VAN VEURNE Hl. Iluyl in de Kamer. NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT Rhetorika. Onze Gasfabriek. Aan de Vrienden Voor een klontje suiker. Bericht aan de Abonnenten. LOSSE BLAADJES Mengelingen. In Memoriam. Hendrik Notebaerl Eenige Cijfers. Eenige cijfers betrekkelijk Adinkerke-De Panne. Katei*<la$; lit Januari 1906. IV Drukker-Uilgever, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. 106 en PUCK. i Juffer Elvira de Vallejo, met 300 punten. Een genoeglijke avond was ook deze der worstenboiling. Kortom, puike feesten, lol eere strek kende der maatschappij. SO' jaar. 702 IfOO 606 838 15000 27000 4500 20235 38 De politieke vrienden, die een bericht ontvangen hebben dat er legen hun kies recht gereklameerd wordl, zijn dringend verzocht de stukken te laten geworden in hel bureel der Liberale Propaganda, (Café de l’Aigle), Groote Markt, te Veurne, waar men zich gelast met de koslelooze verde diging hunner rechten. Teu gevolge eener internationale over- 45.000 fr. 4.000 fr. (Medegedeeld.) Binnen kort zullen wij de vrijheid nemen den kwijtbrief aan ie bieden voor het loopendejaar 1906. Wij verhopen dat hij bij allen goed onthaal zal vinden. In de zilling van Woensdag laatst heeft de heer Buyl eene belangrijke redevoering uitgesproken over de werken van Ant werpen. Deze rede, die het ons spijt niet le kun nen mededeelen, werd met de grootste aandacht aanhoord en ten slotte goedkeu rend bejegend. cenkomsl is hel regiem der premiën afge- schafl en de suiker verkoopt zich nu aan logeren prijs. Wij bekennen volgaarne dal M. de Smet de Naeyer aan die oplossing medegewerkt heeft. Maar wij weten ook goed dat het katho liek Staatsbestuur den dag van heden drie maai meer ontvangt van de suiker als vroeger. Wij weten even goed dat de minister beloofd had de rechten op de suiker op 15 fr. te brengen en dal hij ze met 20 fr. belast. En de kleine winst welke een huishou den doel op hel goedkoop klontje suiker, versmelt in een wel twintig maal grooter verlies door de verhoogde prijzen van drankwaren, vleescb, ingelegde eetwaren enz. waarop Minister de Smet de Naeyer ontelbare miljoenen nieuwe lasten heeft gelegd. Verschenen ter drukkerij van dit blad. 1 fr. het exemplaar. Vrachtvrij mits opzending van T bedrag. DE PANNE SAMEN 444 671 387 471 10000 20000 3500 8690 30 FANTASIE. Fantasie, heerlijke inbeelding die ons meesleept op uwe gulden vleugels naar ’l land der droomen, gij zijt de reddende engel van 't gejaagde denken, de goddelijke poëzie midden alledaagsche slijk, de scheppende kracht die werelden toovert in glansrijke kleuren! Al moge de last, de be slommeringen van iederen dag ons lood zwaar drukken op de schouders als 'n kille grafzerk, al moge ziekte, ellende ons het leven vergallen, toch blijft ons de hoop, de heimelijke zucht naar een beter leven... Als uitgehongerd, stervend van dorst, de verlaten zwerver neervalt midden de onaf- meelbare woestijn, en nog eenmaal het hoofd omhoog heft en met verwilderde blik ken naar den verren gezichteinder staart als uitgeput aan den hoek der straat de arme kleine neergehurkt zit in de ijzige sneeuw en de doode kou voelt opklimmen naar ’t zwak kloppende hart, dan strijkt ge, o Fantasie, als ’n reddenae engel neer en omhult huns stervenslijden in hemelsch ge not. En de zwerver der woestijn ziet met sidderende verbazing de lang verbeide oasis opdagen, daar, dichtbij, en hij hoort het ruischen