VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT Waar ’t geld naar toe gaat. «s so ja» ai*. GEMEENTERAAD VAN VEURNE. Za tercl n g October 1906. :v 43 voet gevoerd en zij doen hel schaamteloos waarover vroeger van r in T openhaar mei hel geld der belasting schuldigen. fr. M. Pil doel ter loops opmerken dat de i met eene som van 9030 4Ó Ir. overtreffen, hetgeen den goeden toestand van stads geldmiddelen aanduidl. fr. 98.174,16 1,636 29 A Kinders recht hebbende op kosie- - i 395 Deze rekening wordt door den Gemeen teraad eenparig goedgekeurd, zal naar luid van art. 140 der Gemeentewet aan geplakt en vervolgens aan de afveerdiging tot goedkeuring gezonden worden. 91’ Pum. Gezondheidswerken op Be- loos onderwijs B. Kinders geen recht hebbende op kosteloos onderwijs, maar die bij gunst lot dit onderwijs loegelaten zijn 6' Punt. Vraag bemachtiging tol koop schuldbrieven van het crediet. 1 Vertrekuren vnn den I.Jzerenweg tot St .Januari 1907. Vertrekuren van den Buurtspoorweg niet I October. 89.143,76 1,636,29 het openen van den koor te geven. Zooals j een ge|iee|. -I en koor en zittens zullen niets meer be- -1 wegge- Het batig slot der rekening van 1905 hroken zijn. Deskundigen vinden dal het oprecht vandalism ware den koor open te breken. De koor, zooals hij nu is, is de schoonheid van de kei k. Wat den dienst betreft, men zou op sommige dagen dienst kunnen doen in hel Zitting van 20 October 1906. Al de leden zijn aanwezig. Na lezing en goedkeuring van het ver slag der vorige zitting wordt tol de dag orde overgegaan. 1® Punt. Verslag over het nazicht der kas. Uit het verslag door den heer Burge meester aangeboden blijkt dal op 8 Octo ber lest de staal der kas vastgesteld werd als volgt .- De ontvangsten op fr. 98074 83 De uitgaven op fr. 82247 36 Sedert eenigen tijd zijn er op den buiten ontelbare maatschappijen van ondeilingen bijstand ontstaan. Zij dragen meest allen den naam van den eenen of anderen heilige, werden gesticht door de plaatse lijke geestelijkheid, die er onvoorwaardé lijk baas over speelt gelijk over de Boeren- Geiten- en andere Bonden en zij hebben hun lokaal in oenen Tap van Xaverius-of Franciscusgenoolschap, waar bier geschonken wordt en waar men op zon- en feestdagen onder allerlei voor wendsels <ie dorpelingen binm-n lokt tot meerder nadeel der zwaar belaste herber giers van den omtrek. De zoogenaamde maatschappijen van ouderlingen bijstand, waarvan hierboven kwestie, laten zich wettelijk erkennen en mogen van dan af ferm aan de Staatskas peuteren, zonder le spreken van de ge meentelijke toelagen, welke zij ook weten le bekomen. Om nog meer aan ’t schotel- ken le kunnen zitten worden er in deze maatschappijen maligln idsal'Jeelingen ge sticht en dit is weeral een voorwendsel van subsidiëti; welke door de goedsjeug- dige belastingschuldigen moeten opge bracht worden. Matigheid en onderlinge bijstand zijn hier niets anders dan de uithangborden van de nieuwe klerikale politieke inrich tingen, waartoe de geestelijkheid haren toevlucht neemt om de kleine landbou wers, neringdoeners en boerenarbeiders onder hare klauwen te kunnen houden, om wille van hel beetje stemrecht, dat zij hebben kunnen verkrijgen. Als vroeger een liberaal blad zegde dat al deze maatschappijen met eene politieke berekening gesticht wierden, vielen de pasioorsgazelten hevig uit, bewerende dal de liberalen vijanden waren van alle maatschappelijke werken, vijanden van den ouderlingen bijstand, vijanden van de matigheid, vijanden van de landbouwbe langen eti wat al meer. Maar de gebeurtenissen bewijzen dal de liberalen gelijk hadden De priesters zelven laten hel masker vallen en de uil allemans zak ondersteunde maatschappijen werpen zich openlijk in den strijd der partijen. Hunne jaarlijksche algemeene vergaderingen, hunne vaandelfeesten, hunne inhuldigingen van lokalen, de uit stapjes voor de leden, alles draait uil op klerikale kiesdraverij. Op al de feesten en vergaderingen komen de fanatieke kleri kale propagandisten spreken en kramen de ergste grofheden legen andersdenken den uil. In vele arrondissementen wordt aldus, met het oog op den gevvichtigcn strijd van Batig verschil fr. 15827 47 Door den gemeenteraad goedgekeurd. 