VAN VEURNE UI. Biiyl in de Kamer. Hel onrecht behouden. NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT Peilingen in de donkere massa der onwetendheid. Kiezerslijsten. Fransche en Belgische Rente. Nog een woord van Woeste. Sle jaar. ZntercIctK 13 *Iuli 1907. Nieuwe Gazet. be- op 96 frank De personen die aan Mr BUYL iels mede le deelen of le vragen hebben, worden verzocht zich lol hem le wenden op het volgende adres Krij^slaan, 1OSJ» Ehcuo (Brussel). i Vraag door den heer Buyl, over het verschil, gemaakt door de Règeering, bij bet verleenen van eereteekens aan hel on derwijzend personeel der grooie sleden en aan hel onderwijzend personeel der kleine sleden en landelijke gemeenten, Antwoord. De Regeering is uiterst in schikkelijk bij hel verleenen van het bur gerlijk eereieeken; zij maakt geen onder scheid lusschen de onderwijzers der ge meentescholen, der aangenomen of aan neembare scholen, hetzij ze belmoren tol grooie centrums, kleine steden of lande lijke gemeenten. Er kan geen sprake van zijn deze onder scheiding ambtshalve toe te kennen aan het personeel der lagere scholende voor stellen gaan uit van de overlieden die deze inrichtingen besturen. ar ln Dezen, die alle twee noemde voorwaarden van eigenaar samen bezitten; 2“ Zij, die drager zijn Maar merkwaardig mag het wel heeten dat hel juist do gewoonlijk toch handige Woeste moet zijn, die dal hel eerst en zoo lompweg moet bekennen. Van een Hoyois zou ons zoo’n domme onbeschaamdheid minder verwonderd hebben. 2° Zij, die drager zijn van een der diplo- I ma’s, titels of getuigschriften, opgesomd j in artikel 17 der wet van 12 April 1894; j 3° Zij, die een der openbare bedieningen j vervullen of vervuld hebben, die eene der ambten bekleeden of bekleed hebben, die eender beroepen uitoefenen of uitgeoefend Graad van geleerdheid der veroordeel den die eené straf vMi meer dan drie maanden gevangenis ondergaan Op 2,864 mannen, 233 vrouwen of 3,097 gevangenen. Niet kunnende lezen noch schrijven 593 mannen, 46 vrouwen, samen 639 of 20,63 t. b. Kunnende enkel lezen of onvolledig lezen en schrijven 1,416 man nen, 134 vrouwen, samen 1,550 of 50,01 t. h. Kunnende goed lezen en schrijven 665 mannen, 46 vrouwen, samen 711 of 23 t. h. Hebbende een meer volledig onderwijs dan kunnende lezen en schrij ven 190 mannen, 7 vrouwen, samen 197 of 6,36 t. h. Gezien dezen die niet kunnen schrijven of slechts onvolledig lozen en schrijven, geen hel minste voordeel uil dit weinig ontwikkeld onderwijs kunnen trekken, zoo volgt daaruit dal op 3,097 gevangenen, 2,188 of 70,64 t. h. geen onderwijs of enkel een gansch onvolledig onderwijs hebben. (Getrokken uit de Statistique judiciaire de Belgique, 7* jaargang, 1904, uitgegeven in 1906, bl. 301). Ziehier de bijzonderste bepalingen treffende het kiesrecht: Om kiezer le zijn voor Je Kamer moet men <»p i Mei I9OA, ten volle jaar oud zijnvoor den Senaat, voor de Provincie en voor de Gemeente 30 jaar. Om ingeschreven te zijn als kiezer voor de Kamer, den Senaat en de Provincie, moet men op I .lull 1907* ion minste ««Miert één Jnnr ten volle in de stad of gemeente verblijven; voor de Gemeente sedert ten minste «irfo Jaar. Hebben recht op ééne bijgevoegde stem Voor de gemeentekiezingen, de kiezers van ten volle 3*1 Jaar oud op I Mei 1908, gehuwd, of weduwaar met kiliders, ten minste 1*» frank persoonlijke be lastingen betalende nnn «len Slant in de gemeenten van meer dan 10.000 zielen; van 2000 lol 10.000 zielen, 10 fr.; in de mindere gemeenten 5 frank. Voer de de verkiezingen voor Kamer en Senaat is deze belasting vastgesleld op ten minste ti frank. Die belastingen moeten bestaan voor hel loopende jaar en voor het voorgaande. De niet als werklieden ontlasten moeten de belastingen voor 1906 betaald