VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT 'll I .1 Visietkaarten in gewouen <li*uk en in steendruk, l®r drukkerij van <111. blad» I Il I i i I I iXSI ST»" Enfants terribles. Groote Betooging voor het Verplichtend Onderwijs TM BIIUHSEL, OP ZONDAG 18 NOVEMBER. Groot CONCERT met medewerking van ONRUST. I I Liberale Zegepraal. Een kostelijk Geschenk. Xnter<ln^ IO November 1006. 80' t De Annoncen voor Als de klerikalen advokaten uit de J T sing der Zuivere Evenredige Vertegen woordiging. HET 1907, If Ik weel niet aan wie de schuld van dezen toestand moet toegeschreven wor den; in alle geval is het meer dan lijd dat die staal van zaken ophoude en er veran dering kome in die werken, die h la papa gedaan worden. Be personen die aan Mr BUYL iels mede te deelen of te vragen hebben, worden verzoclil zich lot hem te wenden op In l volgende adres Krijf'alunn, 1OÜJ, Elnene (BiUSsH). S -derl eenige dagen leest men op ver scheidene plaatsen van de stad Verboden hier te wateren op straf van boete. Dit ver bod keur ik volkomen goed, maar ik neem levens de vrijheid de aandacht te roepen wie hel aangaat op den walgenlijken toe stand van sommige der thans beslaande pissijnen. Men zou waarlijk zeggen dal deze die met het toezicht belast zijn.oogen hebben om niet te zien. Een Neringdoener. Verledene week had te Selzaele eene gedeeltelijke gemeentekiezing plaats ter vervanging van M. Aug. Declercq, oud- Burgemeesler, liberaal. De klerikalen hebben hemel en aarde bewogen om eenen klerikaal in den Baad te brengen. Zelfs do hatelijkste middelen wierden daartoe gebruikt. Desniettegenstaande zegenpraalt de li berale kandidaat, M. C. Declercq, neef van den overleden Burgemeester. De Gemeenteraad blijft dus geheel liberaal. Mr de Uitgever. Het weze mij toegelateu hier nogmaals mijne verontwaardiging lucht te geven overeen feit, dal in de stad groot op spraak maakt. Ruim eenige weken is men bezig met hel leggen der moerbuizen voor de gas inrichting, en iedereen heeft kunnen be- statigen met welk vernuft, met welke kennis van zaken dit werk gedaan werd onder de kundige leiding van Mij dieer de Surveillant. Nauwelijks waren de buizen geplaatst of men moest eenige dagen daarna, ga.isch hel werk weer openleggen en herbegin nen. En T is juist dat, dat de bevolking tegen de borst stoot. Ware hel werk in eens goed verricht, dan zou men die on- Alwie een abonnement neemt op ADVERTENTIEBLAD voor het jaar krijgt hetzelve kosteloos van heden tot Nieuwjaar. zangen zingen ter eere der katholieke ge- eene wel stemden, welke aan de steden en ge meenten jaai lijks op hunne gewone in komsten eene som van 50 centiemen per inwoner zal doen verlmzen. Die katholieke heet en zullen hel ons voorzeker ook niet kwalijk nemen, indien wij hen voor dal kostelijk geschenk niet bedanken! van de poli tieke gelijkheid en rechtvaardigheid, door zich te verzetten legen Verplichtend Ouderwijs, Persoonlijken Dienstplicht, vervaardigen en stemden ze, terwijl de Zuiver Algemeen Stemrecht met toepas- Imeraien uc. a»c» p’v. niediffe Vertegen- 1 schadelijke, en schandelijke wet l foeien en er legen te stemmen. enfants terriblesj MUr Adelfons Henderickx, klerikaal I volksvertegenwoordiger van Antwerpen. I pleet in hel begin der week aldaar om i eenen herbergier wit te wasschen, die jenever bad geschonken zonder vergun ning. Te midden van zijn pleidooi begon de advokaal uil te'varen tegen de wel, waar aan zijn