INSTITUUT VAN JUMET-HEIGNE, I I I I t Germain de VALLEJO Huis L. Corlier-Devos Goede raad is goud waard. IFSTEDE Bankhuis J. J. Slaesens, Oostende en Veurne. Te pachten. René CLOET VVISSELAGEXT rOONHUIS lijkheden en 11. I4606 C Bn Zaailand, kad. S'* D, 192, 193, 194 en 195. telefoon n. dixmude VARICOCELE guérit la PHLÈBITE 9U1L HÊMO^HOÏDES ÏHXIRDEVIRSI»IEHYRDlHL.ir«s igréable a boire, est une Véritable liqueur de table et se prend après chaque epas; e'est en même temps un digestif, un stimulant et un stomachique. NYRDAHL, 20, r. de La Rochefoucauld, PARIS Fez BEDIEND DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE G. Spilliaerl-Lefranc, •s Ie Alveringhem.l >VEBSLAG 'STEDEKEN Ie en Zaailanden HENRI HENNEBERT-VEBBBUGGHE bare Verknoping Te koopen ofle pachten. TE PACHTEN TE VEURNE. Uil Ier hand Ie koopen. 23 GROOTE SCHOONE POPULIEREN Flesschen en Horken wendt u bij August berooy, wijn aftrekker-herbergter In de Wachtzaal Noordstraai, Veurne. >are Verkooping ie schoone en welgelegene Herberg te pachten genaamd Den Transvaal, gestaan en gele gen le Veurne, Htinssenslaan. Heden ge bruikt door Pieter Decoussemaeker. Herberg le pachten s r> guérit Ie N 3 bij Charleroi BROUWERIJ TERLINCK-ABRASSART, 2-83 2 60 2 O b 3 S o 5 5’ r TE VEURNE. FABRIEK van CIMENTTICHELS. INLICHTINGEN OP BELGISCHE EN VREEMDE WAARDEN. AG 20 FEBKUABI 1907 ren voormiddag, ter gehoor- redegerecht, te Veurne, Groote I»AG 21 FEBRUARI 1907 namiddag, te Alveringhem- er herberg-afspanning Hel Hof ree, bewoond door den heer me-Vander briggbe; ELLEGOEDEREN EN KLEEDEREN OP MAAT VüOR UWE - s s d H 2 3 V) Q. ri- W Q o *0 guérit les tiAhiCES rn h cz O C 5 3 a o Goud Breuken, Aderbreuk, Waterbreukradikale genezing CT 8 fr. 2-40 2-6l Eieren per 26 fr. 2-70 3-00 >L 3 Q. I dorpplaats. Om Seffens in gebruik ie treden, luliclitingën bij M. Vanderslraete brouwer le Veurne. waarschuwing van acht dagen. 3 1/2 ’s jaars, uitbelaalbaar met eene waarschuwing van drie maanden. Bemint uw’ taal, uw Vlaanderlaod ()e Vlaamsche kunst, hel Vlaamsch plezier Aan de armen reikt een vriendenhand En drinkt steeds TERLINCK’s bier. Rosendaelslraal. Veurne. S. CL. CD T3 Cl C W Q. O O G) “t W O w a O Herberg In Veurne Ambacht», aan de V UVI dbiu TeurilC. 1 IIUI13 UCWUUUU UUUI I August Bossanl. Voor inlichtingen zich! te begeven bij M. Edm. Vanderslraete, le Veurne. <3 (Gesticht van den Dr L. DOGNIAUX, Specialist) Lood- en Zinkwerker, Nieupoortstraat, VEURNE, Magazijn van ijzeren verlotle artikelen en alle slach van Keukengerief. Groote keus van Petroolstaven (Petro- fr. 3 10 Een zacht, rein aangezicht, zonder zomersproeten, vetwormpjes, bloedvlek- jes, enz. is goud waard, daarom gebruik alleen Leliënmelkzeep, merk Stok paardjes, Bergmann C°, Radebeul. Prijs: 73 centiemen. Depot te Veurne II. ItuyMSen. Groote Markt, 15. 3- zr o c 3 a. O O j O c Q. cr o cr o C 0Q 2 y s, SNIJDER-KLEERMAKER, Café L’Espérance, Groote Markt, Veurne Eerediplomas in de Iteroepscliool voor Snijkunst te Brussel. Door zijne spoedige bediening, goed verzorgd werk en genadige prijzen ver hoopt hij de gunst zijner geachte mede burgers te winnen. Men is vrij zij he sloffen zelf te leveren. Depot van Ceramieke vloer en ppJsteenen Handel in Doornijksch gemalen en ander Walerkalk; Mechelsch Kalk en Plaaster. Romeinse!) en Portland Ciment. Arduinen Bakken, Dorpels, Watersteenen, Koeislielen, Deksleenen, enz. Allerhande Bouwmaterialen, Schouw- buizen, Muurdeksels, gleischen