2" Punt. Lager onderwijs. Verhoo ging van jaarwedde van het onderwijzend personeel. M. de Burgemeester doet opmerken dal. ingevolge de wet van 15 September 1895, en de wet van 21 Mei 1906, die de wijze bepalen op dewelke de jaarwedden van de lagere onderwijzers moeien vastge- steld woiden, verscheidene leden van on» onderwijzend personeel, op verhooging van jaarwedde aanspraak mogen maken. Aan Jufvrouw Herreboudt. onderwijze res eu M Lemahieu, hulponderwijzer in de gemeenteschool, kent de wet eene ver hooging toe van 200 fr. ’s jaars met terug werkende kracht op 1 Januari 1906. Aan Mad. Boven-Moulckers en MM.God- deris Oscar, Catrysse Amand en Canysse Gentil, eene verhooging van 100 frank le beginnen met I Januari 1907. Daar deze leden allen met ijver hunne ambtsplichten vervullen, stelt hij voor de verhoogingen door de wet voorzien, toe le staan. Door den Gemeenteraad algemeen aan genomen. 3® Punt. Lager onderwijs. Schoidbe- grooting voor 1907. M. de Spot, namens de commissie van onderwijs, geeft verslag over dit en de 2 volgende punten van het dagorde. De schoolbegrootingen worden in ont vangsten en uitgaven vastgesteld tot de som van 17.785 fr. verdeeld als volgt: Voor de gemeentijongensschool fr. 4440 ld. meisjesschool fr. 4235 1n- - hl. meisjesschool fr. 4530 4" Punt. Zondagse hooi voor volwasse nen. Begroeting 1907. Deze begrooling beloopt in ontvangsten en uitgaven ter som van 1500 franken. Beide deze begrootingen zullen aan de bevoegde overheid tol goedkeuring onder worpen worden. Dit Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uilerlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe le zenden. Artikels ongeteekend of personaliteiten bevattend-, worden niet opgenomen. De Annoncen voor Relgte, uitgezonderd heide Vlaanderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office de Pübljcité, Magdalenastraat, Brussel. Men schrijft in bij CAMILLE URUIV’EIIV, Drukker-Uilgever. te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks, UI 9" Punt. Gezondheidswerken op Be- westei poort. j De hoer Voorzitter zegt dat er in deze i werken andermaal spraak is van een deel De heer Burgemeester doel opmerken van het Kruislangelis waarover vroeger ,i-- reeds gestemd werd in den gemeenteraad. Hel gemeentebestuur had, als gevolg aan eene vraag van den geweeuteraad, de toelating bekomen om hel deel Langelis gelegen tusschen de brug op Adinkerke- derp en de Duinkei kevaart te overwelven, maar deze toelating werd verleend onder zulke voorwaarden dal het Langelis een ware uitput zou gebleven zijn. Nu stelt het Schepencollegie voor na over de zaak in-l hel Beheer van Bruggen en Wegen en met de Nooi dwatering on derhandeld te hebben, van dit deel van hel Langelis geheel en al op le vullen, en te vervangen door eene riool welke onder de kalsijde zou gelegd worden. H l bestek dezer werken beloopt tot fr. *627 17. Verders zou er eene nieuwe riool ge maakt worden om den gemakkelijken aflos van het water op den Dijk te verzekeren. Die riool zou 1549.04 fr. kosten. Plan en begrootingstaat worden door den Gemeenteraad eenpariglijk goedge- g keurd. Zij /uilen aan de bevoegde overheid tot goedkeuring en lol aanvraag van hulpgeld gezonden wordtin. 