G. SINGER a: NAAIMACHIENEN van uitstekende kwaliteit. Mme BEYER Bankhuis J. J. Slaesens, i Huis Huis Berteloot-Coppens, CYRIEL DE VLOO, cali DSGESTICHT ^EüRNe, SYSTÈWIE GELDENS TE NIEÜWPOORT. s« fa ■-Y Y-W LU Ld -! - CO a Ld O® s Z -2 O£ es o-* r— CL 1 6 i fr 5 chten Arthur CREMER, ZILTE-ZALF VERKOOPZAAL voor het Arrondissement Veurne, gevestigd in bel Hotel van Commercie, Klaveistraat, te Veurne, alwaar eenieder alle slach van nieuwe en oude meubelen en voorwerpen kan te koop bieden. Tentoonstelling en verkooping uit ter hand, alle werkdagen, van 2 tot 4 ure. Ontsmettende Luggepoeder te bekomen bij VELZIEKTEN Pieter BOG A E KT, Verkooninji van 1 Verkooping schoon ÖOkMAliX Te pachten Veurne. koopen s o s -s O. d. 20 guttsl van hel publiek. 5 S zG - ,N mogen zij zich advokaat lc Z u is s ,!>R, '31) 2e L 4) 2 c 4> o o harde met gebrande koppen, 5 R VAN DEN bu^eleX^rUr,,C- REE I>l<;uac DE EHVBAVI, 14L, Meenen, Kortrijkstraat, 36. Rousselaere, Noordstraat, 58. Ooststraat, W. --- Tapissier, Garnisseur, Zuidstraat, n.° 42, te Veurne. Ter gelegenheid van feeslen en inslal- lalien zijn te verhuren alle slach van Drapeaux, Trophées en Wapens aan zeer genadige prijzen. Hij behangt den rouw binnen en builen huize Nieuportbrug, Veurne, maakt hel achtbaar publiek kenbaar dal hij zich te Veurne komt ie vestigen als Beeldhouwer, Steenhouwer en Marmerwerker. Bij hem is te verkrijgen alle slach van Deur- en Venslerzuilen, Paardekribben, Zwijnsbakken, Kocislielen, Watersieenen. Paalsiaken, enz. alsook alle slach van Marmer voor meubelmakers. Marmeren Schouwen van af 12 fr. Bij hem ook le bekomen Cimenl en Pleister, alle slach van Vloeren in cimenl, ceramiek en Basècles. Hij beveelt zich ook in hel bijzonder aan voor hel uilvoeren van Grafkerken van al 50 fr. en daarboven. Filters van alle nieuwe stelsels voorzien en nai genadige prijzen. Vaste uitvoering. De Bank lc Veurne, gevestigd Klaver- slraat Nr 2. slaat onder hel beheer van M.r lleliodore de Spot. Aankoop en verkoop van Belgische en Vreemde Weerden; Uitwisseling van Koepons, Chèques en Vreemde Munten; Koslelooze inschrijvingen aan alle leeningen; Eskompteering van Wissels en Mandaten; Geldleeningen op waarborg. Spaarkas onder de persoonlijke verant woordelijkheid van M.r J. J. Staesens, aan den intrest van 3 °/0 ’s jaars, uilbelaalbaar met eene waarschuwing van acht dagen. 3 t/2 ’s jaars, uilbetaalbaar met eene waarschuwing van drie maanden. L. CORTIER-DEVOS, TE VEURNE. FABRIEK van C1MENTTICHELS. Depot van Ceramieke vloer en ppdsleenen. Handel in Doornijksch gemaien en ander Waterkalk; Mechelsch Kalk en Plaaster. Romeinsch en Portland Cimenl. Arduiuen Bakken, Dorpels, Waler- sleenen, Koeislieten, Deksteenen, enz. Allerhande Bouwmaterialen, Schouw- huizen, Muurdeksels, gleischen Tichels, Boomsche Brijken, refractaire Briiken, glazen Pannen, Plafond-lalten en Koehair. - Superphosphaten van S. Cobain. Zaden en Landbouwzoul. Alles aan de voordeeligste prijzen De reeds zoo gunstig gekende van Dr Aerls, bereid door Ilouoré RL’YSSEN, Apotheker inde Zuidstraat (let wel op het adres te Veurne, geneest radikaal alle soorten van Voor alle inbiengsten van goederen, zich le wenden tot den bestuurder der verkoopingen, L> DELEFORTRIE-VERSIAPE> meubel- en biljartmaker, Nieuwstraat. 