VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT I Droevige Toestand. Eerekruisen van de Combisten. Altijd Broodroof. Voor het verplicht Onderwijs. De bedienden der waterwegen. Klerikaal en Officieel Onderwijs. Eene klopping van belang. Als ’t waar is SO inar. Men schrijft in bij CAMILLK BRLNE1N, Statie 7,48 185 liet Zuiver Algemeen Stemrecht. Laat ons dus de verwezenlijking van dit nieuws afwachten en met hoop de toe komst te gemoet zien. 4 5 20 31 423 Priester Fonteyne schrijft in de Nieuwe Tijd, dal in ons land dagelijks meer dan 120duizend kinderen, die den ouderdom bereikt hebben om naar school te gaan, langs de straten dolen. En van degenen die de klassen volgen is er nauwelijks één op vijf die een volledig onderwijs geniet. Vandaar het droevig schouwspel welk ons land onder oogpunt van volksonder- richt aanbiedt. Onder de mannen van 40 jaar zijn er 19 op de honderd die noch lezen noch schrijven kunnen en op al de Belgen boven de 8 jaar telt men 18 t. h. totaal ongeletterd)u. te zorgen, zou men ook wel eens iels voor de minderen mogen doen. In tijd van kiezing worden hun goud- bergen beloofd, doch eens de kiezingen voorbij, dan schiet er van die beloften niet meer over. Nu, beloven kost niets voor de heeren kleiikalen; als zij maar zelf aan’t schotel tje blijven 13 93 152 144 467 Frankrijk is rot! Daar verjaagt men den godsdienst! Daar verbrandt men kerken en kloosters /’is hel alledaagsch liedje met het welk onze farceurs van klerikalen de kie zers zot zingen. Men weel ook dal, tijdens den laalsten kiesstrijd, onze tegenstrevers durfden beweren dat, indien een liberaal ministerie aan T roer kwam, hetzelfde in België geschieden zou De kiesstrijd is om. en de kadodders blijven boven. Ook wat zien wij? Laat ons lachenM. Canon de Wiarl een der haan- ijes-vooruit der klerikale volksvertegen woordigers en een dozijn andere mannen van dezelfde soort, worden, voor wij welen niet welke reden, door het Fransch gouvernement der Combisten gedecon erd en... onze katholieke belhamels nemen met welk plezierde Fransche eere te.ekens aan Zoo telt do Kamer van Volksvertegen woordigers twaalf katholieke ridders der fransche Légion d’honneur meer. Verdoemenis Eerekruisen aannemen van Combisten en godsdiensthaters Eere kruisen van hel rolle Frankrijk dragen Verdoemenis Dil Blad verschijnt den Zaterdag van iedere weck. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Men word’, verzocht alle hoegenaamde artikels uilerlijk tegen Vrijdag middag-,’, rij en onderteekend toe te zenden. Artikels ongeteckcnd of peraonnliteiten bevattende, worden niet opgenomen. De Annoncen voor Belgie, uitgezonderd beide Vlaanderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Drukker-Uilgever, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Men kon dezer dagen in een klerikaal blad van Kortrijk hel volgende lezen: Wij vernemen dat verscheidene kon- kralers, alsook vele liefdadige dames, besloten hebben van een groot aantal arme families van de lijst der ondersteun den af te schrappen, omdat de gesprekken der vaders sedert de laatste kiezingen ge houden, getoond hebben DAT ZIJ NIET TOT DE ONZEN BEHOOREN. Hiei in is dan nogmaals de onbeschaamde bekentenis te vinden dat onze politieke tegenstrevers geen liefdadigheid uitoefe nen uil zuiver menschelijk gevoel, maar uil politieke doeleinden en om met brood roof te tri ff n al wie niet gewillig genoeg voor de priesterheerschappij zwicht. Naar gemeld wordt, zal eene belonging lol hel verkrijgen van hel verplicht Onder wijs, worden gehouden'tc Brussel op Zon dag 11 November, twee dagen