Bericht. IN 2O/»DAGEN 4 4 gc’L 3 zt 5 groot gemaskerd Bal, INGKlUtaiT DOOK DF. V Te pachten Uit ter hand te knopen O1 L. DOGNIM X Voiiedigt kfcc’W/ Openbare Verknoping in Mie zitting, X L Tor «4 VJIiTERDREUK, ADERBREUK eenige dagen en voor bet leven, door de bijzondere methode van doktor L. Dogiuaux. MISVORMDE LEDENfSTSSt kniestijfheid, enz. Vï.nxi A J<1 b:i.i.iikIB STAD VEURN E. CARNAVAL IQ 03 en I>e Cao, VOOr- d Eieren p. 26 fr. 2-40 2-50 fr. 1-90 2-10 KANTOOR VAN DEN Notaris CAMILLE DE CAE, TE VEURNE. E J» 01’ he1, do.11 II V' °1‘ S‘, I WOENSDAG 4 MAAKT 1903, 3 uro namiddag, Ier herberg .4 l'Omnibus, v:- f:»1 op:; t” Ui Rechterlijke kronijk. Koirekliouuele Rechtbank van Veurne. Banazlng a,n 1UXIR S<VIN C WIW* 1*^ Depot Ph.,e DEPÜYDT. Landbouw. Zondag 13 Februari 1903, ten 3 ure namiddag, in de Gemeenteschool, alhier, achtste les van Groenselkweek en Fiuil- boomkunde, gegeven door den heer De Muynck, hofbouwkundige te Eerneghem. Onderwerp Keus, planting en stand plaats der verschillige Fruitboomen Nieupoorlslraal, te Veurne. van Stad Veurne. Welbekalanle Woonhuin-Brood- met erve en verdere afhan kelijkheden, wijk A, nummer 211b, groot 1 are 31 cent., voorhoofdenda west op de Noordstraat, tegenover de Pannesiraal bij den tramslilstand. Bewoond en gebruikt door den ver- kooper heer Charles Collele, tol 23 April naast. Inlichtingen bij Mur noemd. Een schoon HenteniorMliulB« slaande op de Appelmarkt te. Veurne. Te bevragen ten bureele dezer. Eene allerbeste Menngèrentoof met toebehoorten zoo goed als nieuw. Te bevragen ten bureele dezer. De ondergeleekende Griffier der Rechtbank van eci sten aanleg te Veurne, doende insgelijks de bedieningen van Koophandel-Rechlbank, maakt bij deze bekend dat de openbare verkooping der roerende goederen afhangende van den falingboedel van HENDRIK PARREIN, gefaalden koopman te Veurne, vastgesteld om plaats te hebben don Woensdag 18 en Donderdag 19 Februari 1903, onbepaaldelijk uitgestold is. Veurne, den 9 Februari 1903. Get. A. VANMASSENHOVE, Gr. v allj a Mjk glit iet ^BO: haar van een getrouwden spring-in-’t veld te laten verschalken. Helaas, de ontrouw beviel den ouden minnegek bard, die dra besefte dal T zoetste genot, de reinste liefde niets zoeter was, dan, in zijne oude dagen, twee lieve kroezelkopjes aan T hart te mogen drukken. Ten slotte bewijzen wij onze oprechte gevoelens van hulde en dankbaarheid aan den on vermoei baren toonkunstenaar, den heer Vanderlinden, die onverpoosd de belangen onzer gevierde maatschappij betracht, door hare vertooningen met de bekoorlijke melodie der symphonic op te luisteren, waarbij hel hart popelt op de maat der betooverendo tonen. f/'l Verboden aan gemaskerde personen binnen te komen in het Lusthof, bij P. Stockelynck. Al^eiiaeeiie tijdingen. Bij koninklijk besluit van 5 Februaii, zijn benoemd tol militaire leden der mili tieraden voor de lichting van 1903, voor het arrondissement Veurne-Dixmude Werkend lid M Dor, 2‘ kapitein bij hel 3* linieregitnenl te Oostende; en tot plaatsvervanger, M. Romain, id. te Oostende. Hel S'.aalsblad van woensdag 11 Februari, deelt de benoemingen mede der burgerlijke leden van de militieraden. Voor Veurnc-Dixmude vinden wij VoorzitterM. B. Baert, burgemeester en prov. raadslid te Dixmude; plaatsver vangers MM. Cam. Quatannens, prov. raadslid te Dixmude en Ed. Verlende, id. te Loo. Lid M. Daniël De tlaene, burgemeester te Veurue; plaatsvervangers MM. Am. Gbyssaerl, schepen te Dixmude en