VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT II. Buyl in de Kamer. van eene r Verschrikkelijke Mijnrampen in Duitschland. Ontploffing Lokomoiief. ’t Lui-lekkerland der Klerikalen. Openhartig. De boel valt uiteen. 100 000 loten verkocht. Zaterdag 211 Maart 1907. IV IS ®le jaai*. Men schrijft in hij CAMILLK BRUNEI*, 1 Wesb.nde-Bad n p i ,y- i c‘t In het mijndistriki van Sarrebruck ge- beurden vrijdag avond twee vreeselijke mijnrampen. Ten gevolge eener grauwvuurontplof- fi ig, heek men te Rossen, uil den pul 85 mijnwerkers opgehaald, waarvan er 65 reeds dood en 20 erg gekwetst zijn. Tusschen 10 en 11 ure gebeurdeinsge lijks eeóe grauwtuurompluffi ig in de mijn van den Klein Rossel. Er waren 210 werk lieden in die mijn neergedaald toen de ontploffing gebeurde. Hel getal dooden bedraagt reeds 68; doch 119 mijnwerkers werden erg gekwetst opg<-haald en hun io-sland is ongemeen erg. Allen zijn min of meer verslikt door hel koolzuurgas. Maandag ten 11 ure 50 's middags is in de statie van Leuven een keiel gesprongen van de lokomoiief die aan een koopwaren- irein gehaakt was. De lokomoiief werd legen den muur van den lalus van Blauw- pul, achter hel 8* spoor, geslingerd, en vervolgens schuins op de riggels terug geworpen. Hel tooneel was ijzingwekkend. Drie lijken, geheel verkoold en verhak keld, lagen naast de lokomoiief. De machinist was letterlijk in twee gesneden. Wat vei der lag een man, eveneens ver koold en gescalpeerd. Een derde slacht offer was over gansch hel lichaam ver brand, uitgenomen aan hel hoofd dal gansch bebloed was. De ongelukkige was stervend. Oimiddelijk kwamen verscheidene ge- neesheeren toegeloope.n, om de gekwet sten, vijftien in gelal, le verzorgen. De ontploffi ig gebeurde op T oogetiblik dat de koopwarenlrein vootbij een reizigers trein gesioomd kwam, die gereed stond om naar Brussel le vertrekken. De eenige gekwetsten waren personen die zich in dezen trein bevonden, de andere waren werklieden die bezijden de spoorbaan werkten. ANTWOORD van den heer minister van nijverheid en arbeid, op de vraag van den heer Buyl, over het onderzoek ingesleld naar den toestand der zeevisschei s om ten hunnen behoeve wetsbepalingen te maken voor het vergoeden van at beidsgevallen. Het is waar dal hel departement van nijverheid en aibeid thans een onderzoek instell naar de zeevisscherij en den toe stand der visschers. De optelling der vis- scheis is gedaan en inleidende siudiën voor dit gedeelte van hel onderzoek zijn zeer gevorderd. IL t onderzoek, ingesteld door den Arbeidsdienst, wordt openbaar gemaakt en, volgens den onveiaudei lijken regel, gevolgd voor alles wal door het departe ment wordt in T licht gegeven, zal hel ter beschikking van de leden der Kamer wor den gesteld. VRAAG lol den minister van spoor wegen Eenige maanden geleden, werd een stoker onzer mailboolen ziek. Hij leed aan longtering. Toen hij eenigen lijd ziek was. werd hij op wachtgeld gesteld zijne jaarwedde werd met een vierde veiminderd en op fr. 67,50 per maand gebracht. Sedert is de ongelukkige overleden en Inat eene weduwe met zeven kinderen in de grootste ai moede. S den m er dan een jaar is een over ste werktuigkundige van dezelfde mail boolen insgelijks ziek, maar in strijd met wat gebeurde m l zijnen armen collega, heeft men de menschlievendheid gehad niet alleen zijne jaarwedde niet te ver minderen, maar men heeft ze zelfs lot haar maximum gebracht. Denkt de heer minister niel dal dit stelsel van twee malen en twee gewichten niel kan gewettigd worden en dal hel betamen zou de artne weduwe van den stoker, waarvan sprake, de ten onrechte algehouden som terug schenken I I en begraven werden algeleekeud Dil Blad verschijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar; 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent Bekendmakingen 20 centiemen den dtukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk legen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikels ongeteekend of personaliteiten bevattende, worden niel opgenomen. De tnnoncen voor Belgte, uitgezonderd beide Vlaanderen, alsmede die voor het Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Drukker-Uilgever. te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. ineente Bni-S cours, gelden met meer kracht nog om Ni -upoorl-Bad al’ te scheiden van Oostdiiinkerke. de Panne I van Adinkeike en Westende-Bad van Westende-dorp. Is de Regecring niet van meeting, dal. dit zoo zijnde, crook redenen beslaan om Nn-uw p 'Orl-Bad, de Panne en W, slee de-Bad lol gi m enten op te richten? Hebt ge wel eens van T land van belofte gehoord? Dal land, waar de b> ken van melk en honing overvloeien; waar immer rijpe diuiven zijn, in trossen zoo groot dal twee mannen uoodig zijn om er eenen i le dragen, waar de rijpe en sappige vruchten u van zelfs in den mond vallen en w:;ar de gebraden vei keus met hel mi s op den rug loopen? Welnu, zoo’n land is België voor de klerikalen. Eu hebt ge ook van een ander land gehoord, waar een groot deel der bevol king, zeker wel hel grootste, als alle menschi'U vrij spreken mochten, als ver- stootelingen behandeld worden; waar, voor die vei stootelingen geene echte vrijheid, geen vooruitgang is? Dal is België, voor alwie niet slaafs voor die zelfde kh rikalen hel hoofd wil buigen. Aan de klerikalen valt alles mede onder hel huidige bestuur. Zij hebben maar le wenschen en hun wensch is een bevel, waaraan onze meesters gehoorzam n. Vragen zij voor hun eigen of voor vrienden en kennissen gunsten ol plaatsen, deze worden hun loeg» slaan; vragen zij voor hunne maatschappijen toelagen, mei volle handen wordl er uil de schatkist hel noodige geld gehaald, om hunne verlan gens le voldoen; worden er verbelei iugen voor ketken, pasioiijen en klerikale scholen gevraagd, weer worden duizen den en nog duizenden franken gestemd om die verbeteringen uil le voeren. Onze meesters kunnen hun niets weige- reiy. Voor hen is ons land een lui-lekker- l;wld. '■Van eenen anderen kant hebben onze regeerders niets over dan hoon, smaad e willekeur voor alwie niel bukt onder ’*<’n juk, voor alwie vrij voor zijn gedacht i,,fifi uitkomen. 'Q-m de klerikalen worden onder alle men, m-l alle soorten van beweeg redenen millioenen uitgedeeld, terwijl Ol>Ze ministers nog niel eens een fatsoen- l'jk loon geven aan hen, die millioenen en Dnllioem-n in de schatkist brengen. Zijn It'-l niel de bedienden van ijzeren wegen. Posten, telegrafen en telefonen, die jaar lijks, door hunne trouwe diensten twintig er. dertig millioen frank winsten geven aan het Ministerie, waar M. Liebaerl aan T hoofd van staal En moeien de negen- fn-negentig honderdsten van die mannen ni.| voor een hongerloon werken? Hetzelve kunnen wij haast zeggen Voor klerikale baantjes vooruit is België hel land van belofte; voor nuttige bedien den een hunt van zure broodwinning en. voor alwie vrij spieken duift of eene andere meeniug heeft, een land van ver volging en broodroof Een paradijs voor de kle ikalen; een land van paria’s voor de anderen. De Belgen zijn waarlijk ezeltjes, die geld... zweeten en toch gaarne onder den knuppel liggen. En toch zei Keizer Karei eens: «De Belgen zijn trouwe onderda nen. maar zij dulden geene slavernij. Wanneer zal dal nogeens zóó wezen? De klerikale l’atrie van Brugge legde op 4 Maart in zijn hoofdariikel de volgende bekentenis af: De liberale partij is deze der politieke I groepen wrlke in de laatste jaren den mees ten vooruitgang heeft gemaakt. Waar is de lijd dal de liberalen als dood j sturen en de verzendingskosten er bijvoe- Hel is komiek waar le nemen hoe de katholieke gazellen deu toestand van hel ministerie beoordeclen, naar aanleiding van de laatste stemmingen in de Kamer. De miuisters die