VAN VEURNE Politieke Pick-Pockels! Zij kraaien victorie! iXu, dal de loer gespeeld is... NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT BERICHT. Zij ziju er loe bekwaam. De Kiezing van 27 Mei. Een staaltje van klerikale politiek. ra I :v 543 O .Itini 1906. 80 .par. «V i üe klerikale» reklameeren tegen de verkiezing van den socialist De Bunne, le Kortrijk, die gekozen is dank aan de voorkeurstemmen op zijnen naam uilge- bracht. Ei le Biusst l gaan d>-independente» De personen die aan Mr BUYL iets mede le deelen of te vragen hebben, worden verzocht zich lot hem te wenden op hel volgende adres Kri.jfgi.lnan, 102, El.enc (ft uss I) 14451 st. 30790 si. 16526 sl. 32590 si. 19036 sl. 33997 st. Niettegenstaande de omkoopiugen; Niettegenstaande de bedreigingen; Niettegenstaande de dwang; Niettegenstaande de leugens; Niettegenstaande de laster; Niettegenstaande de b>jde van pastoors en onderpastoors, die de godsdienst lol kieswapen hebben gebiuiki en die van deur lot deur geloopen zijn, al zeggende dal de kerk in gevaar was, niettegen staande al dal, heeft hel klerikaal minis terie de. schoonste zedelijke klopping ge kregen die er ooit gegeven is geweest. De dompers zeggen de verliezen die wij ondergaan waren le voorzien. Zij spreken juist gelijk een zatlap die op zijn achterste valt en zegt, het was te voor zien dat ik ging vallen, ik stond slap op mijne beenen. De waarheid is deesDe klerikale meerderheid wierd in 1904 een deel afge rukt, nu heeft zij nog een deel verloren. De vooruitgang van T liberalism is tast baar, en kan niet geloochend worden, nog zoo eenen ruk en het klerikalism ligt in de kuip. Indien de klerikalen onze zedelijke zegeptaal betwisten, hunne zegepraal is onzedelijk, aangezien zij berust op eene minderheid en dal zij alleenlijk voort spruit uil een valsch stelsel, hel meer voudig stemrecht, die onwettige meerder heden voorlbrengl. anders gezeid klerikalen meteen masker aan reklameeren tegen de verkiezing van een anli-klerikaal, onder voorwendsel dat er gemist werd in de optelling. T Zou wel kunnen gebeuren dal de klerikale meerderheid der Kamer, alle i recht met do voeten tredende, de gelegen heid aangrijpe om nog die stemmen in te winnen 1 Dat is haar reeds gebeurd België hoogschatten. Z. M. den van Naar wij vernemen hebben betreurens- waardige feilen de zoo vreedzame bevolking van Ghyverincbove diep verontwaardigd. Daar zetelt sedert 25 jaar een vrijzinnig gemeentebestuur en de opvolgende pas toors kunnen maar niet verkroppen dat ze die sterkte niet kunnen innemen. Met de wetgevende kiezingen, hebben onze vrienden van aldaar, volgens recht en plicht, ieverig de liberale kandidaten Ier zijde gestaan, doch steeds bleven zij binnen de palen der welvoegelijkheid en deftigheid, tegenover de oppositie-kandi- dalen. De pastoor vin zijnen kant, tierde van over maanden eiken Zondag van op den predikstoel op de liberalen, hield regel matig de kerk lot meelingzaal en sloot zijne propaganda mei van huis lot huis de ■temmen te gaan afbedelen. Maar Ghyverinchove is en blijft vrij zinnig. De uitslag der kiezing was verplette rend voor den pastoor. Dal maakte de man Gods woedend. Zondag laatst dan, in alle de goddelijke diensten gaf hij zijne gramschap lucht om in echt verontwaardigend» bewoordingen de liberale kandidaten en hunne vrienden te lasteren en le hoonen. Met grove persoonlijkheden, afschuwe lijke aanvallen en dreigende straffen, deed hij de plaats weergalmen, van waar niet» dan naastenliefde, btoederlijkheid en ver draagzaamheid zoude