Willem De Roo, burgemeester te Nieupoorl. De tweede zittijd van het assisenhof van West-Vlaandcren zal te Brugge ge opend worden den 27 April, onder hel voorzitterschap van den heer raadsheer de la Kelhulle de Ryhove. De Lessive du Génie is zonder weer ga voor hel wasschen, kuischen en onl- vlekken. Ilulppostkantoren te Oostende. Er is sprake te Oostende eenige hulppost- 2° Door M' J. Vanbeneden, eciste klerk in hel postbureel te Gent (statie) 4 Febr. Hoogste prijs fr. 2-80 Midden 2-65 Leegste 2-50 kantoren in te lichten, in bijzondere sM-Wi-JtagTU1» winkels, waar bel publiek gemakkeliik (alÈKTH'UT VIA If I toegang heeft, zooals dil le Brussel en in «^^iiliii iar de voorsteden hel geval is. Landbouwonderwijs. De uil gaven I ten laste van den Staat, voor de instel- lingen van landbouwonderwijs, hulpgelden aan de vrije land- en hofbouwscholen, t landbouw-huishoudscholen voor meisjes, landbouwleergangen voor volwassenen en voor soldaten, leergangen van fruitboom- en groenlcnleell, hoefsmederij, bijen- en vogelleelt, enz,, hebben, voor liet jaar 1902, dt> som van 780,000 fr. bedragen. Tabak aangeslagen. Maandag morgend, rond 7 ure, kwam de knecht van een voerman van Meenen, met ccn verhuiswagen met 3 paarden bespannen, uil Belgic aangereden en hield stil aan het bureel der douanen te Hallewyn (fïansche grens) De tolbeambten vroegen hem als hij niets had dal inkomrechlen betaalde. De geleider zegde niets te tno< ten aan geven. Niettemin onderzochten de tolbeambten de wagen en ontdekten er aan 'i vorenste deel een looze bodem waarin 750 kilo- ommen 13D3K van Morn-vic verborgen 7.Ut, eene waarde hebbende van 9.375 frank. De tabak werd aangeslagen en het gespan aan den eigenaar terug gestuurd, die be drogen was geweest. Wal de geleider Van Luncker betreft, deze werd onmiddellijk aangehouden. Zaak Hubino. Aanslag legen den koning. Deze zaak, eene eerste maal uilgesteld uit hoofde der dood van de vrouw van den bijzoinlersten advokaal I van Rubino, werd eindelijk vrijdag weder opgeroepen. Na ondervraging van den belichte en de eerste plci looi, is de zaak weder voor eenige dagen moeien uitge steld worden, tengevolge der ziekte van een gezwoorne. Dinsdag werd de zaak weder opge roepen. De Jury antwoordde bevestigend op al de. vragen, uitgenomen de voorbe- i dachlheid. Rubino werd veroordeeld lol levenslangen dwangarbeid. I{eutenbootnen. De grootste boomen in Belgie zijn twee, epiceas, van 't kasteel van Seringcliamps, die 3 m. 40 omvang en 40 m. hoogte hebben en de gekende eik van Liernu, die 12 m. 40 omvang heeft en wiens ouderdom op een lOOOtal jareu wordt geschal. KonduH W om 9 1/2 ure ’s avonds, in de zaal der Harmonie St. Cecilia, Burgerstand der stad Veurne. Hniijting op tien vogelpik, voor eene hesp, op Zondag 15 Februari bij Pieter Kestelooi, Slalieplaals. Inleg 15 c-. Prijeknmp op den vogelpik hij C. Rommelaere-Maes, in T Hotel des Voyageurs op Zondag 15 Februari, voor verscheidene schoone prijzen, zonder iideg. Zondag 15 Februari, Coinbutachul- ving bij Héliodoor Reynaerl in de Villa Zuidstraal. bij de Visclimarkl. Carnaval Maandag Jaarlijksche Schuif- en Kaarlparlij bij Ch. Quartier-Allaeys, Zwarte nonnesiraal. ■Botermarkt per kilo 11 Febr. fr. 2-90 2-75 2-60 Sterfgeval. Donderdag 5 Februari lest, had alhier do plechtige teraardebestelling plaats van onzen inboorling, den jongen heer Omer Fiorine, postbediende te Gent, overleden aan den jeugdigen oudeidom van pas vier en twintig jaren. De