klient zich vergrepen bad. Wat komt hier, zoo riep M"r Hendrickx uil, de advokaal van het gouvernement beuzelen over de nn-nsefdievende gevoelens, waar aan de wet op den alcool verkoop haar ontslaan zou te danken hebben Hel ver gunningsrecht zou oen behoedmiddel wezen tegen bel misbruik van sterke dranken A lions done De waarheid is dat de regeering met heel haar wetgeving op den alcool geen ander doel betracht dan hare geldkist te vullen. Zooals gij ziet, lezers, precies wal de liberale gazetten ten allen tijde geschreven hebben. In den mond van een katholiek advokaal en volksvertegenwoordiger is die bekentenis goud waard. Een ander katholiek verdediger van weduwen en weezen, M. Herman De Baels van Gent, om de vrijspraak ie be komen eener werkvrouw, die zich te verantwoorden had wegens hel inzamehm van geld op den openbaren weg tijdens eene werkstaking, vond geen beter argu ment dan dees dal de notmekrns wel ongestraft van huis tot huis mogen gaai; bedelen. Deze beweegredenen scheen der recht bank zoo krachtig toe dal zij de vrouw vrijsprak. Maar waar gaan wij naar toe als de katholieke advokaten de proza der liberale bladen voor eigen rekening nemen!... Vertrekuren van den IJz.erenweg tot Januari 1907. volg hebben de altijd ledige kas van hel straten niet vinden welke men nu aan- treft. De herpaveiing vooral is chl schan- dalig; men zou zich des avonds armen en heen'en breken, ongelukken met paarden en rijtuigen hebben we te vreezen. Wal heeft men niet gezien op den weg naar bel kerkhof. Zaterdag laatst, bij de twee be gravingen? En dal dum t zoo maar voort T Is oprecht schandalig Stad Veurne. KONINKLIJKE HARMONIE 8“ CECILIA. B siuuider: H. Vandeilinden. Zaterdag 17 November, om 8 ure ’s avonds. M jufT r MARGUERITE VERNONT, Zangeres dei Concerten van hel Couser- valoi mm van Brussel, Mr TOUSSAINT DEMONT, Flutist, Professer aan tie.l Koninklijk Conservato rium van Den Haag, en Mr MARCEL LEFÈVRE, Zanger van den Chat Noir Men wordt verzocht alle hoegenaamd® artikels uilerlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikels ongeteekend of neraonniit^tton bevattende, woióen niet opgenomen. 1 sonameiien Belgie, uitgezonderd beide Vlaanderen, alsmede die voor hel Buitenland worden ontvangen door den Offjce de Publicity, Magdalenaslraat, Brussel. Men schrijft in bij CAMILLE BRCAEIA’, Drukker-üilgever, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. De Moniteur van 16 October heeft ons een geschenk gebracht dal kostelijk is in de slechtste beleekenis van het woord. Wij willen spreken van de afkondiging der nieuwe wei op hel Gemeentefonds en op liet Bijzonder Fonds. Zooals hel bij de bespreking in de Kamer gebleken is, zal deze wet voor ge- t aangenaamheden, die slijknoHen in «mn Fint I, f 111 katholiek Staatsbestuur weer wat te vullen ten nadeele der steden en gemeenten. De katholieke Kamerleden en Senators arrondissement hielpen die wel Heel zeker zuilen de V. urnaars en de inwoners der buitengemeenten geene lof- biecht beginnen7e klappen zijn zij rechte kozenen die, in Kam-r en Senaat, Slillekens aan loopt de parlementaire vacantie ten einde. Nog drie dagen en de Kamers komen terug bijeen. Hel is niet zonder onrust dat de kleri kale leiders den tijd zien naderen, waarop de Regeering tegenover eene nieuwe Kam -r zal staan. Zij gevoelen wel, dal er i’-ts veranderd is en dat zij pluimen uil hunne vleugels verloren hebben. In Mei laalleden, voor de