VAN VEURNE GROOT VAODELFEEST CONCERT NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT ZONDAG 4 AUGUSTUS 4907. i Onze Kermis. y Vuurwerk. Groot CONCERT 001 Btebii’deiWrijX «SKS™’ Ox*c3Le den Stoet Rechterlijke Kronijk. H. SfirvrüDckx onnnW Dr Bois. H. Vonderlinden. H. Buyssen. Muziek van het 4e Linieregiment onder bel bestuur van den heer BURY. Tombola der Drukpers TBEKKING, OP 15 AUGUSTI. De lijst der irekking is te verkrijgen bij den sekretaris van het komiteit, 2, Lange Elzenstraat, te Antwerpen, mits 15 cent. Xntei’diig -t Augusti 1907. SI jaar. I iedere week. - Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar; 4 Cr. ’s jaars; met de post 5 Ir. VHUR1NE. STAD Veurne-Ambacht. Bond der Gewezen Soldaten van /l. Gatli. Voorzitter: M. Andries-Van Severen. Bestuurder: M. Vanderlinden. BADPLAATS DE PANNE door de Harmonie «S'e Geeilia» vanVeurne. IV 31 Linck. Waldleufel. ‘>e Annoncen voor •’it id V1.| chm ,h.|) Z.ilerdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar; 4 Ir. s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. ■Men wordt verzocht alle hoegenaainde artikels uilerlijk legen Viijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikels ongeteekend of personaliteiten bevattende, worden niet opgenomen. Belgie, uitgezonderd beide Vlaanderen, alsmede die voor hel Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat, Brussel. Men schrijft in bij CAMIIXE liRUNEIN,Drukker-Uitgever, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. DER FEESTEN' aan kwaadwilligheid Correclionneele Rechtbank van Veurne. groei». door het Programma DÉJANIRE, jnarche cortege, Saint-Saëns. RUY-BLAS, ouverture, Mendelssohn. LES ÉRINNYES, divertissement Massenet. a) Danse Grecque. b) La Troyeune regrellant sa Patrie. Salurnale. Final. GÉRIMÉO, faniaisie jiolka Pelite el Grande Clarineltes, Solistes: MM. PuppynckelVanCaeneghem. MIGNON, fanlaisie sur l’opéra, Thomas. INVITATION A LA VALSE, Ton Weber. Zondag waren eene massa vreemdelin gen in onze stad toegestroomd en T is voorzeker een winstgevende dag geweest voor alle neringdoeners, maar vooral voor de herbergiers. De onbeduidende volksfeesten, in ver scheidene wijken der stad ingerichl, heb ben weinig liefhebbers uitgelokt, ook was hel aanlal toeschouwers gering en de ver koop voor de herbergiers zeer klein. Woensdag rond 10 ure ’s avonds is een begin van brand ontstaan in Stadsschouw burg, waar een Ginématographe was in gericht. Gelukkiglijk is de brand spoedig gedempt geworden maar iedereen is hel ecus om hel gemeentebestuur te laken, dal dergelijke gevaarlijke toestellen in Stads schouwburg loelaal. T Is eene dwaasheid die schrikkelijke gevolgen hadde kunnen hebben, ook vraagt men zich af indien de toestand der gemeentekas zoo slecht is dal men moet den schouwburg verhuren voor zulkdanige vertooningen. Donderdag morgend om 3 1/2 ure wer- I den de inwoners wakker geschud door T geschal der klaroenen van de Pompiers en hel luiden der politieklok. Er was brand oji hel Stalieplein. Een wagen met hooi geladen, staande bij hel magazijn van den heer Van Gauwenberghe stond in volle vlam. Men gelukte er in den brandenden wagen op eenen zijweg te trekken en al- zoo dé nabijgelegen gebouwen van alle gevaar te bevrijden. De lading hooi is ver nield en de wagen erg beschadigd. Onze dappere pompiers warren reeds ter plaats maar de nachtwaker had geen teeken van leven gegeven. Deze brand wordt toegeschreven. Denzclfden dag om 10 ure ’s morgens kwam, langs de Veslenslraai, een wagen geladen met steenen en bespannen met twee paarden. Juist toen bel gespan de tramlijn wilde overrijden, kwam de tram naar De Panne aangereden, en niettegen- Programma MARCHE DES VETERANS, Vanderlinden. OBÉRON, ouverture, Weber. a) BONSOIR, sérénade, Preckher. b) GAVOTTE IDYLLE, extraite de l’opérette «Lysisirata», MANON, sélection de l’opéra A TOI, suite de valses, ZONDAG 4 AUGUSTI 1907 om 18 ure ’s morgens, Cj) de kiosk der Groote Markt, door de KONINKLIJKE HARMONIE Su CECILIA, VEURHE. eu 10 fr. voor slagen eu beleedigingen. r advertentieblad f f i Statie 5,50 6,52 8,38 9,54 11,20 12,22 19,23 21,36 Overhandiging der eerotcokons Voor ex-sous- Koniug, zijn AdjudauL de lieer voorw. 