er-Uevos DIT IS VOOR U s i fVERMAGEREnX ZONDER aan zijne GEZONDHEID NADEEL te doen, neemt den I 1 I I fate S INSTITUUT VAN JUMET-HEIGNE, (Gesticht van den D' L. DOGNIAUX, Specialist) BEDIEND DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE WIE René CLOET !?Jrissche '('viiiejii Sq pLEei‘Maker, Loriic. VeuRne. ite Tk Koop apotheek derneville 66, Waterloolann, 66 BRUSSEL A.W, DI A CL AU GR 1Beursplaats,Brussel THÉ HEXICAIN du D' JAWAS1 Te pachten. I t les JAfiiCtS VARICOCÉLE BUZH.ia’PHL£B’TE HfMORHHOIDES Jn te velde e° uiten, mits borg. i ELÏxtRoTvi aankon- berichten Herberg TE PACHTEN TE VEURNE. te pachten Te koopen ofte pachten. TE HUREN Scl,oonenger'e^'j*' 'voon- Zuidstraal, 79. Laatst bewoond door Karei Viane. Om seffens in gebuik le treden. .’FLIXIB^viSÊNYRDiHl i*« Accidents du RETOÜRoAGE TROUBLES DIGESTIFS i Aigrcurs, Mau- vaiscs digestions, Crampesd'estomac, Consti pation, Amaigrissement, Obésité, etc. TROUBLES NERVEUX: Migraines, Verti ces, Nevrali’ics di verses, Boufféesdcchaleur. TROUBLES CIRCULATOIRES I Palpita tions. Essoufflemcnt, Vapeurs, Coups de sang, Congestions. Hémorragies diverses. L’ELIXIH Of VIRGINIE NYRDXHL el 0» Plaatst uwe digingen en in dit blad. Joseph Coppens- Tahon Voenuim, bij de Nieupoortbrug, te Veurne, laat hel publiek weten dat bij den handel uitoefent van GA35-COKS en Cok«. mul, in ’t groot en in ’t klein. ■i-l: épij1 Hoog uei Advertentieblad Delhaize Frères BORSTZIEKTEN. t Horlogiemakerij Flesschei) en Kerken wendt u bij August Ccrooy, wijn- aflrekkcr-herbergier In de Wachtzaal Noordstraat, Veurne. e“ Vrijdag 26 Juli 4r^kiU|?r lna,')Oen'le Steen- ,Olle Koopdag ®egoederen 1 en landsallaam, '^'Jtnharnas, 8TlALEN ’‘Hide ileld meniepeerd, Senk?ie'tei,'Sjaar|11)ge>1, Verdp,. P*uin)gedierie. Li “Hectnron 1 C|mentt e. A de longen, de borst is een si Deurwaar- bewoond alle uit- 4,00 la douzaine le bij Charleroi 2-55 2-40 üalii 10 Juli fr. 2-70 2-55 2 40 fr. 2-20 2-30 genaamd De Koniny Be wizen uitslag. Men neme acht op de namakingen Prijs der Doos 5 fr.de 6 doozen 28 fr. Huis wed. ROUSSEEUW-RONSE GROOTE MARKT, it VEURNE. Datnpernisse, y’.liem en loe- ir6erJijke Godshui- HERBERG Hot Lnmmeken, met werkwinkel, dienstig voor timmerlieden en meubelmakers of andere ambachten. Zich te bevragen bij den heer Leopold De Bois, brouwer, Veurne. .iu.ii.,.. „v j van Spanje, in hel Spaanse!) Kwaïlier; thans bewoond door Désiré Lucidarmc. Zich te bevragen bij Mr MERLEVEDE, brouwer te Veurne. Wanneer gij u tot mij wendt en ik u zeg dat ik u kan genezen, wil dat zeg gen dat ik een vrij groot vertrouwen stel in mijn Electro-Vijjueur om er al de risico’s van te willen dragen. Ik genees alle dagen honderden verzwakte mannen en vrouwen. Ik behandel geen enkel geval van ongeneesbare ziekte, en wanneer ik u zeg dat ik u kan genezen zal ik het doen. Een toestel dat de levenskracht der jeugd herstelt is eene onwaar deerbare weldaad. Mijn Electro-Viguenr is zulk een geneesmiddel waaraan duizenden personen behoefte hebben, en als ze zich niet haasten er gebruik van te maken komt dit alleenlijk voort uit vrees van mislukking. Ik Vraag eiken man die gedeeltelijk of geheel zijn levenskracht verloren heeft, die zich droefgeestig en wanhopig voelt, die aarzelend is uit gebrek aan moed, mij hem te laten maken een onversaagd, krachtdadig en sterk mensch. Ik Vraag iedere Vrouw, wier geest droefgeestig gestemd