JEUGDIG FRISSCHE lint; zonder Zomersproeten, Vetwormpjes, Puisten, enz., krijgt men bij een geregeld gebruik van Huis L. Corlier-Devos (■ennaii) de VALLEJO VARICOCÉLE guérit la PHLÊBiTE 9Ué7.' HflWORRHOÏDES £UXRQEVIRGINIENrHO*HL«re, ifrcable i boire, est une Véritable liqueur de table et se prend après chaque epa-i; c est en méme temps un digestif, un -t'm ilant et un stomachique. NYROAHL, 20, r. de La ochefoucauld, PARIS •i Bmielldi, Pharmu a BIRN VILL 66. Beuhv. d» Watarln. R René CLOET WIHS I.LI El^T Hm INSTITUUT VAN JUMET-HEIGNE, r tai, Tm. - ^ttegras ^ttegras \37ll. ain.i. Voonnuie (k’o-deu met 2 A. 52 U W9b. vAk i i si po Voonl I BOKSTZ1EKTEX. 3 9 o a o ETEKMT SCHALIE 8- N I Joseph Coppens-Tahon Voerman, bij de Nieupoortbrug, te Veurne, laat hel publiek weten dal hij van leden af den handel van Gazcoks zal uitoefenen in T groot en in klein. Hij verhoopt de gunst van eenieder. Te koopen of le pachten. HENKI HEN^EBERT-VERBRUGGHE BEWONDERT V ettegras 6Si'as i Wou. OTTERS te le en BACQU ART te Poperinghe. are Vevkoopin BEDIEND DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE BOLTE.V te Veurne. 3 KOOPDAG van Menagiegoederen L’EtlXIR OE VIRGINIE NtflDAHL DIXMUDE HtegraS l” eu ;>9it>. Vh wx. \5L1XslxlcL 14\ib. tail;- ^lxlcL ,r*j-xa.xLcl Corlier-Devos, Veurne. 23. fr. 25 guérit Ie ■iet is Eternit. bij Charleroi Q. CT O c 139. 10 C. O) 3 6? 3 GEBREVETEERDE DAKSCHiLIE IN ALLE KLEUREN. STOKPAARDJES-LELIENMELKZEEP to 'Sh N* c TE VEURNE. FABRIEK van CIMENTTICHELS. S.'ktie I). Nr' 381d, 384e. 384c. 384a. 384f. Weide g(J°^»q>rijs fr. 165 GO C. COIPACNIE DER GAZ NIEUPOORT-VEURNE- DIXMUDE-DE PANNE. en van de Notarissen Huis Wed. ROUSSEEUW-RONSE GROOTE MARKT, 34 VEURNE. MAA.M1AG 15 MEI 1907 waarborg. guérit les JAHlCtS JELIXIRli VIRGINIE NYRDlHLiMtl INLICHTINGEN OP BELGISCHE EN VREEMDE WAARDEN. Een bebouwd C. ERF, ouder bebouw- Boongaard eu Zaad'and> - viKoopmg ^BOUWDE eh allerbeste H 66 a. 90 "°m^rVx >r- 1561b, 569a. ÏR.09 A. OÏG. M \9A 1H 95K.60C. - H 6u bh C. Wieden met 1 A. Be. ente VolUnctiove. M 66 A.15C. V 8 9,10 -- V m vu P H 64 X. C...su.lom t 3 o 2- varum, EN Den Haag, kleermaker, Groole Markt. Veurne. 3 i .J 'H-eleu van N" II fr. 1-89 1-90 Klaverstraal le Veurne. |V.'Urne. s woensdags s morgeus van o 'tol 9 t/2 ure. Op verzoek begeeft zich ten huize. 3 re 24 April fr. 2 60 2 40 2 20 o oq re Q. N C rë 3 c Q •4 O Q. re’ c 3 re CF c c 2 CL o 2 O c CL 2 W Q 2 n Ondoordringbaar, onverbrandbaar, on- 1’. per Ms) Weer de hevigste winden. 10 jan n van BERGMANN 0°. Radebeul, echte fabrieksmerk «Stokpaardjes a 75 0“ per stuk. Verkrijgbaar ter Apotheek en Drogerij RUYSSEN, Veurne. fr. 2 70 2-35 2-00 30 c. 88 C. van den Notaris Devore, le Watou. 384? en 384ft. 2S. Q to re 3 f l'1 0. ERF, chipt die alle juten verwekt en lering overgaat. De echte Borst balsem is alleen lever kiijgen bij H. RUYSSEN, apotheker op de Groole Markt, 15. Veurne, aan 3.50 fr. .75 fr. en 1 fr. deflescb. li II Welgckalanle Herberg ISakkeriJ, «••legen in de Beerststraat te Dixmude. Ook over te nemen al hel Herbergge- rief en Bakkersalaam. Zich te wenden bij de eigenaarster Wed. LESY, te Dixmude. Wi nkelier-Snijder» Kleermaker, Eere-diploma der Nederlandsche Snijschool van XieuwHtraat, te Veurne, ELLEGOEDEKEN EN KLEEDEKEN OP MAAT Keurig werk. Matige prijzen. Spoedige bediening. Depot van Ceramieke vloer en ppJsteenen Handel in Doornijksch