VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT RW Al AU- -V.r 11. W* jaar. 141 Maart 11)0X1. dal de rijken, mei Antwoord van don Minister van Openbare Werken op eene vraag van den heer BUYL. In een voorgaande nummer hebben wij gesproken over de vraag welke onze achtbaren Volksvertegenwoordiger, de heer Buyl, den Minister van openbare Rechterlijke kronijk. Korrektionnele Rechtbank van Veurne. Leve Zondag gaf onze onvermoeibare» volks vertegenwoordiger eene voordracht in Brugge in de groote zaal van bet Roode Kruis Het was de machtige liberalen Werkmanskring Van Gheluwe’s Genoot schap die hem uitgenoodigd bad om de candidatuur te ondersteunen der liberale werklieden die zich voorstellen aan de kiezing van morgen voor den raad der Prud’hommes. De zaal was gansch vol en de luister lijke rede van onzen knappen strijder heeft menigmalen lange toejuichingen doen ontslaan. In gepaste woorden heeft M. Buyl geloond dat de klerikale politiek valsch en baatzuchtig is; hij heeft geene moeite gehad om aan zijne aanhoorders te bewijzen dat alleen hel liberaal pro gramma iedereen kan tevreden stellen en dit op alle gebieden. Hij eindigt met eene hulde aan den visscher van Heyst, M. Valcke, die de moed gehad heeft eene liberale candi datuur te aanvaarden voor de kiezing van Zondag 15n dezer en die aan hel bureel zetelt in zijne werkerskleederen. Lang, zeer lang heeft men de Buyl hooien weergalmen Mijn departement is geneigd hel voet bruggetje dal voorzien is over de vaart van Winoxbergen te vervangen door eene brug voor gerij, op voorwaarde dat de stad Veurne lot de kosten bijdrage tot beloop der som die haar werd gevraagd. Er beslaat hoegenaamd geen reden om op de genomen beslissing diesaangaande terug te komen. Mei kt wel dal de stad door den Staat bevoordeeld is geworden, namelijk met het oog op het verbeteren der wegen. Ik voeg erbij dat er hoegenaamd geen beslissing is genomen betreffende eene mogelijke verandering van de richting aangenomen voor het verbeteren van de vaart van Veurne op Duinkerke nabij de Duinkerkebrug te Veurne. Indien de stad Veurne waarlijk door den Slaat bevoordeeligd is geworden met het oog op het verbeteren der wegen, is <lat een reden opdat die zoogezegde verbetering niet zou dienen voltrokken te zijn met hel daarstellen eener groote brug Die zoogezegde verbetering der wegen kost aan den Slaat meer dan 7200,000 franken en men ziet op eene uitgave van 2,000 fr. voor een werk dal, eenieder moet hel bekennen, van allergrootste nul zou zijn voor hel geval dal door onderbreking van dool tocht op de Duinkerkbrug alhier, alle rechlstreek- sche gemeenschap tusschen Frankrijk en Veurne ónmogelijk zou worden. Zijn dus onze achtbare Schepenen, de eene Senator, de andere Volksvertegen woordiger, zoodanig machteloos dat zij die schamele 2000 fr. van hunnen poli tieke» vriend den Minister niet kunnen bekomen Hel slot van hel ministerlijke antwoord is om te barsten van lachen Over vijf jaren waren reeds de plans opgemaakt voor hel veranderen van boven gemelde richting der vaart, de noodige gronden zijn aangekocht geweest en er zou tol de aanbesteding der werken over gegaan geweest zijn, was hel niet dat men ze wilde doen uilvoeren terzelfder tijde als die op het Fransch grondgenied, dit in hel belang der scheepvaart en om geene twee maal in korten lijd den door- lochi op dien vaart te moeten beletten. Wij kunnen niet verstaan hoe de heer Minister die woorden heeft kunnen uit spieken zonder eens fel te lachen. T Is nu toch zeker hel geval van te zeggen met wie spot men nu hier» of in Veurne’s Vlaamsch met wie houdt men hier de zot Nog eens kunnen onze sladhuisbazen waaronder wij het oneindig geluk hebben eenen Senator en een Volksvertegen woordiger te zien pronken, dus niets bekomen. Kiezers, zijl dal indachtig in October naastWij zullen niet nalaten dat op lijd en stond te herinneren. Dit Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. 's jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote /etters volgens plaatsruimte. Reklamen SO cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. De .1 nnoncen voor Belgie, uitgezonderd beide I /aantieren, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenaslraat, Brussel. Men schrijft in bij VAIWDKtW KERCKHOVE, Drukker-üilgever, Ooststraat, 6, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Ziehier dus welke uitslagen ik bekwam In 1895-1896 bedroeg de winst, door hel Fransch Beknopt’Verslag verwezen lijkt, 39,744 fr.; in 1896-97, 22,618 fr.; in 1897-98, 20,291 fr.; in 1898-99,12,812 fr. en in 1899-1900, 14,633 fr. liet geheel bedrag der winst is dus 110,098 fr. of gemiddeld per jaar, 22,019 fr., altijd volgens de cijfers aangehaald door den heer verslaggever, wat aangaat den prijs van hel papier, en ofschoon deze cijfers niet nauwkeurig zijn. Voor het Vlaamsch Beknopt Verslag bedroeg de winst in 1895 1896, 8,732 fr.; in 1896-1897, 4,810 fr.; in 1897 1898, 4,114 fr.; in 1898-1899, 2,488 fr. en in 1899- 1900, 3,011 fr. Dus in T geheel 23,154 fr. of gemiddeld per jaar 4,630 fr. In zijne redevoering van 1895 zegde de heer Destrée dal de uitgave betaald werd door den abonnementsprijs van 1 fr. 50. Ik ga verder dan hel achtbaar lid en ik beweer dat, wanneer de inschrijvings prijs lol het bedrag van 1 lï50 wordt gerekend, de inschrijver meer betaalt dan de uitgave die hij moet dragen. Om hel te bewijzen, steun ik op de cijfers die hel verslag opgeelt, alhoewel zij zeer overdreven zijn wal betreft de uitgaven. De verzendingskosten heb ik onverlet gelaten; deze maken slechts een schijnbare uitgave uil; zij worden door het beheer van hel Staatsblad aan het beheer der posterijen niet betaald. De heer Vanden Heuvel, minister van justitie. Worden die kosten dan niet door den Staal betaald Te vervolgen Redevoering van Mr Buyl over zijn wetsvoorstel strekkende tot hel verminderen van den prijs van hel Beknopt Verslag. De heer Buyl. Het verslag van den heer Lefebvre besluit tot hel verwerpen van ons wetsvoorstel, dat strekt om den prijs van hel Beknopt Verslag tot 1 frank te verminderen. De heer verslaggever rechtvaardigt zijn besluit enkel door eene reden van geide lijken aard. Moest men den achtbaren heer verslaggever gelooven, dan zou ons voorstel een aanzienlijke uitgave voor den Slaat ten gevolge hebben, daar, naar hij bevestigt, de abonnementsprijs van 4 fr. reeds een verlies aan den Staat berokkent. In hoeverre is de bevestiging van den heer Lefebvre gegrond Ondersteld dat de cijfers van hel verslag nauwkeurig zijn en zij zijn liet niet wij zuilen bewijzen dal zij onnauwkeurig en valsch zijn... De heer Lefebvre. Zij werden mij door de regeering medegedeeld. De beer Buyl. Dan is de regeering er voor verantwoordelijk. In 1895-1896 heeft hel fransch Beknopt Verslag 53,400 frank opgebraebt en hel kostte 29,800 fr.; er bleef dus eene winst van 23,600 fr. In 1896-1897, gaf het eene ontvangst van 37,000 fr. en kostte 32,800 fr., dus eene w iust van 4,200 fr. In 1897-1898 bracht hel 26,700 fr. op legen 17,900 fr. kosten, of 