der palmboomen en 't murmelen der bron. En ‘t stervende schaap voelt niet meer de bijtende kou, maar slaapt in zach tjes met 'n lach op de lippen, en droomt van ’n donzige bed, ’n warme kamer en z’n moeder.... En beide sterven met ’n visioen in de oogen, ‘n droom in 'l hart, dank aan U, liefderijke hemelsche Fantasie. Donderdag laatst had onder eenen groo- ten toeloop van vrienden en kennissen de lijkplechtigheden plaats van den alomge- achlen en goeden vriend Sergeant Majoor bij het Regiment der Grenadiers, overleden le Veurne, in den jeugdigen ouderdom van 24 j. 10 m. 7 d. Eene delegatie van onder-officieren van hel regiment en eene van de regiments school van Nijvel, geleid door Kapitein Vandeghinste en Onder-Luileitanl De Grox, benevens vele wel kende leden van den Bond der Oud-Leerlingen der Middel bare School onzer stad, waarvan de afge storvene lid was, woonden de treurige plechtigheid bij. Een prachtige kroon, namens de Onder- Oflicteren en eene namens de regiments school der Grenadiers werden op hel graf neergelegd. fr. 8,000 1,625,000 2,000,000 170,000 4,000.000 Vertrekuren van den l.lz.erenwa'g tot Januari 1906. Tol nu toe bezaten wij onze gasfa- fabriek. Met de uitbreiding der verlichting tol in De Panne dachten wij dal er voor onze werklieden meer werk zou vallen. Wij zijn mis. Ons katholiek schepenkoilegie heeft er anders over be slist. Ons gasgeslichl wordt naar NIEUW- POORÏ overgebracht! Zoo is in alle geval de roep en zelfs de waarschijnlijkheid Wal hebben onze burgemeester en schepenen al gedaan om hel hier le be houden? Ieder eenvoudig burger kent toch al de redenen voor hel behoud der fabriek in Veurne. 1° Veurne is sedert jaren verlicht met de gas, Nleuwpoort niet. 2° Veurne bewijst dal het meeren meer gas gebruikt. Nieuwpoort-Badeu bezat gasverlichting en de fabriek kon de kosten niet dekken. 3“ Het is bewezen dal Veurne met De Panne meer dan driedubbel hoeveelheid gas gebruiken zal dan Nieuwpoorl en l)ixmudé"le“sïimeii'. Kan De Veurnaar, die steeds ons sche- penkollegie ophemelt, die zonderlinge handelwijze verklaren en tevens uitleggen hoe men dat aaneenknoopl met den bloei en de belangen der stad?? Dil Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikels ongeteekend of personaliteiten bevattende, worden niel opgenomen. De Annoncen voor Relgie, uitgezonderd beide Vlaanderen, alsmede die r./w het Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men schrijft in hij CAMILLE DRUAEIA, Op hel kerkhof werd door den heer VANDEGHINSTE, Kapitein, Slaf-Adjuncl, Bevelhebber der Regiments-school der Grenadiers le Nijvel, de volgende hartroe rende lijkrede uitgesproken. Messieurs, mes Amis. Permeltez-moi devant celle tombe de vous pariet’ un instant du Sergenl-Major Notebaerl, flln d’Adjudant h i’école régi- mentaire des Gtenadiers el Caudidal-Sous- Lieulenanl. Pour vous dire combien nous i’aimions, nous l’estimions el nous le regrellons, je vous dirai l’ordre du jour que j’ai fait lire it ses anciens élèves de i’école, ses an ciens camarades: C’esl avec douleur que je porie Ii la connaissance de l’Ecule Ie décès du se.rgcnl major Notebaerl qui, pendant taut de mois el avec lanl de courage, lutta contre le mal qui le minait. Dans celle bataille constante, dans cel espoir a jamaisabaltu, nous avons pu admirer i’a- me d’un rude soldat, noes avons pu con- cevoir ce qui, au jour du danger, auiail jailii de ce cceur si bien