VAN VEURNE s in ecre hersteld. Dreylu NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT Het vonnis van Rennes verbroken. De Zaak Breyfus. Bij Koninklijk Besluit. ’t Is duister op vele plaatsen. De Liberalen hebben alles gedaan Verplichtende Soldatendienst. A<tt<Kr<li«M 141 »Iuli 11)00. 28 80' ,|anr. het Want voor die menschen zijn zhlke ver- achterlijken smaadartikels bestemd. Bij Koninklijk Besluit van 30 Mei, dus drie dagen na dekiezing, werd Professor Haller von Ziegesar, ieeraar aan hel Atheneum van Biussel, afgezel, om in breuk gemaakt te hebben op den mini- leriëelen omzendbrief van 23 Juli 1884. verbiedend de beambten en bedienden van den Staal z ch in de woeling der pai tijen te werpen. De heer von Zi<*gesar had zich namelijk kandidaat gesteld op de lijst der Vlaamsclic Volkspartij te Brussel. Tegen hel feil zelf dezer afstelling kun nen wij hoezeer 't ons in de gegeven om slandigheden walgt.al niet veel inbrengen. De ministerieels omzendbrief waarvan sprake is duidelijk genoeg en de heer von Ziegesar wist dus op voorhand, waaraan hij zich blootstelde. Doch wal ons bij hei lezen van dat be richtje in den Moniteur v.-rontwaai digi, is hel feil dal de Regeering zoo bijzonder haastig is om dien armen man zijn brood je uit den mond le rukken, dan wanneer zij er nog nooit of nooit aan gedacht heeft krachtens denzelfden omzendbrief, al ware T slechts een vermaning toe te sturen aan een der duizenden dooi* den Stant bezoldigde pricHtei-H, welke van den I Januari lol den 31 December letter lijk niets anders doen dan klerikale kies- propaganda maken In den laalsten kiesstrijd hebben de zwartgerokte» van hel klerikale leger ge vochten met eene ware razernij, met eene schaamteloosheid waarvan wellicht geen voorgaande is opgeteekend in de geschie denis van het land. Zóó verschrikkelijk is T er ditmaal toe gegaanen dal weet iedeieen! dal, indien hel Gouvernement denzelfden om zendbrief, krachtens denwelken hel thans den armen von Ziegesar aan de deur kan smijten, ook toepasseu moesl op de Room- sche geestelijkheid, waarachtig geen 100 pastoors in heel het land nog op hunnen post zouden blijven Edoch van éénigen maatregel tegen een hunner gekruinde kiesagenten moeten we, zoolang de kierikalen aan hel bewind zijn, nog allijd hel eerste spoor in het Siaats- blad ontdekken. Wel verre van zich daar om zijn brood winning ontnomen le zien, mag die Roomsche geestelijke welke zich met de grootste verbolgenh ld «in de woelingen dér partijen werpt» om den juislen tekst der beiuchte circulaire '.tin 23 Juli 1884 te gebruiken T eerst op de erkentelijkheid van de Regeering aan spraak maken; dat wil zeggen op een wagenvracht geld voor opbouw van een nieuwe kerk, of voor vergrooting zijner pastorij Voor de geestelijkheid laat haar dan nog zoo vel uil de Staatskas zijn betaald is dus deze omzendbrief van geenen In ons laatste nummer hadden wij onze verwondering uilgedrukt, in De Veurnaar geen verslag le vinden over de groote klerikale manifestatie van Ghistel, en wij hadden hem gevraagd indien er daar iets aardigs voorgevallen was. De Veurnaar antwoordt ons in zijn nummer van Woens- dcg dat hij geen verslag over deze mani- Het Verbrekingshof van Frankrijk beeft het vonnis van den krijgsraad van Rennes verbroken, zonder dal Dreyfus voor eene andere militaire rechtbank wordt ver zonden. Hel arrest ontlast Dreyfus van al de tegen hem ingevoerde beschuldigingen. Daar niets van de beschuldiging recht blijft, vernietigt In t Hof hel vonnis der veróordéeling en zegt dal deze plaats had bij dwaling of ten» onrechte. Het beveelt verder dat hel arrest van hel Verbrekingshof worde overgeschreven op de registers van den Krijgsraad van Rennes, dal het worde ingelaschl in hel Fransch Staatsblad en in 3 dagbladen aan geduid door het Parket van den Proku- reui - Generaal. H. t Hof staat aan Dreyfus toe het arrest te doen i dasschm in 50 dagbladen volgens zijn keus en op de kosten der Schatkist. Er mag nergens een steen van T dak vallen of de liberalen hebben hel gedaan. Deze zijn de oorzaak van allo onheilen, misdaden, rampen en ongelukken, welke zich voordoen Schreef Hel Nieuws van den Dag onlangs niet dal de liberalen de oorzaak zijn ge weest van den dynamielaanslag tegen den koning van Spanje? Hebben onze Belgi sche fruigazetten niet alle zonder uitzon dering de schuld der woelingen, bij het opmaken van den inboedel der fransclie kerken, op de liberalen gestoken? Eu vindt men nu nog geene godvruchtige leugen- papierkens. welke ook de schuld der moorderijen in Rusland op de kap der liberalen zoude willen schuiven? Belachelijker en onnoozeler kan zeker niel. De liberalen, zoo schrijven de jap bladen, door hel aankweeken der godde loosheid vormen menschen, die allen eer bied voor welkdanig gezag ook hebben verloren. T Scheelt weinig of ze beschul digen ons de onzijdige school te willen met het enkel doel anarchisten en konings- moorders te vormen voor de toekomst. Welke redeneering toch! Waarlijk men zou met zulke armzalige schrijvelaars medelijden krijgen, zoo men slechts kon vermoeden dal zij le goeder trouw hande len. Maar wij welen maar al te wel hoe die kristelijke menschen hun lasterende pen bij voorkeur doopen in leugen en ver dachtmaking, omdat ditdeeenige wapens zijn, waarmede zij nog den vooruitgang der gedachten bekampen kunnen bij de eenvoudige, vreesachtige, wantrouwende, licbtgeloovige buitenbevolking. Stad Veurne, in zulke goede betrekking dat zij zich verslaan om de verslagen der fees ten te geven? Zal dezelfde overeenkomst bestaan over hel verslag der inhuldiging van den heer Deken, die maandag plaats heeft? Neen, Veurnaar. uwe verklaring is een -llendig uitvluchlsel om uw stilzwij gen le verontschuldigen. Dit stilzwijgen was u opgelegd evenals aan al de klerikale maml steerders, ongelukkiglijk hebben deze liet ordewoord niet gehouden en 't is door hen dal wij aardige bijzonderheden over die klerikale manifestatie vernomen hebben, en hel ons geenszins verwondert dal de Veurnsche leeuwkens druipneuzend en zonder luvvijd naar huis gekomen zijn. Natuurlijk wentelt De Veurnaar de schuld der wanorders van Ghistel op den rug der lib ralen evenals het besmeuren van sommige huizen met teer of bleek blauw. Deze beschadiging aan gehouwen, 'l moge gedaan zij door wie hel wil, zelfs oor iberab-n, keuren wij ten hoogste.af, maar daar de daders onbekend zijn en er niets de beschuldiging van De Veurnaar bew ijst, zouden wij integendeel wel kunnen gerechtigd zijn te beweren dat de daad gepleegd werd door klerikalen zelf, met hel doel, om den dag der manifestatie er van gebruik te maken om in de oogen der toegesnelde boerenschuren de liberalen hatelijk te maken. De Commandostok van den Meester trommelslager. Vertrekuren vnn den Ijzerenweg tot 30 September 1908. festatie medegedeeld heeft omdat zijn con- frater De Stad Veurne zulks gedaan heeft. O! wat zullen die mannen eens reken- Sedert wanneer zijn De Veurnaar en De schap moeten geven over al dit dooden, dooven en verkrachten van de edelste gaaf des menschen: hel verslandvermo- gen De schimpers, in plaats van de men schel; naar hooger sfeeren te voeren, drijft ze naar beneden. Het immer hooger is bij hen vervangen door hel steeds lager. Gelukkiglijk, olie drijft boven. Licht doorboorl de duisternis. De toekomst be hoort aan de vooruitg ing. Laat de kristelijke waarheidschenders nog maai wat voorlwroeten in hun onedel g» knoei. Laat zo nog maar wat schimpen, liegen en lasteren: eens rijst bet licht dat ieders oogen openen zal. Dat deze reclilveerdige hervorming niet in den smaak valt onzer klerikalen, zulks laat zich