is, die lijdt aar. chronische ziekte en voortdurende uitputting, die in zich alles voelt uitsterven wat van het leveu een genoegen en een geluk maakt, mij persoonlijk of per brief te raadplegen. Stuur mij uW adres en, onverschillig waar ge woont, geloof ik u den naam te kunnen opgeven van een persoon uit uwe omgeving dien ik genezen heb. Ik verzoek u mijn boek te lezen en daaruit het vertrouwen te putten in mijne beweringen. Het gebruik mijner methode zal uw toekomstig geluk verzekeren.Wacht met uw aanvang niet,want uwe beste dagen vliegen voorbij. Ik zal u mijn geïllustreerd boek franco en onder omslag toezenden na atvangstvan deze aankondiging. Magazijn van Merceriën, Brei-saaiette, en katoenen, gebreide Goederen, zooals Koussen, Zokken, Baaien, Rokken,Onder broeken en Ondervesten, dials, Hand schoen, enz. Naaizijdeen Garens, Linten, Knoopen, Perels, Passemcntwerken, Naalden en Spellen, Bretellen, Kousse- banden, Montcrkoorden, Zecpen, Hair- oliën en Reukwaren, Porte-monnaies- Cigaardozen, Caoutchou-cols en .Man chetten, Nachtlichters, Lepels, Forchet- len en .Messen, Scharen en Scheerinessen- Spoiiscn en Zeemvellen, enz. Specialiteit van leeren Handschoen, Corselten en Jerseys, Hairhersteller, Brillen en Pince-nez, nickelen Kettingen en andere mode artikelen. Welgekalanle ■■erberg-Mnkkerij, gelegen in de Beerstslraal le Dixinude. Ook over te nemen al het Herbergge- rief en Bakkersalaam. Zich le wenden bij de eigenaarster Wed. LESY, le Dixinude. De zwaarlijvigheid benadeelt de gezondheid, r vernietigt de schoonheid en veroudert voor de jaren; om steeds jong en dun te blijven, de heupen en den buik te verminderen, de dub bele kin te doen verdwijnen en de lenden te versmallen, neemt dagelijks twee of drie tassen Thé Mexicain du Dr Jawas en, op eenige weken, zult ge stilaan en zekers vermageren, zonder regiem. 't Is eene i echte plantaardige geneeswijze, bloedzuive- rend en gansch schadeloos. Voor liet verbinden uwer boeken wendt n ter drukke* i*ij van dit bind. SWem, i »hÏ'b“' Oin seffens in gebruik le treden. De Her* berg Café de la Doste, thans bewoond door Alfons Duforet. Inlichtingen bij M. VANDERSTRAETE, brouwer te Veurne. E Voor inlichtingen zich te begeven bij August Viane, herbergier, Veurne-Yper- brug. Tp hnrnn GRAANZOLDERS en luien BERGPLAATSEN. Zich te wenden bij E. Vermout, Kalkoven te Veurne, (Binnenpalen). douzaine 3,75 Iloteri: 17 Juli. fr. 2-70 26 fr. 2-30 2-10 ÈEIW LEERJONGEN wordt gevraagd bij Germain de Vallejo, kleermaker, Groote Markt. Veurne. Hij verhoopt de gunst van eenieder, markt (per kilo). Breuken, Aderbreuk, Waterbreuk s radikale genezing zonder breukbanden, in 10 lot 15 dagen, door bijzondere volstrekt persoon lijke behandelingen, die sedert 13 jaar hunne bewijzen hebben geleverd Elk jaar 850 tol 900 genezingen. Vraag referenties. Talrijke kandidaten voor openbare bedieningen (Belgische Staatsspoorwegen, enz.) zijn aangenomen, na in deze kliniek be handeld te zijn geweest. Misvormdheid der ledematen Genu valgum, genu varum, stomp- en platvoeten, enz. Albums van honderden genezingen, bevestigd door photografies, kunnen in ’t instituut geraadpleegd worden. Vrouwenziekten Afzakkingen, afwijkingen, enz. Volstrekte ge heimhouding. Kliniek van eersten rang in opzicht van gezondheid en gemakken, groote lokalen, volmaakte bewerktuiging, bijzondere gezonde ligging, park van twee