hebben. Voor de werklieden is liet voldoende dal zij een huis bewonen, welk voor ge melde sommen als belastbaar aangetee- kend is op de bclastingsrollen. J/ebben ook recht op ééitc bijgevoegde stem: De kiezers, eigenaars, *e<i«’rt 1 .lull ■OOU, van gronden of huizen gevende een kadastraal inkomen van 48 fr.; of van eene inschrijving op hel Grootboek der openbare schuld, of van een rente- boekje op de Spaarkas, gevende ten mins te eenen jaarlijkschen intrest van 100 fr. en beslaande sedert 1 Juli 1905. Hebben recht op bijgevoegde stemmen: de bovenge- huisvader en -- - - -- ~7Z__- Dii Blad vi schijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De grooie letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderleekend toe te zenden. Artikels ongeteekend of personaliteiten bevattende, worden met opgenomen. De Annoncen voor Belgie, uitgezonderd beide I laandcren, alsmede die voor het- buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men schrijft in bij CAlMILKjE «IIUVKIIV, Dvukker-Uitgcver, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Te beginnen met 1 Juli wordt op liet Stadhuis ovegegaan lot de herziening der kiezerslijsten voor 1908-1909. De personen, die niet ingeschreven zijn op de kiezerslijsten, of die het getal stem men niet .bezitten, waarop zij recht heb ben, mogen van nu af hunne rechten doen gelden op hel Stadhuis. Wij wakkeren onze politieke vrienden noglans aan zich liever aan te bieden hij de Liberale Associatie. .r ‘28 hebben, aangestipt in artikel 19 van voor melde wet. Zij, die sedert 1 Juli 1906 eigenaar zijn van onroerende goederen, hebbende een kadastraal inkomen van minstens 150 fr., I hebben recht als eigenaar op twee bij gevoegde stemmen voor de Gemeente. Niemand kan meer dan drie stemmen hebben voor de Kamers en de Provincie, noch meer dan vier voor de Gemeente. Is eem’ge weken geleden, dat de kleri kale gazeltee juichten om hetgeen zij Frankrijk’s verval heetten. De Fransche Rente is tot gedaald! Ziedaar wat Frankrijk aan het ministerie der vrijmetselarij te danken heeft! Het verliest zijn kredietzijne ren te is op 96 frank gevallen, terwijl de Bel gische rente aan 100 frank staat. En wat is sedert dien gebeurd In deo loop der verledene week was de Belgische rente ook op 96 frank gevallen!! Wij verzoeken de kal-oolieke blaadjes ons nu eens te willen zeggen wat daarvan de schuld is?!... In Belgie toch bestaat er tegenwoordig geen godsdienstoorlog,noch ook geen vrijmetselaarsminislerieEn toch heeft België, volgens de redenee- ring der katholieke gazetschrijvers zelven, nu ook zijn krediet verloren! De oorzaak moet dus hier aan hel slecht bestuur van het katholiek Ministerie toe geschreven worden Kiezers, onthoudt hel Bij de bespreking over de hervorming der kieswetten zei de heer Woeste in de Kamer: Het land is kalm, dus is het tevreden. Wil het land alzoo den heer Woeste overtuigen dat bel niet tevreden is... dan moet het revolutie maken!! Als dal nu geen rechlstreeksche uitnoo- diging tot de socialistische Kamerleden is, om hun pleidooien voor bet Algemeen Stemrecht le bekrachtigen, door werksta king en straatrumoer, dan begrijpen we cr niets meer van De leider der Rechterzijde, de Meester van hel Gouvernement, zegt in volle Ka mer: «Hel Land is kalm, DUS is hel te vreden, tevreden over ons beheer, tevre den met de bestaande wetten en hel vraagt geenszins om al de nieuwigheden die gijliê daar aan den linkerkant ons vragen komt!» WM natuurlijker dus dan de socialisten lot hun kiezers gaan en zeggen: «Legt uw werk neer, komt op straal en smijt ruiten in, als ge tenminste de Regeering en haar meerderheid ervan overtuigen wilt dat hetgeen wij vragen in de Kamer Uw verlangen is, Uw eisch, Uw wil De heer Woeste heeft al (ongelukkige woorden van ’t