begrijpen; immers, gelijk alsnu, is hel voor ben veel aangenamer «enen armen duts de wapens le zien dragen, en dezen in bel gevaar zijn bloed te zien vergieten voor hel heil des Vaderlands; in de aderen der klerikalen vloeit eene slof die meer waarde heeft dan hel bloed des workmans. Inlusschen hebben onze Meesters de aanwerving der plaatsver vangers begunstigd op allerlei voordeelén. De arme roilitianen worden gedurende een groot gedeelte des jaars in verlof ge zonden, bij hunne ouders, die geen voedsel voor hen hebben. En toch moet die soldaat in verlof gaan. Verleden jaar kwamen twee dergelijke werkmanskinderen bij M. De Mol, Burgemeester van Brussel, om zich le doen opnemen in hel gesticht van Hoogslracten Zonder ouders en bloedverwanten, en aan geen werk kunnende geraken, bleef er hun geen ander redmiddel meer over. Immers, hel Ministerie, dat met zijn geld speelt, moet besparingen doen, en daarom zendt het de soldaten in verlof En van den anderen kant werpt het 100 miljoenen weg om nultelooze forten rond Antwerpen le maken, en 30 miljoen om nieuwe kanonnen le gieten. En zulk ministerie blij l toch aan T bewind Dit Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. 's jaars; met de post 3 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 30 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Men word’, verzocht alle hoegenaamde artikels uilerlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe le zenden. Artikels ongeteekend of personaliteiten bevallende, .vorden niet opgenomen. De tnnoncen voor Belgie, uitgezonderd beide Vlaanderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men schrijft in bij CAMILLE Drukker-Oitgever. te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. lel... Ja toch, één geval bestaat er waarin het priesterkleed den kiesdraver niet zoo absoluut onschendbaar voor de Regeering maakt: Dan namelijk wanneer hij niel le werk gaat naar de onderi icli tingen zijner bisschoppen, dan wanneer hij hel waagt, een eigen meeniog le verkouden en zijn propaganda eer schade lijk dan voordeelig aan het klerikaal kraam wordt geacht... Dan weel het Gouvernement den gees telijke wel te nijp ui, zoud- r z. lfs dal het daarom een miuisteiiëele circulaire noo- dig heube. En als de Regeering dergelij- ken «renegaat» want dat brandmerk wordt den onafhankelijkeit dienaar Gods dadelijk op hel vooi hoofd gedrukt niet recht in het hart kan Ireft'm, dan zorgen haar vrienden er wel voor dal hem hel leven op de oninenschelijke wijze vergald en verbitterd wordt. Voor nadere inlichtingen bevrage men zich bij de p ieslers Daens en Fonleyne, De Nieuwe Gazet. >4 BS 18,17 Statie 7,46 18,30 14,19 Statie Pannest raat Vertrek uit Veurne naar het Binnenland 4,37 6,12 6,49 9,53 11,55 15,53 18,Ot 19,02 20,18 Vertrek uit Veurne naar Duinkerkc 5.40 (Adink.) 7,30 7,43 9,52 10,47 (Adink.) 14,40 18,05 18,15 (Ad.) 20,17 (Ad.) 22,07 Vertrekuren vnn den Buurtspoorweg tot 30 September. Vertrek van VEURNE naar N1EUPOORTen OOSTENDE: Statie 5,00 6,50 10,05 12,18 13,20 15,16 16,42 18,06 19,18 •roote Markt 5,05 6,55 8,44 10,10 12,23 13,25 15,21 16,48 18,11 19,23 21,20 18,34 Vertrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26’ 13,16 16,02 18,12 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,21 16,07 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Groote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Venrne naar DE PANNE. 5,50 6,52 8,38 9,54 11,20 12,22 14,39 18,04 19,12 5,56 6,58 8,10 8,44 10,02 11,26 12,28 13,44 14,45 15,57 17,08 18,10 19,18 20,40 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,20 7,30 8,28 9,18 10,20 11,50 13,09 14,08 1 ,05 16,32 17,32 18,34 19,45 21,04 Vertrek uit Veurne naar POPERINGHE. 10,30 14,15 18,30 Voorstad 7,50 10,35

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1906 | | pagina 1