hel roer houden, zoo zegt er een, welen niel eens waar zij hel schip sturen. Een andere beweert, dal zij hel roer niel meer in handen hebben. Een derde roept kwaadaardig uil: De onwilligen spelen baas en vinden er vet maak in den boel in de war le bren gen. De Courrier de Bruxelles stelt vast dat een groep katholieke volksvertegenwoor digers den val van T ministerie betracht. De warboel is volledig. De heer de Smel de Naeyer, alleen be kommerd om zich aan het bewind vast te klampen, heeft noch gezag noch waardig heid meer om den konservalieven boel aan een le houden. Xrcrti*eliuren vnn den Ijzerenweg tot 30 Api-il 1007. Vertrekuren vnn den Buurtspoorweg. - - -maar, i barn'kedimiden krijgen niets dan eene j.a lH'e.1 mnie sterven en Jinlg <un te I ven E dan moeien Iio^ zwijg'1" tal ze zwueleu, ol ze ver- hunne plaal3. Hei Comileil van de groote Tombola der Aniwet psche Drukpers bericht dal de eerste lOO.OO'J loten vet kocht zijn. Eu dil op een paar weken! Dil is een bewijs hoe de bevolking hel doel van deze onder neming genegen is. Niel min dan zeventien menschlievende instellingen zullen voor deel trekken uil deze Tombola. De personen uil hel binnenland welke de loten verlangen, worden verzocht zich le richten lol heer Swiisers. afgevaardigde van de Tombola, Huidevéllerstraai, 51, te Antwerpen. Dal zij een posimandaal op- gen, en de bestelling zal per keerenden VRAGEN. Naar aanleiding der nalatigheid van het Ministerie van Landbouw dinsdag II. aan geklaagd in de Kamer door den heer Nolf, van l< peren, maakt de heer Buyl, de vol gende gegronde opmerking Antwoordende op eene vraag, gesteld door den heer Nolf en mij over de opening van de Fransclte grens voor mager vee, drukte de heer minister zicii als volgt Lang voor, dal de achtbare leden hunne vraag stelden, gaf ik onderrichtin gen met hel oog op hel heropenen dezer kantoren, bepaald op hel einde der maand Februai i. Welnu, de vraag was gesteld den 19 Februari. Hoe deze verklaring doen overeenstemmen mei den voor de invoer ders naderligen toestand, die gisteren door de volksvertegenwoordigers van leperen werd aangeklaagd en die bewijst, dal liet lelie, lijk werd overvallen. Daar hel minisieriël besluit in zijne bewoor dingen zich slechts mei gezondlieidstoe- 1 standen bezighoudt, kan de heer minister j ons niel zeggen, waarom in dal besluit I niel begrepen zijn de magere ossen, Hi-izehe kunnen wij haast ztggti waarvoor hel bewijs geleverd wordl, dal hel lolbesluur. De klerikale inlichtingen j 2jj afkomstig zijn uil dezelfde streek als UiOficn maar kloppen en er wordl open- |iei vee, dal wordl toegelalen?» R‘‘daun en gegeven; maar, nuttige, onmis- - VRAAG lol den minister van btnnen- landsche zaken en openbaar onderwijs «Dezelfde redenen als die welke de ac itbare heer minister ing< roepen hrefl len behoeve der oprichting van de ge- ADVERTENTIE-BLAD Statie 7,46 14,26 18,34 n 18,12 18,17 I u 19,10 19,16 0 - -l II Vertrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26' 13,16 16,02 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,21 16,07 Alleenlijk deu Woensdag. Vertrekt Groote Markt om ,0,20 u. Vertrek uit Veurne naar 1>E PANNE. Statie 6,22 9,50 11.14 14,20 16,06 Pannestraat 6,28 8,15 9,56 11,50 14,26 16,12 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,46 8,41 10,28 12,10 14,52 17,32 19,38 Vertrek uit Veurne naar POPERINGHE. 10,20 14,22 18,30 Voorstad 7,50 10,24 Vertrek uit Veurne naar het Binnenland 4,37 6,49 8,03 9,53 11,55 13,44 (naar Thourout) 15,53 18,03 Vertrek uit Veurne naar Duiukorke: 7,30 (Adink.) 7,43 9,52 12,10 (Adink.) 14,40 18,05 20,17 (Adink.) 22,07 Vertrek van VEURNE naar NIEUPOORTeu OOSTENDE: Static 5,05 6,56 10,00 12,22 L.,32 15,16 18,04 20,04 Groote Markt 5,10 7,02 8,57 (Pannestr.) 19,05 12,zl 13,37 15,22 18,09 20,09

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1907 | | pagina 1