Huis Beilelool-Sobry W° ili'iiilnckx-Sk'saeAor DUINKLRKBRUG, VEURNE. I w 'HUIS SPiLLIAERT EN ZOOI {huis DESIRE VERBRUGGHE zoc GESTICHT IN 1880. lleiruinnelimn 4, '\RO LIMANDEN van alle stelsels. Drukkerij C. BR» S ^1= i CAMILLE VANDE VELDE GROOVE STOONI-VERINERII H 1=1 R. VAN ELSLANDE-KINT, VoortlNd-nai, VEWHXR. CAMILLE BRUNEIN VALLINGEN EN HOOFDPIJN Henri Bruisaert-Van Gisbergen lknnneMti*HHiVeurne, P R» St ROYALE BELGE ■^ag^ HUIS VAN VERTROöWEl e«»r» I.oerjongeo- b<h:kbblkki.bij wordt bij alle Apothekers verkocht F1BKIEK Volledige Kosluinen Broeken SPOEDIGE BEDIENING. Oud g< allerbest gebreveleerdl Boterkleursel, Enas- stremsel, Thermometers' en Kai lineal. i op maat van af 40 frj. op maal van af 12 fr. Claies voox* Serren BIJZONDER WERKHUIS VOOR HERSTELLING. HOOGSTE ONDERSCHEIDING IN ALLE TENTOONSTELLINGEN. Aktiivii CKEMEK, Huis Olio Koenlges, S Jacobslraal, 15, Br»1^ X«e-’5 PtVILJOEKSTRAlT, VEU.M. ONDERNEWII .G VAN WERK IN STEENDRUK. Zorgvuldige Uitvoering. Matige Prijzen. EENiGE PRIJS 50 CENTIEMEN. l*|l)epotApotheek Buvssen, Groole Markt,Veurne In de ware goede Koop. Plaatst uwe aankon digingen en berichten in dit blad. •J C/O Al 111 IM ‘kend huis voor mei prachtige premiën. I* t>- s i van Meubelpahhb Vehvssen. Toile Links u Sciiildeiisgekiee. M< u belast zieu„ met goe»ie /«»imet in-t tvt.buts voer a dee. aangekochte waren. Hij beveelt zich in de gunst van eeni» der. EEN DOOSJE 2 6 - 2 Men vraagt AANKOMST VAN SFIZOENNIEUWIGIII'DEN. OOSTSTRAAT, K, VEURNE? a pi CEREMONIE KOSTUMEN zooals: llabiet, - - aan voor hei uitvoeren van Grafzerken van af 50 tr. 3 - Wilt gij goed en goedkoop gekleed zijn, gaal uwe kleederen koopen in het huis G. Berteloot-Sobry, al deze klee deren in ons magazijn vervaardigd zijn zoo goed afgemaakl als op maal. Bijzonderheid, kleederen op mant. In ons magazijn zuil gij vinden een groot assortiment Hoeden en Klakken, Slrooihoeden (laatste model), Parapluie’s, Parasols; verders groole keus van alle slach van Schoenen. Huis BERTELOOT-SOBRY, Ooststraat, 5, Veurne. J FOURNITUREN VOOR K’ EERKliKERS EN KLEERMAAKSTERS. 2 Gnat x.ien vooraleer aankoopen te doen o Xr y J i Kooplie(leu.Kleermnker*, en Trouwbrieven. OOSTSTRAAT, 45. VEUBNE ■lont, IJzer en Mtnnl. SPECIALITEIT VAN EVENWICHTIGE GEBREVEThEP.DE UOLBLINDEN MEI' T2 I VAN /.ELFWERKEND SLU1TSTELSEL. HOLUNDSCHE JAL0DS1EN. Voor de b> stellingen wende men zich: Ter drukkerij, Paviljoenstraat Bij M. Brunein, Pannestraat, 7, ofwel in den boekwinkel van M‘ W’ Vanden Keickbove, Ooxtstraet 1 §5 S s 5 SI? Alt» 'z 5 M 1 -ï Rest ieliS Ronse-Jammé Groole Oowtutrnnt, StH, Veurne. OVERGBOOTE KEUS VAN CORSETS. Alle slach van wollen nrtlkelen zooals: Schals Bokken. Koussen, Baaien, Mutsen, enz. Ureiannietten