VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT Jij XnterclaK 1-4 Februari 1903. W' jaar. Men schrijft in bij Ja er zouden mannen moeten opstaan. 1 der vervoegingslijn te vergemakkelijken. (geteekendj A. GUTTERS. Wij wenden ons met vertrouwen naar de Maatschappij der buurtspoorwegen en aan haren bestuurder M. E. De Cuyper. Wij rekenen op hunne goede wil en wij zijn overtuigd dal ze overal den gunstig- slen indruk aan ons voorstel zullen in oogsten. Wij zijn ook innig overtuigd dal die nieuwe lijnen zeer winstgevend zullen zijn zoo voor de maatschappij der buurt spoorwegen als voor de belanghebbende steden en gemeenten. Batig slot fr. 972 90 De Eere-Voorzitter H. DESMET. De Voorzitter, H. CORNILLE. De Schrijver-Schatbewaarder, E. QUATANNENS. TOONEEL. I Onderlinge Peerden-verzekering. Veurne-Ambachtsche Voorztenig- heidskas, Veurne. I. Verslag over de werkzaamheden in 1901-1902. Dit verslag dal geheel uitgebreid is, werd voorgelezen in algemeene verga dering van 4 Februari 1903, en geeft tot geene opmerkingen aanleiding. De werkingen van dit eerste dienstjaar welke zich uitstrekte over 18 maanden kunnen aldus samengevoegd worden. De maatschappij had in haar gebied de volgende gemeenten VrangHken. Wij hebben schoon de Veurnaar van woensdag laatst te doorbladeren, wij vonden het antwoord niet op onze vraag Zoude de Veurnaar, de Monileur van ’t Stadhuis ons niet kunnen zeggen wan neer de OPENBARE aanbesteding plaats zal hebben van het leggen der kassei rond de stadswandeling. Kwatongen zeggen dal de Veurnaar deze vraag onbeantwoord zal laten om reden dal dit werk reeds ondeiduims aanbesteed is aan den kapitein onder hel welwillend toezicht van Menheire. Wij kunnen dit maar moeilijk geloven; want er is hier immers kwestie van een stadswerk van aanzienlijk belang, waarbij de laslenbelalers in T algemeen belang hebben dat dit werk bij openbare aanbe steding geschiedde en verricht worde. Alzoo zoude men goede administratie verrichten en (er zelfder lijd loonei) dal men de Veurnesche aannemers, ambach ten en werklieden genegen is. Neen, wij kunnen niet aannemen dat onze voorzichtige meesters dit werk bij voorkeur en onderduims aan eenen vreemdeling zouden gegeven hebben, en dal zij alzoo stelselmatig al onze Veurn- sche aannemers en werlieden zouden uit sluiten en voor den aap houden. Hel woord is aan den Veurnaar. Verleden Zondag gaf onze alomver- maarde tooneelmaatschappij Rhetorica baar derde avondfeest. De schouwburg stak propvol. De symphonic, onder het bestuur van den Hinken toonkundige, den heer Vanderlinden, opende door haar verleidelijke muziek de verlooning. Het boeiend drama Walter de Toonkunste naar» werd er opgevoerd, dat in het opzicht der vertolking onze knappe uit voerders waarlijk overtreft. Onbevreesd om voor het voetlicht te treden, wisten zij de gemoedsgesteldheden trouw weer te geven, de hartstochten door te drijven, het publiek te vervoeren. Dat tuige de eenvoudigheid, de gepastheid, de onge dwongenheid die niet alleen van het meesterlijk zelfbezit der uitvoerders ge tuigen, maar ook de welverdiende faam der maatschappij zoo krachtvol slaven. Wij bewijzen hun onze oprechte hulde en spreken de jonge beoefenaars moed en vertrouwen in. Wij bieden de lalenlvolle tooneelspeel- sler, mevr. Hebbelynck-Vergull, onze innige heilwenschon aan. De welverdiende lof, hel bewijs van hulde werd haar eer lang onversierd toegezwaaid. Haar be- tooverend gemoed, eene snaar in het verrukken, wist menigeen den zakdoek voor de proppen te halen, om hun de waterlanders, die langs de wangen biggel den, af te vegen. Zij is haar beheerschster in hei looneel. De hoofdrol van hel drama vond haren meester in den heer Dewitte, die de snaren van T gemoed wist te treffen; hij wist hel hart mededoogen en smart in te boezemen; zijne vertolking vol leven en gevoel klom tot het verhevene, waarop de ziel vermeeslerd werd om alsdan hare aandoening in tranen uil te plengen. Hij is kunstenaar in hel treurlooneel. Jammer, dat geen wrekende hand, Féval, wij zien hem nog sidderen den volslagen verrader, den satan van den beproefden Waller, geene gerechtigheid heeft laten wedervaren. Het luimig kluchtspel was uiterst ge schikt om de indrukken van hel harts- tochlelijk drama te milderen. T Was echte boert en klucht. Zeg, oude liefdegek, vieze Kroonburg, die uil ieders mond een lachje duwde, wat meendel gij. gij die in uw verdorde