DIT IS VOOR U Germain de VALLEJO I Huis L. Corlier-Devos WIE JEUGDIG FRISSCHE tint, zonder Zomersproeten, Velwormpjes, Puisten, enz., krijgt men bij een geregeld gebruik van René CLOET 6 R v A.W. MACLAUGHLIN, 1 Beursplaats, Brussel VARICOCELE guérit la PHLtBtTE fluót HPfflO^HOÏOES ÉLIXIRdeVIRGINIE NÏRDAHL.trè. INSTITUUT VAN JUMET-HEIGNE, r^ptGo2G JUNI1907 i Goxyde-Baden. 1 E ouwgrond Joseph Coppens-Tahon "Voerman, TE PACHTEN TE VEURNE. Hotel TERLINCK MEN VRAAGT Koopdag 4 'elVlafSn?L"a?1.idl?aR’.in l^j^lelpennitin t. Te koopen ofte pachten. Vrouw Victor Allaeys Oude liecttenmnrkt, G. Spilliaert-Lefranc, ETERNIT SCHALIE Corlier-Devos, Veurne. BORSTZIEKTEN. «ETERNIT» L’ELIXIR de VIRGINIE NYRDAHL TELEFOON 17. DIXMUDE Herberg te pachten genaamd De Koning van Spanje, in het Spaansch Kwartierthans bewoond door Désiré Lucidarme. BEDIEND DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE ibare Verkooping onhuis rnet514m- erf °ouliuis-Herber i()m2 J IV’- 11^ KOOLZUURBUIZEX Tubes Acide carbonique liquide P. Hendryckx, Veurne. _jVverii1g|lein s A Maandag en Woensdag van 1 lot 3 uren. Telefoon 473. guérit Ie zool- en een fr. 1-90 2-00 X] Apotheker en docloor Liefdezuster en pastoor bevragen bij den eigenaar M. A. Huyghe, Statiestraat, Veurne. T1K PACHTEN. huis in de Statiestraat, te Veurne, bij Charleroi Beter TERLINCK’s puikfijn bier Matig drinken met plezier Met een fijne brok om op te disschen. BROUWERIJ TERLINCKABRASSART, Rosendaelslraat, Veurne. van Yeurne, 'annekalsijd;. bij de Nieupoorlbrugte Veurne, laat hel publiek weten dat hij den handel uitoefent van GAZ-COKS en Coks- mul, in ’t groot en in ’t klein. Hij verhoopt de gunst van eenieder. SNIJ DER-KLEERM AKER, Café L’Espérance, Groote Markt, Veurne. Eerediplomas in de Beroepschool voor Snijkunst te Brussel. Door zijne spoedige bediening, goed verzorgd werk en genadige prijzen ver hoopt hij de gunst zijner geachte mede burgers te winnen. Men is vrij zijne sloffen zelf te leveren. 22 Mei HERBERG Het Lnmmeken, met --;.er,e.kad.s,,~_' VOOK UWE 1,1 "'H door de l< IcSScIlCO Cl! Kolken wendt u bij August Lorooy, wiin- nfirekker-herbergier In de Wachtzaal Noordslraal, Veurne. COMPAGNIE DER GAZ NIEUPOORT-VEURNE- DIXffiUDE-DE PANNE. Zooals vroeger kan men in ’t Gazgesticht van Veurne verkrijgen, en dit aan den juisten prijs alle gazgestellcn voor verwarming en verlichting, alsook man- chons op kroon of in dozen. Verders houdt deC10 ter beschikking der kliënten die er de aanvraag van doen en zich verbinden aan een regelmatig ver bruik, eene gfaz-stoof(réchaud) N° 33, met twee vuren en een oven. en meubelmakers of andere ambachten. Zich te bevragen bij den heer Leopold De Bois, brouwer, Veurne. Gasthof van l'“ rang. Telefoon Nr 8. pacble mits i voor een jaren, ingegaan den loon. Alsook een Leerjongen, bij Camille Vande Velde, Rozendaelstraat, 12, Veurne. 