BEYER M' SINGER /S NAAIMACHIENEN van uitstekende kwaliteit. SYSTÈME GELDENS te nieuwpoort. f 1 MAAG Huis Huis Berteloot-Coppens, CYRIEL DE VLOO, VEEARTS, Bankhuis J. J. Slaesens, EIDSGESTICHT I 1 Ik i i i f i Z1LTE-ZALF l KOOPDAGEN HOUTWAREN. VERKOOPZAAL voor het Arrondissement Veurne, gevestigd in het Hotel van Commercie, Klavcistraal, le Veurne, alwaar eenieder alle slach van nieuwe en oude meubelen en voorworpen kan le koop bieden. Ontsmettende Luggepoeder te bekomen bij *re Verkoopir ééne zitting, -1 i" Te pachten Veurne. VELZIEKTEN are Verkooping gip sJPLCI ’e Verpachting der V ZEIST ZEZIZSTG- )ing sjsl e"V erkoo|)in<r van1 n ,e Verkooping - s .S 5 B s Februnri bersten aders aan de beenen worden met eene speciale zalf en dezelfde bloed- waarschuwing van drie maanden. zuiverende pillen genezen. HONORÉ RUYSSEN, Apotheker, in de Zuidstraat, Veurne. KANTOOR VAN DEN Deurwaarder DRYS, te Nieupoort. I Vestenstraal i\'° 45, Ie Veurne. Ie OP WOENSDAG 25 FEBRUARI 1903, 6 FEBRUARI 1905, r 'ouden Hoofd OR VAN DEN s De reeds zoo gunstig gekende van Dr Aerts, bereid door Honoré HL’YS8 E>, Apotheker in tie Zuidstraat let wel op hel adres te Veurne, geneest radikaal alle soorten van Fabriek te Ramscappelle. harde met gebrande koppen, van EIKEN EN DENNEN HOUTWAREN voortkomende der afbraak van een groot Noordsch Schip en zeer dienstig voor landbouwers, tiinmei lieden, wagen makers, aannemers, metsers en in hel algemeen voor alle bouwwerken, 1. Te Ootttduinkerke-dorp op Maandag 23 Februari 1903, om 2 ure namiddag, ter herberg bewoond door Joannes Haelewyck. 11. Te Hulacanip, op Woensdag 25 Februari 1903 Assche-Woensdag nabij de herberg bewoond door llenri Desaever. Kantoor van den Deurwaarder GOOSSEN, Pietek BOGAERT, Herbergier in de Noordslraat, te Veurne, maakt bekend dat hij zich gelast met bet spitten van hovenierhoven en met aan leggen der zelve. Hij beveelt zich in de gunst van het publiek. Kantoor van LODEWYK BOUTEN, Deurwaarder te Veurne, teste Vloersteenen, Facade Nteeuen, van soort verglansde ateenen Vloertegels 20 X 20 c/m van 15 x 15 c/m van 1' keus 2tó 3» le ÖP 5 j s j poort, bij de herberg van Leopold Bekaerl, bij de Adinkerke-brug, l£ O O I» O 1 G van schoone gezaagde on ongezaagde Meenen, Kortrijkstraat, 36. Rousselaere, Noordstraat, 58. Ooststraat, g.§ o if o “O s Tentoonstelling en verkooping uit ter hand, alle werkdagen, van 2 tot 4 ure. Voor alle inbiengsten van goederen, zich te wenden lol den bestuurder der verkoopingen, L. DELEFOHTRIE-VERSLYPE, meubel- en biljartmaker, Nieuwstraal, 7, of tot den Deurwaarder .1. VUYLSTEKE, Vestenstraal, 117, beide le Veurne. Kostelooze afhaling der goederen ten huize der klanten. L. CORTIER-DEVOS, TE VEURNE. FABRIEK van CIMENTTICHELS. Depot van Ceramieke vloer en ppdsieenen. Handel in Doornijksch gemalen en ander Waterkalk; Mechelsch Kalk en Plaaster. Romeinse!) en Portland Citnenl. Arduinen Bakken, Dorpels, Walcr- steenen, Koeislieten, Deksteenen, enz. Allerhande Bouwmaterialen, Schouw- huizen, Muurdeksels, gleisclien Tichels, Boomscbe Blijken, refractaire Brijken, glazen Pannen, Plafond-laiten en Koehair. Superphosphaten van S. Gobain. Zaden en Landbouwzoul. Alles aan de voordeeligste prijzen. Aankomst der Nieuwigheden voor liet saizoen OOSTSTRAAT, K, VEURNE. Wilt gij goed en goedkoop gekleed zijn, gaal uwe kleederen koopen in hel buis Berteloot-Coppens, al deze kleederen in ons magazijn vervaardigd zijn zoo goed afgemaakl als op maal. bijzonderheid voor kleederen op maal. In ons magazijn zult gij vinden een groot assortiment Hoeden en Klakken, Strooihoeden (laatste mode), Parapluie’s Parasols; verders groole keus van alle slach van Schoenen. Huis BERTELOOT COPPENS, Ooststraat, 5, Veurne. MODELLEN MET CYLINDER-SPOEL RONDE SPOEL GROOTE BOBIJN. Onderricht gratis ten huize groot gemak van betaling. Kortrijk, Doornijkstraat. Moescroen, Statiestraat. 