sullen, wilden zij doen gelooven dal de verbrokkeling hunner meerderheid van 20 op 12 stem men van geen belang was; maar nu dal de partijen terug jtrijdvaardig tegenover bet verzwakte ministerie gaan optreden, kun nen zij moeilijk hunne onrust verbergen. Woeste komt voor de tweede maal terug in de Revue générale op de verkie zingen van Mei laatstleden, alsook op liet door Inin ontwikkeld programma: BE WAREN, VERBETEREN. BELETTEN!! Mei dit programma hoopt de slimme vos zijne partij nog een tijdje uit den warboel, «uit den inarasme» te houden. Doch, die hoop is omringd van allerlei bekomme ringen en sombere vooruitzichten. Woeste beseft wel de mogelijkheid dal hel minis terie, hoe sluw en kronkelend liet ook Wele te werk te gaan, het niet zou kunnen volliouden. Hij zou willen dat de ministers pooij s zouden geven aan de katholi' ke volksver tegenwoordigers, die zich van hunnen kam zeer plooibaar en toegevend tegen over de i egeei ing zouden moeten loonei). Ongelukkiglijk voor Woeste zijn er klerikale groepen, die met zijn negatief programma zeer weinig gediend zijn. De kliek van Ai thur Verliaegen, ouder andere heeft In t formeel verworpen. En Woeste zal ondervinden dat dit. programma wezemhjk niet voldoende is, om liet mud nog eeuigen lijd te paaien. Het land wil niet dal de katholieke par tij alleen al de voordeelen en voorn clilen beware, welke zij sedert 22 jaar bedtieg- I lijk verworven heeft. Hel land vul niet dal de zaakwaar nemers der politieke geestelijkheid het nog slechter maken met nog dieper in onze zakken te zitten. Het land wil niet dal de klerikale partij nog langer den triomf belette tegen Verplichtend I van ons liberalen hel allen eens waren om zulke t te ver- ADVERTEN BLAD Statio 7,46 14,26 18,34 R. Strauss. L. 19,10 19,16 18,18 18,17 Prechher. J. Strauss. --- Cf /f I 3. M. Demont. a) Nocturne, b) Deuxième pièce, 4. M. Marcel Lefèvre dan» ses compositions. I 6 Gegronde kliiclilen. I I Vertrek uit Veurne naar het Binnenland 4,37 6,49 8,03 9,53 11,54 13,44 (naar Thourout) 15,53 18,03 Vertrek uit Veurne naar Duinkerke: 7,30 (Adink.) 7,43 9,52 12,10 (Adink.) 14,40 18,05 20,17 (Adink.) 22,07 Vertrekuren van den Buurtspoorweg met 1 October. Vertrek van VEURNE naar NIEUP00RT en OOSTENDE: Statie 5,05 6,56 - >0.00 l2.22 13-32 15,16 18,04 20,04 Groote Markt 5,10 7,02 8,57(Pannestr.) 10,05 12,27 13,37 15,22 18,09 20,u9 PROGR AMMA 1. Harmonie. a) Marche Militaire, lre audition, Vanderlinden fits. bj La Flüte enchantée, Mozart. Ouverture, 2. MeUe Vcruont. Grand Air de SémiramisG. Rossini. 3. M Demont. 6° Solo, J. De Meersseman. 4. M. Marcel Lefèvre dans sos compositions. 5. Harmonie. a) Bonsoir, b) Roses du Midi, Suite de Valses, 1. Harmonie. LaFille du Régiment, Donizetti. Transcription del’opéra par E. Mullot, 2. M*lle Vernont. a) Sérénade, b) Berg rettes (Jeunes flllettes), Weckerlin. F. Doppler. Pessard. Vertrok uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26’ 13,16 16,02 /•i All X°|Or|Srad tt-39 7;48 10,00 10,11 1<,21 16,07 Alleenlijk den woensdag. Vertrekt Grooto Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statio 6,22 9,50 11,14 14,26 16,06 Panneitraat 6,28 8,15 9,56 11,50 14,26 16,12 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Torminu» 6,46 8,41 10,28 12.10 14,52 17,32 19,38 Vertrek uit Veurne naar POPERINGHE. 10.20 14,22 18,30 Voorstad 7,50 10,24

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1906 | | pagina 1