van de eerste fahriekm van Enge land en Belgie. Verdeis alle Meicrien en Quincaillerienallerbeste' Nieuportbrug, Veurne, Beeldhouwer, Steenhouwer en Marmerwerker. Bij hem is te verkrijgen alle slach van S2 Deur- en VensuTzuilen, Paardekribben, ten. Koeislielen, Watersleenen, enz. alsook alle slach van Marmer voor meubelmakers. Marmeren Schouwen van af 12 fr. Bij hem ook te bekomen Cimenl en Pleister, alle shch van Vloeren in cimenl. ceramiek en Basècles. Hij beveelt zich ook in hel bijzonder rn daarboven. Filters van alle nu uw stelsels voorzien en aan genadige pi ijzen. Vaste uitvoering. A FOLJHItUKlllN in nlle «lach. r‘ Al deze koopwaren aan prijzen builen alle coticurrenlie. _2 Algemeen Agentschap vooi den verkool» der Amerikaansche NaauuaChieiien DOJ/EST/C, /M17», ADVANCE, die de beste zijn van al de maiken. Ook nog der Naaimachien OPEL die men kan leveren van af 100 franks. Snijder-Kleermakei voor lleeren, Damen en Kinders, HOZEND 11.LSTRAAT, Veurne. EEREDIPLOfilA (grootste onderschei .ing) in de Internationale Si ijschool van Brussel. Fantaisie-kleedingstukken in alle vormen en smaak. Bijzonderheid in In t mak n van f lïeihui)«ie, Jacquette, Smoking, enz Alle slach van PARDESSUS, Pardessus-pélérine. Pardessus taille. Pardessus-Propriétaire, Mac-farlane. Raglan enz. MILITAIRE EN LIVREIROK bMEN RIJ- EN KOETSIEhSBnOtiKEN ENZ. Velo- en .laclitkostumen. Sp; citilileii in het snijden en imiken van Dameskleederen (Genre Tailleur) Costume Tailleur, Paletot, J icqm tte, Bolero, Gilets, enz. in alle vormen en naar de laatste smaak. ROKKEN EN PELERINEN. Bijzonderheid in hel maken van Redingoten, Mantels, Robe Princexse, enz. Alle »ls»cli v«n bevnllige I&itiderkoHtuuien. deze bovengenoemde kleeden n zijn met de meeste zorg en bekwaamheid tiaarl de laatste «Modehne Coci e» gesneden en afgemaakl. I RA O I" fi DI CC fcec:,olllc'l0,1,'‘pl'd) op maat, voor Heereii en I). m n llVlr tnhltHDLtO V A^ AF 30 FH. DE KLD.NTEN HEBBEN VOLLE VRIJHEID HUNNE STOFFEN ZELF AAN TE KOOPEN. Rouw in *2-^ ni*«*n. - i 5 4) C SPECIALITEIT IN HET VERWEN VAN ZIJDEN STOFFA (AU TENDEUR DROOGWASSCIIERIJ EN VERWERIJ van alle stoffen, als vrouwen-, mans- en kinder-Kleederen; Gordijnen. kleeden en Kamerbehangsels; Chals; Handschoenen; Pane; enz. OM MEN WASCHT EN ZWAVELT OOK WOLLEN SARGIEN. VERWEN ENWASSCHEN VAN HANDSCHOE^ De zwarte Bouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle stukken aan to'i" Bijliuis toevertrouwd, worden binnen de 15 dagen geleverd. Vcrarorjj»! werk. prljxen. DEPOT bij M- VANDEN KERCKHOVE-CORNELIS, Duinkerkstiaai, V.mrnej VFIK ritOKJVV’KN. - 3 M kJ s. G - iclil in 1853. KVaran<lou«<ng. 1, Hrus«el. Bij koninklijk besluit van 25 Januari 1905, voor .1 v«-rz.