borst de laatste sprank der min deed ontvonken Hel hart van uwe meid te veroveren Lief Julielje was u te leep Ei, Bebel, wie had uwe poets niet beet En toch, de boertige onderwijzer der jeugd mocht mooi Julielje niet behagen. De zoete bol, liep van den regen en den drop, door Dit Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De tnnoncen voor llelgie, uitgezonderd beide Vlaanderen, alsmede the voor het buitenland worden ontvangen door den Office i>e Publicité, Magdalenastraat, Brussel. VANDEN kerckiiovk, Drukker-Uitgever, Ooststraat, 6, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. iTÏ H Vr» .1 L ,r i alleen aan de politiek van dezen,.d.je de conseiller général, ten dienste te stellen wereldsche vermaken ontzeggen aan um V/1’ Fmnuuli hot loffff/zn j anderen, maar er zelven ruimschoots hun deel van nemen. Wanneer men, zooals Pastoor Daens cens schreef, de wegen die naar de hoeven van Burgemeester of Schepenen leiden, goed onderhouden ziel, terwijl men op andere plaatsen van ’t dorp slijkpoelen aantreft, waar een man te paard zou Negèn'öp "tieni "maaiïs'diï de taal van blijven insleken, wees ziende blind, zoo - r gij er de werking der baatzuchtige dorps politiek niet in ontdekt. Wij zouden nog veel dergelijke voor beelden kunnen ten gehoore brengen, doch waartoe noodig? Gij. brave burgers, die in alle omstandigheden beweert enkel voor hel recht lo zijn, de waarheid te huldigen, geen zwart voor wil te zien, bekent ten minste met ons dat er iets te doen valt om in dien toestand verandering te brengen. Bekent met ons dal er toezicht diende te zijn in alle gemeenteraden; dal er man- I nen zouden moeten gevonden worden, die de onrechtplegers op hunne plaats zetten. Ja er zouden mannen moeten opslaan, die genoeg onafhankelijkheid bezitten om een deel huns tijds aan de openbare zaak op te offeren, die hel rechl voorslaan, de zwakken en miskenden verdedigen, die enkel hel algemeen welzijn, den bloei en den vooruitgang hunner gemeente behar tigen, zonder te luisteren naar persoon lijke beweegredenen of dwang, van waar hij ook kome. Neemt dit, zoo ge wilt liberale Dolitiek. wij hebben er vrede mede, T is de goede. Ook durven wij verhopen dat onze lezers van hetzelfde gevoelen zullen zijn, en dai zij dit in October aanstaande zullen bewijzen met overal mannen te verde digen, welke onder de blauwe vlag, symbol van vrijheid en broederlijkheid, ten strijde zullen trekken. Voor onze Trnmlijnen. Wij lezen in hel nummer van Le Progrès van Yper dal op 8 Februari lest is verschenen Reeds op verscheidene stonden heeft Le Progrès de vervoeging voorgesteld van de linie Yper-Veui ne.aan verscheidene belangrijke gemeenten. Thans vervoegt de aannemer van den macadam van Elzendamme naar Veurne, de tramlinie van Hoogstade-Lindc regel recht tol aan de Nieuwe Herberg, ten einde het vervoer der materialen te ver gemakkelijken. Wij komen op de zaak terug en wij verzoeken vurig de Maatschappij der buurtspoorwegen zich le verstaan met den aannemer, opdat de linie zou aange legd worden derwijze dal ze zou kunnen uitgebaat worden. Eens dit akkoord ge- gesloten vragen wij 1° Hel leggen eener linie van Forthem naar Dixmude. 2° Het leggen eener linie van do Nieuwe Herberg naar Hondschooie, langs Isenberghe en Leysele. »3° H<‘t leggen eener linie van Hoogslade- Linde naar Poperinghe, langs Stavele, Crombeke, Rousbrugge, Proven enWatou. Reeds in Frankrijk, heeft ons voorstel goed onthaal verworven. Inderdaad, wij hebben van Mr Gutters, maire van Hond- schootc, den volgenden brief ontvangen Hondschoote, 4 Februari 1903. Mijnheer de Opsteller, n Ik heb met groote belangstelling in Le Progrès van den zondag 1 Februari een artikel gelezen strekkende tot hel leggen van tramlijnen die Hondschoote in betrekking zouden stellen met de d rie arron dissementen Yper, Dixmude en Veurne. De uitvoering van dergelijk ontwerp zou groote voordeelen bij brengen voor onze bloeiende gewesten die thans maar op onvoldoende wijze in betrekkingen zijn gesteld. Ik ben gereed mijnen invloed als II. Rekening 1902. Ontvangsten. Uitgaven. Restuurkoslen. Herhaling Ontvangsten 4329 30 Uitgaven 3356 40 Met hel oog op de aanslaande gemeente- kiezingen, zal hel niet ongepast zijn cenige beschouwingen over dit onderwerp in het midden te brengen. Nog al dikwijls hoort men, in kleine gemeenten, vooral, de vraag stellen Waarom politiek in den gemeenteraad?» dezen, die aan