7, of lol den Deurwaarder J. VUYLSTEKE, Veslenslraal, 117, beide le Veurne. Koslelooze afhaling der goederen ten huize der klanten. Volwt rekte «ehelnihoudlng. Annkomst clei’ Nieuwigheden voor liet saizoen OOSTSTRAAT, JS, VEURNE. Will gij goed en goedkoop gekleed zijn, gaal uwe kleederen koopen in bel huis Ilerteloot-Coppena, al deze kleederen in ons magazijn vervaaldigd zijn zoo goed afgemaakl als op maal. Bijzonderheid voor kleederen op maat. In ons magazijn zult gij vinden een groot assortiment Hoeden en Klakken, Strooihoeden laatste mode), Parapluie’s Parasols; verders groote keus van allé slach van Schoenen. Huis BERTELOOT COPPENS, Ooststraat, 5, Veurne. zijn veel voordeeliger in hel gebruik dan alle andere sleenen. frs {17-00 per 1,000 16- 00 13-00 17- 00 15-00 21-00 30,- 55,— 65,— MODELLEN MET CYL1NDER-SPOEL HONDE SPOEL - GROOTE BOBIJN. Onderricht gratis ten huize groot gemak van betaling. Moescroen, Statiestraat. 121. Yperen, Dixmudestraat, 14. VEUKNE V&, VEEARTS, Roozendaalslraat, 8, te Veurne, zooals droge en natte zilte, darters, kalrienewielen, jeukte, distel, haarworm’ kloven en vervellen der banden, baard ziekten, puisten en allen anderen brand. De halve doos 0-80 fr. en de groote 1-30 fr. franco per post legen opzenden van het bedrag in postzegels. Hel gelijktijdig gebruik mijner bijzonder bloedzuiverende pillen aan 1 fr. 30 de doos verzekeren eene volkomene genezing. Wonden dikwijls natie zilte genoemd doch die meestal voortkomen van ge borsten aders aan de boenen worden met eene speciale zalf en dezelfde bloed zuiverende pillen genezen. HONORÉ RUYSSEN, Apotheker, in de Zuidstraat, Veurne, Herbergier in de Noordstraat, le Veurne, maakt bekend dal hij zich gelast met hel spillen van hovenierhoven en met aan loggen der zelve. Hij beveelt zich in de S 4» z 4) j°EWYK bouten, P ,e Veurne. Mtuirt lOOa “oodschnp le<(avecapelle- AfpA. Dolphen, che Venditie Schoonc J'AREN n l,j'l van betaling <X> -I 1 fa M I -I - rt fa S xz - s I 4 maart 1905, '■middag in het Vrede- g'OOte Markt. dinkerke-Panne. land met uitweg lol a" Veurne naar de zee, sectie A, deel van wed' Peleu-Provoost. Stelling. huid grooi 5 a. 98 c. i va" N' 87o2. ,eddeyn-Provoost I»emlelhng. fóornoemden Notaris. U. den ijzeren weg h'1 Staal. fvnnZ.et1 >cn Woning en a"erii •Lrl‘‘i N‘jve|- 31 »°Pe", zie plakbrieven. 1 Scldtclijijg, 'Omogen hebben al JedenH l00ri8,ledci) '*el toed -o6 Over le llemen; 2 a's nieuw. nslelPenning. RAG 11 MAART (Qn„ /S°AG 25 MAART1903 ’anii<idag, inde: Café ')|e Markt, Veurne, r" ‘e bekomen bij den IvJg'U^oemd of bij '^ÖREUK Herberg de held Zannekein, Zwarte nonnenstraat. Onmiddelijke ingebruiklreding. Herberg 'l Schipje bewoond door M'"8 Vanden Bouhede lot 1 Mei 1903. De Herberg het Vooruit met 3 aren 12 cent, grond en erve, staande op den dijk. Bewoond door Engel Heun, lol 1" Mei aanslaande. Te bevragen bij L. DE BOIS, brouwer, Veurne. S-S =^-s^ ?