Tichels, iloomsche Brijken, refractaire Brijken, Glazen Pannen, Plafond-latlen en Koehair. Superphosphaien van S. Gobain. Zaden en Landbouwzoul. Alles aan de voordeellgste prijzen. rief verdeeld in 40 loten. kt. Aanslag met de geldtelling. ite Ghyvelde (Frankrijk). H. 1—61—04 C. Zaal- S'’ G, Nr 303. door de W‘ Keirel-Tyry, \o\ er 1909, mits 200 fr.’s jaars, sten. iciid van samenvoeging. De verkooping zal geschieden en voor de koopers. ïhliiigen bij bovengenoemden ^aamd Aankoop en verkoop van openbare weer den aan ÉÉN frank per 1000 franken. Kostelooze uitbetaling van coupons Kosteloos nazicht der trekkingen. Kostelooze inschrijving op alle uit giften. Geldplaatsingen aan 3 1/2, 4 en 4 1/2 per honderd. Het onderzoek nopens de vervroegd< trekkingen der Brusselsche Stadsloten 1886 wordt kosteloos ten mijnen bureele gedaan en per briefwisseling beantwoord mits postzegel van 10 centiemen. Wekelijks te spreken in de Café l’Espé- rance er. de Café Francais, Groote Markt. Veurne, ’s Woensdags ’s morgens van 8 tot 9 1/2 ure. Op verzoek begeeft zich ten huize. IOR VAN DEN NOTARIS ’s Winters zijn weinig menschen vrij van verkoudheden. Velen doen eene hronchiel of eenen lasligen en latigdurenden hoest op. Weest op uwe hoede en van zoodra gij eene kitteling in de keel gewaar zijl, gepaard niet hoofdpijn of eenen lichten kuch, neemt RUYSSEN’S BORSTBALSEM. 2 soeplepels ter goeder uur genomen, zijp, voldoende om den ergsten hoest te vermijden. Volgt mijnen raad en in plaats van gansch den winter te hoesten en op den asem gepakt te zijn, zult gij vrij zijn van borst- of longziekte en gij zult gemakkelijk weerstand kunnen bieden aan de bitterste koude en hel guurste weder. Wilt gij uw begin van hoest niet tegenhouden dan zult gij heel waarschijnlijk toch verplicht zijn als gij niet ziek te bed ligt of in doktor’s handen niet zit na alle andere remediën vruchteloos beproefd le hebben, eene flesch Borslbalsetn bij Apotheker RL’YSSE.V, op de Groote Markt te Veurne, te zenden halen die u gansch zal herstellen van den hevigsten .hoest of bronchiet- H. Yzelf. van smeente Oeren. KOOP 1. Ca. ZAAILAND, kad. Sie A, 2d. n hagen, tronken en afsluitingen fr. 65.' Ingesteld fr. OOtiO ito IV’ulveriuglien). KOOP 2. tronken en afsluitingen fr. 100. Ingesteld fr. 3030 en 2 gebruikt door Charles ersleene lol 30 Septemb. 1907. KOOP 3. 2-OB- 4O C. N" 195bis, 196, 208 en 209. n balien, en afsluitingen fr. 50 ebruikt door zelfden Charles ersleene tol 30 September 1907 's jaars boven de lasten. ■•gesteld fr. 13000 1 van samenvoeging. ;en bij voornoemden Notaris. Winkclier-Snijder-Kleerinaker, Eere-diploma der Nederlandsche Snijschool van Den Haag, Yieuwstraat, te Veurne, Keurig werk. Matige prijzen. Spoedige bediening. van &tad Veurne. - Woonhuis-Winkel erf, kad. S'” A, Nr 428. l door de medeverkoopster l’hilip Vandamme-Maes, lot 17. 11- 14558 C. Bouw ad. S“ G, N" 115/z, 116, 117 en Welgekalanle Herberg Bakkerij,! gelegen in de Beerststraai te Dixmude.' Ook over le nemen al hel Herbergge- rief en Bakkersalaam. n. I 1 1 nvuo Veil! X CUI UU13LU V VH (lütl U* wC T?PCv“,1.de|’r blJ <de ei^enaa,sle,’Jeuses). petrollampen, blikgenef. Nagels e<LES Ate Dixmude. |en pOjnten, basculen, robervals, tralie- en 1 1 stekkerdraad. Ijzeren en koperen four- rFp rAOnlrFon neizen. Kleine Coffre-forts in gepolierd JJcLULlLcll'ijzer, (verzekerd legen brand), water- ei ■IcrlXM'g* (lokhor ij le Adinkerke-.l)ie,Tompen, enz. Verkoop van nieuw