doué. C'est pourquoi nous regrellerous d’autanl plus ce brave serviteur, consciencieux travaiiieuijoyeux compagnon, bienveii- lanl el énergique qui avail conquis l’esiime et reflection de ses chefs, de ses égaux el de ses subordonnés. Je présenierai A sa mère éplorée, a sa familie, nos plus aff-ctueuses coudo- léances je leur dirai que nous voulons prendre noire part dans leur iriste peine qui* jamais nous n’oubiieions noire cher camarade. Et devant la tombe, pi ète h se fermer, je dii ai noire dernier adieu. Notebaerl a tout jamais, Adieu! De Drie Koningenfeesten zijn zooals voorgaande jaren in gulle vroolijkheid ware broederlijkheid doorgegaan. Het lol heeft dees jaar als koning aan gewezen, den knappen confrater Hendrik Haeh wyck en als koningin de beminnelijke gildezusler Juffer Elvira de Vallejo. Hel bal was zeer opgewekt en door vele leden bijgewoond. In de prijsboliing voor dg dames waar aan er 98 deelnamen werd de eerste prijs toegewezen aan de gelukkige koningin Een blik in dc begroetingen van het land doet soms aardige cijfers ontdekken, waarvan wij er hier eenige mededeelen Hel vergunningsrecht brengt op 4 mil joen 300,000 frank. De vischverloven De vaartrechten De vee- en vleescltinvoer De vischverpachtingen De loodsgelden Hel deel den Slaat voorbehouden in de winsten der Nationale Bank 2,300,000 Intresten en dividenden van ’s lands aandeelen van de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen ü.too.ooo De klerikalen roemen er op de belasting op suiker verminderd le hebben, doch die belasting bracht in 1884 slechts 6,400,000 fr. op en in 1904 reeds 8,806,000 frank. Alweer eene vermeerdering van bijna 2 4/S miljoen Óndanks al die meerdere inkomsten, ondanks de verdubbeling der alkoholrech- len, de rechten op vleesch, granen en andere eetwaren, sluiten volgens de beer Denis de begrootingen van minis ter de Smet de Naeyer mei tekorten die in 1901, 1904 en 1905 achttien miljoen bedragen. Inwoners 3788, waarvan te Adinkerke, 1310. De Panne (binnen draad) 2478. ADINKERKE 258 429 Kamerkiezers Kamerstemmen Gemeentekiezers 219 Gemeentestemm. 367 Grondbelasting fr.5000 P rsonnele d° fr. 7000 Patenten fr. 1000 Brouwerijen fr. 11545 Vergunningsrecht 8 Weldadigheidsbureel, inkomsten 13000 fr. waarvan ieder de helft bekomt. Recht op de kabienen, opbrengst 2800 fr. Openbare buitengewone werken in de laatste 15 jaren Adinkerke De Panne ADVERTEHTSE-BLAD ■V .V 19,10 19,16 D-ij •veiigazelien stoeien nog altijd op het goedkoop Klontje suiker van Minister de Smet de Naeyer. Selietseu door PUCK. Vertrek uit Veurne naar het Binnenland 4,37 6,49 9,50 11,55 13.44 15,53 18,03 Vertrek uit Veurne naar Duinkerker 7,43 9,49 14,40 18,05 22,07 Vertrekuren vnn den Buurtspoorweg vnn I October. Vertrek van VEURNE naar N1EUPOORT en OOSTENDE Statie 5,05 6,56 10,00 12,22 13,32 15,16 18,04 20,04 Oroote Markt 5,10 7,02 10,05 12,27 13,37 15,22 18,09 20,09 Vertrek uit VEURNE naar YPER. Stati» 4,34 7,43 9,55 10,26' 13,16 16,02 18,12 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10, <1 13,21 16,07 18,17 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Oroote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statie 6,22 9,50 11,44 14,20 16,08 Pannestraat 6,28 8,15 »,56 11,50 14,26 16.12 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,46 8,41 10,28 12,10 14,52 17,32 19,38

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1906 | | pagina 1