VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT Mr Buyl i O KOMEDIE!! Concert bij de Koorzangers- Mengelingen. PAPA LOUBET. Algemeene Tijdingen. Het Advertentieblad is verkrijgbaar aan 10 centiemen hel num mer in hel Hotel de Rhetorica, Houtmarkt. Eene bevleiende hulde aan den heer BUYL. Zntei*<l»^ l’y Februari 1006. 80' jaar. 108 is le spreken den 1“ Zondag van iedere maand in het llötel Royal, Groote Markt, le Veurne, van 10 tol 11 ure. Hel concert, hetwelk Zondag laatst, door de Koorzangerskring Dt Vereenigde Vrienden werd gegeven, mag met recht worden beschouwd als een der schoonste die wij sinds lang in dezen kring gehad hebben; het zal lang in het geheugen ge prent blijven van alwie het bij woonde. Het werd gegeven met de medewerking van de heet en: CLEMENT ELLEBOODE. tenor solo van de JeuneFrance»;VINCKE fluitist, 1’ prijs van het Conservatorium van Rysel; DANIEL DECONINCK, violon cellist en EMIEL BOLLAERT, akademie- oflicier, leeiaar, allen van Duinkerke. die allen wedijverd hebben om het feest inde hooge mate aangenaam, aantrekkelijk te maken. Een talrijk en uitgelezen publiek bezette de zaal, want door een onzer beste eere- leden, die gansch dit feest op touw heeft gezel, was voorspeld geworden, dat dit maal hel concert alle vorige zou overtref fen. De koren La Libeitê éclairant le monde, au Printemps, Les Soldats de Faust, wer den aangeheven mei eene kracht, eene zekerheid, die getuigen, dal de koorzan gers rassen, wonderbaren vootuitgang gedaan hebben. De talrijke en luidruch tige toejuichingen waarmede de toehoor ders iedere uitvoeiing begroetten, bewij zen ten overvloede dal de zangers volko- men-'op de hoogte hunner taak waren en eenieder genoegen aandeden. Wij stellen zulks met voldoening vast. Voor Mr Elleboode kunnen wij geene be woording vinden die goed passe bij zijne zeldzame kunst. Sedert vele jaren hebben wij in onze concerten geen tenor welen optreden die bij deze kon vergeleken worden. Men mag dus zeggen, dat bij hier is onovertroffen. Wat eene duidelijke, geoefende, melo dische uitgebreide stem, in hare hoogste tonen toch immer blijvende zeer muzie kaal, zeer zangerig. Hel publiek was diep bewogen bij het aanhooren van den Grand A ir d'llérodiade. Hosannrh!, Grand Air de la Reine de Saba, die op wonderbare wijze werden voorgedragen. De reine uitspraak van den heer Elle boode, het fijne gevoel dat immer tintelt in zijn zang volledigen in hem den kunste naar van allereersten rang. De heer Vincke, fluitist, heeft de toe hoorders begeesterd door eene schitteren de uitvoering zijner verschillende stukken. De getrouwheid, de vlugheid, de juistheid van zijn spel, zijn gevoel in de vertolking bewijzen ten overvloede, dal hij met eene ware kunstnatuur begaafd is.De 3' Solo de Concert van De Meersseman, 2* Nocturne, -1' Valse van Chopin, brachten de begees tering ten top. De jonge heer De Coninck, violoncellist weel de fijnste snaren van het gemoed te doen trillen door zijn gevoelvol spel op een instrument dal zoo rechtstreeks spreekt tot de ziel van kunstliefhebbers. Rapsodie Hongroise, Fileuse, laten een on- uitwischbaren indruk na van merkwaar dig talent op de sprekende cel. Hulde aan den heer Emiel Bollaert, die door zijne knappe begeleiding de waarde van de solisten nog aanzienlijk wist te verhoogen. Kortom, het feest was verrukkelijk, en overtrof alle verwachting. Wij vervullen eenen zoeten plicht, onzen geliefden Voorzitter L. DE BOIS, le bedanken voor de verkleefde toewij ding. de opoffering waarvan hij ons in dit zoo welgeslaagd feest nieuwe blijken gaf. Wij gaan gaarne hand in hand onder zijne bescherming. Wij kunnen dit verslag niet eindigen zonder uitdrukkelijk Mijnheer LAURENT VAN HAECKE, den grondlegger van dit prachtige feest, geluk te wenschen over den uitbundigen bijval die hel concert bij de Vereenigde Vrienden» verwierf. Zijne ware philanthropic, zijne dienstwilligheid, zijn onverpoosde ijver om alle maatschap