8,800 fr. winst. In 1898-1899, kostte hel 31,700 fr en biachl 24,000 fr. op, dus 7,700 fr. verlies. In 1899-1900 bracht het 19,400 fr. op en kostte maar 18,000 fr., dus 1,400 fr. winst. Laat ons de uitslagen samenslellen van de vijf laatste jaren in hel verslag opge geven; dan bevinden wij dat de Franscbe uitgave 20,300 fr. winst afwierp of 4,060 fr. per jaar. Haars erachlens, moest de inschrij vingsprijs den Staal geene winst op leveren, doch mag deze evenmin een al te gevoelig verlies lijden Welnu, daareven heb ik bewezen dal hel Beknopt Verslag den Staat winst op levert; derhalve hoop ik dal de heer Lefebvre en zijne vrienden uil de midden afdeeling zich met ons vereenigen zullen, om eene verlaging van den inschrijvings prijs te vragen. Doen zij het niet, dan zou ik hel recht hebben om te zeggen dal zij, om niet te. bekennen en niet bekende redenen, trach ten hei bekendmaken van onze beraad slagingen zooveel mogelijk te beperken. Ware goed daar eens en vooral uit legging over te geven. Wil de meerderheid ja of neen hel Beknopt Verslag eenvoudig afsebaffen Door T verhoogen van den prijs vermin derde 't getal inschrijvers aanzienlijk. Van 42,380 in 1894-1895, daalde liet in 1899- 1900 tot 4,778 voor de Fransche uitgave en van 18,802 tot 1,141 voor de Vlaam- sche. Tracht men dit getal inschrijvers nog te verminderen, om hel Beknopt Verslag te kunnen afschaffen, als er geene meer zullen zijn De heer verslaggever schudt hel hoofd; dal stel ik met genoegen vast. Ik meen er uil te mogen besluiten dat hel Beknopt Verslag zou behouden blijven zelfs al was er geen enkel abonnent meer. Ik stel dus vast dal de Kamer de meening deelt; welke de lieer Feron uit drukte, toen hij in zijne nota der minder heid zegde «Al bestonder geen enkel inschrijver meer, toch moet hel verslag worden ge drukt. De onvermijdelijke vertraging bij T verschijnen der Annales maakt hel verslag onontbeerlijk voor de Regeering, de Senatoren en Afgevaardigden. Dus zijn de aanzienlijkste kosten, die voor het zetten, noodig gemaakt door eenen open baren dienst, waarvan de inschrijvers de lasten niet hoeven te dragen. Het gedeelte der kosten, dal eigenlijk ten hunnen laste mag vallen, bepaalt zich tot den prijs van T papier en het afdrukken van hunne exemplaren. Ik heb den kostprijs opgemaakt volgens de grondslagen aaugeduid door de heeren Feron en Destrée, en gij zult zien welke De Liberale Party. De liberale partij is onsterfelijk, en vroeg of laat moet en zal zc hel bestuur van 's lands zaken in handen nemen. Het is de eenige partij die bekwaam is om hel land op eene vredelievende en onpar tijdige wijze te besturen. Al de wetten, die de klerikale» maken, zijn partijwetten. zij bevoordeeligen slechts hunne creaturen en hunne be langen, alles offeren ze op om aan hel bestuur, om aan hel scholelke te blijven. De rechtmaligste eischen, de beste her vormingen weigeren ze in te voeren. De liberale partij heeft in hare pro gramma vier groote hervormingen ge schreven, want ze hebben slechts betrek op T algemeen welzijn en bevoordeeligen noch de eene, noch de andere partij. De liberale partij wil I. tiet verplichtend onderwijs. Wij kunnen niet aannemen, dat de wel, die eenen vader verbiedt zijn kind lichaam lijk te doen lijden, zijn vleesch te ver minken; loelaal, dat diezelfde vader hel versland verminkt van zijne kinderen. Dal strijdt legen de natuur, dat strijdt legen recht en rede. Wij vragen niet dat de wel zou bepalen naar welke school de kinderen moeten gaan, neen dal willen we