jaar. Na nog maar zoocven door le beweren dat verbintenissen van afgevaardigden, voor de kiezing, van nul en geener waarde zijn voor de Kamer hel recht bepleit'te hebben om vier kant bun botten le vagen aan de 40.000 menschen die zij vertegenwoordigen, komt hij nu, cn wel zoo beslist mogelijk, aan do oppositie hel recht verleenen om hel Land in rep en roer te zetten! Inderdaad, wanneer de Groene Paus, namens meerderheid en Regeering tot de oppositie zegt: T Is onnoodig dal gij hier uwe ziel komt afdraaien voor uitbreiding van liet kiesrecht of gelijk voor wat an ders, want zoolang hel Land rustig blijft, gelooven wij toch niet dat Gij hierspraakt in naam van het Land wat wilt ge dan dat die oppositie nog anders doe dan., den boel onderstboven zetten? 't Is den eersten keer niet dat van onze klerikale Regeering gezegd wordt dat, waar bet demokralische hervormingen geldt, zij slechts wijkt voor straatgeweld. De pogingen door de liberale en socia listische Kamerleden in het werk gesteld om van de wetgeving een eerlijk kiesstel sel voor gemeente en provincie te verkrij gen, is dus mislukt. Onze lezers welen hoe behendig de klcrikalen de evenredige vertegenwoordi ging op de gemeente- cn provinciekiezin- gen hebben toegepast. Dusdanig wisten zij de wet aaneen te flansen en een in grondbegin eerlijk princiep te verknoeien cn te vcrvalscben, dal al het profijt der nieuwe regeling aan hunnen kant bleef. Is hel inderdaad geen ontkenning van al le recht en billijkheid een kiesregiem al dus te regelen, dat de liberale minderheid volkomen onmogelijk is zich in de dorpen en klerikale steden te doen vertegenwoor digen, terwijl de reaklie in de grooie sleden, waar zij de minderheid van liet kiezerskorps uilmaakl, enkele zetels in de gemeenteraden weet te bemachtigen. Onze liberale mandatarissen vroegen in de Kamer de eerlijke rechtzinnige toepas sing der evenredige vertegenwoordiging en de afschaffing van hel bespoltelijk meervoudig stemrecht. De flinkste, kern achtigste en meest gegronde argumenten mochten niet baten. Het wetsontwerp door de heeren Van de Walle en Mechelynck voorgebracht, werd met vier stemmen meerderheid verworpen. Eu het sakristijvol kje jubelt. De kleri kale gemeenteraden van den buiten, waar men knoeit en konkelfoest naar beliefte, zullen het gevaar nietjloopengekontroleerd te worden door een liberale minderheid. i- A 4,37 6,12 19,23 21,36 ADVERTENTIE-BLAD 18,12 18,17 13,20 15,16 13,25 15,21 Vertrekuren van «Ion I.Izerenweg tot 30 September 1907 Vertrek uit Veurne naar het Binnenland 6,19 9,53 11,55 15,53 18,03 19,02(Dixm.) 20,18 Vertrek uit Veurne naar Duinkerke: 5,83 (Adink.) 7,43 9,52 10,-17(Ad.) 14,40 18,05 18,15 (Ad.) 20,17 (Ad.) 22,04 Vertrekuren vnn «len Buurtspoorweg tot 30 September. Vertrok van VEURNE naar NIEUPOORTen OOSTENDE: Statie 5,00 6,50 10,05 12,18 13,20 15,16 16,42 18,06 19,18 Grooto Markt 5,05 6,55 8,44 (Pan.str.) 10,10 12,23 13,25 15,21 16,48 18,11 19,23 21,36 i Vertrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26* 13,06 16,02 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,11 16,07 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Groote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statio 5,50 6,52 8,38 9,54 11,20 12,22 14,39 18,04 19,12 Pannestraat 5,56 6,58 8,10 8,44 10,02 11,26 12,28 13,44 14,45 15,57 17,08 18,10 19,18 20,54 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,20 7,30 8,28 9,18 10,20 11,50 13,09 14,08 15,05 16,32 17,32 18,34 19,45 21,20 Vertrek uit Veurne naar POPER1NGHE. Statie 7,46 10,20 (10,40 den Woensd.) 14,25 18,05 21,00 (tot aan Beveren). Voorstad 7,50 10,24 (10,44 id. 14,29 18,09 21,01 id. cBmnaaaHmBnniiMSMOBfiiaiiBiiSMiiaraa

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1907 | | pagina 1