Germain de VALLEJO Huis L. Corlier-Devos Goede raad is goud waard. INSTITUUT VAN JUMET-HEIGNE, (Gesticht van den Dr L DOGNIAUX, Specialist) BEDIEND DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE Bankhuis ,1. J. Slaesens.i Oontende en Veurne. René CLOET lleudryckx-Desaever IINKERKBRUG, VEURNE. 1(1 o 5 eevoeder le koop aan 16,50 fr., bijzonder geschikt voo beesten te mesten. Zich te wenden l C. Ilogaerls-Van De Wouwer, Kerkslraa 144/146. Antwerpen. OFSTEDE £2 s* i i Te pachten. 3 s 3 ten Leerjongen Ho rlogiema kerij Uil Ier hand le knopen. 23 GROOTE SCHOONE POPULIEREN 9 9 o a S‘ ar Herberg TE PACHTEN TE VEURNE. 3 Flesschen en Horken wendt u bij August Lerooy, wijn aftrekker-herbergier In de Wachtzaal Noordslraat, Veurne. IIEMU llEXXEBEItT-VEKBKÜGGIIE TELEFOON 17. D1X11ÜDI rbesl gehreveleerd terkleursel, Kaas- msel, Thermometers Kallmeal. f Tl v™---GROOTSTE ONDERSCHEIDINGEN Jverslag van I I Herberg te pachten ERMT SCHALIE Te pachten. K X» Eieren per 26 fr. 2-50 2-70 fr. 2-40 2 6l burgers le winnen. Men is vrij zijne sloffen zelf te leveren N 1 bij Charleroi !4» OSCAR ROUSSEEUW opvolger van Th. Hunte en Ph. Questroy. GROOTE MARKT, 34, VEURNE. SNIJ DER-KLEERM AKER, Café L’Espérance, Grooie Markt, Veurne. Eerediplomas in de Beroepschool voor Snijkunst te Brussel. Boor zijne spoedige bediening, goed verzorgd werk en genadige prijzen ver- mede- 13 Februari fr. 2-90 2 65 2 40 Ilerborg-BnkkeriJ le Adinkerke- doi pplaals. Om s< flens in gebruik le (reden, Ldiclilingëit bij M. Vanderslraete brouwer le Veurne. Be Bois, brouwer, Veurne. Zich le bevragen bij MrJ. TERLINCK, brouwer le Houlhem. genaamd Den Transvaal gestaan en pjaalden en Spellen, Bretellen, Kousse- gen le Veurne, Hanssenslaan. Heden f“->- -- - bruikl door Pieter Becoussemaeker. Om met 23 April in gebruik te treden. Zich te bevragen bij M. Merlevede, brouwer te Veurne. □9 HERBERG liet Linnmeken, met werkwinkel, dienstig voor timmerlieden en meubelmakers of andere ambachten. Ingenollreding met 23 April aanstaande. Zich le bevragen bij den heer Leopold Aankoop en verkoop van openbare Een zacht, rein aangezicht, zonder zomersproeten, velwormpjes. bloedvlek- C c A 'AGN1E DER GAZ HIEUPOORT VEURHE- DIXmUDE-DE PANNE. ils vroeger kan men in T Gazgestichl urne verkrijgen. en dit aan den prijs alle gaxgeidellen \ooi miug en verlichting, alsook man- op kroon ol in dozen. yerzorgu wcik en genadige pnjze Iers houdt de(?’ter beschikking der l00l)l l"J gunst zijner geachte n die er de aanvraag van doen en irbindeu aan een regelmatig ver bette Rax-utoof (réchaud) N“33. iee vuren en een oven. VOOR UWE TE VEURNE. FABRIEK van CIMENTTICHELS. Depot van Ceramieke vloer en ppJsteenen ekend huis VOO!’ Handel in Doornijksch gemalen en ander Walerkalk; Mechelsch Kalk en Plaaster. Romeinse!) en Portland Ciment. Arduinen Bakken, Dorpels, Watersleenen, Koeislielen, Deksteenen, enz. Allerhande Bouwmaterialen, Schouw- huizen, Muurdeksels, gleisclien Tichels, itoomsche Bl ijken, refraclaire Blijken, Glazen Pannen, Plafond-latlen en Koehair. Superphosphate!) van S. Gobain. Zaden en Landbouwzoul. Alles aan de voordeelloste prijzen. c o *3 A ’s Winters zijn weinig menschen vrij van verkoudheden. Velen doen eene bronchiel of eenen lastigen en langdurenden hoest op. Weest op uwe hoede en van zoodra gij eene kitteling in de keel gewaar zijt, gepaard met hoofdpijn of eenen lichten kuch, neemt RUYSSEN’S BORSTBALSEM. 