VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT Tï" jam*. 9. Znterdag Februari Ï9O3. .Men schrijft in bij Ef; Dit Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groole letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. D< Annoncen voor Belgie, uitgezonderd beide I laanderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. L. VANDHN KERCKIIOVE, Drukker-üilgever, Ooststraat, 6, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Liberale Burgers- en Werkmanskring Vrij en bekwaam te Veurne. Eene openbare Concert-Voordracht ge geven mei de welwillende medewerking van verseliiilige muziekliefhebbers, zal plaats hebben op Zondag l,un Maart aanslaande, om 7 1/2 ure ’s avonds, in het lokaal de Rhelorica bij Em. Oewille. De heer August LESAFFRE, advokaal zal als spreker optreden. In zitting van den Senaat heeft M. Boëyé de volgende klerikale lastenlitanie afge lezen, die in hel Beknopt Verslag voor- komt Ik beweer dat gij lasten gelegd hebt op hel vleesch en op andere eetwaren. Zie hier trouwens de volledige lijst Dus meer dan 4 millioen 300 duizend frank nieuwe lasten op de eetwaren Leve het klerikaal Ministerie der uit hongeraars Reeds een jaar geleden drukte de heer de Lantsheere, de katholieke Staatsminis ter, met een openhartigheid welke hem lol eer strekt, zijn misnoegen uit over den finantieelen toestand van het land. Korts nadien schreef de klerikale Courrier de Bruxelles, dat het kabinet De Smet de Naeyer het land onver mijdelijk naar het bankroet leidt. Ettelijke dagen geleden, tijdens de be spreking van de nieuwe belasting op den alkool in den Senaat, verhief de heer de Lantsheere andermaal de slem om aan het Ministerie de volgende harde waar heid te zeggen Ik zou graag bet krediet gestemd heb ben, noodig om den koffie le ontlasten en zelfs de kredieten die vereischl worden om een onloochenbaar le kort te dekken, maar ik wil geen middelen verleenen om onnuttige uitgaven te doen, noch mijn goedkeuring hechten aan een bedriegelijke wijze van schulddelging welke een aan slag daarslelt legen de voorrechten van den Senaat. Kan men een gevoeliger afstraffing aan hel klerikaal gouvernement geven 1 Eindelijk waagt zich de Monileur van het Stadhuis ons vraagsken le beantwoorden. Wij vernemen door zijn antwoord dat het schepen col legio hel werk onderduims aan den kapitein heeft aanbesleed. De Veurnaar zegt, dal hel hem verwondert dal onze vrienden hel vraagsken zelf niet beantwoord hebben. Zou de Monileur, terwijl hij aan hel klappen is, ons niet kunnen zeggen, sedert wanneer en wie onzer vrienden deel maakt van het col- legie van Burgmeester en Schepenen? Dal hel werk in zulke of zulke voor waarden is aangenomen geweest daarop zullen wij later wellicht moeten terug komen. Die historie van een frank de vierkante meter met verplichting van zand te leveren en kalseien bij le voeren moet men aan omioozele sullen trachten wijs le maken. Wal hel goed verrichten van bet afge dane werk betreft, dit kunnen onze lezers zelf beslaligen. Maar wal wij kolosaal vinden in hel antwoord van de Feurnaar, T is dat hij durft zeggen dat er in Veurne maar een aannemer voor kalseiwerken bestaat. O Veurnsche aannemers, wee u, gij die te dom zijl om kalseiwerken aan le nemen en te doen uitvoeren. Boort ge nu hoe ge door uwe Sladhuisbazen gekomplimen- leerd zijl. Confrater, nogmaals aan u het woord. Inlusschen houden wij slaande dat om op-eene goede en onpartijdige wijze te besturen, onze meesters hadden moeten voor dit werk eene openbare aanbesteding doen en alzoo iedereen en bijzonderlijk al de lastenbetalers der stad de gelegenheid geven het aan le nemen. Aan u hei woord. (V. B. In deze woordenwisseling is het aan den heer kapitein niet maar wel aan onze sladhuisbazen dat we willen de les spellen. Verkeerde Belastingspolitiek. Wal we vroeger gezegd hebben, her halen we hierDe Belgische Staal heeft nu eenmaal den accijns aangegrepeu als een plechtanker, als een middel om de overdreven uitgaven van minister de Smet de Naeyer le dekken, om de putten door hem in de staatskas gemaakt aan le vullen. En hoe meer de Staal zich aan den genever vastklampl, des le moeilijker zal hel hem later vallen, zich daarvan los te maken, iels waar hel toch heen moet, wil men den drank bestrijden op een afdoende, rationeele wijze. Door telkens de belasting op den genever le verhoogen, worden telkens meer en telkens sterker de belangen onzer schatkist aan hel drankmisbruik vaslgeknoopl. Nu