voor de heropening der wetgevende Kamers. Enne oproeping zal gedaan worden tot al de partijgangers van den leerplicht tol welke partijen zij ook behooren. Zoodal niet alleen liberalen en socialis ten aan de belonging zullen kunnen deel nemmt, maar ook nog de christene demo craten, de independenten en de... katho lieken. Waarom zouden de katholieken er geen deel aan nemen? M. Van der Linden, katholiek kamerlid van Brussel, heeft wel op het Nedeilandsch Congres den weiisch tol invoering van den leerpfichl gestemd. Er bestaal dus geen twijlel of deze volks vertegenwoordiger der rechterzijde zal zich bij de betooging aansluiten. Hij zal dan met eigen ongen kunnen na gaan hoe indrukwekkend zij is. Hel verzoekschrift in land rondge stuurd zal, wanneer al de lijsten zijn bin nengekomen, ruim 300.000 handleeke- ningen dragen. Dit verzoekschrift zal den dag der be tooging worden afgegeven zij in T Paleis der Natie, T zij op hel Stadhuis van Brussel. Dit punt zal door de commissie van propaganda des onderwijsbonds worden i besproken in de aanstaande vergadering. De personen die aan Mr BUYL iets mede te deelen of te vragen hebben, worden verzocht zich tot hem te wenden op hel volgende adres K.rijf'glnan» 108, Ehene (Brussel). Eene klas van bedienden die niet veel reden hebben tevreden te zijn in hun lot, zijn wel de beambten der waterwegen die reeds herhaaldelijk over hunnen toestand klachten hebben laten hooien. Deze bedienden alleen zijn in geen klas sen verdeeld en de 7/8 van hen, zelfs nog meer, worden gepensioenneerd aan de zelfde jaarwedde die zij genoten bij hunne indiensttreding!! Van alle verbeteringen, die dikwijls worden ingevoerd ten voordeele der min dere bedienden, worden zij stelselmatig uitgesloten. In T middenbestuur, waar men zoo goed en regelmatig voor de grooten weel Onderstaande statistiek, gesteund op de cijfers in den Moniteur verschenen, be wijst ten overvloede dat, in den laalsten wedstrijd.de officieële, wereldlijke onder wijsgestichten (atheneums en gemeente- kollegn s), Ie gepatroneerde of geestelijke kollegies onder alle opzichten in de scha duw stellen. Indieu wij de benoemingen samenlellnn door elke dier soorten van onderwijsge stichten b h <ald, wij bekomen den vol genden uitslag: Europrijzen Prijzen Accessits Eervolle meldingen Vei mildihgen Een Antwerpse!» dagblad verzekert dat hel ministerie, bij de opening der Kamers in November a. s. een wetsontwerp zal neerleggen, dat verandering zal brengen aan de gomeente-kieswet. Het zou voorstellen de afschaffing der vierde stem, de verdwijning van het quorum. dus de toepassing van de zuivere evenredige vertegenwoordiging en de verkorting der jaren verblijf uoodig voor hel bezit van T stemrecht. Als dil bericht waar is dan mag men schrijven dat de voorspellingen der libe rale dagbladen zich hebben verwezenlijkt, namelijk dat hel ministerie, onder den itidruk der vrees, begint toegevingen te doen. De aanhangers van liet ministerie zullen natuurlijk wel afkomen met allerhande redenen om de ware oorzaak dier toege vingen te verbergen; zoo zullen zij veel schoone woorden pralen over eerlijkheid- en rechtvaardigheidsgevoel en over de noodzakelijkheid onze kieswetten gelijk te maken; maar wie zou zich nog laten be driegen door die eeuwige volksfoppers, die toch zoo weinig met recht en rt cbl- veerdigheid bekommerd zijn De vrees is zoo machtig De vrees kan oude stramme sukkelaars nog doen loopen. D vrees kan deugnieten van politiekers tol zekere billijke voorstellen aanzetter) en dwingen. Partijen van verschillende kleur, maar met eene strekking