VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT I J In de Kamer. Woelige Zittingen. 30 Miljoen nieuwe lasten. jaar. N.r S. Katenin» SI Februari 11)03. Ingezonden. op- ure ’s morgens Liberale Burgers- en Werkmanskring Vrij en bekwaam te Veurne. Eene openbare Concei l-Voordiachl ge geven mei de welwillende medewerking van verschillige muziekliefhebbers, zal plaats hebben op Zondag l’"n Maart aanstaande, om 7 1/2 ure 's avonds, in hel lokaal de Rhelorica bij Em. Dewilte. De heer August LESAFFRE, advokaal zal als spreker optreden. S:o:3— Een uur vóór den aanvang der zitting van Donderdag. 12 dezer, moesten al de leden der rechterzijde bijeenkomen in de vergaderzaal der Kamer en daar deed, nadat zorgvuldig alle deuren waren toe gegrendeld, minister de Smet-<le-Naeyer hun kond, dal hij nog den zelfden dag vijftien miljoen nieuwe lasten ge stemd wilde hebben. Van tegenpreutelcn natuurlijk geen kwestie. In allerijl weiden, voor de komedie de rollen uitgedeeld, een laatste dringende vermaning gegeven; en dan mochten de tegenpartijen ook binnen. Oordeel over hun verbazing, toen zij, die meenden de bespreking der onge vallenwet te zien voortzellen, hel kabinets- hoofd heel plechtig de tribuun zagen be klimmen en op hel bureel nederleggen vijf nieuwe wetsontwerpen, waarbij één, strekkende om de rechten op den alkool te verhoogen met de kleinigheid van 50 Maar die verbazing veranderde in een ware ontzetting, wanneer de heer ,de Smet verklaarde, dat hij dit laatste ont werp in dezelfde zitting nog gestemd wilde zien. Op de leden der oppositie moeten deze woorden zoowat het effekl gemaakt hebben van een krachtig «Uw geld of uw leven Nel als reizigers in Calabrië zagen zij zich daar eensklaps, en wel zoo onverwachts mogelijk in een hinderlaag gelokt en omringd door een even onver- winbare als vaslbesloteiie overmacht. En nog elk oogenblik kwamen méér leden van de klerikale bende do zaal binnengestormd. Zij die niet aan de geheime zitting hadden deelgenomen, waren bij hoogdringendheid, per telegram ontboden geworden Toch lieten liberalen en socialisten, hoe klein in getal en onvoorbereid ook, zich niet totaal uit het veld slaan. Dadelijk vond de heer Hymans de krachtigste en meest schandvlekkende woorden, om in naam van gansch de minderheid, een luid- klinkend verzet aan te teekenen tegen de staatsgreep die hel Gouvernement hier in den zin had. En zóó gevat en wakker, sprongen hem zijn liberale en socialisti sche kollega's bij dal... om kwart na vijl ure van den morgen dus na vijftien uren onafgebroken zitting de Regeering en haar trawanten hen nog niet hadden klein gekregen Vrijdag duurde de zitting lol 7 ure ’s avonds. Zaterdag wierd de zitting ge opend om 10 ure 's morgens om slechts ’s anderendaags om 8 ure ’s morgeus geheven te worden De linkerzijde heeft alles gepoogd om aan den aanval van hel ministerie weder stand te bieden. Al de amendementen der liberalen en socialisten wierden blinde lings van kante gewezen. Melden wij een voorstel van onzen afgevaardigde M. Ad. Buyl en strekkende lol de afschaffing van het* vergunningsrecht. Al de klerikalen stemden er legen. In den Senaat heelt men de wel ge stemd in de zitting van dinsdag lest, niel- lekken van hel Staatsschip te sloppen en dat slechts een heel, heel klein beetje, om niet te zeggen naar niemendal ervan af zal gaan voor de doeleinden die in hel wetsontwerp zijn bepaald. Den allerlaatsien twijfel die daaromtrent