gemalen en ander Waterkalk; Mechelscli Kalk en Plaaster. Romeinsch en Portland Ciment. Arduinen Bakken, Dorpels, Walersleenen, Koeislielen, Deksleenen, enz. Allerhande Bouwmaterialen, Schouw- 'iuizen, Muurdeksels, gleisclien Tichels, Boomsche Bl ijken, refractaire Brijken, Glazen Pannen, Plafond-latlen en Koehair. Supei phosphaten van S. Gobain. Zaden en Landbouwzoul. Alles aan de voordeeligste prijzen fr, 52 "'«nnpi ijs Roompnjs fr. 100 51 A 90 0 Sektie D, Nr 392c. 55 A. 20 0. Boomprijs fr. 125 34 A 10 C Sektie C. Nr 294a. Gemeente Lampernlaae. 25. 2 H. 70 A. 80 C. Sektie C, Nr 132. INGENOTTREDING EN GEBRUIK: Voor de koopen 1. 2, 3. 4. 6. 7. 8, 9. 10, H, 12, 13, 16. 17, 18. 19, 20, 25 en de 5 eerste loten van koop 5. - Aanslag met de geldlelüng. Hel zesde lot van koop 5. gebruikt door;, llenri Hardt, tol 15 Maart 1908, mits 50 fr. 'sjaars, boven de lasten. Hel zevende lot van koop 5 gebruiktJfLEFOON 17. door llenri Degraeve, tot 15 Maart 1908, mits 50 fr. ’s jaars, boven de lasten. Koop 14, gebruikt door Francies Dewil- de, tol 15 Maai t 1908, mits 100 fr.’s jaars, boven de lasten. Koop 15. gebruikt door Petrus Verfaillie tot 15 Maart 1908, mits 70 fr. ’sjaars, boven de lasten. Koopen 21. 22. 23 en 24 gebruikt door de Weduwe Auguste Frémont, lot 1 Octo ber 1909, mits 525 fr. ’sjtlars, boven de lasten. t/1 instelpenning te winnen. [7356 '2 A J() q v’ 1 J- 739a. Zooals vroeger kan men in ’t Gazgesticht »an V, urne verkrijgen. en dit aan den juislen prijs alle gozgeretellen vooi verwarming en vei lichting, alsook man- «-lioiiM op kroon of in dozen. Verders houdt deCu ter beschikking der kliënten die er de aanvraag van doen en zich verbinden aan een regelmatig ver bruik, eeue ^oz-Ntoor(réchaud) N’33,l met twee vuren en ren oven. TEL 9 Mei loor, LAG 1« Mei ,O<> 10 un- zeer stipt voormiddag, MUIS te Loo. ten overslaan Vrederechter van hel kanton van 3 Uü oq re X5 I X- O fS. re Ui Q 2 2 N Magazijn van Merceriën, Brei-saaiette, en katoenen, gebreide Goederen, zooals: Koussen, Zokken. Baaien,Rokken,Onder broeken en Ondervesten, Chals, Hand schoen, enz. Naaizijde en Garens, Linten, Knoopen, Perels, Passemenlwerken, Naalden en Spellen, Bretellen, Kousse- banden, Monlerkoorden, Zeepen, Hair- oliën en Reukwaren, Porte-monnaies- Gigaardozen, Caoutchou-cols en Man chetten, Nachtlichters, Lepels, Forchet- ten en Messen, Scharen en Scheermessen- Sponsen en Zeemvellen, enz. Specialiteit van leeren Handschoen, Gorselten en Jerseys, Hairhersteller, Brillenen Pince-nez, nickelen Kettingen en andere mode artikelen. de daking der Villa VANDERI1EYDE in de| EEiW LEEH.JOAGEA wordt gevraagd bij Germain de Vallejo, (Gesticht van den Dr L. DOGNIAUX, Specialist) Breuken, Aderbreuk, Waterbreuk s radikale genezing zonder breukbanden, in 10 tot 15 dagen, door bijzondere volstrekt persoon lijke behandelingen, die sedert 13 jaar hunne bewijzen hebben geleverd: Elk jaar 850 tot 900 genezingen. Vraag referentie». Talrijke kandidaten voor openbare bedieningen (Belgische Staatsspoorwegen, enz.) zijn aangenomen, na in deze kliniek be handeld te zijn geweest. Miwvormdlieid der ledematen Genu valgum, genu varum, stomp- en platvoeten, enz. Albums van honderden genezingen, bevestigd door photografies, kunnen in T insiituut geraadpleegd worden. Vrouwenziekten s Aftakkingen, afwijkingen, enz. Volstrekte ge heimhouding. Kliniek van eersten rang in opzicht van gezondheid en g< makken, groole lokalen, volmaakte beweiktuiging, bijzondere gezonde ligging, park van twee hectaten. Doder DOGNIAUX woont nabij zijn gesticht, waar hij ontvangt op Maandag en Woensdag van 1 lol 3 uren. Telefoon -4T3. Botermarkt (per kilo). 