niet, daarin zijn de ouders vrij, dal ze hunne kinderen naar eene rationnalislische, naar eene oflicieele of klerikale school zenden, dal is ons onverschillig; het voornaamste is, dat ze onderwezen worden, dat zo liet verstandelijk of geestelijk voedsel ont vangen. Hel verplichtend onderwijs moet cn zal er komen, omdat bet eene rechtvaardige hervorming is, en omdat hel ongehoord is te zeggen tol het volk, lol diegenen die de wetten overlieden Nul nest sensé ignorer la loi Hetgeen in andere woorden wil zeggen, iedereen moet de wetten en reglementen kennen van zijn land. En als ditzelfde volk noch lezen of schrijven kan, hoe kunt ge aannemen dat dit volk verplicht zij de wellen te kennen. Dat is ongehoord, dat is oprecht schan dalig II. De liberale partij eischl ook den persoonlijken dienstplicht. Ons heden- daagsche soldatenstelse! is uiterst on rechtvaardig, wij kunnen niet aannemen dal de rijken, met eenige honderde franken, hunne zonen kunnen vrijstellen van den dienst. België is ons aller moeder. Iedereen, rijk en arm, machtigen en nederige», moeten het hunne bijdragen tot hel ver dedigen van hel duurbaar vaderland. III. De liberale partij wil ook nog een rechtvaardig belastingstelsel, omdat heden bel grootste deel der belasting weegt, niet op den rijken of vermogende, maar wel op burger, hoer en werkman. Ons belastingstelsel moet dus (eenemaal her vormd worden, hel wordt zelfs gevraagd door invloedrijke lieden van alle partijen. IV. Eindelijk willen we ook nog een degelijker en rechtvaardiger kiesstelsel. Wij vragen eene evenredige vertegen woordiging, die aan elke partij het aantal gekozenen toekent volgens het getal be komen stemmen. De liberale partij zal met onverbidde lijke kracht voorlslrijden tot hel veroveren van de vier rechtvaardige hervormingen. De toekomst is aan ons ADVERTEHTIE-BLAD ZITTING VAN 5 MAART. Detneyer Edmond, marktkramer, Woumen, 8 dagen en 26 fr. voor vernieling van afslui tingen, 10 fr. voor beleedigingen, en 8 dagen en 26 fr. voor dronkenschap. Vandamme Emiel, daglooner, Dixmude, een maand en 26 fr. voor slagen en wonden. Millecam Alfons, werkman, Isenborghe, acht dagen en 26 fr. voor moeskopperij. Castelein Theophile, werkman, Dixmude, 8 dagen en 26 fr. voor smaad. Castelein Emiol, werkman, Dixmude, 8 dagen en 26 fr. voor slagen en wonden. ZITTING VAN 6 MAART. Prinsier Emiel, werkman, Wulveringhem, voorw., 30 fr. voor slagen en wonden. Ticket Pieter, werkman, Coxyde, voorw., 200 fr. voor jachtdelikt. Rabaey Karei, ketser, Bekeghem, 8 dagen en 26 fr. voor woonstschennis en 25 fr. voor dron kenschap. M. Buyl in Brugge. werken gesteld heeft wegens hel leggen van eene brug voor gerij in plaats van een voetbruggetje over de Bergenvaart. Hier is de antwoord van den heer Minister winst gedurende deze laatste vijf jaren door den Slaat werd gedaan ten koste van de abonnenten. Ik steun op de cijfers van bel verslag en leg zelfs ten laste van de abonnenten, de kosten van al hel papier ook dit van de nummers gedrukt voor de Kamer, den Senaat, de bureelen, de bi bliotheken, enz. Ik heb er 2 frank bijge voegd, voor het drukken, bet plooien en het verzenden van elke 1,000 bladen; maar ik heb natuurlijk de kosten -van opstel en van zetten onverlet gelaten; deze dienst is immers onmisbaar voor de Kamer. Sprekende van de meerderlichl der middenafdeeling, die voorstelde ons ont werp te verwerpen, zegt de heer Lefebvre letterlijk op bladz. 9 van zijn verslag

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1903 | | pagina 1