moeten aangeleerd worden. Om te eindigen, bevool hij op slaande» voel openbare gebeden, voor personen, die befaamd, eerlijk en onberispelijk zijn, en die enkel de misdaad begingen, binnen alle de palen der welvoegelijkheid, eenen deftige» kiesstrijd le voeren. Den volgenden nacht, in herbergen en opstraal, werden vreedzame burgers door klerikale fanatieke jonkheden die zich ondersteund wisten uitgescholden en aangerand. Schande aan deze die zoo roekeloos de oneenigbeid brengen onder eene steeds zoo rustige bevolking. Aan bende verantwoordelijkheid hunner daden. Ingezien de lievigheid der feiten werd, bij middel van een manifest, protest aan- Als een dief op heelerdaad betrapt is, dan, is hij dikwijls de eerste om zelf te roepen: Een dief! Een dietalzoo de vermoedens op anderen willende doen vallen Zoo ook handelt de Veurnaar. Iedereen weel hoe algemeen de kleri kale» in Veurne de stemmen hebben uit gekocht. Men wijst de Judassen met de vingers Men kent den prijs, den tarief van hel verraad En trots dn alles, durft de Veurnaar de liberalen beschuldigen dit ■chaamte- looze knoeiwerk le hebben verricht De klerikalen moeten zieh waarlijk le schamen hebben over hunne zoo duur nelaalde overwinning, indien ze tol zulke valsche aantijgingen hunnen toevlucht moeten nemen stichten der nieuwe op le richten gods- dienslverbonden... Ehwel, lichtgeloovige kiezers van het Veu!ne Ambacht, wal zegt ge nu over zulke komedie? Wal blijft er nu nog over, van dil zoo gelaakt en zoo verwenscht Combism! Onze klerikale gouverneurs en senators, gaan, in oiTicieele plechtigheden, de repu blikeinsebe ministers van Frankrijk die frauc-magonsgroeten, vleivn, mouw vegen... De fransche bisschoppen gedragen zich nu volgens de schikkingen der wet. Zult gij nu bekennen, verdoolde burgers van West-Vlaa«deren, hoe schandalig gij rond den tuin zijl geleid geweest? Maar ja, de loer is nu gespeeld... En waarschijnlijk zult gij nu niet meer hooien donderen over liet zoogezegd Cambism De kiezing is voorbij!.'! Op de plakbrieven die de klerikalen overal aangeplakl hebben om hunne kiezers le bedanken, boffen zij dal hunne meerderheid bij elke kiezing vergroot. Zij kraaien victorie. Ehwel zij hebben toupet. En om dn le bewijzen zullen wij eetis de cijfers laten spreken In 1900 behaalden wij Hetzelfde jaar behaalden zij In 1902 behaalden wij Hetzelfde jaar behaalden zij In 1906 behaalden wij En zij behaalden er Bijgevolg In 1902 deden wij etne aanwinst van 2075 sl. op den uitslag van 1900; wonnen maar 1800 st. bij. Zondag II. wonnen wij 2510 sl. op den uitslag van 1902 terwijl zij er maar 1407 bijwonnen. Dus vermeerderde in zes jaren tijd de macht der liberale partij met 4585 sl. op een totaal van 19000 stemmen, terwijl de partij van omkooperij, leugen, bedrog en onwetendheid, slechts 3207 stemmen vooruitging op een totaal van 34000. Sedert 1900 wonnen wij dus 241 per 1000 kiezer» bij, terwijl zij er slechts 94 per 1000 bijwonnen. Niet waar, dat zij toupet hebben van victorie le kraaien Nog zoo eene zegepraal en ze liggen voor goed den berg af! Dit Blad verschijnt den Zaterdag van iedere weck. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar; 4 fr. 's jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerhergtellingen 1 fr. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikel» ongeteekend of peraonakliteltea bevattende, worden niet opgenomen. De Anuancen voor Belgie, uitgezonderd beide Vlaanderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men schrijft in bij casiille RRUNEIIV, Drukker-üitgever. te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Vertrekuren vnn den IJzerenweg tot 30 «Juni 1UOO. Te Toerkoenje (Tourcoing) in Frankrijk, lijn Zondag en Maandag laatst, groote feesten gevierd geweest, lot dewelke waren uitgenoodigd, M. Fallières, Voor zitter der Fransche Republiek, alsook twee ministers. MM. Clémenceau en Etienne dit zijn de fine fleur der Italische zooge noemde Combisten Welke is, te dezer gelegenheid, de hou ding geweest van onze klerikale meesters? Hebben ze den rug gediaaid naar die god- delooze priestervervolgers? Hebben ze, t«n einde hunnen afkeer voor die zooge- z,‘gde kerkalbrekers te laten blijken, ge handeld alsof ze niet w isten dal die feeste lijkheden gingen plaats grijpen? Wel, ge zijl er wel mede Eene oflicieele afvaardiging, samenge steld uil de klerikale gouverneur van Hene gouwen, Baron du Seri de Boulnnd. de generaal Ducai ne en den kapitein Baltin, opgeleid dour den belgischen consul, M. Thaune, werd door ons gouvernement gelast, in naam van onzen Koning, de fransche hooge ambtenaren le gaan be groeien. En in den mom) van onze afgevaar digden was T al suiker en zeem dal de klokke sloeg. Z. M. Leopold II, zoo sprak Mijnheer de Gouverneur kan niet genoeg de be trekkingen van goede gebuurte lusschen Frankrijk en 1 drukt de vurigste wenschen uil voor steeds aangrocienden voorspoed F rankrijk enz. enz. M. de Gouverneur verklaarde zich ver ders bijzonder gelukkig, daar zijne familie van Fransche afkomst it enz. Kortom van wege onze klerikaalijes. eene platte flikflooierij!... Voegen wij er bij dat een klerikale sena lor van Gent. M. Vercruysse, zich aan de belgische oflicieele gezanten had gevoegd. Hij ook gevoelde zich vereerd, zich in bel midden le bevinden der fransche ministers en bijzonderlijk van hel hoofd van hel fransch gouvernement, Pre»identFallières. Bemerken wij, ten anderen, dat priester Lemire, dépulé van Hazebrouck, M Fal lières heeft begroet met de volgende woorden Heer President, ik bied u mijne eerbiedigsle gevoelens aan alsook mijne bette welkomgroelen in het Noor- derdeparlemenl, en wensch verder dal gansch de geestelijkheid met dezelfde ge voelens bezield zij als ik.»... Eindigen wij met le bestatigeti dat in hunne algemeene vergadering gehouden le Parijs, de bisschoppen van Frankrijk besloten hebben de nieuwe wei over de scheiding van Kerk en Staat te aanvaar- d n zich er zuil op mi I' i ADVERTENTIEBLAD Klerikale Klopping. V.rtr.k uit VEURNE na»r YPKR. Statie 4,84 7,48 9,55 10,28’ 18,16 18,02 18,12 Vooratad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,21 16,07 18,17 f) Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Oroote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statie ’5,50 6,52 8,38 9,54 11,20 12.22 14,39 18 04 19 12 Panneatraat 5,56 6,58 8,10 8,44 10,02 11,26 12.28 13.11 14.4S 15,57 17,08 18,10 19,18 20,40 Vertrek uit Do Panne naar VEURNE. Terminue 6,20 7,30 8,28 9,18 10,20 11,50 13,09 14,08 15,05 16,32 17,38 18,34 1»,45 21,04 ----- - Vertrek uit Veurne naar het Binnenland 4,87 6,12 6,49 8,03 9.53 11,55 15,53 18,03 19,02 20,18 Vertrek uit Veurne naar Duinkerke 5.40 (Adink.) 7,30 7,43 9,52 10.47 (A<link.) 12,10 (Ad.) 14,40 18,05 18,15 (Ad.) 20,17 (Ad.) 22,07 Vertrekuren van den Buurliiponi'weg met 1 «Buiii. Vertrek van VEURNE naar NIEUPOORT.n OOSTENDE: Statie 5 00 6 0 10,05 12,18 13,20 15,16 16,42 18,06 19,18 •root. Markt 5,05 6,55 8,44 10,10 12’,23 13,25 15,21 16,48 18,11 19,23 21,20

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1906 | | pagina 1