18,12 18,17 I Zondag IH August! ll»OT, “■“■"““■«■■■BS De Voorzitter van den Bond, Leopold De Bois. Massenet. Zaterdag 3 Augustus. Do feesten worden aangokondigd door klokkengeluid en kanongeechut. 0,u 8.15 uro avond». Groot Concert op do Orooto Markt, gegeven door do Koninklijke Fanfaren Do Mcloinanonouder hot bostuur van den hoer Ma ton. Zondag 4 AucuNtus om 10 uren, Gezellige Bijeenkomst in hot Paviljoen der Spaanscho Officieren. Ovoi haudhJiiu der eenteekon» on diplomas aan do Gewezen Soldaten, leden van den Boud, die go- 'diend hebben onder do regeoring van Leopold I on aan de Strijders van 18/0-1871. ü»i 11 uren. Groot Concert. <>p do Orooto Markt, door do Koniiiklüko Harmonie -S'« Cecilia onder het bestuur van den heer Vanderlinden zoon. Om 1 1.2 ure, Vorming van den Stoet, op do Statieplaats, van al do deelnemende maatschappijen- 1- GROEI*. Vergauwo Honri, metser, |to Middelkerke en Amelout Hubert, metser, Slypo, de 1° 30 fr.; do 2* 8 dagen en 26 fr. voor slagen. Coulier Henri en Vermoote Alfons, visschers, Oostduinkerke, de 1° 15 dagen en 26 fr. voor slagen, de 2' 15 dagen voor opstand. Geldof Alois, werkman, Steenkerke, 15 dagen en 8 dagen voor slagen. Legein Gustaaf, Defraeye Achiel en Swynge- dauw Pieter, werklieden,’ Oostduinkerke, de I« 8 dagen, de 2» voorw. 16 dagen en 52 fr. en 15 fr. do 3e 30 dagen en 52 fr. voor vernieling van af sluitingen en eigendommen. GROEP. van Veurne-Ambacht. j '1 van den het gevolg der OÏUcieron. het Vaandel op de kiosk der Groote Markt. Deflleeren der mast en Overhandiging dor Heriunoringsmedalien. 0,11 I 1,2 ure, Offlcieele Ontvangst op het Stadhuis, door de Gomeenteoverheden. - Onmiddellijk daarna, Trekking der Premien, voor de maatschappijen van oud-soldaton, in het lokaal van den Bond. 10 premien van 30 5'“Vwn’15 fr ï00r llo twee verstafgelegene maatschappijen. 1 premie van 25 fr.’ en 1 premie van 20 fr. voor do maatschappijen met 't meest getal leden. De maatschappijen moeten zich gedragen naar de stipte voorwaarden bij plakbrief breedvoerig beschreven. 5 ure, Groot Concert, door het muziek van het 4« Linieregiment, onder hot betuur van M- V. Bury. Verlichting der Groote Markt en prachtig Vuurwerk. DeSekretaris, De Voorzitter van den Bond, De Ondervoorzitters, Vertrekuren vnn <lcn I.Izercnweg tot 30 September 1S»O> Vertrek uit Vourno naar het Binnenland 4,37 6,12 6,49 9,53 11,55 15,53 18,03 19,02 (Dlxm.) 20,18 Vertrek uit Veurne naar Duinkerke 5,33(Adlnk.) 7,43 9,52 10,47(Ad.) 14,40 18,05 18,15(Ad.) 20,17(Ad.) 22,04 Vertrekuren vnn <lcn Buurtspoorweg tot 30 September. Vertrek van VEURNE naar NIEUPOORTen OOSTENDE. Statie 5,00 6,50 - 10,05 12,18 13,20 15,16 16,42 18,06 19,18 OrootoM,ukt 5.05 6,55 8,1 i (Pan.str.) 10,10 12,23 13,25 15,21 10,48 18,11 19,23 21,3b - i T—t— - 22. Asscho. Oud-soldaten. 23. Rousselacre. Oud-soldaton. 21. Avocappolle. Oud-soldaten. 25. Rissogem. Oud-soldaten. 26. Chorscamp. Oud-soldaten. Vrede en Vaderland. 27. Ostende. Los Lóopoldistes. 28. Gent. La Fraternitó (sociótó des ex-sous- ofllciers do l’armóe Bolgo). 29. Wondelgem. Vlaanderen den Leeuw. 30. Brussel. Anciens militaires du gónie. 31. Poporingho. Gewezen soldaten. 82. Thiolt. Leopold 1. 33. Brugge. Oud-soldaten van Leopold I. 34. Brugge. ld. 1870-1871. 