nog mogelijk was, heeft overigens de heer Bertrand doen wijken door voor te stellen dat het Gouvernement al wat de nieuwe lasten opbrengen boven hel cijfer dat de minister heeft opgegeven, boven de 25 millioen dus, gestort zou worden in de kas der ouderdomspensioenen.... Niet één voorstel dal met zulk een brio werd afgeketst Onbetwistbaar is T dat, indien hel voorstel Bertrand gestemd geworden ware, het Gouvernement voor de oude werklieden elk jaar minstens 10 miljoen had moeten aftellen die het thans voor kerken, kloosters en ander klerikaal pro pagandawerk terzijde legt. Rechterlijke kronijk. Korreklionnele Rechtbank van Veurne. De nieuwe lasten en de spekulatiën. Moest men de klerikale bladen gelooven, dan zou de Minister het mes op de keel der Kamerheeren hebben gehouden en hen de wet op den alcohol hebben doen stemmen in allerhaasl... om de spekula- liën onmogelijk te maken. Al wal Mr de Smet de Naeyer heeft aangevoerd om zijn staatsgreep te wetti gen, beteekenl glad niemendal. Wenschte hij werkelijk de spekulatien in den alkoolhandel te beletten dan had hij maar eenvoudig bel voorbeeld te volgen gehad, hem in gelijkaardige omstandig heden door hel miuislerie-Graux gegeven. Wanneer den 30 Mei 1883 dit ministerie een wetsontwerp tieerlegde, strekkende tot verhooging van de belastingen op koffie, tabak, cacao, azijn en likeuren, liet het eerst die lasten stemmen voor een termijn van 8 maanden ten voorloopigen titel. Zoo kreeg de Kamer tijd in over vloed om grondig te beraadslagen, zonder dal eenige onbehoorlijke spekulatie moge lijk was. Doch juist die grondige beraadslaging heeft ons kabinetsboofd willen versmach ten. Hij wilde geen ernstig debat over de noodzakelijkheid van de nieuwe lasten en een degelijk onderzoek naai' hun ware bestemming, nog'veel minder. De Kamer moest hem maar gelooven op zijn woord. T Zou te gauw uitgekomen zijn dat hij de nieuwe lasten noodig heeft om de Wijk Spreeuwenborg. Zaterdag laatst gaf de wijk Spreeuwen- berg haar jaarlijksch feest bij konfrater Cannoo. Zooals de vorige jaren was hel nogmaals een genoeglijke avond voor de leden, die talrijk opgekomen zijn. Jammer nog dat vele huisgezinnen in rouw ge dompeld zijn en dal nog eenige leden belet waren door onpasselijkheid in de vriendenvergadering tegenwoordig te zijn. 54 dames namen deel aan de prijs- bolling. Daarna wierd er lustig geflikkerd, terwijl «serieuze» mannen hardnekkig smeten naar de mokke op den vogelpik, en dat andere gezelene personen zich met kaartspelen vermaakten; dit alles tot een tamelijk ver gevorderd uur. De meeste broederlijkheid heerschle onder de leden, bewijs dal de wijkelingen i van Spreeuwenberg het doel der in richting goed begrijpen. Bravo, wijkmeesters Barbier en Vander- straete, volhardt in uwe loffelijke handel wijze om zonder partijgeest Spreeuwen berg te besturen, de inwoners zullen u immer trouw ter zijde staan, en alzoo zal uwe wijk den eersten rang behouden dien ze nu heeft, en tot voorbeeld kunnen strekken aan menige andere, ongelukkig lijk, thans zonder veel levenskracht. Spreeuw. tegenstaande de hevigste houding der liberalen. Dit heldhaftig verzet heeft niets ge wijzigd aan den uitslag van den strijd. Vijf-en-lachlig klerikalen hebben de wacht gehouden rond hel Gouvernement. De Regeering zal dus wis en zeker haar miljoenen hebben. Edoch, en dat heeft zij niet kunnen beletten, het Land zal welen wat haar gedreven heeft lol dien voorbeeldeloozen