VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT Combist a A. De Cock, Schepene van Oostende. J. Van Hille, Grondeigenaar te Dixmude. E. Coppieters, De klerikalen en de buitenlieden. Buyl en Serruys en er zullen dan ten minste wellen ge maakt worden die boeren werkman zullen bevredigen. :v Wetgevende Kiezing van 27 Mei. LIJST DER KANDIDATEN. FINANCIËN. Leest dit, lastenbetalers! A. BUYL, SERRUYS-JEAN, K. BARBIER, Geneesheer te Veurne. E. MOREAUX, Geneesheer te Oostende. W. Van Sieleghem, Liberale Kandidaten l)e fa^adewel over de arbeidsongevallen, o Zaterdag Mei ^S)OO. SO' jaai*. Piet. Wij gaven in het Advertentie-blad van 21 April II. den slaat onzer financiën zoo als bij in hel Staatsblad verschenen was. De Veurnaar antwoordt hierop. Voor Combistzeggen ze. Ais men hun verwijt dal zij 's lands schuld meer dan verdubbeld hebben in eemge jaren lijds. Combist! antwoorden ze nogmaals. En zegt hun eindelijk l)e oude afge sloofde wroeters vragen een degelijk pen sioentje en gij werpt hun, met een gebaar van misprijzen, eene almoes van 9 centen naar het hoofd. ieder in T bijzonder niet verhoogd zijn en daagt ons uil het tegenbewijs hiervan te geven. En hier is hei, volgens officieële opgaven Uit hel jaarboek voor statistiek, dat WERKELIJKE KANDIDATEN: uil tredende Volksvertegenwoordiger. Ingenieur, plaatsvervangende Senator. PLAATSVERVANGENDE KANDIDATEN: Advokaal en bijgevoegd Vrederechter te Dixmude. Ingenieur, Gemeenteraadsheer en Onder nemer der havenwerken van Oostende. De landbouwer betaalt 7 ten honderd ongevallen die zich in hun werk- of groodlasten op hel kadastiaal inkomen zijner landen, of op die zijns eigenaars.De klerikalen hadden daarop eene verminde ring beloofd; zij zijn nu 22 jaar aan hel hoofd, en die vermindering is nog altijd te verwachten De buitenlieden, gelijk iedereen, beta len 108 fr. ’s jaars, zonder het te peinzen, op eetwaren enz., voor een huishonden van 5 a 6 personen. Slechts hier en daar krijgt een ouderling 65 fr. pensioen. De liberalen zullen die verbruikings- rechten afschaff n en aan alle niet rijke ouderlingen van 60 jaar een behoorlijk ouderdomspensioen bezorgen. Eu <b*ie! Dr klerikalen brachten de rechten op den genever van 50 op 100, en later van 100 op 150 frank. Sedert meer dan 15 jaar betalen de nieuwe herbergiers 4 miljoen frank ’s jaars als vergunningsrecht. De liberalen vragen de afschaffing van het vergunningsrecht. De klerikalen bereiden zich integendeel om hel op AL de herbergiers toe te passen. De klerikalen beloofden een nieuw voor deel aan de hoeren en werkgevers en gaven hun de verplichte verzekering, wel ke de werklieden niet voldoende be schermt, maar welke een groot last is voor boeren en werkgevers. De klerikalen richten een belachelijk pensioentje in van 9 centen daags. Maar, nauwelijks was hel ingericht, of zij zoch ten naar middelen, ten einde er zoo weinig mogelijk te moeten betalen, en... die het meest noodig heelt wordt dikwijls ver- stooten voor de lieve vriendjes, die T vol strekt niet noodig hebben T Is dat sclian- dig onrecht, dat de liberalen willen doen ophouden. zen Wij zouden aldus kunnen voortdoen tot honderd; maar, genoeg voor vandaag de plaats ontbreekt ons om hier in eenmaal a! de onrechtvaardigheden op te sommen, die, kost wat kost, moeten verdwijnen. Hel bovenstaande alleen is reeds meer dan voldoende, opdat al de kiezers, die hunne eigene belangen willen behartigen, den 27 Mei naast overal zouden stemmen voor de De hatelijke houding van hel Ministerie jegens de boeren, en zijne onrechtvaardig heden jegens de mindere klassen, begin nen door elkeen gekend en besproken te worden. Desniettegenstaande pogen onze tegen strevers de liberalen zwart te maken bij de buitenlieden en de werklieden, door alle slach van kleingeestige middeltjes of leugenachlige uitvindsels. De klerikalen voelen noglans zeer wel dal hun rijk ten einde loopt; hoe kan het anders wezen, wanneer men al T onrecht aanziet, dat zij aan de boeren en de werk lieden doen? De landbouwers gevoelen zeer wel dat de Boerenbonden niet gemaakt zijn voor ’l profijt der landliedetdie bonden bren gen bun geen voordeel bij en doen daaren boven aan de kleine neringdoeners eenen doodenden oorlog. Maar er bestaan nog talrijke andere grieven De liberalen legden den 6 Juli 1905 een voorstel neer in de Kamer, om aan de landbouwers, door ouweders geteisterd, eene totale schadeloosstelling te vet leenen van 5 miljoen frank uit de Staatskas. Dit liberaal vootslel vvierd door de kle rikalen verworpen. Deze laatstee wilden niets doen, om - komen Is één Vertrekuren vnn den IJzercnweg tot 31 Mei 1S)OG. ders oiivoorzicht i^lieid. Ook klagen de werklieden omdat j dp is dan officieële stukken bevat, blijkt zij nu niet meer als vroeger eene sclia- devergoeding kuinen trekken. De schadevergoeding voor