35. Swoveghem. Moed on volharding. 36. Caprycko. Oud-wapenbroeders. 37. Erps-Querbs. Anciens militaires. 38. Gent. Anciens caporaux et brigadiers. 39. Roubaix. Anciens militaires 1870-1871. 40. Roubaix. ld. Lóopold 1. 41. Bergen. (Franfcr.)Anciens militaires. 42. Thourout. Leopoldisten. 43. Hondschoote. /Anciens Militaires. 44. Duinkerke. 'De afgevaardigden mot de vaandels, van al do maatschappijen van oud-soldaten van Duinkerke, voorafge gaan door het Korps der kleine Fyfer- spelers en Trommelslagers der Mu ziekschool. Bet Muziek van het 4* Linieregiment. ‘jc Maatschappij der Gewezen Soldaten van Veurue-Ambacht. Generaal-Majoor Graaf Vander Stegen de Putte, afgevaardigde De Bois, voorzitter van den Bond on l"' C'""11- «er oillci ■**et Pompierskorps. Gm 3 1/2 ure, Overhandiging van schappijen vóór het vaandel Peloton gendarmen te paard. Muziek der Koninklijke Harmonie - bu Gecjna-. Do burgerlijke Maatschappijen Tan ■ta"‘ Muziek der Koninklijke Fanfaren - Do Melomanon». De Maatschappijen van Oud-Soldatcn, van 1. Evergem. Oud-wapenbroeders. I- Calcken. Oud-soldaten. 8. Harelbeko. Moed on volharding. Swynacrdo. Oud-soldaten. Vaderlands- t liefde. o. Wulpen. Oud-soldaten. o. Noderbrakol. Oud-wapenbroeders. Vorst on Vaderland. Lobbeko. Oud-wapenbroeders. 8. Eocloo. Vaderlandsche Vereenlgiug. Mariakorko-bij-Oont. Door Eendracht sterk. 10. Overinciro. Leopoldisten. 11- Cuuruo. Onafhankelijke wapenbroeders. 12. Lede. Oud-wapenbroeders. 13. 8‘ Üilles-Waes. —Voor Vorst en Vaderland. 11' Ruddorvoorde. Oml-soldatou. 15. Mello. omwapenbroeders. Eendracht maakt macht. 10. Deynzo. Oud-soldaten. 17. S* Laurent. Oud-soldaten. 'oor \orst en Vaderland. 18. Hollogno aux-Pierrcs (Luik). Ancien militaires. 19- Welkonrae.lt. - L evant gardo des ox-mili- 20. llJ^^Leuven). Anciens frèros 21- Audenardo. Société Royale dos ex-sous- otilciors do 1‘arméo Beige. Om IJ ure naniicldng, CONCERT Labaere René, werkman te Beveren, 8 dagen en 15 fr. voor aannemen van valschen naam en dronkenschap, Lambrecht Karel cu Debra Henri, visschers, te Adinkerke, elk 100 fr. voor jachtdelikt, de 2* voorwaardelijk. De Bruyne Henri, leurder, Clercken, 2 maal 26 fr. en 15 fr. en 10 fr. voor smaad en honden zonder medalie en muilband. Missinne Alfons, herbergier, Pervyse, 8 dagen If) El’ X’ZXZX»» /.Inn-Av, 4' •- '4 - Van Elverdinghe Theoflel, werkman, Keyem, °C. r;. yoer emnad. Boeve Henri, werkman,Avecappelle, voorw. 1 maand en 26 fr. voor slagen. Allewereldt Gustaaf, dienstknecht, to Veurne, 30 fr. en 15 fr. voor smaad en en overtreding van de wet op het vervoer. Castelein Theoflel, werkman, Alveringhem, 200 fr. voor jachtdelikt. Haelewyn Camiel, werkman, Crombeke, Maar ten Henri, werkman, Westvleteren en Maerten Camiel, werkman, Proven, den 1° 50 fr. de 2 laatste elk 50 fr. voor jachtdelikt. Haelewyn Camiel, voornoemd, 8 dagen en 26 fr. en 15 fr. voor mimad en dronkenschap. Vertrek uit VEURNE uaar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26* 13,06 16,02 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,11 16,07 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Groote Markt om 10,20 u. Vertrok uit Veurne naar DE PANNE. Statie 5,50 6,52 8,38 9,54 11,20 12,22 14,39 18,04 19,12 Pannestraat 5,56 6,58 8,10 8,41 10,02 11,26 12,28 13,44 14,45 15,57 17,08 18,10 19,18 20,54 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,20 7,30 8,28 9,18 10,20 11,50 13,09 14,08 15,05 16,32 17,32 18,34 19,45 21,20 Vertrek uit Veurne naar POPERINGHE. Statie 7,46 10,20 (10,40 den Woensd.) 14,25 18,05 21,00 (tot aan Beveren). Voorstad 7,50 10,24 (10,44 id. 14,29 18,09 21,04 id. 26 fr. voor smaad.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1907 | | pagina 1