zink, koper, loo> aan de smeden en aankoop van oud metalen. HERBERG Het l.ninineken, met werkwinkel, dienstig voor timmerlieden en meubelmakers of andere ambachten. De Bois. brouwer, Veurne. Zich le bevragen bij MrJ. TERLINCK, brouwer te Houthem. zonder breukbanden, in 10 tot 15 dagen, door bijzondere volstrekt persoon- lijke behandelingen, die sedert 13 jaar hunne bewijzen hebben geleverd gl Elk jaar 830 tot 900 genezingen. Vraag referentie». Talrijke kandidaten voor openbare bedieningen (Belgische Staatsspoorwegen, enz.) zijn aangenomen, na in deze kliniek be- handeld te zijn geweest. Mlcivormdheid der ledematen Genu valgum, genu varum, stomp- en platvoeten, enz. Albums van honderden genezingen, bevestigd door photogi afies, kunnen in ’1 instituut geraadpleegd worden. VrouwenziektenAfzakkingen, afwijkingen, enz. Volstrekte ge heimhouding. Kliniek van eersten rang in opzicht van gezondheid en gemakken, groote lokalen, volmaakte bewei kluigïng, bijzondere gezonde ligging, park van twee hectaien. Doder HOGNIAUX woont nabij zijn gesticht, waar hij ontvangt op Maandag en Woensdag van 1 tol 3 uren. Telefoon 4T3. irr-v-- TMHnHF'"'~'*air'*Hl Til II Botermarkt (per kilo). 13 Februari fr. 2-90 2-65 2 40 S I c; H (ii’ns. en Kanilandeu le langs den steenweg naai Bont in 'l geheel volgens kad.Sie A, 15a, 2366, 239c en 240a en '5a. 175a/2,179a, 181a en 1886 -33 C. rief verdeeld in 6 koopen. oor hel sterfhuis van den lieer eclaey. tot 30 September 1907, V. 30 C. L.nud, deel- an koop 4. en dienende tot ei ij, gebruikt door Amand >1 30 September 1916, mits jaars, boven de lasten. wmp, ingemaakte kassen en donderscherm fr. 250 'lagen, tronken fruit- en andere boomen fr. 1275 OUD VAN SAMENVOEGING. insielpenning te winnen. Zitdagen MAANDAG 11 MAART ),Qft7 id. 25 MAART)Iyu' 3 ure stipt namiddag, te 'i’p, ter hei berg De Kroon, bij enaere-Huyghe. ;en bij voornoemden Notaris. a -o 6 Februari. Hoogste prijs Midden Leegste v> ct> o <t> II OQ W O a> w r-t- o o 3. x’2- I De Bank te Veurne, is gevestigd Appel markt Nr 7. Aankoop en verkoop van Belgische en Vreemde Weerden; Uitwisseling van Koepons, Chèques en Vreemde Munten; Kostelooze inschrijvingen aan alle leeningen; Eskompteering van Wissels en Mandaten; Geldleeningen op waarborg. Spaarkas onder de persoonlijke veranl- woordelijkheid van M.' J. J. Slaesens,. aan den intrest van I t LIXIRisVIRGINIE NYRDAHL prfatet 3 ’s jaars, uitbelaalbaar met eene! éuérit^tous les RETOURo AGE TROUBLES DIGESTIFS Aigreurs, Mau- vaises digestions, Crampesd’estomac, Consti pation, Amaigrissenient, Obésité, etc. TROUBLES HERVEUX: Migraines, Verti- ges, Névralgies diverses, Bouffées de chaleur. TROUBLES C1RCULATOIRES Palpita tions, Essoufflement, Vapeurs, Coups de sang, Congestions, Hémorragies diverses. L’ELIXIR de ViaGIUIE HfRDiHL Herber,T /n Veurne Ambacht» aan de' o»u.pétBruiaii..,Pharm.o;.dirn>vill cs, d«w»uri«. Voorstad te Veurne. Thans bewoo'ud doorRfatuii, d,e la B/ochurne ^J>l*cative Le Flaconfr. 4.50 TOUTES PHARMACIES Om met 23 April in gebruik le treden. Zich li' bevragen bij M. Merlevede, brouwer te Veurne. >mi rri r—■mwjc— De Kouing van Spanje, in het Spaansch K wat lier; thans bewoond dooi Désiré Lucidarme. Zich te bevragen bij Mr MERLEVEDE, brouwer te Veurne. 5 a o w o a o 3 3 O c a 0 N n tra CT W o -1 cr -t a c ^5 a o a -t cr o c 3 2 do <t> aq 2 N s* p 0Q 3 o o cr c p 5. y X- a cr c H- 3 o o c.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 3