diepbelreurde afgestorvene was oud-leerling onzer Staats Middelbare school. In zijne studiën bad hij zich welen te onderscheiden eene schitterende loop baan lachte hem loc. Doch de onverbidde- I overblijfsel aan onze’oogen lijke dood besloot er anders over. - Een ongemeen getal vrienden kennissen woonden de begrafenis bij. Wij merkten onder de aanwezigen eene talrijke afvaardiging zijner ambtgenooten uil Gent, alsook eene drukke groep uit den bond der oud-lecrlingen onzer Staats middelbare school. Op hel kerkhof werden de volgende lijkreden uitgesproken. Door Mr Vanden Abeele, bureelover ste in hel postbureel te Gent statie I< met M n .1 ■t Ingang langs de Duinkerkstraat. Ingangprijs fr. 0-50 per hoofd. Do ongemaskerde Damon zullen eonen ingangprijs van fr. 1-50 betalen. Bureel open tot 11 ure. 0^ 11 w-1 c« De Datnon wordon vriéndelijk doch dringend verzocht zich gemaskerd en verkleed aan te bieden. Het buffet zal zoo ingoricht zijn om alle eischen on goestingen te kunnen voldoen. o»’ jjjl i ZITTING VAN 5 FEBRUARI. Cayzeele Desiré, werkman, Ohyverinchove, 100 fr. voor jacht zonder jachtvorlof. Ureel Henri, werkman, Oostduinkerke, 100 fr. voor jacht met stroppen. Claeys Arthur, werkman, Ramscappelle, 10 dagen en 26 fr. voor opstand en 15 fr. vqqt dronkenschap. Desaever Henri, werkman, Wulpen, voorw., 1 maand en 26 fr. voor 't dragon van verboden wapens, en 15 fr. voor dronkenschap. Maeckelberghe René, koopman, Eessen, 15 dagen, voor slagen en wonden, Debruyne Justin, slijper, Clercken, Dekeyrel Karei, leurder, Zarren, Dewyze Mathilde, herbergierster, Baert Zenobie, huisvrouw Alois Debruyne en Verbruggho Virginie, huisvrouw Alois Barbier, te Clercken, do eerste 2 maanden en 50 fr. en de tweede, voorw., 26 fr. voor slagen; de drie laatsten elk 25 fr. voor drank gegeven te hebben (aan bedronkene porsonen; voorw., voor de vijfde. Van Zeebrouck César, leurder, Veurne, acht dagen, voor vrijwillige vernieling. ZITTING VAN 6 FEBEUARI. Deprez Barbara, winkelierster, Beveren, 30 fr. voor eerroof. Debrae Théophile, werkman, Dixmude, 1 maand en 26 fr. voor bedriegelijke ontvreemding en 1 maand en 26 fr. voor slagen en wonden. Domory Benoui, werkman, Loo, 8 dagen en 26 fr. voor slagen en wonden. Viaeuo, David, landlooper, Adinkerke,2 maal 100 fr. voor jachtdelikt. Debrae Camiel, en Rousseeuw Henri, beide werklieden te Dixmude, elk 8 dagen en 26 fr. voor slagen en wonden. Eenlq bijlander veroorloofd middel. inhchtt*c«n. i> h te bij deZUS i EdunLILl DE, 105,RueSt-Domlnlqu«,Pirl|i. GUiNET, Apoleker-Chimiil, 1. Passage Saulnier,Pari}». Algemeen Dept l CH DELaCRE, Bruxtllu, IN ALLE AFOTKKCN. Ylvglthrifl Ff»*" -- n -- vvrnruvtej, <1 r df- l>);’ «L/ wtf’ I J iR‘1 1 itiJ'ai h^et SPECIALIST, (XBIUD t>00* »K IttT**» VA* LIWOI 79, ru« de l'lnatltut, JUMET (bi) Chath-rol) nnClll/EM(breking, spat): volle genezing van alle ülltUntn breuken Bonder band, voor net leven en in eenigc dagen, door de verbeterde methode van doktor L. ÜOGNIAUX, specialist. Verscheidene duizenden zekere genezingenvraagt adressen van vertrouwbare personen sedert 0 jaren genezen. IX L. DOGNIA UX, specialist, ontvangt, 79, na de l’Instilul, Juinet, Maandags en Woensdags, van t tot 3 uren. Telefoon 4 73 I hot met onderschoidiug dat hij het examen van kommies onderging en wat maar zelden gebeurt, hij ontving zijne benoeming van kommies terwijl hij nog onder do wapens was. Het was met genoegen dat wij Fiorine onder onze bevelen 1 zagen terugkeeren. Niet