SINGER 3 CYRIEL DE VLOO, SYSTEME GELDENS TE nieuwpoort. 0=1 MAAG Ui s n Bloedtonic Huis Berteloot-Coppens, OOSTSTRAAT, S, VEURNE* rr s ■- a Bankhuis .1. J. Slaesens, H-ih-i Huis 1 G. N AAIMACHIENEN van uitstekende kwaliteit. Vïïr AT G. BEYER (D CDs Is iriM -s- - i ja Ld i O® '5 i LlI Ld! 06. fig l s g Ontsmettende Luggepoeder te bekomen bij Pii ri u BOC.AERT, ]V[me s A c ALFRED DUFORET, Arthur CKEMER, z - j s s s S 2 |?8 schoon vierkant afgewerkt. Geven geen stukken en 35 a i a o S o o S z rt s VEEARTS, Roozendaalstraat, 8, te Veurne, harde met gebrande koppen, Fabriek te Ramscappelle. PRIJSCOURANT DER GEWONE METSELSTEENEN Uitstekend fabrikaat, hard en p< 5 maakt bekend dat hij zich gelast met bet spillen van hovenierhoven en met aan leggen der zelve. Hij beveelt zich in de gunst van hel publiek. fleste 'Vloei'steenen. Facade steenen, van 17-00 per 1,000 16- 00 13-00 17- 00 15-00 21-00 30,- 55,— 65,— Herbergier in de Noordstraal, te Veurne, as e O. Gr th 2ST ZE ZI 1ST Ci der g o y “2 “s r s OS 1 i Moescroen, Statiestraat. 121. Yperen, Dixmudestraat, 14. VELBNE a C <2 g. O.sia is s as is hel best geschikte middel dat op wonderbare wijze in korten tijd, de verloren krachten terug schenkt door zijne heilzame en versterkende werking op het Bloed. Daarom is hei bijzonder goed voor diegene welke lijden aan bleekzucht, bloedarmoede, mach teloosheid, die gemakkelijk zweelen en altijd moede zijn, pijn hebben, in de lenden, den rug en den hals, aan de maag, die gedurig honger hebben en geen goesting naar eten, zelfs afkeer van al wat voedzaam en kloek is, die ten einde adem zijn en hartkloppingen hebben, zoodra zij wat rap gaan of wal lastig werk doen. Oloedlonic is hel beste middel voor hel herstellen van gansch hel gestel na eene gedane ziekte, bijzonderlijk na bloedverlies. Bloedtonic regelt de maandstonden en is dus bijzonder aan te prijzen voor jonge dochters in de ontwikkelingsjaren. BLOEDTONIE ie alleen te bekomen bij HOAORÉ RL'YSSEN, A.potl>el<ei*, op tie Zuidstraat. te Veurne, aan fr. 1,25 de halve en 2 fr. de groote fleseb. - 3 Aankomst tier Nieuwigheden voor het saizoen Wilt gij goed en goedkoop gekleed zijn, gaal uwe kleederen koopen in het huis Hertcloot*Coppens, al deze kleederen in ons magazijn vervaardigd zijn zoo goed afgemaakl als op maat. bijzonderheid voor kleederen op maat. In ons magazijn zult gij vinden een groot assortiment Hoeden en Klakken, Slrooihoeden (laatste mode), Parapluie’s Parasols; verders groote keus van alle slach van Schoenen. Huis BERTELOOT-COPPENS, Ooststraat, 5, Veurne. 