2 soeplepels ter goeder uur genomen, zijn voldoende cm den ergtten hoest te vermijden. Volgt mijnen raad en in plaats van gansch den winter te hoesten en op den asem gepakt te zijn, zult gij vrij zijn van borst- of longziekte en gij zult gemakkelijk weerstand kunnen bieden aan de bitterste koude en het guurste weder. Wilt gij uw begin van hoest niet tegenhouden dan zult gij heel waarschijnlijk toch verplicht zijn als gij niet ziek te bed ligt of in doktor's handen niet zit na alle andere remediën vruchteloos beproefd le hebben, eene flesch Borstbalsem bij Apotheker RUV68EN, op de Groote Markt te Veurne, te zenden halen die u gansch zal herstellen van den hevigsten (hoest of bronchiet- H. Yzelf. Breuken, Aderbreuk, Waterbreuk t radikale genezing zonder breukbanden, in 10 lot 15 dagen, door bijzondere volstrekt persoon lijke behandelingen, die sedert 13 jT'i- hunne bewijzen hebben geleverd: Elk jaar 850 lol 900 genezingen. Vraag referenties. Talrijke kandidaten voor openbare bedieningen (Belgische Staatsspoorwegen, enz.) zijn aangenomen, na in deze kliniek be handeld te zijn geweest. Misvormdheid der ledematen Genu valgum, genu varum, slomp- en platvoeten, enz. Albums van honderden genezingen, bevestigd door photografies, kunnen in T instituut geraadpleegd worden. Vrouw enziekten s Afzakkingen, afwijkingen, enz. Volstrekte ge heimhouding. Kliniek van eersten rang it^opzichl van gezondheid en gemakken, groote lokalen, volmaakte bewei ktuiging, bijzondere gezonde Tigging, park van twee hectaien. - Boeter DOGNIAUX woont nabij zijn gesticht, waar hij ontvangt op Maandag en Woensdag van 1 tot 3 uren. Telefoon 4T3. O—nasati————EB——S3SO— Winkeller.ülnijder-Kleermaker, Eere-diploma der Nederlandsche Snijschool van Den Haag, Meuw»trnat, te Veurne, ELLEGOEDEKEX EN KLEEDEREX OP MAAT Keurig werk. Matige prijzen. Spoedige bediening. gevraagd bij Germain de Vallejo, laker, Grooie Markt, Veurne. De Bank le Veurne, is gevestigd Appel-1 markt Nr 7. Aankoop en verkoop van Belgische en' Vreemde Weerden; Uitwisseling van Koepons, Chèques en jes, enz. is goud waard, daarom gebruik alleen Leliënmelkzeep, merk Stok paardjes, Bergmann C°, Radebeul. Prijst 75 centiemen. Depot te Veurne Kktiysseii, Groote Markt, 15. iiTMfTianiT TrriTiii i au r ut— n—tri na «rsma Huis wed. ROUSSEEUW-RONSE GROOTE MARKT, 34 VEURNE, WISSELAGË1VT r weer den aan ÉÉN frank per 1000 franken. KoHtelooze uitbetaling van coupons Kosteloos nazicht der trekkingen. Koatelooze inschrijving op alle uit giften. INLICHTINGEN OP BELGISCHE EN VREEMDE WAARDEN. Geldplaatsingen aan 3 1/2, 4 en k 1 2 per honderd. Het onderzoek nopens de vervroegd, trekkingen der Brusselsche Stadslolei 1886 wordt kosteloos ten mijnen bureeh gedaan en per briefwisseling beanlwoon mits postzegel van 10 centiemen. Wekelijks te spreken in de Café l’Espé- rance er. de Café Francais, Grooie Markt Veurne, ’s Woensdags ’s morgens van b tot 9 1/2 ure. Op verzoek begeeft zich lei huize. Magazijn van Merceriën, Brei-saairtte, en katoenen, gebreide Goederen, zooals Koussen, Zokken, Baaien, Rokken,Onder broeken en Ondervesten, dials, Hand le pachten schoen, enz. Naaizijde en Garens, Linten, 'Knoopen, Perels, Passementwerkcn, Specialiteit van leeren Handschoen, Corsetten en Jerseys, Hairhersleller, Brillenen Pince-nez, nickelen Kettingen en andere mode artikelen. Sloom brouwerij «St. Joris» J. DE GRAER-CLAIS, Beerst-Dixmudj. Vreemde Munten; Kostelooze inschrijvingen aan alle leeningen; Eskompteering van Wissels en Mandaten;! Geldleeningen op waarborg. ifl. Spaarkas onder de persoonlijke verant woordelijkheid van M.' J. J. Slaesens,! aan den intrest van 3 ’s jaars, uilbetaalbaar met eene waarschuwing van acht dagen. 