DIT IS VOOR U I René CLOET WISSELAUBNT TELEFOON 17. UIXMUDE INSTITUUT VAN JUMET-HEIGNE, Huis L. Corlier-Devos Biiiikhuis J. J. Staesciis, Oostende en Veurne. Goede raad is goud waard. I VARICOCELE guérit la PHLÈBITE 9UX HFMORRHOÏDES EUXIRoeVIRGINIE HYRDAHL,»*. igréable a bolre, est une veritable liqueur de table et se prend après chaque epas; e'est en même temps un digestif, un stimulant et un stomachique. Germain de VALLEJO 9' A.W. BiACLAüGHLIN, 1Beurspl aats,Brosse 1 Een Leerjongen Te pachten. Te pachten. ^ELIXIR«VIRBINIE NYRMNL |MM Berbers../» Irume-AmhaM". aan d.-l Occidents RE fOÜfitlftGE Voorstad te Veurne. Thans bewoond door troubles DIGESTIFS s Aigreurs, Mau- August Bossanl. Voor inlichtingen zich] vajsesdigestions,Crampesd’estomac,Consti- te begeven bij M. Edin. Vanderstraete, le| pation, Amaigrissement, Obésité, etc. Veurne. TROUBLES NERVEUXs Migraines, Verti- le pachten HËNR1 23 GROOTE SCHOONE I s a ^1 BEDIEND DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE H ENN EBEKT-VEK BK L’GGHE inzienlijke Koopdag van OO koopen mgewoon zwaar elzen, populieren, A’ilgen, berken en eiken gekapt Failliehout mde van wederkanten den contre- an de Loovaarl. Flesschen en Kor ken wendt u bij August Lerooy, vvijn- aftrekker-herbergier In de Wachtzaal Noordstraal, Veurne. Herberg le pachten genaamd De Koning van Spanje, in het! Spaanse!) Kwaïlier; thans bewoond door! Désiré Lucidarme. >enbai*e Verkooping G. Spilliaerl-Lefranc, L’ELIXIR DE VIRGINIE NYRDAHL^ guérit les ilAKIGES Herberg le pachten genaamd Den Transvaal, gestaan en gele gen te Veurne, Hanssenslaan. Heden ge bruikt door Pieter Decoussemaeker. ETERNIT SCHALIE 'W Cortier-Devos, Veurne, inbare Verkooping JFSTEDEKEN WOONHUIS eide en Zaailanden guérit le den aan ÉÉN frank per 1000 franken. Eieren per 26 fr. 2-50 2-65 fr. 2-50 2-60 kleermaker, Groole Markt, Veurne. 1 3 1/2 ’s jaars, uilbelaalbaar met eene waarschuwing van drie maanden. Verkoop van nieuw zink, koper, lood aan de smeden en aankoop van oude metalen. it uw’ taal, uw Vlaanderland aamsche kunst, hel Vlaamsch plezier e armen reikt een vriendenhand inkt steeds TERLINCK’s bier. K bij Charleroi 23 Januari. fr. 2-80 2-60 2 40 ROUWERIJ TERLINCK-ABRASSART, Rosendaelstraat, Veurne. gelegen in de Beerststraal ie bixmude. Ook over le nemen al hel Herbergge- rief en Bakkersalaam. Zich le wenden bij de eigenaarster Wed. LESY, te bixmude. ■ierberg-Bnkkerij ie Adinkerke- dorpplaals. Om seffens in gebruik lei In den. Inlichlingën bij M. Vanderstraete brouwer le Veurne. (Gesticht van den Or L. BOGNIAUX, Specialist) Wanneer gij u tot mij wendt en ik u zeg dat ik u kan genezen, wil dat zeg gen dat ik een vrij groot vertrouwen stel in mijn Electro-Vigueur om er al de risico’s van te willen dragen. Ik genees alle dagen honderden verzwakte mannen en vrouwen. Ik behandel geen enkel geval van ongeneesbare ziekte, en wanneer ik u zeg dat ik u kan genezen zal ik het doen. Een toestel dat de levenskracht der jeugd herstelt is eene onwaar deerbare weldaad. Mijn Electro-Vigueur is zulk een geneesmiddel wa raai duizenden personen behoefte hebben, en als ze zich