8 J* MODELLEN MET CYLINDER-SPOEL RONDE SPOEL - GROOTE BOBIJN. Onderricht gratis ten huize groot gemak van betaling. Kortrijk, 4’?’, Doornijkstraat. Meenen, Kortrijkstraat, 36. Rousselaere, Noordstraat, 58. Ooststraat, '72. Huis wed. ROUSSEEUW-RONSE GROOTE MARKT, 54 VEÜRNE. zijn veel voordeeliger in het gebruik dan alle andere sleenen. le keus I ge 3’ -1’ 2e Nieuportbrug, Veurne, maakt het achtbaar publiek kenbaar dal hij zich te Veurne komt te vestigen als Beeldhouwer, Steenhouwer en Marmerwerker. Bij hem is te verkrijgen alle slach van Deur- en Vensterzuilen, Paardekribben, Zwijnsbakken. Koeislielen, Watersleenen, Paalslaken, enz. alsook alle slach van Marmer voor meubelmakers. Marmeren Schouwen van af 12 fr. Bij hem ook te bekomen Ciment en Pleister, alle slach van Vloeren in ciment, ceramiek en Basècles. Hij beveelt zich ook in het bijzonder aan voor het uilvoeren van Grafzerken van af 50 fr. en daarboven. Filters van alle nieuwe stelsels voorzien en aar genadige prijzen. Vaste uitvoering. 8 QJ g I 8 8 a 5 5 w S 2 s -o w -2 Tapissier, Garnisseur, Zuidstraat, n.° 42, te Veurne. Ter gelegenheid van feesten en instal lation zijn le verhuren alle slach van Drapeaux, Trophées en Wapens aan zeer genadige prijzen. Hij behangt den rouw binnen en builen huize DohIcikIc en Vcurne, De Bank le Veurne, gevestigd Klaver- straat Nr 2 slaat onder het beheer van M.r Heliodore de Spot. Aankoop en vei koop van Belgische en Vreemde Weerden; Uitwisseling van Koepons, Chèques en Vreemde Munten; Koslelooze inschrijvingen aan alle leeningen; Eskompteering van Wissels en Mandaten; Geldleeningen op waarborg. Spaarkas onder de persoonlijke verant woordelijkheid van M.r J. J. Slaesens, aan den intrest van 3 s jaars, uilbetaalbaar met eene waarschuwing van acht dagen. 3 1/2 *7, 's jaars, uilbetaalbaar met eene waarschuwing van drie maanden. Magazijn van Merceriën, Brei-saaiette, en katoenen, gebreide Goederen, zooals Koussen, Zokken, Baaien, Bokken, Onder broeken en Ondervesten, dials, Hand schoen, enz. Naaizijde en Garens, Linlen- Knoopen, Percls, Passcmentwerken- Naalden en Spellen, Bretellen, Kousse- bauden, Moulerkoorden, Zeepen, Hair oliën en Reukwaren, Porle-monnaies- Gigaardozen, Gaoulchou-cols en Man, chelten. Nachtlichters, Lepels, Forchet, ten en Messen, Scharen en Scheermessen, Sponsen en Zeemvellen, enz. Specialiteit van leeren Handschoen, Gorsellen en Jerseys, Hairhersteller, Brillenen Pince-nez, nickelcn Kettingen andere mode artikelen. zz z 2 w S 3*° fl t- i) 3.='^.2 g ë-ö'SST’ S 5 “o >42^0 I 2 4 C 3 iï g frs lot 20,- tot Holle itietHelHteen voor binnen muren aan fr. 20,per 1000. Dakpannen blauw en rood 1' keus 65, extra verglaasd T10,— Failleren onverglaasd, I'keus frs 1.75 loop, meter, stukken minstens halve steen 5 en 6 per 1000 Driquaillons aan frs 1 tol 2-50 per cubiek-meter. Prijs, Album en Monsters van Luxe-ratadestcencn op aanvraag. Hoogste onderscheiding gouden medailleTentoonstelling 190» Bijssel. L. CORTIER-DEVOS, TE VEURNE. FABRIEK van CIMENTTICHELS. Depot van Ceramieke vloer en ppdsleenen. Handel in Doornijksch gemalen en ander Waterkalk; Mechelsch Kalk en Plaaster. Romeinsch en Portland Gimenl. Arduinen Bakken, Dorpels, Water sleenen, Koeislielen, Deksteenen. enz. Allerhande Bouwmaterialen, Schouw- buizen, Muurdeksels, gleiseben Tichels, Boomsche Blijken, refractaire Brijken, glazen Pannen, Plafond-latlen en Koehair. Superphosphate!) van S. Gobain. Zaden en Landbouwzoul. Alles