alleenlijk volbracht hij zijne taak mot Ijver, maar hij diende tot voorbeeld aan zijne gezellen en meer dan eens als het werk waarlijk te zwaar was, wist hij den moed van allen op te beuren door eenen geestigen zet, terwijl hij moedig den overvloed te keer ging. Zijn gedrag en zijne grondige kouuisson van het werk vestigden do aandacht zijner oversten op hem en eenige dagen voor Omer in verlof vertrok, stelde de heer Postontvangor van Gent statie in een bijzonder verslag aan het hooger Bestuur voor, Fiorine onder nummer 1 dor verdiensten aan te teekenon, hetgeen zijne toe komende benoeming moest vervroegen en hem den weg tot hoogere bedieningen openen. Zijn inborst was edel; altijd was hij op de bres om zijne kollega’s te helpen of genoegen te doen en do veelvuldige bewijzen van sympathie die zijn graf omringen; toonen genoeg aan dat Omer niets dan vrienden telde. Helaas, do veelbelovend jonge bediende, do goede gezel is niet meer Do anthrax die hij als eene kleinigheid aan zag en waarvoor hij zelfs iu geen ziekverlof wilde gaan, nam eene vreosolijke uitbreiding on als eene schoone bloem werd Omer Fiorine iu vollen bloei van den stengel gerukt Zfjn afstorven heeft ons allen diep getroffen; in trnam ZTjner oversten, gezellen en omlurge schikten druk ik hier bij zijn graf het innig gevoel van rouw uit dat ons aller hart beknelt. Vaarwel, Fiorine, wij hadden u lief en zouden u graag in ons midden behouden en tot lioogeren rang hebben zien opklimmen, maar do Almach tige heeft er anders over beschikt; wij moeten ons aan zijnen wil zonder morren onderwerpen. Mogen uwe goede ouders, uw broeder, uwe bloedverwanten en vrienden zich trachten te troosten over uw onherstelbaar verlies met de verzekering dat gij ecu braaf en oppassend bediende waart, wiens hart maar enkel klopte i voor rechtzinnige liefde on edele plichtsbe trachting. Mijnheeren, Alvorens voor eeuwig afscheid te nemen van onzen diepbetreurden makker Omer, vervul ik. als tolk zijner menigvuldige vrienden, een droeven plicht met een laatste vaarwel te sturen aan hem die ons allen zoo nauw aan het hart ligt. Indien ik zeg, in naam lijner vrienden, dan zou ik beter sproken in naam van allen die hem gekend hebben, want niet een die het geluk heeft gehad zijne kennis te maken, kon niet anders dan zijn vriend zijn De rouw treft niet alleen zijne achtbare familie, maar wij allen zoowel de vrienden hier vereenigd als zij dio om verschillige redens belet zijn geweest ons te vergezellenzijn hoogst gevoelig getroffen door het smartelijk verlies dat wij ondergaan. Toen, pas eenige dagen geleden, wij den vriend Omer naar den trein leidden die hem naar Veurne brengen zou, reikte hij ons de hand, terwijl hij toeriop Tot wederziens tot binnen oen achttal dagen - Helaas, niemand onder ons haddo op dat oogonblik durven denken dat deze handdruk de laatste zou geweest zijn, oen eeuwig vaarwel a m den dierbaren vriend, die ons zoo vroeg- I tijdig werd ontstolen 1 Ontstolen 1 Ja 1 dat is het echte woord I Want Omer was niet ziek, hij had integendeel over vloed van gezondheid. Toen do droeve mare van zijn overlijden ons toekwam, zag ik menig traan in aller oogen parolen; want elk onzer verliest in hem oen goeden, trouwen vriend. Wie zijn rondborstig karakter, zijne gul hartigheid, zijne dienstvaardigheid kende moest hom als een broeder beminnen. Indion hij uit ons midden verdwijnt, zal hij voorzeker eeuwig in ons geheugen blijven voort loven, want liet is eene