reeds heft dc Belgische Slaat honderd miljoen op genever, terwijl hij in T geheel 506 miljoen noodig heeft voor ’s lands beheer. Een vijfde deel van alle inkomsten van T land komen dus voort van T mis bruik van genever Wal zou de Staal dus in de plaats stellen, moest hij eenmaal de noodzake lijkheid inzien de getiever af le schaliën Dal is vooreerst nooit meer mogelijk. Ook was iiel de bedoeling niet van het klerikale ministerie het drankmisbruik tegen te werken. Integendeel, hoe meer er gedronken wordt, hoe meer inkomsten de Staal heeft en hoe grooter de uitgaven klimmen. Ziedaar het gevaar. Al de deskundigen zijn het eens om een verzwaring van den genever-accijns met een bloot fiscaal oogmerk gevaarlijk en noodlottig le heden voor de belangen van het land. Hel is vooreerst in strijd niet alleen met alle regelen van belaslingpolitiek, maar ook met het gezonde verstand, omdat de Staatsinkomsten hoe langer hoe meer beginnen af le hangen van een misbruik, dat men eigenlijk wenscht legen te gaan, ja wil uitroeien. Ziet men in hel geneververbruik een eenvoudig middel om geld te slaan zooals ons klerikaal ministerie dan heeft het ook geen recht dat misbruik af le breken en krokodillentranen te storten over de armoede van bel volk, dal meer en meer zijn kas aanvult. IBelnn^i-ijke vraag. Onzen afgevaardigde, M.r Buyl beeft in de Kamer de volgende vraag gesteld aan den heer Minister van financiën en open bare werken tiet bestuur van bruggen en wegen maakte een ontwerp op lol verbetering van dc vaart die de stad Veurne omsingelt lusschen de Duinkerbrug en de Yperbrug; de noodige gronden werden aangeworven, maar om eene of andere reden wordt de uitvoering van die werken uitgesteld en eene nieuwe richting aangenomen. Hel ontwerp vóórziet bet inriebten van een trekweg voor hel gedeelte waar er thans geen bestaal, T is le zeggen van af de Duinkerkebrug lot aan de Winoxbergen- vaarl, met een voelbruggetje over die vaart. Wanneer thans de overweg over de Duinkerkbrug versperd is, kunnen de gerijen uit Frankrijk Veurne niet binnen, tenzij wanneer ze langs de Panne om rijden, wal een omweg is van bij de vijf kilometers. Met het doei dit bezwaar, voorlsprui- lende uit hel onderbreken van hel verkeer op do brug van Duinkerke, uil den weg le ruimen, werd door T gemeentebestuur der stad Veurne gevraagd dal men op de vaart van Winoxbergen in plaats van eene overbrug van 2ra50, eene buig zou aan leggen die voor de rijtuigen toegankelijk zijn zou. Deze vraag werd ingewilligd, mits de stad Veurne lot deze aanvullende uitgave bijdiaagl voor eene som van 1000 of 2000 fr.; daarin stemde de gemeente raad niet toe. X.r Tijdens de oorlogen van Napoleon, kwam Engeland in zulken geldelijken nood, dal hel geen anderen uitweg meer zag, dan de rechten op alkool le verdriedub belen. Wat gebeurde er De rechten ja, verminderden aanzien lijk, zoodat de Staal minder inkomsten dan vroeger uil dezen drank sloeg. Werd er dan minder genever gedronken? Bijlange niet De geheime stokerijen waren als paddestoelen uil den grond ge rezen, verlekkerd natuurlijk op de liooge winsten, die deze sluikhandel opleverde. Later werd vastgesleld, dal de genomen maatregel bet drankmisbruik in geheel niet liad verminderd. En dat zal ook hier alweer het geval zijn met de 30 miljoen gestemde nieuwe rechten. En indien er op ’t einde van dit jaar een vermindering van inkomsten voor wat betreft de accijnsrechten op den genever, wordt vastgesleld, dan zal dit dus in geen geval een reden zijn voor de klei ikalen om viktorie te kraaien. Er zijn in 1902 tien millioen fr. rechten op alkool MEER ontvangen dan hel vorige jaar; dus zijn er 10 millioen liters alkool meer voortgebrachl. Waar zijn die ge bleven Zijn die verbruikt En loch drijven de klerikale!) de onbe schaamdheid zóó ver, in volle Kamers le beweren, dat liet alkool-verbinik in het afgeloopen jaar verminderd is. Hoé knoopt ge dal le zaam Ernstige Vraag. Zullen de nieuwe rechten op den alkool hel gebruik ervan verminderen Ziedaar een vraag, welke ieder zich stelt Zeker is hel dat, er dit en volgend jaar veel minder alkooljzal voortgebrachl wor den, dan verleden jaar, om de eenvoudige reden dat de meeste stokers, in T voor uitzicht van nieuwe accijnsrechten, een groolen stock in magazijn hebben. Men zegt openlijk, dal één gekend stoker sinds Augusti van verleden jaar een bijgevoegde stokerij in werking heeft gesteld die honderd duizenden liters heeft voorlgebiachl, welke