aan de voordeeligste prijzen. Sb H - 5 cv s a a o o a s o - 5 a a M M I 5 3 go 5 a j Agy a g1- 20,- tot »J° soort verglaasde steenen Vloertegels 20 X 20 c/m van 13 x 15 c/m van a. en a tZi <p o o o o p> Ui O O o esa r C 15 Ui zn "O cö 05 M u •- o c» ca 40,— -- - o c 5 o 2 o U N HUE DIGUE DE EK VIEVVI 14, Do Maag i» hot belangrijkste zintuig van hot lichaam: zij moet al do andoro organon voodon on ondorhoudon. Ook kan goon oukol persoon, die niet oono good© maag hoeft, noch gelukkig, noch welvarend zijn. Do eetlust ontbreekt hom, do spijsvertering is lastig; na do eetmalen lijdt hij aan opslaan dor maag, zwaarte, zuur draai ingen, brand in do maag, zwelling, stikking, bevangenheid, hertklopping, braken. Zoor dik wijls, is zijn hoofd zwaar, hot aangezicht ont stoken; hij gevoelt zich moedeloos on terneerge slagen. 's Morgens hooft hij gal. slijmen, vuile tong, riekende adom. Hij heeft ook pijn in do berst, in don buik, de Jonden, do darmen, do di), enz 's Nachts slaapt hij slecht, hij is onrustig, koortsachtig slecht to pas. Weldra krijgt doze persoon bloedarmoede, zwakte, hij wordt slecht geluimd, deugt voor niets on wordt onverdrago- lijk; hij vlucht do vermaken en zoekt do een zaamheid. Er is nochtans oon middel tegon dozen zoo droovigon, vreosachtigen toestand, een nieuw en buitengewoon middel, dat geheel onschadelijk is. Het zijn do GEZONDHEIDSPOEIERS DE COCK. Hot is oen plicht ze to beproeven en aan to be volen, want dit middel is inderdaad onfeilbaar in alle gevallen. Hot is oen oprecht heilmiddel voor do zieken. Om franko coue doos mot do Inlichtingen to ontvangen, zondo men oon post- mandaat van 2 frank aan M. Dübois-Danzk, to Hooi. In allo goede apotheken. Twee frank de doos. Herbergier en Timmerman, wonende in den Welkom Vesienstraal N° 106 te Veurne, heeft de eer zijne medeburgers ter kennis te brengen dat hij thans zijnen stiel van Timmerman voor eigene rekening zal uitoefenen. Hij hoopt de gunst en hel vertrouwen van eenieder te zullen genieten. t r -Q - o s -o w - - M Sclioono keus Meubelpapior te beginnen van 20 cent, enz Damasten en Coutils voor bod- dens en stoor». Witte en crème gebrodeerde Stoors Kleine en lange witte en crème Gor dijnen: gekoleurde Gordijnen in fantaisio stoffen. Allo slach van Tafelpijten, Vloor en Trap- tapijten. Carpetten Toile-metalique voor jalousies. Foyers. Natten in coco. Galeries-patères.’ Embrassen. Ketens. Schoon assortiment Spiegela in allo grootten. Fringen. Chauffretten. Bedhemels. Wol, Crin- Zeegras. Zeer goede Ressortbak- ken a 25 fr.; Wollen Sargen; Courtepointen, Matrassen, pluimen Kussens, Linoleum, Toile-cirés voor parketten. Stoorkoorden, Gewichten, Arêts, rieten Zelels. Hij gelast zich ook mot hot ergarnieren van Stoelen, Zetels, enz. zoo ook met het verslaan van Matrassen. Door zjjno genadige prijzen en keurig werk verhoopt hij do gunst van eenieder te blij/en ge nieten. -5-0 I Cw jil 3 c C3 CD C5 O g O - <y <D QJ - lLk 3 8. B

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 3