aanslag op de rechten van de Kamer, tol die volkomen mis kenning van de vertegenwoordiging des volks, tol die ongehoord brutale omver werping van heel hel parlementair stelsel. Minister de Smet-de-Naeyer heeft moeten erkennen dat er een reusachtig tekort is in de kas van den Staat, tekort, voor een groot deel veroorzaakt door zijn aarts domme wet op de landbouwstokerijen. En die bekentenis legt alles uit. De regeering heeft miljoenen noodig, miljoenen kost wat kost. Miljoenen om haar bankroet nog wal tegen te houden; miljoenen om een klein beetje den plelterenden druk der Staatsschuld te verlichten, maar, vóór dal alles... mil joenen om de aanslaande gemeente- kiezingen te doen gelukken Dal slaat in hel wetsontwerp zelf alle maal duidelijk te lezen. D: ie miljoen van de nieuwe lasten zullen besteed worden aan hel fonds voor de werkmanspen sioenen, zes miljoen aan de uildelging der openbare schuld en het overige zal dienen om toe te laten dal de voordeelen der wet op de werkmanswoningen worden uitgebreid op ai wie een huim v<tn minder dan 10.000 frank bouwt, welke ook de hoedanigheid van den bouwer zij. Schuld verminderen en kiezers op- koopen, ziedaar dus waarom ons Gouver nement weer geld noodig beeft Doch, instede van het te vragen in den wetlelijken vorm, randt hel thans hel volk, in den persoon zijner vertegen woordigers aan en perst hel de miljoenen af, mei hel pistool op de borst. Wat zouden we nu nog wel aan Rusland te benijden kunnen hebben Ann tic herbergier» Hewel herbergiers, likeurstokers en drankslijters, hoe vindt ge dal paar mouwen Bekruipt u de lust niet het ministerie kronen te vlechten Ge moet kapot, uilgekleed lot op hel hemd, van bed op slroo. Ge wordt be handeld als hel uitschot van de maat schappij, als openbare vergifligers. De regeering, die onder den kreet Weg met de belastingen in 1884 aan hel bewind is gekomen, heeft nog geen enkele gelegenheid laten voorbijgaan om u in uwe broodwinning te treffen. Zij heeft u getergd met een vergunningswet, die volstrekt geen den minsten invloed op hel alkoolvei biuik beeft uilgeoefend. Jaren lang hebt gij aan het katholiek landsbestuur gevraagd, gesmeekt, die zoo onrechtvaardige als ondoelmatige belas ting af te schaffen, en vandaag beant woordt men uw billijk verzoek met een nieuwe kolossale verhooging in de be lasting van den jenever. De klerikale regeering beweert, dal de gezegde verhooging op den jenever 15 tot 20 millioen zal opbrengen. Wij zeggen ruim 30 millioen. Inderdaad, ziehier de berekening. De rechten op den jenever bedroegen tot hiertoe 1 frank. Thans zullen zij tol 1 fr. 50 per liter beloopen. In 1901 trok hel Staatsbestuur 69 mil joen frank uil den alkool, dus dat wij de vermeerdering thans wel op 34 1/2 miljoen mogen schallen. En wat besteedt bel Staatsbestuur, vol gens zijn wetsontwerp, van die nieuwe belasting aan sociale verbeteringen De koffie zal ontlast worden. Is een fameuze affaire Oordeelt liever D.t Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. - Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. 