«»keriug <ler nrl>ei<iM<>n^<-v:kllen en voor de uitkeei*ii>g «Ier renten goed- gekeurd in uii'o.-ring der wet van 24 Decemlu i I9n3. LI.VENV EHZEKERINGEN, LEVENSDl RIGF. RENTEN, VEI Z! KERINGEN VAN BURGER LIJKE VEIIAN IWOIIIUH I.IJKIIEDEN. I„aurei>l X VN 1IA.HCKE, I- Oos.slumlVeurne. van MEUBELS en BILJARTEN. 1 Pracht- en gewone Meubelen. Biljarten van goede hoedanigheid met ";1‘ borg. Depot der echte amerikaansche Biljartbanden. Bijzondere keus Slokken, Lakens, Biljarttapijten in caoutchouc. Ballen, Pommerancen. Kalk en: Allea ann «le vor»r«ieel|gMt«, prljxen. werken ii» :*ile ttlueli. Slmi(lels<li*uk. Boeken. Cntnlo^en. Veralaj;en.Wïms«*1h. Omzendbrieven. Vro^mnimna. JHemorondums. Fncturen, Fnveloppen Gedaeht enissen. MKonw- zlkdre»-. <S<‘I>ooi,le- en Aiaietkemi'ten. Menus. flieben enz. - BOEKBINDERIJ. - EEN DOOSJE Uitstekend middel tegen Aangenaam om te gebruiken. laat hot goë-rd publiek welen dat hij van heden al den handel aangaat van HUIS VAN VERTROUWEN ■4.rui<lenier«war«‘ii, in ’i uimd en ’i klein, builen alle concurrentie ■/■S c», z->«’ H|J IS "ok depollioud. r d.-r KuumIIxiUm-. Ho«lex cn Honp-Z.<M*p der DESIBVj B’ -CKAEK I fabriek Van lenb •rghs-Limil il, rm d. ie, 68 Bruxelles. MteenIlOU'Wer I Beze boter die de e-'ri1 medalie I» komen heefi, is in Belgie, Holland en andere en Mnrnuu-bewerker, lan^,!l‘b"ke1"1 har,‘ "«■•<k"»igheden. Iht Souvcnir-Hotcr vervangt de beste boter en is bijzonder eoed voor alle Smii*H4‘s*l raatVeiiriU*.Itijne gebakken en lukken n I Maakt het geëerd publiek bekend dat hij De WouveniiMloh»-. Soilcx en Honp.Kecp geven de wonderbanrste|GFSTIl‘HT ,,1S0’ inliet bezit is vin eene scltoone keuslpremiëitZijn t<-bekom» n. I lot .servi s. 1 kollieservies. 1 regulateur, 1 schouw-!- Grafxerk«-n van af 40 franken. tariiiluur. 1 spiegel, vlo, zetels, sto<-l< n, •sargiën. Iieeren- en dameshorlogi -s enz. Hij gelast zich insgelijks met het makeiil"1 ',cl ge''eel meer dan 3 o pi i tniën. van Mai*in«»r«»n Schouwen, iul Specialiteit in Kofll» alle modell n »;m af 12 franken, alsook Deni’-' nX’enwtoi-zilIcn, Water! ■teenen n CiteriulekBelM. Bij hem ook nog te bekomen, M««r.| meren. Ormnlcke en gitïincbel Tichel»*. Cimentvloeren in allenlc aard en ImulHChe Ciinenll^ van l*r. :»o de 100 kilos. KEUS VW IJZEREN KRUISEN. Corsets aan alle prijzen, uit de eerste fabrieken. Bij hem •J AU; S “’IC DC O ►c c: S Q O P5 ■5 i •- -i T II J a a t. 1 i o; o c 1_ 2 rj\ - Q a- 2 Uitvoering van alle slach van Drukwerken. 1» O -M E .2 a 1 r,..io..te nllo niiivon nil iIp pAI'Mh fahrinkoni 4 C S I >3 u-2 ©Z B 4) t a I HlIlirilAGEJiT: 111 UÜUI" Lil 1 Zwijnshakk Paalslaken, HJ’nomnM v i s -ï

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 4