17 April. Hoogste prijs Midden Leegste Eieren per 26 fr. 1-80 1-90 Kantoor van den Deurwaarder ^7’1 m 574.(om 2 uren namiddag Adiukerke-Panne, iverslijtbaar. Licht (10 k. i i aan l SNIJDER-KLEERMAKER, Onder alle ziekten zijn de borstziekten CaféL’Espirance, Groole Markt, Veurne. Eerediplomas in de Reroepschool voor Snijkunst te Hrussel. Door zijne spoedige bediening, goed verzorgd werk en genadige prijzen ver hoopt hij de gunst zijner geachte mede burgers te winnen. Men is vrij zijne sloffen zelf te leveren. |S-klie C. Nr 295. 24. re oq o ÏÏ- O 3 o re n O- -• o rt> l’rtu Tielrke. luiHineubelen, Knmerbekleedingen enz. -- ges, Névralgies diverses, Boufféesdechaleur. TROUBLES CIRCULATOIRES i Palpita- q? tions, Essoufflement, Vapeurs, Coups de 5 sang, Congestions, Hémorragies diverses. Envoi gratuit de la Brochure explicative Le Flacon: fr. 4.SO - TOUTES PHARMACIES Accidents du RETOURoAGE TROUBLES DIGESTIFS i Aigreurs, Mau- vaisesdigestions.Crampesd’estomac, Const!- pation. Ainaigrissement, Obésité, etc. TROUBLES HERVEUX i Migraines, Verti- i S Aankoop en ve'koop van openbare weer den aan ÉÉN frank per 1000 franken. Koatelooze uitbetaling van coupons. Kosteloos nazicht dei trekkingen. Koatelooze inschrijving op alle uit giften. Geldplaatsingen aan 3 1/2, 4 en 4 12 per honderd. Het onderzoek nopens de vervroegde trekkingen der Brusselsche Stadsloten Dh verkooping geschiedt zonder andere 188g wOl.dl kosteloos ten mijnen bureele gedaan en per briefwisseling beantwoord mug en de kosten eener afzonderlijke mil9 poslzege| van 10 centiemen Wekelijks te spreken in d<* Café l’Espé- 5 80 A R0 G. en Relegon ie fp*tOft<ÏÏ. ”aor ltfni,l!lhe. ^^^^^‘bouwde Groil,|/rum3vc* E'f’ Oll(1,r Ul". VettHwei ten en !'l f6 A ^P'ijs/r. 30 a e" 608. Hoompiijs fr. 640 kosten voor de koopers dan den instelpen- de talrijksle en de doodelijksle. Zij zijn meestal veroorzaakt door ver koudheid. Eerst is men heesch, men niest, de neus loopt, de oogen ook. de keel is droog en ontsteken, de amandelklieren zijn gezwollen. De ontsh kiiig verergt en breidt zich uil «p de longpijpen en dc longen, de borst is aangetast. De hoest is eerst lastig, droog en diep later lossen de fluimen of slijmen zich zonder geweld, de koorts verdwijnt en de zieken genezen als zij de voorzorg geno men hebben de koude te zwichten en Iluyreaen’re Uoratbalaem le nemen. Maar meestendeels verwaarloozen de .zieken zich of zij mismeesleren.zich en uis mine verkoudheid wordt eene erge bron-l dikwijls in \T45b Boir. 14Ua 26 K. »-u 'Al 3. Verdeeld 'ui 2 loten. Itenlnglie* I 4'A A »0 C. V 136 en VA1. H 'A5 X. 60 C. Ikwittantie. olans en vei-l,ance ei; d ’inorgens van 8 I De titels vaneiuen-om.^ kanlore'’v..urne.’s Woensdags stnotg. '<omp< ij.v fr. 335i|iiigsvoorw:iardeii 1 a. 5716. 571c en 57 ld. 1)1'‘u- Boomprijs fr. 100 85 4 12 c. laL,AainKei Ke-i';’‘",r- Hoompitjs fr 3()|i-n sterfhuzeva na 'staat Monopool t Catalogen en prijzen op vraag. o 2 Q. n> -j CL Q. O O' Q (TC 3 o ■O 2“ O Ui •O 2" O O N C c ft) Ui o 2" 2 a> o o -1 er CB 2 S Ï4 ?- -x’

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 3