's jaars; met de post 5 fr - Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Rekiamen 50 cent. Rechteilijke eeiheistellingen fi. De .Innoncenvoor Belgie, uitgezonderd beide I laanderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men schrijft in bij I-. VAIVOKN KERCKHOVE, Drukker-Uitgever, Ooststraat, 6, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Een kilo koffie brengt aan den Staal 1 6 tot 7 centiemen op. Veronderstellen we dat een werkens- huisgezin 1 kilo koffie per maand gebruikt. Dan zal de ontlasting, zoo hoog opge hemeld door onze tegestrevers, een profijt van 84 centiemen per jaar opleveren. Is hel niet om mede te lachen En dan durft een pasloorsgazetje heel ernstig beweren, dal de afslag op den koffie de meeste huishouden zal in slaat stellen schoone besparingen te verwezen lijken. Hoeveel zal er van de nieuwe belasting opgeofferd worden aan de werkerspen- sioenen 3 millioen per jaar Men zou ongelijk hebben te veronder stellen. dal uil dien hoofde de pensioenen van 9 cents per dag ietwat zullen ver hoogd worden. De drij millioen moeien dienen om hel ministerie loe te laten zijn aangegane verbintenissen na te komen. Kortom hel klerikaal ministerie, na het volk onder drukkende lasten verpletterd te hebben, na de openbare schuld met meer dan een miljard te hebben verhoogd, klopt opnieuw ruim 30 miljoen uil den zak van hel volk, om zich van bel bank roet te redden. En liet valsche voorwendsel luidt onver anderd Oorlog aan de geneverplaag. Zij die de teugels van het bewind in handen houden, welen heel goed dal nieuwe rechten op den alkool niet hel minst hel drankmisbruik beteugelen. De statistieken hebben, niettegenstaande alle fiskale maatregelen, steeds eene snelle verhooging in het jenevervérbruik vast- gesleld. In Engeland is de alkool met 3 fr. 50 per liter geslagen en in geen land ter wereld wordt er meer jenever gedronken. Wal zullen de gevolgen der thans ge stemde wet zijn Er zal geen druppel korlnal minder ge dronken worden. Daarentegen zullen vele werkershuisge- zinnen de gebroken pollen betalen. De man, aan den drank verslaafd, zal elke week minder pree naar huis brengen. Vrouw en kinderen zullen er door lijden. Maar wat kan zulks onze klerikale regeerders schelen. De grootste plaag van onzen lijd brengt hun meer dan honderd miljoen per jaar op en dat is wel hel voornaamste. ADVERTENTIEBLAD ZITTING VAN 12 FEBHUABI. Renty Leopold, werkman, Westende, J800 fr. voor jacht mot stroppen. Therssen Isidoor, metser, Merckem, voorw., 100 fr. voor jacht met stroppen. Vermote Frans, visscher, Coxyde, 50 fr. voor slagen en wonden en 50 fr. voor bedreigingen. Beddoleem Hendrik, kleermaker, on Temper- ville Hendrik, werkman, beide te Stavele, elk 3 maanden on 50 fr. voor slagen en wonden en elk 8 dagen en 26 fr. voor zedenschennis. Hatse Karei, metser, Veurne, 50 fr. voor ver nieling van afsluitingen en 15 fr. voor dronken schap. - -- v-v» -rr-r-ff-T—iit T WH'm—»’ - w- I V ZITTING VAN 13 FEBRUAIU. Trensaert Emibl, metser, Veurne, 8 dagen voor slagen en wonden; 8 dagen voor bedrei gingen, en 15 fr. voor dronkenschap. Vanalderweireldt Pieter, schilder, Dixmude, 8 dagen en 26 fr. voor 't dragen van verboden wapens. Degrando Achiel, dienstknecht Oostduinkerke, voorw., 30 ir. voor slagen en wonden. Coolzaet Cyriel, werkman, Reninghelst, een maand en 26 fr. voor bedriegeiijko ontvreemding. Staelen Adolf, werkman, Zarren, voorw., 2 maanden en 50 fr. voor slagen en wonden. Houbaert Karel, werkman, Veurne, 8 dagen voor slagen en wonden; 8 dagen voor bedrei gingen; 20 fr. voor beleedigingen en 15 fr. voor dronkenschap. Cardinael Remi, landbouwer, Eggewaerts- cappelle, voorw., 2 maal 100 fr. voor jacht in verboden tijd zonder jachtverlof en zyu geweer niet afgegeven te hebben.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 1