linde voor goed te vervoegen; de linie van Yper naar de Panne ware alzoo regelrecht en zou van eenige kilometers verkort worden. Om de linie lusschen Hoogstaede- Linde en Forthein-Alveringhem, langs Pollinchove en Loo le benuttigen, zou men dezelve kunnen verlengen tot aan Poperinghe langs Stavele, Crombeke, Rousbrugge en Watou; gelijkerwijze, om de linie van Forthem-Alveringhem naar de Nieuwe Herberg te benuttigen, zou men dezelve kunnen dóórtrekken lot aan Hondschoote langs Isenberghe en Leysele aan den eenen kant, en tol aan Dixmude aan den anderen kant. Op die manier zouden wij over drie lijnen beschikken, die in eenen zeer korten lijd, onzeglijke diensten zouden bewijzen aan drie arrondissementen waar van de handelsbetrekkingcn samenhangend zijn en die de zelfde belangen bezitten. 1° De linie Yper-de Panne. 2° De linie Poperinghe-Dixmude. 3° De linie Dixmude-Hondschoote en van daar naar Bergen en Duinkerke. Volgens onse kennissen over de streek, zouden die lijnen van eene schitterende opbrengst verzekerd zijn en zouden winst gevender zijn dan menige andere die thans zijn voorgesteld en namelijk dan die van Poperinghe naar de Panne, de welke nooit den intrest zal opbrengen van het ingesiekenc kapitaal. Het komt aan de belanghebbenden toe al hel mogelijke in werke te stellen, indien zij hunne wenschee willen zien verwezenlijken. Wij meenen die regelen le moeten aan bevelen aan de in zaak gestelde gemeenten en drukken den wensch uit dat, indien pogingen in dien zin hoeven gedaan te worden, men geenen lijd verlieze om den verlangden uitslag le bekomen. Schouwburg van Veurne. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ VAN RHETORICA Op Zondag H Februari 1003, met de medewerking der tooneel- speelster Mev. Hcbbelynck- Vergult, van Antwerpen, en van de symphonie- afdeeling der Koninklijke Maatschap pij S‘e Cecilia, onder het bestuur van den heer Vander Linden, Zoon. PROGRAMMA. ADVERTENTIEBLAD i ZITTING VAN 29 JANUARI. Vancanneyt Gustaaf, muziekant, Roeselaere, 3 maanden eu 20 fr. voor misbruik van ver- trouwen. Dewulf Alfons en Dewulf Louis, werklieden te Dixmude, de eerste 26 fr. en de tweede 52 fr. voor vischdelikt; de eerste nog 1 maand en 26 fr. voor bedreigingen van aanslag. Delanoye Pieter, werkman, S‘ Jacobscapelle, 3 maanden voor gekwalilieerde diefte. Gilet Léon, werkman, Oostduinkerke, voorw., 200 fr. voor jacht met stroppen' Huysseune Florence, huisvr. Louis Laplasso, Oostduinkerke, voorw., 200 fr. voor jacht met stroppen. Lafére Louis, werkman, Oostduinkerke, voorw., 200 fr, voor jacht met stroppen. Thieren Karei, werkman, Oostduinkerke, 200 fr. voor jacht met stroppen. ZITTING VAN 30 JANUARI. Vanhovo Pieter, daglooner, Lombartzyde, een maand en 50 fr. voor lasterende aanklacht. Lyneel Kdouard, herbergier, Woumen, acht dagen en 26 fr. voor smaad jegens een getuige. Coulier Kngel, visscher, Oostduinkerke, 30 dagen voor jacut met stroppen. llubrecht Hendrik en Ilubrecht Louis, werk lieden te Oostduinkerke, voorw., elk 200 fr. voor jacht met stroppen. Rogier Hendrik en Rogier Edouard, koop lieden te Snaeskerke, elk S dagen en 26 fr. voor bedriegelijke ontvreemding. Vergoofllng voor Arbeid*»» ongevallen. Maai' do werkgever mag v.-»-plicl>- ting op een verzekeraar overdragen; hij mag zijne werklieden doen verzekeren en gebeurt zulks in aannemelijke voorwaar den, dan kan hij gerusl wezen een onge val, aan zijn gast overkomen, zal voor hem geen te betalen vergoeding verwekken, die zijne zaak zou treffen. - .i»q»*CBOi«is- - Voor onze Tramlijnen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 1