10* PuntVoortzetting der herstellings werken in S* Walburgakerk. De heer Burgemeester zegt dat de kerk fabriek van S® Walburga, op aanvraag van den heer Minister van Justicie, een plan met begrootingsstaal voor het openen van den koor door M J Vinck heeft doen op maken. Dit openen zou geschieden om een algemeen zicht te kunnen hebben van de kerk, en om het uitoefenen der kerkelijke diensten le vergemakkelijken. Deze werken worden geschat op fr. 17211 40 c. hierinbegrepen eene som van 10.000 fr. voor het verplaatsen en herstel len van het orgel. De keikfabriek heeft plan en begrooting- Staal goedgekeurd, en vraagt de geldelijke lusschenkomst van stad voor eene zesde deel wezende fr. 2868,56. M BARBIER Is hel wel noodig dal de koor opeubroken worde? In vele monu- mentale kerken ziel men dat de koor ge sloten is gelijk hier in Se Walburgakerk. Ik ben voor hel behouden van den koor. M. de SPOT. Hel ware voor mij een groote misslag een voordeelig advies aan 262.079,36 hij nu bestaal, vormt de koor Te zamen fr. 352,859,41 teekenen als hel achterste deel zal I beloopt dus tot fr. 29.787,96. 5* Punt. Kosteloos lager onderwijs. i Vaststelling schooltijden 19ü6-19ü7. I gewone ontvangsten,-de gewone uitgaven Op verslag en vooistel der Commissie nAOA van onderwijs worden deze lijsten vast- 1908, dc klerikale politiek op grooten gesteld als volgt ver- westei poort. Gemeente- lp* - - l werken andermaal spraak is van een deel dat door het spoedig uitvoeren der be- steeningswerken in macadam aan de buurtwegen van Bewesterpoort, de be talingen vroeger moeten geschieden dan eerst voorzien was. Verders moet er ook eene afkorting betaald worden op de toelagen gestemd voor de groote herstel lingswerken aan St. Walburga kerk. Het scliepencollegie stelt voor van op de nog beschikbare obligation op het gemeente- crediet te verkoopen tol een beloop van 8000 franken. Dit voorstel wordt aangenomen. 7® Punt. Besteeningswerken aan de llanssenslaan en aan den Buurtweg A’r 3. De heer Burgemeester geeft aan de leden kennis van het plan en lastbork der besteeningswerken door den heer A. De Graer, arroudisiemenls-ingenieur opge maakt. De wegen die in macadam zullen gelegd worden zijn de volgende De llanssens laan. lang 195 meiers op eene breedte van 5 meters; den buurtweg nr 3, van ’t Sasje tol aan de Pannekalsijde (al Kar Itjes rond) 1263 meiers 50 c., en van de Panne kalsijde tot Adinkerke 2410 meters op eene breedte van 3 meiers, le zamen 3868 meiers 50 cent. De begrotingsstaat dezer uit te voeren werken beloopt lot de som van 23.949,51 frank. De Gemeenteraad, na kennis van plan, lastenboek en begrootingsslaat genomen le hebben, beslist eenpariglijk deze wer ken te doen uil voeren De gebruikelijke hulpgelden van Staal en Provincie zullen g< vraagd worden. 8® Punt. Stadsrekening over het dienst jaar 1905. M. Pil, namens de commissie van geld wezen, geeft verslag over deze rekening. De ontvangsten en uitgaven, hierin be grepen hel volle bedrag der leaning 260,000 franken, beloopen als volgt Ontvangsten. Gewone ontvangsten Ontvangsten voor orde Buitengewone ontvangsten 282.836.92 ld’ aangen. jongensschool U- 4480 Te zamen fr. 382.647,37 Uitgaven. Gewone uitgaven Uitgaven voor orde Buitengewone uitgaven hl: v;l ADVERTEN Statie 7,4ö 14.26 18,34 18,1! 18,17 19,10 19,16 Vsrtrek uit Veurne naar het Binnenland 4,»7 4,49 8,03 9.53 11,54 13,44 (naar Thourout) 15,53 18,03 Vertrek uit Veurne naar Duinkerke 7,30 (Adink.) 7,43 9,52 12,10 (Adink.) 14,40 18,05 20,17 (Adink.) 22,07 Vertrek van VEURNE naar NIEUPOORT en OOSTENDE: Statie 5,05 6,56 10,00 12,22 13,32 15,16 18,04 20,04 Groot# Markt 5,10 7,02 8,57 (Pannestr.) 19,05 12,27 13,37 15,22 18,09 20,09 I-- - - i ij Vertrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26* 13,16 16,02 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,21 16,07 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Groote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statie 6,22 9,50 11,14 14.20 16,06 Pannestraat 6,28 8,15 9,56 11,50 14,26 16,12 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,46 8,41 10,28 12.lt> 14,52 17,32 19,38 Vertrek uit Veurne naar POPERINGHE. 10,20 14,22 18,30 Voorstad 7,50 10,24 rn' jimnu hrnVöti viin PI t lil IIOJ' 001/1 "O

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1906 | | pagina 1