figuur die men niet vergeten kan Weldra zal dit gapend graf zijn stoffelijk i onttrekken doch in ons aller hart zal zijne nagedachtenis steeds levendig blijven Indien iets ter wereld do grievende smart kan lenigen die zijne achtbare familie treft het weze de blijk van achting en sympathie waarvan liij op dit oogenblik van wege zijne talrijke vrienden het voorwerp is. Hij laat onder ons allen do beste herinneringen na en nooit zullen wij item vergeten 1 Vaarwel, dierbare vriend, rust zacht in don schoot der aarde 1 Vaarwel, Omer, vaarwel, vaarwel koninklijke Harmonle Maatschapplj S1* Cecilia de koninklijke Maatschappij van Rhetorica arm in de beurs en van zinnen jong en don Koorzangerskrlng do Vcreenigde Vrienden, - uitaluitolijk de loden der bovengemelde maat schappijen en hun huisgezin aangeboden. Geboorten den 6. Goens Magdalena-Cornelia, dochter Achiol on van Coppillii’ Kmeroncia, Beooaterp. den 11. Verpoorto Andró-Pietor, zoon van Egide on van Meuria Johanna, Voatenstraat. Huwelijksafkondigingen. den 8. Metsu Julius, koopman, Rosendaol (Frankrijk), met Lapon Maria, bijzondere, Veurne. Peeren Camiel, dienstknecht. Veurne, mot Borteel Pharatlde, dienstmeid, Moeres. Doclorcq Theotlcl, koopman, Veurne, met Dehaese Julia, dienstmeid, Ohyvelde Fr.) Martens Kamiel, tolbeambte, Veurne, Tallein Maria, bijzondere, Adinkorko. Huwelijken. den 8. Piuson Hendrik, timmerman, geboren to Veurne den 2 Juni 1881, met Cordier Cecilia, dienstmeid, geboren te Gent don 29 Maart 1881. Sterfgevallen. don 9. Maten Eduard-August, arbeider, tl jaren, 9 maanden en 6 dagen, Buwestorpoort. den 11. Ghysols Rosalia-Ludovica, rentenier- ster, 63 jaron, 10 maanden en 28 dagen, echt- genootc vau Joannes Verhaest, Rosondaelitraat. Damen en Heeren, Een kreet vau wee ontsnapte aller harten, in veler oogen parelden tranen toen de treurige tijding van het overlijden van Omer Fiorine ons kenbaar gemaakt werd. Welhoe, hij dio pas eenige dagon vroeger nog vol leven in ons midden werkte, was niet meer I Dat kon, dat mocht niet, hot was eene ver gissing, men was slecht ingelichtZoo trachten allen de wreesclijko waarheid zich zelven te verbloemen. Helaas het was maar al te waar 1 De Al mogende dio alles beschikt, had onzo jeugdige vriend tot zich geroepen. Vriend, zeg ik, ja want Omer was meer de vriend zijner oversten dan hun ondergeschikte. Benoemd den 28,t,n October 1896, trad Fiorine den 54,“ November opvolgende als hulpklerk in het postbureel van Hal. Den 124«" December 189' werd hij voor de eerste maal aan het bureel van Gent statiegehecht on opvolgens naar Brugge on Thiolt verplaatst, waar liij verbleef tot op het oogenblik dat hij onder de wapens geroepen werd om als loteling zijnen diensttijd in het leger te volbrengen. Driejaren later, den 24,,,‘ October 1901, werd hij terug aan ons bureel gehecht. De eerste maal dat Fiorine in ons midden kwam, waren wij weldra overtuigd dat hij een veelbelovend jonge bediende was dio zijne taak verstond, ras op de hoogte van het ingewikkelde werk dat hem opgelegd werd. Dio overtuiging werd niet beschaamd Fiorine wist zijnen tijd in het leger te benuttigen, hij voltooide zijne kennissen der postwotten door de veelvuldige dienstvoorschriften grondig aan te loeren en die te zelfder tijd in verband te brengen met het werk dat hij door bijzondere toelating van het hooger Bestuur in het bureel van Bourg-Leopold mocht verrichten. Ook was

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 2