niet haasten er gebrui' van te maken komt dit alleenlijk voort uit vrees van mislukking. Ik vraag eiken man die gedeeltelijk of geheel zijn levenskracht verlorc heeft, die zich droefgeestig en wanhopig voelt, die aarzelend is uit gebre! aan moed, mij hem te laten maken een onversaagd, krachtdadig e sterk mensch. Ik Vraag iedere VrouvV, wier geest droefgeestig gestemd is, die lijdt aan chronische ziekte en voortdurende uitputting, die in zich alles voelt uitsterven wat van het leveu een genoegen en een geluk maakt, mij persoonlijk of per brief te raadplegen. Stuur mij uvV adres en, onverschillig waar ge woont, geloof ik u den naam te kunnen opgeven van een persoon uit uwe omgeving dien ik genezen heb. Ik Verzoek u mijn boek te lezen en daaruit het vertrouwen te putten in mijne beweringen. Het gebruik mijner methode zal uw toekomstig geluk verzekeren. Wacht met uw aanvang niet,want uwe beste dagen vliegen voorbij. Ik zal u mijn geïllustreerd boek franco en onder omslag toezenden na ontvangst van deze aankondiging. TE VEURNE. FABRIEK van CIMENTTICHELS. Depot van Ceramieke vloer en p;> Jsteenen Handel in Doornijksch gemalen en ander Walerkalk; Mechelsch Kalk en Plaaster. Romeinse!) en Portland Cimenl. Breuken, Aderbreuk, Waterbreuk s radikale genezing zonder breukbanden, in 10 tol 15 dagen, door bijzondere volstrekt persoon lijke behandelingen, die sedert 13 jaar hunne bewijzen hebben geleverd Elk jaar 850 lol 900 genezingen. Vraag referentie». Talrijke kandidaten voor openbare bedieningen (Belgische Staatsspoorwegen, enz.) zijn aangenomen, na in deze kliniek be handeld te zijn geweest. Mitwormdheid der ledematen Genu valgum, genu varum, stomp- en platvoeten, enz. Albums van honderden genezingen, bevestigd door pholograflrs.'kunnen in ’t instituut geraadpleegd worden. Vrouwenziekten Afzakkingen, afwijkingen, enz. Volstrekte ge heimhouding. Kliniek van eersten rang in opzicht van gezondheid en g-makken, groole lokalen, volmaakte bewei ktuiging, bijzondere gezonde ligging, park van tw’ee heciaien. boeter DOGNIAUX woont nabij zijn gesticht, waar bij ontvangt op Maandag en Woensdag van 1 lol 3 uren. Telefoon 473. Winkeller-Snljder-Kleermaker, Eere-diploma der Nederlandsche Snijschool van Den Haag, Aïcuwstraat, te Veurne, ELLEGOEDEREN EN KLEEDEREN OP MAAT Keurig werk. Matige prijzen. Spoedige bediening. 1907; Goeden Draaibank, 3 meters lang met chariot, plateaux, support, cóne enz. alsook eene goede Boormnchien bij KANTOOR VAN irwaarder Vuylsteke te Veurne. KNDAG H FEBRUARI 1907 t morgens om 9 ure, aan koop 1, te e s namiddags, om 1 ure, aan den n van de Leerzevaart, om te eindi- m de Gasthuisbrug 1 10 verhoog en gereed geld. 'ei VOOR UWE - Makbrief verdeeld in 40 loten, ebruikt. Aanslag met de geldteiling. leentc Ghy velde (Frankrijk). p 3. I 11. 1-61-04 0. Zaal- kad. S‘"C, Nr305. ruikt door de W* Keirel-Tyry, tot vember 1909, mits 200 fr. 