pijn en smeiTen en stoffelijke schade hun door een ongeval veroorzaakt is afge schaft. Vroeger kon men, wanneer men ver minkt werd, met de loegekeude schade loosstelling een winkeltje of zoo wal an ders openen, nu niets meer van dat alles. Al wal de nieuwe wet toeslaal is eene dagalljkscbe toekenning van de helft des middelinntigen <I:ig- loons. Is dus een werkman het slachtoffer van een erg ongeluk, waardoor hij maanden lang op de pijnbank moet blijven liggen, en wordt hem een arm of been afgezel, dan kan hij met méér krijgen dan de helft van zijn do^liurr. Is zulks niet schandelijk? Wat moet er van zoo een werkman geworden? En wanneer een werkman om liet leven komt al arbeidende, dan wordt er aan de weduwe slechts 1/3 van het loon betaald. Ziedaar dus burgers, boeren en werklieden die schoone fapadewel waarop de klerikalen zoo fi r zijn. Doch T is te hopen, dal de miskende werklieden en de geplaagde boeren eu werkgevers er anders zullen over oordeelen en die gehate wet zullen doen verdwijnen. Stemmen wij daarom allen op 27 Mei aanslaande voor de heeren Opgepast dus, kiezers en voor de libe ralen gedopt Leve de Liberalen Als men aan de klerikalen vraagt IVaorom geeft gij drie of vier stemmen aan den rijke en maar één aan den armen werk man Combist! antwoorden ze. Als men hun zegtIn Belgie moet de arme jongen alléén soldaat zijn, dat is on recht veerdig, dat is wraakroepend. Combist! schreeuwen ze. Als men zegtEr zijn in Relgie drie honderd duizend dutsen die noch lezen noch schrijven kunnen. Conibist! is hun antwoord. Als men vraagt IVworn weigert gij de grondlasten te verminderen die zoo lood zwaar op den landbouwer wegen 1 Cambist huilen ze. Zeg hun nog De belastingen op de eet waren wegen vooral op de werkende klas, en dat mag niet zijn. Combist! klinkt het. Verders nog Klerikalen, gij hebt beloofd het onrechtvaardig vergunningsrecht af te schaffen; de herbergiers eischen dat gij uwe eerst bekent hij dal de lasten thans belofte volbrengt. %2SO millioen meer opbrengen dan j onder het liberaal bestuur. Verder zegt I hij dal boe grooter de lasten zijn, hoe grooterde welvaart is in ons land Lasten betalers, betaalt maar, T is voor den wel stand van... 't land en voor T ijdelen uwer beurs Ook durft De Veurnaar, die beter met omdat zij in alle gevallen de fi lanciën van st d dan van T land dal van 1880 tol 1902 de staalsont- vangsten vc groot zijn van 60 ten honderd, terwijl dr staatsuitgaven aangroetden met 64 p. h. Nogmaals uit die zelfde officieële stukken nemen wij de volgende slichtende cijfers over In 1880 bedroeg het cijfer der belastin gen per inwoner, dus wel voor ieder in hel bijzonder, heVeurnaar, 28 frank. I 1898 steeg hel tol 31 frank, in 1900 toi 33 .‘rank. in 1902 lot 34 frank en in 1903 oi 33 frank per inwoner. Dus dat de lastenbetalers onder hel liberaal bestuur slecht* 55H trunk per inwoner en onder het bui lige klerikaal ministerie zelfs lol 33 frank voor iedei betaalden. Wij hopen dal De Veurnaar deze offi cieële cijfers, door hel klerikaal minis terie zelf opfegevett, niet zal durven loochenen. Dit Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikels ougeteekend of personaliteiten bevallende, worden niet opgenomen. De Annoncen voor Relgie, uitgezonderd beide Vlaanderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Orricr de Pühlicité, Magdalenastraat, Brussel. Men schrijft in bij CAMILLE BIWAEIA, Drukker-Uilgever. te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Sedert verscheidene maanden is deze wel in voege en overal laten zich de hevig ste klachten hooien. Voor de meesters, boeren en de boeren ter hulp te werkgevers is die wet onrecht- j verantwoordelijk zijn voor de I bekend is, beweren dat de lasten voor MK1 la, 10 19,16 »TM II Illi III III u Ill Is twee 1h vier Im vijf! Vertrek uit Veurne naar het Binnenland 4,37 S,49 8,03 9,53 11,55 13.44 15,53 18,OS Vertrek uit Veurne naar Duinkerke: 5.40 (tot Adink.) 7,30 7,43 9,52 12,10 (totAdink.) 14,40 18,05 22,07 Vertrekuren vnn den Buurtspoorweg tot 31 Mei. Vertrek van VEURNE naar NIEUPOORT en OOSTENDE: Statie 5,05 6,‘ 6 10,00 12,22 13,32 15,16 18,04 20,04 Groote Markt 5,10 7,02 8,57 (Panneatr.) 10,05 12,27 13,37 15,22 18,09 20,09 nijverheidsliuis of op hel land voordoen, ja zelfs indien liet onge val te wijten is aan een an m Vsrtrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26* 13,16 19,02 18,12 Vooratad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,21 16,07 18,17 f) Alleenlijk dan Woentdag. Vertrekt Groote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statie 6,22 9,50 11,44 14,20 19,06 Panneitraat 6,28 8,15 9,56 11,50 14,26 16.12 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminua 6,46 8,41 10,28 12,10 14,52 17,32 19,38 vaordiff, -

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1906 | | pagina 1