antiklerikalism, hebben hel kartel gesloten, omdat zij on dervonden hebben dat er geene recht vaardigheid te bekomen was met schoon te spreken. De kartels dreigen de macht in de pro vinciale raden, zooals dien van Namen, aan de klerikalen te ontnemen. De kartels zullen onze katholieken uil de gemeente raden der groote steden doen verdwijnen. Dal welen en zien de verstandigste onder hen zooals wij en iedereen. De kartels zijn hunne nachtmerrie. De kartels moeten vermeden worden in de toekomst. Neem hunne reden van beslaan weg en T is amen en uil met de kartels. Daarom krijgt hei nieuws van hel Anl- werpsch blad schijn van waarheid. Hel ministerieel voorstel lot wijziging der kieswet voor de gemeente moet en zal er komen in November of later, dat is zeker Wel is waar hel voorstel beantwoordt niet ten volle aan de verlangen en wen- schen van 't volk; maar eens gedaan dan begint het werk der partijen in de Kamers en er builen. Dit voorstel zal een eerste stap zijn van andere gevolgd; hel zal ook gewijzigd worden, verbeterd, uitgebreid en, onder den aandrang der openbare mee.ning is hel niet onmogelijk dal men in korten tijd lol de rechtveerdigheid komen zal tol Zateiuiag 13 October 1906. Totalen: 871 Die getallen, op hun eigen genomen, bewijzen niets. Doch, wat iets bewijst, het is het volgende: Het aantal wereldlijke gestichten be draagt 27hel aantal geestelijke of vrije kollegies 8. De verhouding is 27 lol 8, of 7 tot 2; het cijfer 7 voor de wereldlijke is zellste hoog genomen in evenredigheid van In t cijfer 2. Ge ziel dal wij toegevend zijn, dat wij de vrije katholieke scholen zelfs nog een voetje voren geven. Dus. wanneer de officiëele scholen 7 benoemingen behalen, de vrije scholen mm ten er 2 bekomen. Indien wij dus bovenstaande cijfers in dien zin ontleden, wij komen tot bel vol gende besluit: Wanneer de officiëele scholen 13 eere prijzen behalen, de viije moeten er 4 krijgen om voor de officiëele niet onder te doen. Die hebben zij juist behaald. Dus staan beide soorten van scholen op gelij ken voet. Maar laat ons verder gaan. Wanneer de officiëele scholen 95 prijzen bekomen, de vrije moeten er behalen om het evenwicht te behouden. Zij be komen er maar K, dat is 22 te weinig. Wanneer de officiëele scholen 152 ac- cessils winnen, de vrije kollegies moeten er 33 b> komen. Zij hebben er maar 80. Is 13 te weinig. Wanneer de officiëele scholen 144 eer- ADVERTENTIE-BLAD 14,26 18,34 *40 19,10 19,16 18,12 18,17 -miwu- Wereldlijke Geestelijke >»WI» i—lil HU» Mini BI f -i JI Jirftrwa Gestichten Vertrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 1O.2S’ 18,16 18,02 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,51 13,21 16,07 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Groot» Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statie 6,22 9,50 11.44 14,20 16,06 Pannestraat 6,28 8,15 9,56 11,50 14,26 16,12 Vertrek uit De Panne uaar VEURNE. Terminus 6,46 8,41 10,28 12.10 14,52 17,32 19,38 Vertrek uit Veurne naar POPERINGHE. 10,20 14,22 18,30 Voorstad 7,50 10,24 ■Vertrekuren van den 1 Jzerenweg tot Januari 8007. Vertrek uit Veurne naar het Binnenland 4,37 6,49 8,03 9,53 11,54 13,44 (naar Thourout) 15,53 18,03 Vertrek uit Veurne naar Duinkerke: 7,30 (Adink.) 7,43 9,52 12,10 (Adink.) 14,40 18,05 20,17 (Adink.) 22,07 Vertrekuren van den «uurtspoorweg niet 1 October. Vertrek van VEURNE naar NIEUPOORT en OOSTENDE Statie 5,05 6,56 - 10,00 12,22 13,32 15,16 18,04 20,04 Groote Markt 5,10 7,02 8,57 (Pannestr.) 10,05 12,27 13,37 15,22 18,09 20,09

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1906 | | pagina 1