1907 'S Welgekalanle IIcrl>erg-BakkerlJ, gelegen in de Beerststraat te Dixmude. Ook over te nemen al het Herbergge- rief en Bakkersalaam. Zich te wenden bij de eigenaarster I Wed. LESY, te Dixmude. -IgC van en Menagiegoederen en land salaam, zool- en w«yen/ianias, a's bekachteld merriepaard K”^l kachtel, 4 bekalfde melk- Koeien, 2 bekalfde jaarlingveer- aeil> 3 parlingossen, 4 kalvers, - zwijns en T pluimgedierte en 'cl« Vruchten te vel<<° dag zullen verkocht wor-l jubels en menagiegoederen, en landsallaam, s en de beestialenden 2n dag, 'h !e velde en hel nagras. betaling mits borg. EEN LEERJONGEN wordt gevraagd bij Germain de Vallejo, kleermaker, Groote Markt, Veurne. luizen en bouwgronden te koopen, met gemak van betalen, rond Veurne, in de Nieuwe Kwartieren. Huizen en hovingen te pach ten. Inlichtingen bij den Deurwaar der BOUTEN, te Veurne. beveelt zich aan het geacht publiek voor liet Vlechten van Stoelen in echt Spaansch riet voorluxe-stoelen en burger- stoelen. Spoedige bediening. Gewaarborgd werk. TE VEURNE. FABRIEK van CIMENTTICHELS. Depot van Ceramieke vloer en pp.dsteenen Handel in Doornijksch gemalen en ander Waterkalk; Mechelsch Kalk en Plaaster. Romeinsch en Portland Giment. Arduinen Bakken, Dorpels, Watersteenen, Koeislieten, Deksteenen, enz. Allerhande Bouwmaterialen, Schouw- buizen, Muurdeksels, gleischen Tichels, Boomsche Brijken, refractaire Brijken, Glazen Pannen, Plafond-latten en Koehair. Superphosphaten van S. Gobain. Zaden en Landbouwzout. Alles aan de voordeeligste prijzen. Lood- en Zinkwerker, Nieupooktstraat, VEURNE, Magazijn van ijzeren verlotte artikelen en alle slach van Keukengerief. Groote keus van Petroolstoven (Petro- leuses), petrollampen, blikgerief. Nagels en pointen, basculen, robervals, tralie- en stekkerdraad. Ijzeren en koperen four-| Wenschl men liefst te moeten missen, neizen. Kleine Coffre-forts in gepolierd ijzer, (verzekerd tegen brand), water- en bierpompen, enz. Verkoop van nieuw zink, koper, lood aan de smeden en aankoop van oude metalen. GEBREVETEERDE DAKSCHALIE IN ALLE KLEUREN. Ondoordringbaar, onverbrandbaar, on verslijtbaar. Licht (10 k. per M2). Weer staat aan de hevigste winden. 10 jaren waarborg. Ulonopools Catalogen en prijzen op vraag. Onder alle ziekten zijn de borstziekten de lalrijkste en de doodelijksle. Zij zijn meestal veroorzaakt door ver koudheid. Eerst is men heeseb, men niest, de neus loopt, de oogen ook, de keel is droog en ontsteken, de amandelklieren zijn gezwollen. De ontsteking verergt en breidt zich uil op de longpijpen en de longen, de borst is aangetast. De hoest is eerst lastig, droog en diep, later lossen de fluimen of slijmen zich zonder geweld, de koorts verdwijnt en de zieken genezen als zij de voorzorg geno men hebben de koude te zwichten en Ruysscn’s Borslbalsem te nemen. Maar meestendeels verwaarloozen de zieken zich of zij mismeesteren.zich en hunne verkoudheid wordt eene erge bron- chiet die alle jaren verwekt en dikwijls in tering overgaat. De echte Borslbalsem is alleen te ver krijgen bij II. RUYSSEN, apotheker op de Groote Markt, 15, Veurne, aan 3.50 fr. 1.75 fr. en 