SP We llendryckx-Desaew DUINKERKRRUG, VEURNE. K jU,r> Henri BrutssLGr Wslh Gisbsrgen Pnnnestrnat, Veurne, Bankhuis J. J. Steens, »ïËTiivoNi.E!|,t IM P£RMÉABLES ,8CCMU,C~ CAMILLE VANDE VELDE ROYALE BELGE van Meubelpapier, Vernissen, Toile Ciiu-.e CAMILLE BRUNEIN i: vrij wa rem i Ronse-Jam? BÜRKOFF- fwkifk ui VALLINGEN Efl HOOFDPIJN jv™ EN»«ssc„s VRAAGT J v„i^".?0STSTRAiAT, 45. VE HUIS VAN DÉSIRÉ BECKAERT Steenhouwer 6 Oud gekend huis voor allerbest gebreveleerd Boterkleursel, Kaas- slremsel, Thermometers en Kalfmeal. IX POTTEN f/oerfe Kriiideiiiersit'O1 -i een warme <;l In het groot. Rrederodestraat CIBILS iónsoX,^ de 8OCPen cn gcc ge Prijzen. VAST, in alle l/M GROOTE STOOMVERWERH Huis Olio Koenlges, S Jacolwlraat, l GROOTSTE ONDERSCHEIDINGEN in de Tentoonstellingen van Parijs, Lon den Brussel, Luik, Florence (Italië), Mar seille, Bordeaux, St. Louis (Amerika), Antwerpen, Doornijk enz. In de ware goede Koop. Arthur CR FM FR, Depot: Apotheek Ruyssen,GrooleMarkt,Veurne BOEKDRUKKERIJ Zorgvuldige Uit voering. Mali REMI VAN EL Si fil IS KAREL SPILLJAERÏ HUIS VAN VERTROUWEN naar SFI CIBILS EEN I DOOSJE HUIS VAN VERTROUWEN en Marmerbewerker, Smissestraal, Veurne, Maakt het geëerd publiek bekend dal hij Grafzerken van af 40 franken. EEN DOOSJE wordt bij alle Apothekers verkocht Uitstekend middel tegen ■lillik ,<0' K>ü Pond, fr. I>OII<1, fr- Rekende uittreksel om sausen, ■'•’S01 Het iisr 'ast.wordi verkocht in de beste magazijn60. i van alle stoffen, als Het is hei best enz. te maken. SPECIALITEIT IN HET VERWEK VAM ZIJDEN STOFFA l O DROOGWASSCHERIJ EN VEBWM”1 vrouwen-, mans- cn kiiidei-Kleeih’ren, T klci d. 'i rn Kamei-behang t. ;ils; Hand -lm -P MEN WASCIIT EN ZWAVELT OOK WOLLEN bW' 1 .„.J HANÜbCj I De zwarte Bouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. Alle >lu,,T Bijhuis toeverlrouwd, worden binnen de 15 dagen I8l'l I v<wxorg<l werk. OtMiintlge i DEPOT bij M- VANDEN KERCKHOVE CORNELIS, Duinkerks^ J waarschuwing van acht dagen. 3 4/a ’s jaars, uitbetaalbaar met eene] waarschuwing van drie maanden. Stoombrouwerij «St. Joris» J. DE GRAER-CLAIS, Becrst-Dixmude. ■Vraagt overal het vermaard! Oud bier in flesschen Dit bier is ten minsten 2 jaren oud, ge zond, kloek en aanbevolen door de genees-] heeren. Hel kan jaren lang bewaren. Depothouders voor Veurne, Adinkerke- Panne en Coxydede gebroeders C. en vv. oewitte, Adinkerke-Panne. deTROUETTE au hlO laai hel geëerd^ publiek welen dal hij van heden af den handel aancmi v»,' Kruidenierswaren, in t groot en T klein, builen alle concui Hij is ook depothouder der Kunstboter. Sotlex cn Ronn.z fabriek Vandenberghs-Limiled, rue de Bonne, 68, Bruxelles. 1 "e<‘l>(ler Deze holer die de eere-medalie bekomen heeft, is in België, Holland landen bekend om hare goede hoedanigheden. De Souvenir vervangt de beste boter en is bijzonder goed voor bakken en lukken. De Souvenir, Sodex cn Soap-Xecp geven de r nibet-bezff is van eene schoone keus premiën: Zijn te bekomen: 1 tafelservies, 1 koflieservies, 1 regulateur ÏV1 - ‘.2 garnituur, 1 spiegel, velo, zetels, stoelen, sargiën, heeren- en d’nmoaimiu ou'v‘ Hij gelast zich insgelijks met bel makenL het geheel meer dan 300 premiën. mLill0,l°Ries enz. van Marineren Schouwen, in Specialiteit in KoMük met prachtige pre)niril alle modellen van af 12 franken, alsook r,n«n. Dour-enVeiiHtorzillon, Wnter UITVERKOOP steenen en Citerndeksels. Bij hem Ook nog te bekomen, Mar- n U-.ubi.gpapieh, Vuilnissen, Ioii.e Cihee on Schilderscehiee. meren, Cerninleke en glelsche Tichel», Cimentvlocren in allen] aard en Portlandsche Ciment van 2> fr. *»o do 100 kilos. KEUS VAN IJZEREN KRUISEN. Oostende en Veurne. De Bank to Veurne, is gevestigd Appel markt Nr 1. Aankoop en verkoop van Belgische cn Vreemde Weerden; Uitwisseling van Kocpons, Chèqucs en Vreemde Munten; Kostelooze inschrijvingen aan alle leeningen; Eskompteering van Wissels cn Mandaten; Geldlecningen op waarborg. Spaarkas