's jaars, de lasten. Behoud van samenvoeging. J. De verkooping zal geschieden kosten voor de koopers. inlichtingen bij bovengenoemden s. De Bank te Veurne, is gevestigd Appel markt Nr 7. Aankoop en verkoop van Belgische en ’s Winters zijn weinig menschen vrij van verkoudheden. Velen doen eene bronchiel of eenen lasligen en langdurende!) hoest op. Weesl op uwe hoede en van zoodra gij eene kitteling in de keel gewaar zijl, gepaard met hoofdpijn of eenen lichten kuch, neemt RUYSSEN’S BORSTBALSEM. 2 soeplepels ter goeder uur genomen, zijn voldoende om den ergsten hoest te vermijden. Volgt mijnen raad en in plaats van ganscli den winter le hoesten en op den asem gepakt le zijn, zult gij vrij zijn van borst- ol longziekte en gij zult gemakkelijk weerstand kunnen bieden aan de bitterste koude en hel guurste weder. Wilt gij uw begin van hoest niet tegenhouden dan zult gij heel waarschijnlijk toch verplicht zijn als gij niet ziek le bed ligt of in doklor’s handen niet zit na alle andere remediën vruchteloos beproefd te hebben, eene flesch Borslbalsem bij Apotheker RUYSSEN, op de Groote Markt te Veurne, le zenden halen die u ganscli zal herstellen van den hevigsten hoest of bronchiel. H. Yzelf. Zich te bevragen bij Mr J. TERLINCK,' brouwer le Houlhem. Vreemde Weerden; -- - - -- (Vreemde Munten; Kostelooze inschrijvingen aan alle SNIJ DER-KLEERM AKER, i'Ti'ÜÜ".’ Café L'Espérance, Groole Markt, Veurne. Eerediplomas in de Beroepschool voor Snijkunst te Brussel. Door zijne spoedige bediening, goed verzorgd werk en genadige prijzen ver hoopt hij de gunst zijner geachte mede- waarschuwing van acht dagen. burgers te winnen. Men is vrij zijne sloffen zelf te leveren. van Mtu<l Veurne. pi. WoonliulB-Wlnkel Ca. erf, kad. S'* A, Nr 428. iruikt door de medeverkoopster We Philip Vandamme-Maes, tot il 1907. p 2. II. 14558 C. Bouw» id. kad. S" C. N" 115&, 116,117 en Lood- en Zinkwerker, NieüPOORTSTRAAT, VEURNE, Magazijn van ijzeren verlolte artikelen en alle slach van Keukengerief. Groote keus van Petroolstoven (Pelro- leuses), petrollampen, blikgenef. Nagels Arduinen Bakken, Dorpels, Walersteenen, en pointen, basculen, robervals, tralie- en stekkerdraad. Ijzeren en koperen four- i neizen. Kleine Coffre-forts in gepolierd buizen, Muurdeksels, gleischen Tichels, Ü?er, (verzekerd tegen brand), water- on Een zacht, rein aangezicht, zonder zomersproeten, vetwormpjes, bloedvlek- Jjes, enz. is goud waard, daarom gebruik alleen Leliënmelkzeep, merk Stok paardjes, Bergmann C°, Radebeul. Prijs: 75 centiemen. Depot te Veurne Zich te bevragen bij Mr MERLEVEbE.ifl. BuysSen. Groote Markt, 15. brouwer te Veurne. 1 ges, Névralgies diverses, Boufféesdechaleur. 1 TROUBLES CIRCULATOSRES Palpita- i tions, Essoufflement, Vapeurs, Coups de sang, Congestions, Hémorragies diverses. NYROAH L, 20, r. de La Rochefoucauld, PARIS os Dijil Braislloi, Phsrnsuio I1UIVB1'!. 66, Inlsr. 