é.s T u s - r i 2 p 3 r 2 fea CX ë-i s-o c> h Huis Wed. ROUSSEEUW-RONSE GROOTE MARKT, 54 VEURNE. Magazijn van Merceriën, Brei-saaiette, en katoenen, gebreide Goederen, zooals Koussen, Zokken. Baaien, Rokken, Onder broeken en Ondervesten, Chals, Hand schoen, enz. Naaizijdc en Garens, Linlen- Knoopen, Perels, Passementwerker Naalden en Spellen, Bretellen, Kousse- baudeii, Monterkoorden, Zeepen, Hair- oliën en Reukwaren, Porie-monnaies- Cigaardozen, Caoutchou-cols en Man, chelten, Nachtlichters, Lepels, Forchel, I ten en Messen, Scharen en Scheermessen, Sponsen en Zeemvellen, enz. Specialiteit van ieereti Handschoen, Gorsetlen en Jerseys, H lirhet steller, I Brillenen Pince-nez, nickelett Kettingen en andere mode artikelen. Fabriek te KamscappeBe. PRIJSCOURANT DER GEWONE METSELSTEENEN Uitstekend fabrikaat, hard en schoon vierkant afgewerkt. Geven geen stukken en s s j s fa c s c C S g -- 2 g a 8 5 A .2 bUr|^d als nieuw. eel« dezer. 1® keus Iteistc Vloersteenen. Facade steenen, van S6,le soort verglaasde steenen Vloertegels 20 X 20 c/m van 35,- tol 15 x 15 c/m van 20,- tol Holle metselsteen voor binnen muren aan fr. 20,per 1000. Dakpannen blauw en rood 1' keus 65, extra verglaasd 110,— Faitièren onverglaasd, le keus frs 1.75 loop, meter. Stukken minstens halve steen 5 en 6 per 1000 Brlquaillons aan frs 1 lol 2-50 per cubiek-meter. Prijs, Album en Monsters van L.uxe>fa<?adeateenen op aanvraag. Hoogste onderscheiding gouden medailleTentoonstelling 1OO» Rijssel. -u g - S Q) M - ©- - ,N 2- c 4 C 2 2 o s. lol a 1.3 F k W y --j voor- •o GAM), Q Telephone N« 501, a? 'O c3 cs t o o ©3 s <v 3’ lc 2e o o K U fl 0-73 ^u© 2 ,15 cu 5 4j <m C5 EI‘I1 FItAlCYK, erinohbm. S y t S l>> M -°C ■CS M y t Z 8 s r c A Schoone keus Meubelpapier te beginnen van 20 cent, enz Damasten en Coutils voor bed- dens en stoors. Witte en crème gebrodeerde Stoors Kleine en lange witte en crème Gor dijnen; gekoleurde Gordijnen in fantaisie stoffen. Alle slach van Tafelpijten, Vloer en Trap- tapijten. Carpetten Toile-metalique voor jalousies. Foyers. Natten in coco. Galeries-patères. Embrassen. Ketens. Schoon assortiment Spiegela in alle grootten. Fringen. Chauflfretten. Bedhemels. Wol, Crin- Zeegras. Zeer goede Kessortbak- ken a 25 fr.; Wollen Sargen; Courtepointen, Matrassen, pluimen Kussens, Linoleum, Toile cirós voor parketten. Stpodcoorden, OewichtoB, Arête, ricton Zolola. Hij gelast zich ook met hot ergarnioren van Stoelen, Zetels, enz. zoo ook met hot verslaan van Matrassen. Door zyno genadige prijzen en keurig werk verhoopt hij de gunst van eenieder te blij ven ge nieten. Oostende en Veurne. Maandelijksche openbare verkooping den eersten Woensdag van iedere maand, om 1 ure namiddag, 40,— Kortrijk, Doornijkstraat. 3 O O G O O C/3 C O c O' A M f N I. °P een. 'P twee. Jeken’ Kcsl'Chl alle 13140. 3 Sa,nenvoeging. Joye, JUl/™** V*" Urrbï Pat). ..ET ,b’j Charleroi) bL^cnezing van alle ?r de v.»!?’ V00r net leven Sl'“eri 0 ïar5l a(lr«sen van ItDhn» en &en«en. iiJevcn i1a7gencxin? *n ^OgnUux Oor d* bijxonuere Wulpen. - E i 5 -c c. c a> o ■c - O 45 ’n r: G. 3 O <X) o =5 C O c g CL O O Q. i. A g o, y «8 E I rr - e S 4) «ff «4J ff - S c c Ji 1 T t x= l - 3 -rZ S Z S W fa b w z 5 G cz ex CX5 C3 fi M «■Si-©

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 3