1 fr. deflesch. Tn hiirnii GRAANZOLDERS en v BERGPLAATSEN. Zich te wenden bij E. Vermout, Kalkoven te Veurne, (Binnenpalen). schoon duurzaam dak begeert, gebruikt STOKPAARDJES-LELIENNIELKZEEP van BERGMANN <i Cu, Radebeül, echte fabrieksmerk o.Stokpaardjes» h 75 C"pcr stuk. Verkrijgbaar ter Apotheek en Drogerij RUYbSElV, Veurne. Accidents du RETOUR»AGE TROUBLES DIGESTIFS s Aigrcurs, Mau- vaiscs digestions, Crampcsd’cstomac, Consti pation, Amaigrissemcnt, Obésité, etc. TROUBLES NERVEUXi Migraines, Verti- ges, Ncvralgies diverscs, Boufféesdechaleur. TROUBLES CIRCULATOIRES i Palpita tions, Essoufflemcnt, Vapeurs, Coups de sang, Congestions, Hémorragies diverses. guérit les jAtHCES WISSEL AGENT Aankoop en verkoop van openbare weer den aan ÉÉN frank per 1000 franken. KoHtelooze uitbetaling van coupons, liowteloo* nazicht der trekkingen. Kosteloozo inschrijving op alle uit giften. INLICHTINGEN OP BELGISCHE EN VREEMDE WAARDEN. Geldplaalsingen aan 3 t/2, 4 en 4 t/2 per honderd. De uitbetaling en verwisseling der Brusselsche stadsloten 1886 worden van heden al kosteloos ten mijnen bureele gedaan. Wekelijks te spreken in de Café l’Espé- rance en de Café Francais, Groote Markt, Veurno, ’s Woensdags ’s morgens van 8 lot 9 t/2 ure. Op verzoek begeeft zich ten huize. Zich te bevragen bij Mr MERLEVEDE, brouwer te Veurne. (Geslicht van den Dr L. DOGNIAUX, Specialist) Breuken, Aderbreuk, "Waterbreukradikale genezing zonder breukbanden, in 10 tot 15 dagen, door bijzondere volstrekt persoon lijke behandelingen, die sedert 13 jaar hunne bewijzen hebben geleverd Elk jaar 850 tot 900 genezingen. Vraag referenties. Talrijke kandidaten voor openbare bedieningen (Belgische Staatsspoorwegen, enz.) zijn aangenomen, na in deze kliniek be handeld te zijn geweest. Misvoruidheid dex- ledematen Genu valgum, genu varum, slomp- en platvoeten, enz. Albums van honderden genezingen, bevestigd door pholografies, kunnen in instituut geraadpleegd worden. Vrouwenziekten Afzakkingen, afwijkingen, enz. Volstrekte ge heimhouding. Kliniek van eersten rang in opzicht van gezondheid en gemakken, groote lokalen, volmaakte beweiktuiging, bijzondere gezonde ligging, park van twee hectaren. Docter DOGNIAUX woont nabij zijn geslicht, waar hij ontvangt op ’"ïCndorr nn Wnnncrlnrr A IzvA O 14 s 2 fr. 's jaars, gebruikt door Wtnbtrr, mits 60 fr. ’s jaars, vrij imet recht tot 1 Mei 1908. Maar ingeslcld fr. Ie inlichtingen te bekomen ter »M’"’TERMOTE te Brugge en JELRYCK te Berlaere. Unjs de P( (n'61x. |6ln. leen en twee, bel woonhuis en |erf gebruikt door M. Jerome mits 150 fr. ’s jaars, vrij van p recht tot 23 April 1908. Het M yanderlinden. Zich |r erf gebruikt door M. Emie bewoond dooi Pêcht tof 1 October 1907. »Ca/é du Pare pil. P’ 61x. wendt u lot den Algemeenen Depot voor de streek Botermarkt (per kilo). 