4o Vstorlw. Envoi gratuit de la Brochure explicative Le Flacon fr. 4.50 TOUTES PHARMACIES Kostelooze inschrijving op alle uit giften. INLICHTINGEN DP BELGISCHE EN VREEIflDE WAARDEN. Geldplaatsingen aan 3 t/2, 4 en k t,2 per honderd. Het onderzoek nopens de vervroegde trekkingen der Brusselsclie Stadsloten Haïrherstëner 1886 wordt kosteloos ten mijnen bureele en per briefwisseling beantwoord mits postzegel van 10 centiemen. Wekelijks le spreken in de Café l’Espé- rance en de Café Francais, Groote Markt, --u-s_>- Veurne,’s Woensdags ’s morgens van 8 vvordl gevraagd bij Germain de Vallejo, 101 9 V2 U|-c. Op verzoek begeeft zich ten -■ huize. Huis wed. ROUSSEEUW-RONSE GROOTE MARKT, 34 VEURNE. Magazijn van Merceriën, Brei-saaiotfe, en katoenen, gebreide Goederen, zooals Aa'lkooP eK'kf00P van .weer' Koussen, Zokken, Baaien,Rokken,Onder- el’ aan frank pei 000 Iranken. broeken en Ondervesten, dials, Hand- Kosteloozeuitbetaling van coupons, schoen, enz. Naaizijde en Garens, Linten, Kosteloos nazicht der trekkingen. Knoopen, Perels, Passementwerken, Naalden en Spellen, Bretellen, Kousse- bauden, Monterkoorden, Zeepen, Hair- oliën en Reukwaren, Porle-monnaies- Cigaardozen, Caoutchou-cols en Man chetten, Nachtlichters, Lepels, Forchel- len en Messen, Scharen en Scheermessen- Sponsen en Zeemvellen, enz. Specialiteit van leeren Handschoen. Corsetten en Jerseys, Lmiuvioiciici, Brillenen Pince-nez, liickelen Kettingen en andere mode artikelen. Botermarkt (per kilo). 30 Januari. Hoogste prijs fr. 2-90 Midden 2-65 Leegste 2-40 Om mol 23 April in gebruik te treden. Zich te bevragen bij M. Merlevede, brouwer te Veurne CEBREVETEEROE DUSCHiLIE IN ALLE KLEUREN. Ondoordringbaar, onverbrandbaar, on verslijtbaar. Licht (10 k. per Ms). Weer staat aan de hevigste winden. 10 jaren waarborg. Monopool Catalogen en prijzen op vraag. NTOOR VAN DEN NOTARIS iys le Alveringhem. van Gemeente Oei-en. 10 Ca. ZAAILAND, kad. Sie A, en 52d. ie van hagen, tronken en afsluitingen fr. 65. leento Wulvm-ingliem. angelijkheden en H. 1—46—06 C. le en Zaailand, kad. Sie D, 191,192, 193, 194 en 195. van tronken en afsluitingen fr. 100. >en 1 en 2 gebruikt door Charles Vanderslcene lol 30 Sepiemb. 1907. koop 3. II. e. e I), Nr* 19Bbis, 196, 208 en 209. de van balien, en afsluitingen fr. 50 3 3 gebruikt door zelfden Charles' Vandersteene tot 30 September 1907' 50 fr. ’s jaars boven de lasten. oud van samenvoeging. (2 °/0 instelpenning te winnen. ZITID JkG-EJST el Donderdag 7 Februari tlag Donderdag 21 Februari) I om 2 ure namiddag, ie Alverin- LAMPOT, - Iph. Blomme-Vanderbrigghe. htingen bij voornoemden Notaris, fjil lei* hand lC koopei). NSDAG 20 FEBRUARI 1907 23 GROOTE SCHOONE 1/2 uren voormiddag, ter gehoor- POPULIEREN n l Vredegerecht, teVeurne,Groote! -- Koeislieten, Deksteenen, enz. Allerhande Bouwmaterialen, Schouw- Boomsche Brijken, refractaire Brijken, ö>erpompen, enz. Glazen Pannen, Plafond-latten en Koehair. Superphosphate!) van S. Gobain. Zaden en Landbouwzoul. Alles aan de voordeeligste prijzen Uitwisseling van Koepons, Chèques en Eskompteering van Wissels en Mandaten; Geldleeningen op waarborg. Spaarkas onder de persoonlijke verant woordelijkheid van M.r J. J. Staesens, aan den intrest van 3 's jaars, uilbelaalbaar met eeiie’ Goud w i ttj imrrrnTB~iwmrniirfnT~r ~~r~T r~i— Te koopen of le pachten. Welgekalante IIerI>erg Bakkerij. (Hoek van da Jules Van Praetstraat en de Anspachlaan) KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN. I KOOP 1. KOOP 2.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 3