onder de persoonlijke verant woordelijkheid van M.' J. J. Staesens, aan den intrest van 3 °/0 ’s jaars, uitbetaalbaar met eene 101 ft daddük cC ASTH XALMNQÈN, TE. HOLÖT,TU3ERC Fantaisie-kleedingstukken In alle vormen en smaak Bijzonderheid in het maken van CEREMONIE-KOSTUMEN zooals: ildbiet Redingote, Jacquelle, Smoking, enz. MILITAIRE EN LIVREIKOSTUMEN RIJ- EN KOETSIERSBROEKEN ENZ Velo- en -laclitkostumen. Specialiteit in hot snij'l'-u en maken van Dameskleedc.vn (Genre Tailleur) Costume Tailleur, Paletot, Jacquelle, Bolero, Gilets, enz. in alle vormen en naar de laatste smaak. ROKKEN EN PELERINEN Rijzonderheid. in het maken van Redlngoten, Mantels, Robe Princette eir Alle «Inch van bevallige KlnderkoMtuinen.’ Al deze bovengenoemde kb .'deren zijn met de meeste zorg en bekwaamheid de laatste «Moderne Coupe» gesneden en afgemaakt DE KLIEKTEN HEBBEN VOLLE VRIJHEID HUNNE STOFFEN ZELF AAN TE KOOPFN. Rouw in 55-4 uren. Nieuportbrug, Veurne, Beeldhouwer, Steenhouwer en Marmerwerker. Bij hem is te verkrijgen alle slach van Deur- en Vensterzuilen, Paardekribbcn, Zwijnsbakken, Koeislieten, Walersteenen, Paalstaken, enz. alsook alle slach van Marmer voor meubelmakers. Marmeren Schouwen van af 12 fr. Bij hem ook te bekomen Ciment en Pleister, alle slach van Vloeren in ciment, ceramiek en Basècles. Hij beveelt zich ook in hel bijzonder aan voor het uitvoeren van Grafzerken van af 50 fr. en daarboven. Filters van allo nieuwe stelsels voorzien en aan genadige prijzen. Vaste uitvoering. 'K' ostutuen Op n)a.H V;i(i a|. Broeken op DÖRKOPP Co. SoeiCló Anonvm Aangenaam om te gebruiken. EENIGE PRIJS 50 CENTIEMEN. O o .c *5 ptj o Geslicht in 1853. Wnrandegang, I, Brussel. Bij koninklijk besluit van 25 Januari 1905, voor de verzekering <ler arbeidsongevallen en voor de uittiecring der renten goed gekeurd in uitvoering der wet van 24 December 1903. LEVENVERZEKERINGEN, LEVENSDURIGE RENTEN, VERZEKERINGEN VAN BURGER LIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN. hoofdagent: I.mn-enl VAX HA.ECKE, Ooststraat, Veurne. Voor hot v boeken rij vnn «Hl «»1“ - PAVILJOENSTR&AT, VEURNE. Drukwerken in alle «lach. llnn<lel«.lr..i. DoekenCatalogen. Verflagen. Wi..,.i* Omzendbrieven-I>rograinni->H Memorandum». Facturen. Envela'nnc Gedachtenissen. Rouw- en T-- 11 u* Adres-, Geboorte- en Visictkaai’-tö.i' - Menus. Xillclien enz. - BOEKBINDERIJ.- Snijder- Kleermaker voor Heeren, Hamen en Kinders, ROZENDAELSTRAAT, Veurne. EEREDIPLOMA (grootste onderscheiding) in de Internationale Snijschool van Brussel. van MEUUBLK cn Woordstraat, us P'acht-eo gewone Meubelen. Biljarten van goede "oed£L Stalk-..., tt1'01 'ln',‘‘cl,le an’enkaausche Biijaribandcn. - Stukken, Lakens, Biljarllapijten in caoutchouc, Ballen, Pommil,‘ nnn <l<» vo<>i*<lt><*li{4-t«' l’,■Liz•<’, GL lal.n i ?d.: Voics'respiratoir^! 4100II, KEUS VAN CORSETS- «r»lUr Alle slach van woll*’0 qui58 Schals, Bokken. Kousscn. *5:13U’’óbri^ ■IreUnnlrttiMi van de eersl® P land cn Belgie. nnincj>'l,erl r Corsets aan alle prijzen, uil de I FOURNITUREN VOOR KLEERMAKERS tl fol’iiiu :i<K* ,l'LaHe Al deze koopwaren aan prijzen l,opfl Akrnmmm t ^"«1 Xieil VOOrtllCCr •I,,‘ jjjjl nOM'Snr "‘zm'XV00r <1' verkoop der Amerikaan^ df Ook no« der Nv^01 A.\CE, die do beste zijn n jf der Maimochien onicr rti., men kan leve^^J^ •dcn-KIrerninl**’1 QDnrmru ’km" u*’Vil" ar40 (r- H'0CKe" u' „not ED1Gl BEDIENING. HUIS VAN I,en vrnugft cm J<*<»rj<»”>s<^x* en andere alle fijne ge- wonderbaarste damcshorlogies M ic Vcur"« p IZ%Z\»4 r,zv.. CIBIM I ■■Mill! i i iii ii iBMiiwrrinri?-■ - .viaaumm I o. 6 .<kBkiIltp| ijf i, htt(( u hfI uUMli, L H I aaa/laaa a a, a Ko .ViLL.£. Druil*1, .««nam <i '2/ Alle slach van PARDESSUS, Pardessus pólérine. Pardessus A. taille Pardessus-Propriétaire, Mac-farlane, Raglan enz td °m van enjich te J tegen QrisaF>i|L Grootr Oom!»1 rnnl Ver.lern alle Merceriei» L ..nfSlC j

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 4