121. Yperen, Dixmudestraat, 14. VEUHNE 7», Asschen-Woensdag VZJ Februari 1903, om 10 12 uren 's morgens, le PERVYSE- dorp, ter herberg van llenri Rabaey, VENDITIE van schoone HOUTWAREN. Gewone voorwaarden en lijd van betaling mits borg. 5 2 PRIJSCOURANT DER GEWONE METSELSTEENEN Uitstekend fabrikaat, bard en schoon vierkant afgewerkt. Geven geen stukken en zijn veel voordeeliger in hel gebruik dan alle andere sleenen. frs 17-00 per 4,000 16- 00 13-00 17- 00 15-00 21-00 30,— 55,— 65,— 40,— Roozendaalstraat, 8, te Veurne, redegerechl van ’urne, groote Markt. en schoon groot ONHUIS elsliuis, genaamd Café du a>e 63 centiaren erf, bekend :V|jk A, N- 255. l°or Henri Parrein. ;t 2 April 1903. 4 MAART 1905, -U namiddag, ter ge net Vredegerecht, groole CS J—e jl. _i_z Tapissier, Garnisseur. Zuidstraat, n.° 42, te Veurne. Ter gelegenheid van feesten en instal lation zijn te verhuren alle slach van Drapeaux, Tropliées en Wapens aan zeer genadige prijzen. -- Hij behangt Jon rouw binnen en builen huize extra verglaasd 410,— Faitlèren onverglaasd, 1* keus frs 1.75 loop, meter. Stukken minstens halve steen 5 en 6 per 1000 Bi-IquaillonM aan frs 1 tol 2-50 per cubiek-meler. Prijs, Album en Monsters van Luxe-fafadeateenen op aanvraag. UoogHte on<lei*HCliei<ling gouden medailleTentoonHtelIIng 1OO» BïJhscI. De Bank le Veurne, gevestigd Klaver- straal Nr 2. staal onder hel beheer van M.r Heliodore de Spot. Aankoop en verkoop van Belgische en Vreemde Weerden; Uitwisseling van Koepons, Chèques en Vreemde Munten; Kostelooze inschrijvingen aan alle leeningen; Eskompteering van Wissels en Mandaten; Geldleeningen op waarborg. Spaarkas onder de persoonlijke verant woordelijkheid van M.r J. J. Slaesens, aan den intrest van 3 °/0 's jaars, uilbelaalbaar met eene waarschuwing van acht dagen. 3 t/2 's jaars, uilbelaalbaar met eene -- 11 ninnn i x arm OENSDAG 25 N1AARÏ ure namiddag, in de f’n/H groole Markt, Veurne, ïhlingen te bekomen bij den cyu bovengenoemd of bij ’er advokaat Jojo. n den Notaris DONCK, TE VEURNE. Herberg de held Zannekein, Zwarte nounenstraat. On middel ijke ingebruikl reding. Hi lberg 't Schipje bewoond door Mm* Vauden Bouhede lot 1 Mei 1903. Wulpen. De Herberg het Vooruit met 3 aren 12 Cent, grond en erve, staande op den dijk. Bewoond door Engel Beun, tol 1" Mei aanslaande. Te bevragen bij L. DE BOIS, brouwer, Veurne. zooals droge en natte zilte, darters, katrienewielen, jeukte, distel, haarworm, kloven en vervellen der handen, baard ziekten, puisten en allen anderen brand. De halve doos 0-80 fr. en de groole 1-30 fr. franco per post legen opzenden van het bedrag in postzegels. Hel gelijktijdig gebruik mijner bijzonder bloedzuiverende pillen aan 1 fr. 30 de doos verzekeren eene volkomene genezing. Wonden dikwijls natte zilte genoemd doch die meestal voortkomen van ge- t)AG •er stipt t b- - Rne. van Uunie, Appelmarkt. Eenige koop. !v<*onhulwI>rukk®*‘U heden en 2 aren 43 centiaren ’’j itadasler wijk A, nummet i door ai. Honhomme, mits 'al de lasten, met recht tol I. i <i«»u se» 1003, Pt voormiddag, ter gehoor- 'redegercchl le Veurne, S i •2 flë'Sé-S o~-gu s 3 §«=1^ - 2^“*? 2 c O -ï 6 EEBRÜARl 1905 zynde Assche-Woensdag middag, te Vinehcm iLr i 0,n - ure namiddag, te Veurne-Bewester- if r t UZVA..I i.U .1 I. «..knor» I onnnbl llol'/lpvl ouden Hoofd bewoond ’Ons. ^UEGOEBEHEX de aan het Bureel van kerkfabriek van Vinchem. 