hel scholelken zitten of tellen onder de vriendjes en aanverwanten der bestuurders zelven. T Is hel eigenbelang dal spreekt. Want, over T algemeen zijn die heeien zoo gewoon alles naar eigen goedvinden te schikken, dal zij het bestuur eener gemeente als een erfdeel beschouwen, de goederen van gemeente en disch hun eigendom wanen, en voor indringers en twistzoekers aanzien, dezen die hel wagen durven zich aan den vrijen keus hunner medeburgers voor te stellen. Wij spreken niet voor dit slach van lieden aures habent et non audienl Menheer de Pastoor zal T bun wel ver talen, maar voor de weldenkende burgers die zich soms door dergelijke drogredenen laten om den tuin leiden. Waarom politiek in den gemeenteraad Wel, doodeenvoudig omdat er heden daags bijna geene kwestien zijn, waar de politiek haar woord niel mee le pralen heeft. Of meent ge dal thans de politiek vreemd blijft aan de beraadslagingen zelfs in de kleinste gemeente? Hel onderwijs, benoemingen -van gemeenlebeambten, de wegenis, het bureel van weldaad, de politie, enz., niets ontsnapt aan haren invloed. Maar, hel is in het algemeen de kleri kale politiek, die in de gemeenten wordt gediend. En daar mag geen haantje over kraaien. En zoo speelt die politiek de slechtste de onrechtveerdigste, de baatdragendstc politiek in stille hare rol. Dal willen we bewijzen. Wanneer een persoon, om het even waar, met geringe kennis en nog minder populariteit door den wil van enkele bazen, gemeente-onderwijzer, secretaris, ontvanger of iels dergelijks wordt ge noemd tegenover verdienstelijke kandi daten, twijfelt er niel aan jongens, er is politiek in 't spel. Wanneer op sommige dorpen die arme huisgezinnen alles krijgen en gene niets; wanneer de leveringen van hei armbureel, het werk aan gemeentegebouwen, enz. altijd en immer door dezelfde personen gedaan worden en de andere nering- doeners, ambachtslieden, allen laslen- betalers der zelfde gemeente, op de kom mogen bijten, wal is hel anders dan de lage politiek in gansch hare treurige en onteerende werkelijkheid Wanneer onze kinderen, door fanatieke dweepzuchtige meesters en meesteressen opgeleid, van rekenen, geschiedenis, aard rijkskunde enz. al zooveel welen als uilen van peper eten, wijt dit alleen aan de alles verlammende, de geesldoodende klerikale politiek. Wanneer men voor hel toekennen der werkerspensioenen waar de politiek heel en al diende builen le blijven lieden begunstigt, die men weet zonder dal goed le kunnen leven, en men van den anderen kant arme sukkelaars dit karig inkomen ziet ontzeggen, denk alweer aan de harlelooze, de onverbiddelijke politiek der klerikalen. Wanneer op fanatieke en lichtschuwe dorpen men 's avonds op klokslag 10 ure de brave burgers, die een partijtje kaart spelen, vriendelijk vermanen komt dal de taptoe geslagen is en bet voor hen tijd wordt naar huis te koeren willen zij boet, of bij herhaling gevang ontgaan; wanneer bij kermis of feest geen beurtje mag gedanst, geen piano mag piepen, zich bij dit van hel kerkorgel bepaalt, wijl dit Er werd betaald als premien 3481 30 Als inkomgeld 228 00 Te samen 3709 30 ADVERTENTIEBLAD 3 10 3285 00 3356 40 2 05 66 25 fr. 3709 30 20 00 600 00 Adinkerke, Alveringhem, Avecapelle, Boveron-Yser, Bulscamp, Coxy de, Eggowaertscapello, Ohyveri nchove, Hoogs taede, Houthem, Isenberghe, Loo, Moëres, Deren, St. Ricquiers, Stavele, Steenkerke, Veurne, Wulveringhem, Totaal met 8 leden en 25 poerden. 13 4 4 II 20 3 2 5 3 5 4 20 6 10 27 18 17 1 --i-iHMXiiBOwrai itt» - Onlvan^tn van werkende leden I a) Over premien 3481 30 B) Over inkomgelden 228 00 c) Over boete d) Over verkoop verwezen peerden Totaal der ontvangsten 4329 30 a) Vergoeding schijver-schatbewaarder. Voor memorie. b) Verzendingskosten, brieven c) Vergoeding aan eenen schatter voor postonkosten e) Drukkosten e) Betaald vergoeding verwezen peerden Totaal der uitgaven De Politiek en <le Genieente- l<ieziii£en. I--D- -r 7 2 3 7 5 1 1 2 1 3 2 4 4 5 17 6 8 1 19 gemeenten mot 87 leden leden aan wie 198 peerden toebehoorden. Dezo peerden hebben eene weerde van 172700 franken. Gedurende do 18 maanden heeft de maatschap pij 7 verliezen vergoed; deze peerden hadden eene verzekerde weerde van 4300 franken voor dewelke eene vergoeding van 3285 franken is betaald geweest. Do verkoop der af te maken peerden heeft eena waarde van 600 franken opgebracht.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 1