pijen te veredelen, staan le recht hoog aangeschreven. Aan hem voorzeker is voornamelijk de bijval van den avond te danken. Volgaarne brengen wij hem deze welverdiende hulde. Al degenen die belang stellen in den vooruitgang onzer vrije ge nootschappen op de baan der kunst zullen gelukkig zijn met ons vast te stellen dat Mr Laurent Vau Haecke, hoe eenvoudig en bescheiden hij ook is, als hij een ontwerp ter harte neemt, de echte man is om het tol een schitterend einde te brengen. Het spreekt van zelf, dat het bal volgen de op zoo een prachtig Concert, Imogen bijval genoot, op de meeslepende maat van een zeer opgewekt orkest. Reporter. Papa Loubet heeft z’n zevenjarig Presi dentschap u uitgedaan en de sympatieke kerel verzaakt voortaan aan 't Elyseum en al z’n pomperijen. Ik wou graag weten wat hem 't meest genoegen verschafteof z’n be noeming tot Voorzitter der Fransche Repu bliek in 1898, of z’n hedendaagsche aftre ding. Daar schijnt me stof tot ’n interessante litteratuur-compositie voor onze schoolwed- strijden die, xooals geweten, niet altijd uit blinken door de gepastheid der te behandelen onderwerpen. Men zou zelfs de zaak in tweëerlei opvatting kunnen aangeven: zoo b. v. kon men aan de jonge hersens die in de Slaats Middelbare Scholen geschaafd worden kunnen opleggen de «Vreuade van een Staatsburger bij zijne benoeming tot Voorzitter der Fransche Republiek» le beschrijven, terwijl aan de Dumassen der Athenea de taak zou beschoren zijn de Vreugde van een Voorzitter der Fransche Republiek bij zijne aftreding lot hel bur gerschap» te openbaren. Dat zou ten min ste actualiteit zijn, en mijne gerechtigde nieuwsgierigheid voldoen. Aan hen die be weren zullen dat er tegenstrijd ligt in beide onderwerpen kan ik met persoonlijke onder vinding bewijzen dat er nooit tegenstrijd ligt in de schijnbaar meest tegenstrijdige onderwerpen voor schoolwedstrijdenik herinner me dat in 1873 ik was in dit gelukkig verleden een der slechtste sujetten onzer Staats Middelbare School we ten Stadhuize als litterarisch onderwerp te ver duwen hadden «Voordeel der Reizen» en in 1874 ik was alsdan tot steunpilaar van het Atheneum van Oostende bevorderd moesten we knauwen op «Oost, West, thuis bestIVaar ligt de waarheid, in 1873 of in 1874? Ik weet het nog altijd niet, wat me pijnlijk is. Het is waarschijnlijk die pijnlijke on wetendheid die de schuld is van m’n nega tief succes in 1873 en m’n nog negatiever succes in 1874. IVat Papa Loubet betreft - want ik was eventjes afgedwaalddie zal meer weten... PUCK. De herinneringsmedalie der regeering van Z. M. Leopold II is verleend aan de navermelde gemeentelijke magistraten, ambtenaren en beambten van hel Bestuur lijk Arrondissement Veurne, in werkelij ker! dienst of rustend Adinkerke. Vanhoulte D, oud-schepen. Bossani A, sekreiaris. Avecappelle. Zwaenepoel P, burgemeester. David E, ontvanger. Vanderghote M, veldwachter. Roitshoucke. Mus C, burgemeester. Baert C, schepen. Voor de derde maal opvolgentlijk, ver schijnt in hel nummer van Woensdag 14 dezer van De Veurnaar, hel letterlijk af schrift van eenen brief die door Minister de Smet aan den heer Pil zou toegestuurd zijn geweest en waarin er veel beloften... oh hoeveel beloften zijn gedaan, be- trekkelijk zekere werken van openbaar nul die onze streek aanbelangen. Dat zulks loutere kieskomedie uitmaakl, spreekt van zelfs! Onze wakkere en ieverige volksver tegenwoordiger, de heer Buyl, die als een voorbeeld doorgaat van parlementaire werkzaamheid, heeft niet éénmaal, maar meermalen, met zijn gewoon talent, in de Kamer de kwestien besproken waarvan er gewag is gemaakt. Om zoo te zeggen alle jare, heeft hij de Ministers van Finantien en Openbare Werken afgetakkeld, voor de schuldige zorgeloosheid waaraan zij zich pliclilig maakten, met alles le verwaarloozen wat ons zoo verlaten en miskend arrondisse ment betreft, terwijl de andere afge vaardigden onzer kiesomschrijving, onze klerikale