'waarden en borgstelling. II. L(i 4 MAART 1905, voormiddag in het Vrede- ne- groole Markt. '{,li"krke-Panne. incl uilwe8 101 l i Veurne naar de zee, jokad. sectie A, deel van Ko°P twee :,'98C ,IJ vo°rnoemden Notaris. Hl. an een schoon E veurne, lle van den ijzerenweg <‘en Staat. Tr''l’uizen en Woning en nm,.'00.1.’ allerlei Nijver- a8erij, Suikerijdrogerij, g|,0°l onder bebouw- H ls en 115f. k°0|)en, zie plakbrieven. "et vermogen hebben al >oUiel aa|lhoorigheden het „kL“ed en de over le nemen; goed als nieuw. s ZlJHen dit geslicht alle ,ZOeAcn, dun Zondag uil- f O’eii einde mogen zij zich Notaris FRAEYS voor- ?‘j MUrJOYE, advokaat le Islraat 40. ’nstelpenning. OENSDAG 11 MAART ano a. S '5 a me s verhoopt hy de gunst van eenieder te blijvengo- <X> Telephone No 501, K) •O o o tsj SICI‘II FILAICYM, 7VERINGHEM. S3 5? O en o o 2® DER De Maag is het belangrijkste zintuig van het lichaam; zy moet al de andere organen voeden en onderhouden. Ook kan geen enkel persoon, die niet eene goede maag heeft, nech gelukkig, noch welvarend zyn. De eetlust ontbreekt hem, de spijsvertering is lastig; na de eetmalen lijdt hij aan opslaan der maag, zwaarte, zuur draai ingen, brand in de maag, zwelling, stikking, bevangenheid, hartklopping, braken. Zeer dik wijls, is zijn hoofd zwaar, hot aangezicht ont stoken: hij gevoelt zich moedeloos en terneerge slagen. 's Morgens heeft hij gal, slijmen, vuile tong, riekende adem. Hy heeft ook pijn in de berst, in den buik, de lenden, de darmen, de dij, enz 's Nachts slaapt hij slecht, hij is onrustig, koortsachtig slecht te pas. Weldra krijgt deze persoon bloedarmoede, zwakte, hij wordt slecht geluimd, deugt voor niets en wordt onvordrage- lijk; by vlucht do vermaken’ en zoekt do een zaamheid. Er is nochtans een middel tégen dezen zoo droevigen, vreesachtigen toestand, een nieuw en buitengewoon middel, dat geheel onschadelijk is. Het zijn de GEZONDHEIDSPOEIERS DE COCK. Het is een plicht ze te beproeven en aan te be velen, want dit middel is inderdaad onfeilbaar in alle gevallen. Het is een oprecht heilmiddel voor de zieken. Om franko eene doos met de inlichtingen te ontvangen, zonde men een post- mandaat van 2 frank aan M. Dubois-Danze, te Hoei. In alle goede apotheken. Twee frank de doos. O T5 C C5 C3 CS O C O. O <D ”2 =5 O <D O CS Maandelijksche openbare verkooping den eersten Woensdag van iedere maand, om 1 ure namiddag, Vol»trekte geheimhouding. II. RUE DIGLE DE ERABAXT, 1.4L, GA.IVD Schoone kous Meubelpapier te beginnen van 20 cent, enz Damasten en Coutils voor bed den» en stoors. Witto en crème gebrodeerde Stoors Kleine en lange witte en crème Gor dijnen; gekóleurde Gordijnen in fantaisie stoffen. Alle slach van Tafelpijten, Vloer en Trap- tapijten. Carpetten Toile-metalique voor jalousies. Foyers. Natten in coco. Galerios-patères. Embrassen. Ketens. Schoon assortiment Spiegela in alle grootten. Fringen. Chauffretten. Bedhemels. Wol, Grin- Zeegras. Zeer goede Ressortbak- ken a 25 fr.; Wollen Sargen; Courtepointen, Matrassen, pluimen Kussens, Linoleum, Toile cirés voor parketsen. Stoorkoordon, Gewichten, Arèts, rieten Zolels. Hij gelast zich ook mot hot ergarniereu van Stoelen, Zetels, enz. zoo ook mot het verslaan van Matrassen. Door zijno genadige prijzen en keurig werk verhoopt hij de gunst van eenieder te blij ven ge nieten. 20,- tol 35,- lol 20,- lot ■■olie meUelateen voor binnen muren aan fr. 20,per 1000. Bakpannen blauw en rood 1” keus 65, Oostende en Veurne. a- G Q, 1. s c t< 0.0 D O.V K°op een. Nu", ll0*’- 16 11 31 c- ^van samenvoeging. ‘’I'IIA.GEN o r 0J

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 3