5 Juni. Hoogste prijs Midden Leegste Eieren per 26 fr. 2-00 2-10 ,Hkl’ Vt*urnt>. werkwinkel, dienstig voor timmerlieden ^nntng te winnen, In' VirJEN OTARIS "E IICI»J'E mtOODIK fa en iflkn O.i erve, kad S'- tler vroJw ni' Uikt d00r de FleS L, l-ooweg. h’rnet 1 A. |nfdoor 9" ÉlOlten 1302a miis «Sn. s jaars, boven cl Cintleken gioot 11 door n S"'732. Men asi> mits 32 fr, -s Ja’ar#> -Ji^^mden Notaris. Hr?, °INSDAC 23 JULI 1907 WpOl.di. beis fr erf April 1908. Hel lJ°l l October 19*07. ><r - en >4iTm2 erf, bouwgrond bouwgrond r,6i lloHWgrond dooi'0,1, met ses in n aars rosPfl' TerlincK, n 3 üte de las‘en 6. ,6of9jaren, ingt "oR'SD W 26 JUNI h 4 'fcNSl)AG 10 JULI -J TVUUl 11 1J UL hel tr. 35. Wanneer gij u tot mij wendt en ik u zeg dat ik u kan genezen, wil dat zee- 4n dat ik ppd vrii arnnf Dl fr. 2-70 2-50 2 40 Reparation. --- --o-- --- a £>V1IVZ.V11> WH Uül gen dat ik een vrij groot vertrouwen stel in mijn Electro-Vigucur om er al de risico’s van te willen dragen. Ik genees alle dagen honderden verzwakte mannen en vrouwen. Ik behandel geen enkel geval van ongeneesbare ziekte, en wanneer ik u zeg dat ik u kan genezen zal ik het doen. Een toestel dat de levenskracht der jeugd herstelt is eene onwaar deerbare weldaad. Mijn Electro-Vigueur is zulk een geneesmiddel waaraan duizenden personen behoefte hebben, en als ze zich niet haasten er gebruik van te maken komt dit alleenlijk voort uit vrees van mislukking. Ik Vraag eiken man die gedeeltelijk of geheel zijn levenskracht verloren heeft, die zich droefgeestig en wanhopig voelt, die aarzelend is uit gebrek aan moed, mij hem te laten maken een onversaagd, krachtdadig en sterk mensch. Ik vraag iedere Vrouw, wier geest droefgeestig gestemd is, die lijdt aan chronische ziekte en voortdurende uitputting, die in zich alles voelt uitsterven wat van het leveu een genoegen en een geluk maakt, mij persoonlijk of per brief te raadplegen. Stuur mij uw adres en, onverschillig waar ge woont, geloof ik u den naam te kunnen opgeven van een persoon uit uwe omgeving dien ik genezen heb. Ik verzoek u mijn boek te lezen en daaruit het vertrouwen te putten in mijne beweringen. Het gebruik mijner methode zal uw toekomstig geluk verzekeren.Wacht met uw aanvang niet,want uwe beste dagen vliegen voorbij. Ik zal u mijn geïllustreerd boek franco en onder omslag toezenden na ontvangst van deze aankondiging. (Hoek van da Jules Van Praetstraat en de Anspachlaan) KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN. Voor liet verbinden uwer boeken wendt u ter drukke rij van dit bind. fr. 2-70 2-55 2-40 .greable i> boire, est une Veritable liqueur de table et sc prend après chaque epas; e’est en mCme temps un digestif, un stimulant et un stomachique. NYRDAHL, 20, r. da La Rochefoucauld, PARIS oi Dipd; Iritai:*», Fh»rmu:< MRS/VILt65, Boilir. dtWaUrlM. Envoi graiuit de la Brochure explicative Lc Flaconfr. 4.50 TOUTES PHARMACIES V"” Sltul 5ni- iii viiu VOOR UWE Groote Al' v111 IlLttBl'.tili 1ICI uiu, F P’ fournols 01, iDgomet.©!,!. .0 Jachtstoof fr. 35 en in Va 8®en °n hokken rXa,ne,,voefJ"‘g. r^EltS. G,;St;,|rEDT ZONDER kosten

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 3