niet aan’t gebruik werden overgeleverd. Die heeft dus het ijzer gesmeed, terwijl hel warm was. En dal kan niemand hem kwalijk nemen. Maar de werkman en de burger zijn alweer de dupes van d’liistorie. Stellig is liet dus, dal du Staatskas aan accijnsrectilen op alkool in de twee vol gende jaren minder zal ontvangen dan verleden jaar. Zal dat dus een bewijs zijn, daler minder genever werd gedronken? In T geheel niet. De ondervinding overigens heeft geleerd, dat nooit een vermeerdering van rechten het gebruik heeft doen afnemen. Volgende cijfers toonen dal genoegzaam aan In 1896 hebben de klerikalen eveneens 20 millioen moer rechten op den afkooi gestemd. Heeft die maatregel het nieuw gebruik verminderd. In.’l geheel niet. Zal de bestrijding van T drankmisbruik door de 30 millioen nieuwe accijnsrechten één schrede verder geraken Ocli neen, wat gebeuren zal, ieder voor spelt belenkelen zullen aanvankelijk de borrel iets duurder trachten le verkoopen, doch ze zullen zich ai heel spoedig door de konkurrenlie genoodzaakt zien tot hel oude tarief terug te koeren. En daar hel loch uit de lengte of do breedte komen moet, zullen vele herbergiers en drank- slijters de schade trachten in te halen, door vervalscliing en het gebruik van allerhande schadelijke stoffen. En zoo zal een nieuw gevaar ontstaan voor de volks gezondheid, waaraan de Staal onwille keurig we bekennen hel meewerkt, ja zelfs de grootste schuld heeft. Hel eerste gevolg van de nieuwe lasten op den genever zal dus zijn, dat ze de vervalsching in de hand werken, dat er niet minder borrels ja zelfs meer zullen gedronken worden, en dat ten slotte de werkman meer geld aan den drank besteden zal. In Engeland bedragen de accijnsrechten op den alkool wel 350 fr. den hektoliter. Denkt ge, dal de Bril daarom een whisky minder drinkt en dat die hooge prijs hem belet in den wijngaard des heeren te geraken Integendeel, daar zijn hel niet uitslui- telijk de mannen, maar zelfs een groot aantal vrouwen die zich zaterdags een roes drinken, omdat des zondags de kroegen gesloten zijn. Ook is ’t bewezen dat in Engeland hel geneververbruik van jaar tot jaar toeneemt. Thans wordt door den Staal eene aanzienlijke uitgave gedaan om van de gekasseide baan van Veurne naar Yperen eene kiezelbaan le maken daardoor wil men het verkeer der motorkarren lusschen Frankrijk en Oostende vergemakkelijken. Reeds nu is hel verkeer van motorkarren langs de kiezelbaan van Duinkerke naar Veurne zeer druk. Wordt liet verkeer op de brug van Duinkerke onderbroken, dan is er voor de rijtuigen, zooals hierboven werd ge zegd, geen verbinding meer lusschen de baan van Duinkerke; in voorkomend geval, zouden de motorkarren verplicht zijn, een omweg le doen langs de Panne, waar de gekasseide baan geenzins geschikt is voor dergelijke rijtuigen. Acht de Leer minister niet dat, onder deze omstandigheden, de Slaat geenzins dient te aarzelen om eene zoo geringe uitgave van 1000 of 2000 frank le doen, uitgave waardoor hel verkeer in ruime male zou zijn bevoordeeld Op die vraag zal aanstaanden dinsdag geantwoord worden. Wij lezen in de Petit Bleu Wij hebben reeds kenbaar gemaakt op welke schandelijke manier cenige kleri kale dagbladen van Vlaanderen onzen dapperen Volksvertegenwoordiger Adolf Buyl aangevallen hadden en dit ter ge legenheid van de redevoering van M. Demblon op Sl Alplionsius van Liguori. De geachte Volksvertegenwoordiger van Oostende komt van zijne lasteraars te betrekken. Ziehier de lijst dezer dagbladen La Patrie De Gazette van Brugge Het Handelsblatt De Duinengalm De Veurnaar De vrije Burger en de Gazette van Thourout De heer Buyl zal ondersteund zijn door de talentvolle advokalen MM. Emiel De Mol en Paul Hymans. Het zal een belangvol proces zijn. NTIE-BLAD ADVER Rundvleesch (1893) Schapenvleesch (1893) Groenten (1899) Gist(1899) Boter, margarine (1896) Verduurzaamde groenten (189-1) Meel (1899) Mout (1899) Vermicelli en deeg (1899) m- -T -■ -Ti» i» uur - m m ut— n—c. rxs —n— i* - Klerikale losten op Vleescli en Eetwaren. M. Boëyd. antwoordende aan den Minister de Smet de Naeyer, sprak als volgt fr. 1,557,118 345,261 91,368 202,576 1,227,731 91,368 508,748 274,048 22,082 Fr. 4,320,300 de Vriend jen J Op bet Vrnagiken. ---BBWi Ia 1895 werden 38 millioen fr. rechten betaald. 1896 43 1897 - 61 1898 49 >/t 1899 52 1/» - 1900 - 56 1901 60 1902 70 Klerikale Dagbladen voor liet Gerecht.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 1