hectaren. Docter DOGNIAUX woont nabij zijn gesticht, waar hij ontvangt op Maandag en Woensdag van 1 lol 3 uren. Telefoon 4’5'3. verstopping maagziekten - ziekten van Hue <ri£itt, Fumeai. Spécialité de la Maison LAMBIC Gueuze extra, la bouteillc 0,35 la l/t 0,20 Extra STOUT Bass el C° la bouteillc 0,35 l_ tfi 0,25 1/4 0,15 Hoogste prijs Midden Leegste Eieren per 26 Onder alle ziekten zijn de borstziekten de talrijkste en de doodelijksle. Zij zijn meestal veroorzaakt door ver koudheid. Eerst is men heesch, men niest, de neus loopt, de oogen ook. de keel is droog en ontsteken, de ainandelklieren zijn gezwollen. De ontsteking verergt en breidt zich uit op de longpijpen en de longen, de borst is aangelast. De hoest is eerst lastig, droog en diep, later lossen de fluimen of slijmen zich zonder geweld, de koorts verdwijnt en de zieken genezen als zij de voorzorg geno men hebben de koude le zwichten en Ituyitiscn'a BorAtbahem te nemen. Maar meestendeels verwaarloozen de zieken zich of zij mismeesleren.zich en hunne verkoudheid wordt eene erge bron- chiel die alle jaren verwekt en dikwijls in lering overgaat. De echte Borst balsem is alleen te ver krijgen bij II. RUYSSEN, apotheker op de Groote Markt, 15, Veurne, aan 3.50 fr. 1.75 fr. en 1 fr. de flescli. OSCAR ROUSSEEUW V-ï opvolger van Th. Ronse en ph-Questro,j- GROOTE IflARKT, 34, VEURNE. VOOR UWE choon duurzaam dak begeert, gebruikt ETLRMTf WISSEL AGENT TELEFOON 17. D1XMUBE Aankoop en verkoop van openbare weer den aan ÉÉN frank per 1000 franken. Kostelooze uitbetaling van coupons. Kosteloos nazicht der trekkingen. Kostelooxe inschrijving op alle uit giften. INLICHTINGEN OP BELGISCHE EN VREEMDE WAARDEN. Geldplaalsingen aan 3 1/2, 4 en 4 t/2 per honderd. Dc uitbetaling en verwisseling der Brüsselsche stadstolen 1886 worden van beden al kosteloos ton mijnen bureele gedaan. Wekelijks te spreken in de Café l’Espé- rance en de Café Erancais, Groote Markt, Veurne, ’s .Woensdags ’s morgens van 8 tol 9 f/2 ure. Op verzoek begeeft zich ten huize. A te 'Men Deurwaarder le ViHiiin*. “'leiding van bedrijf. 1907 i'*erweli.ldFnkerke*P,aa,s- we,] (rancies I.ebleu 'au Voorwerpen. ^middai» •Hle j1’ l,crt),’i g van °°siduinkerke, ^>euwP v,J1 betalen, rond n "arlieren. te pacli-j le Veui-||*.'J den Deurwaar- ^.•rniEHELKZEER lek«ruerk 5’’ Hai'Eheui., ^\JknStokPaariliesn toi Apotheek Veurne. r‘lnt/e nl' ‘>larkl> Veurne. le i<.ro<’Psc',oo/ voor 1 Sp te Brussel. Bocd Jrnsi ziine KC PriJzen ver- 'nnen. Jner geachte medc- 'J l‘jn® Slnff Cfi zelf le leveren. •to vloer Cl ken, ref .n,s,cl.‘en Tichels, r'^n\Pa^ B.rijkcn’ sM:itetn en ^°ehair. ?ntan?unS- G°bain. - 4(i Vqq bou'vzout. ^?i6ell88te prijzen. tGï l!?» (hoihj, fancies l.cbleu- 1/-2 t/l X APOTHEEK VIVIENNE, 16, Rue Vivienne, PARUS J (Hoek van da Jules Van Praetstraat en da Anspaohlaan) KOSTELOOZE RAADPLEGINGEN. Ss e' ZIEKTEN VAN -LBVER EN DARMEN ARTHRITISM RHUMATI8M ZIEKTEN DER HUID PHLEBIET WITVLOED ONTSTEKING DER BAARMOEDER -- Het boekje met uitleg wordt kosteloos gezonden,op aanvraag, gedaan aan Doktor MOULY O Raadplegend geneesheer, te AÜLDS-LIS-BAINS (Arligt). Oaflesch: 3 fr. WORDT VERKOCHT IN BELGIE; Da flesch3 fr. Apotheek DERNEVILLE. 66, Waterloolun, BRUSSEL. jZ' Om te f ■- i I Onfeilbaar tegen: stimulant et un 8to®aRC^Jfoucauld, PARIS NYRDAH L, 20, r. ‘•>i> v vanerUot‘I‘,,‘«

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 3