volksvertegenwoordigers, prijk ten ofwel door hunne stilzwijgendheid of wel, hetgeen nog meest hel geval was door hunne onverschoonbare afwezigheid ter zittingen. Doch de kiezingen naderen... De Minister gevoelt dal de Veurne- Ambachters zich bereiden om hem eens eene les le geven, die lang in zijn geheu gen zal geprent blijven. Hij verneemt dal zij zich zullen wreken over de altijdduren de miskenning hunner rechten... en hij poogt zich van de politieke schipbreuk le verlossen: ten tijtel van oogen verblinding besluit hij, aan de Veurnaars, ten minsten eenige «beloften» toe le slaan. De komedie is algauw voorbereid... M. Pil. de klerikale afgevaardigde, wiens mandaat in de toekomende Mei-kiezingen zal worden afgerukt om te worden toe vertrouwd aan eenen vriend van hel aan staande liberaal ministerie - wordt als figurant of strooien man aangewezen. En nattiuilijk vraagt deze niet beter... Asa... Meester Pil, alras eenen van de oude advokalenstreken uil de mouw ge haald, zegt hem Minister de Smet: «Schrijf mij eenen brief in dezen en dezen zin; ik zal u antwoorden op dergelijke wijze... dal ik u zal doen doorgaan als de Alge meene Voorzienigheid van de streek. En de Minister stuurt dan den fameuzen brief, waarin de beloften zich op derge lijke wijze opeenstapelen, dat ze een monument uitmaken van schaamtelooze kiesomkooperij... Is dal komedie, ja of neen In de bespreking van hel bijzonder ge meentefonds, heeft onze liberale Volks vertegenwoordiger eene belangrijke rede uitgesproken, waarover de liberale dag bladen van hel land zich met den meesten lof uitdrukken. Ziehier wal de wereldbe roemde Indépendance Beige er over schrijft: De kwestie van hel bijzonder fonds heeft ons eene zeer goede rede van Mr Buyl verschaft, die, met krachtdadig- heid en talent, de belangen heeft ver- dedigd der groote sleden, die, meest allen anli-klerikaal, steeds door de slechte gevoelens ten hunnen opzichte, van wege hel Ministerie, in hun beslaan worden bedreigd. De rede van den Volksvertegenwoordiger van Oostende- Veurne, zeer doorgrond, zeer doellref- fend en zeer methodisch, heel! op de toe- hoorders den diepste» indruk gelaten. Eene dergelijke bevleiende hulde van wege een blad dal aanzien wordt als een der belangi ijkste, zoo niet hel belangrijk ste van hei land, moet ons den man doen hoogschatten, die in de Kamer op zulke schitterende wijze de algemeene belangen weet te verdedigen. Wij gelooven niet dat zulken lof ooit te beurt is gevallen aan M. Pil, van wege zijne politieke vrienden. Dit Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uilerlijk legen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikels ongeteekend of personaliteiten bevattende, worden niet opgenomen. De Annoncen voor Relgie, uitgezonderd beide Vlaanderen, alsmede die voor he, buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men schrijft in bij Camille BRUNEIN, Drukker-Uitgever, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Vertrekuren van den Uzerenweg.tot 30 April 1OOB. ADVERTENTIE* BLAD 4,87 6,49 19,10 19,16 18,12 18,17 --ZuAr-,.’ o——™HU Vertrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26* 13,16 16,02 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,21 16,07 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Groote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statie 6,22 9,50 11,44 14,20 16,06 Pannestraat 6,28 8,15 9,56 11,50 14,26 16.12 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,46 8,41 10,28 12,10 14,52 17,32 19,38 Vertrek uit Veurne naar het Binnenland 8,03 9,50 11,55 13.44 15,53 18,03 Vertrek uit Veurne naar Duinkerke 7,30 7,43 9,49 12,10 14,40 18,05 20,17 22,07 Vertrekuren vnn den Buurtspoorweg vnn 1 October. Vertrek van VEURNE naar NIEUPOORT en OOSTENDE: Statie 5,05 6,'6 10,00 12,22 13,32 15,16 18,04 20,04 Groote Markt 5,10 7,02 10,05 12,27 13,37 15,22 18,09 20,09

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1906 | | pagina 1