3 1/2 ’s jaars, uilbetaalbaar met eene waarschuwing van drie maanden. Botenuarkt (per kilo). 20 Februari. fr. 3 00 2-80 2 60 o c C w o o o s. C n’ A_ 95 5 a O M o o Vraagt overal liet vermaard Oud bier in flesschen Bil bier is ten minsten 2 jaren oud, ge it; begeven bij M. Edm. Vanderstraete, le Beeren. Hel kan jaren lang bewaren. Te koopen ofte pachten. de Teinoonsiellingei) van Parijs Lon- 1 den, Brussel, Luik, Florence (Italië), Mar- Welgekalante Herberg IBakkeriJ. seille, Botdeaux, Sl. Louis (Amerika), gelegen in de Beersistiaal te Dixmude. Antwerpen, Doornijk enz. Ook over ie nemen al het Heibetgge-1 Depothouders voor Veurne, Adinkerke- nef en Bakketsalaam. IPanne en Coxydede gebroeders O. en Zich le wenden bij de eigenaarster V\’. Dewilte, Adinkerke Panne. Wed. LESY, le Dixmude. j TOOR VAN DEN NOTARIS is le Alveringhem. NSDAG 6 .MAART 1907 aren voormiddag, ter gehoor-! I Vredegerecht, le Veurne, Grooie 8tncl Veurne. likt door de medeverkoopster 1907 a,ll^amme'^aes’ '011 Inar ingesteld fr. %OOO -• H. 14558 G. Itouw- kad. S1» C, N" I15&, 116, 117 en ikbrief verdeeld in 40 loten, ruikt. Aanslag mei de geldlelling Hh ingeateld fr. 1O.KOO tente Ghyvelde (Frankrijk). 3. II. 16104 C. Xani- kad. Sie C, Nr 305. ikt door de W* Keirel-Tyry, tol mber 1999, mils 200 fr. ’s jaars, e lasten. ■ngcBteld fr. 0300 Behoud van samenvoeging. De verkooping zal geschieden tosten voor de koopers. inlichtingen hij bovengenoemden S- 3 3 a S’ X a -S3 ll Hoogste prijs Midden Leegste ïfxl 3 S gSa» o- o genaamd De Koning van Spanje, in hel Spaansch Kwatlier; thans bewoond dooi Désiré Lucidarme. t|i|vo|*D oi»I?noiiio* Zicit le bnvi.igen bij M MERLEAEDE, nudic 1 brouwer le Veurne. eene schoone en welgrlngi'ite de Grua- en Zaailanden le <M, langs den steenweg naai Houl- oot in ’t geheel volgens kad. S'* A, 235a, 2361». 239c en 240a en r' 175a. 175a/S, 179a, 181a en 188/> ia—c. akbrief verdeeld in 6 koopen. kt door hel slei lliuis van den heer loeneclaey. tol 30 September 1907, 13 A. KO C. Land, deel e van koop 4. en dienende top veekerij. gebruikt door A mandi lol 30 September 1916, mils 's jaars, boven de lasten. >an pomp, ingeinaakte kassen en dondersi hei m Ir. 2501 ian hagen, tronken puit- en andere boomeu fr. 1275 BEHOUD VAN SAMENVOEGING 2 0/0 insielpeiiniiiy le winnen. Zitdagen 1MAANDAG 11 MAART) 10(._ laKs id. 25 MAART)iyu' om 3 ure stipt namiddag, te n-dorp, ter herberg De Kroon, bij Ceulenaere-lluyyhe. Iitingeii bij voornoemden Notaris. BREVETEERDE DAKSCHALIE IN ALLE KLEUREN, iordringbaar. onverbratidbaar, on- baar. Licht (10 k. per M2) Weer- in de hevigste winden. 10 jaren )rg. Het berg In Veurne-Ambacht», aan de Voorslat) le Veurue. Thans bewoond door. August Bossant. Voor inlichtingen zich gooj. kloek en aanbevolen door de genees- Veurtie. o c a or o O’ =r k c c a N cl t O 3 w w 3 Goud <A 3 A 1 A O <A 3 A 3 O y y r+ A C A O CK— Co' O 'v n O A ILiauiuvn en uipvuvii, ui viciicu, ixvuoov- K‘'~ banden, Monlerkoorden, Zeepen, Hair oliën en Reukwaren, Porle-monnaies- Gigaardozen, Caoulchou-cols en Man chetten, Nachtlichters, Lepels, Forchel- ten en Messen, Scharen en Scheermessen- i Sponsen en Zeemvellen, enz. «w---1.1 j-wirra w- ui 13Wfiimi— 4 fr-". I T TFITT- .-T-'f imiTTT I 3 0Q n h A 3 R •t O 3 A r* 3 c 3 M A H o o -o A 3. L VVooiiIuiIh-Winkel a. erf, kad. S" A, Nr 428. -st S’ i. X- CL Monopool \lier-Devos, Veurne, pialogen en prijzen op vraag. CF O c 3 3 O i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 3