NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT Feest der Oud-Solilaleii urn l'ciirne-bnbaclil. VAN VEURNE i I Inhuldiging van het Vaandel. X’ 32 SI' J aa r* Dynastie, A la Patrie et A la Defense Na- dit leger van oud-wapenbroeders, zoo jong Voorzitter De Bois, met de andere leden Premien voor pijen J ^nterdib^ 1O Au^iiMti 1907 houden gedurende den doorlocbt. Ter Markt gekomen, neemt de heer Generaal plaats op de kiosk, ten einde over te gaan tot de overhandiging van bet prachtig vaandel, dal een echt kunstwerk is van maaksel. Alle oogen zijn geves tigd op deze bannier waaronder voortaan al de oud-wapenbroeders zich zullen moe ten scharen onder hel geleide van hunnen Voorzitter die een waar toonbeeld is van i Beide redevoeringen werden door dave- I rend handgeklap en kreten van «Leve de -- vives I Prem>en, zoo volgt: 1 oorsiticr van den Hond der Oud- Soldaten van Veurne-Ambacht. van bestuur de kiosk opgestegen en heeft aan den lieer Voorzitter de Spot uit erken telijkheid een palm aangeboden. De heer de Spot bedankte in ecnige welgepaste 'voorden. Rond 10 ure is hel concert geëindigd met eene daverende BrabatiQOime en ieder een keerde welgezind huiswaarts. Des anderendaags, van in den vroegen morgend was er reeds groote beweging in stad, daar alle treinen en trams ve(e maat schappijen van Oud-Soldaten aanbrachten. I Rond 10 ure was er een groote toeloop Ier Statieplaats, voor de aankomst bij te wonen der talrijke Fransche maatschap pijen en bijzonderlijk van hel Korps der kleine fijferspelers en trommelslagers der ‘Muziekschool van Duinkerke, die in hun eigenaardig kostuum, van den lijd van Napoleon, veel ophef maakten. destoet de bijzonderste stralen van stad I. «...vut dóórtrekt. Grootsch en indrukwekkend is tionale. VIVE LE ROI dit leger van oud-wapenbroeders, zoo jong T - als oud, die flinks den stap weten te be- i Koning» begroet. Na de redevoering van den heer Chomé i betreffende den persoonlijken dienstplicht die veel bijval verwierf en dapper werd toegejuicht is er den heer Voorzitter De Bois, eene verrassing voorbehouden door de afgevaardigden der maatschappij van oud-soldalen van Poperinghe, die hem een bloemtuil aanbieden uil erkentelijkheid voor de opofferingen die bij zich getroost, en over het goed onthaal dat hun hier is te beurt gevallen. Midderwijl hebben de maatschappijen gedefileerd vóór hel vaandel en ieder vaandrig plaats genomen met zijne banier aan den voel der kiosk, terwijl de Voor zitters der wederzijdsche maatschappijen zich op de kiosk begeven, ten einde eene herinneringsmedalie te ontvangen, waarna allen den heer Generaal vergezellen ten Stadhuize, alwaar de heeren Schepenen de Spot en Pil, benevens andere gemeen teraadsleden vergaderd waren voor de ofliciëele ontvangst van’s Konings Afge vaardigde. De welkomrede werd aldaar uitgespro ken door den heer Schepen de Spot, die den beer Burgemeester, uil hoofde van ziekte belet, vervangt. De heer Generaal Graaf Vander Stegen de Putte bedankt den heer Schepen voor zijne puike redevoering en voor het goed onthaal dal hem hier te Veurne is voorbe houden geweest. Een 85jarige ouderling, M. de France, gewezen colonel van T Belgisch Leger, thans wonende te Erps-Querbs, heeft niet geaarzeld, niettegenstaande zijnen Imogen ouderdom, ook hel woord te komen voe ren. Over 80 jaren was hij Veurnaar en in deze hoedanigheid had hij den wensch uit gedrukt in zijne oude stad bet woord te mogen voeren en de nagedachtenis te her denken der oude Veurnareri, die in den soldatenstand de hoogste plaatsen hebben bekleed. Hij bedoelde wijlen Generaal Decroos, alsook Kapitein Hanssens, voor hel Vaderland gestorven in den Congo ook doel hij een oproep tol alwie krijgs- gezind is te werken lol de verwezentlij- king van den persoonlijken dienstplicht. Eene belangrijke bijeenkomst was wel degene der premietrekking. De heeren Commissarissen verhaasten zich de afge leverde bewijsstukken te overzien en er wordt overgegaan lol de toekenning der Premien voor de talrijkste maatschappijen: 25 fr. aan Ruddervoorde (85 leden). resterons inébranlablement attachés 'h la 20 fr. aan Swj-naarde (oo leden). Zaterdag 3 Augusti, om 8 ure 's avonds, gaat het eerste kanongeschot af om liet feest aan te kondigen, weldra een tweede, een derde, terwijl de zegeklok hare tonen laai weerguhnen om de inwoners van Veurne tot hel feest uil te noodigen. Om 8 1/2 ure, onder liet sp'len van een snelstap, begeell de Koninklijke fanfare Oe Melomanen, onder hel bestuur van den heer M.iton, zich ter Groote Markt om al daar, op de kiosk, hei aangekondigde con cert te geven. Daar hel weder zeer gun stig was, ontbrak bel vdorieker niet aan Volk, elkeen scheen verheugd 60 I- om mede feest te vieren. De keus der stukken viel in den smaak van hei publiek. Na hel 2’ stuk is dc heer Do maatschappijen, onder bel geleide van den heer Beirnaert, consulaire agent van Frankrijk te Veurne en voornamelijk van den heer L. Vanhaecke, sekretaris van het Parket te Veurne, vereerd met de «Academische Palmen» van Frankrijk die zich persoonlijk, met eene bijzondere verkleefdheid, beziggehouden heeft met de OTep der fransenmaatsebappljen llel)be„ verk,M|d geven, alwaar de welkomsgróet uitge sproken wordt door den acblb.irt.-n Leer Voorzitter De Bois, welke loegejuicht bereid wordt door de Fransche geburen en andere uitgenoodigden daar tegenwoordig. Daar op wordt menig glaasje champagne ge ledigd. Na eenige woorden van dcn heer Chomó, bestuurder van La Belgique llilitaire», van den lieer Baert, voorzitter van bet bondgenootschappelijk Comiteit, alsook na een woord van dank door den beer Deconinck, afgevaardigde der Fran sche maatschappijen, wordt deze gezellige I bijeenkomst gesloten en elkeen begeeft zich ter iMarki, alwaar een puik concert gegeven wordt door de Koninklijke Harmonie «S‘ Ceciliaonderhei beatuur I van den heer Vauderlinden zoon. Eene I groote menigte schaart zich rond de kiosk I en al de koflijhuizen der .Markt worden druk bezet. De uitvoering der stukken van I de Harmonie was onberispelijknogmaals I heeft Cecilia aan de vreemdelingen bewe- I zen dal ze bare oude kunstfaam behouden I heeft. Als erkentelijkheid voor de welwil- I lende medewerking werd een palm aan I den heer Voorzitter Andries aangeboden, I die hel feeslcomiteil erover bedankte. I Op liet noenmaal, door den heer De bois I I aan zijne uitgenoodigden aangeboden, is I I door hem een heildronk gedaan en aan I I onzen Vorst per telegram kenbaar ge- I I maakt. In antwoord heeft Zijne Majesteit I l liet volgende snelsclirift afgezonden: I Le Hoi est fort sensible aux sentiments I Ipalriotiques que les Anciens Mililaires de I I Fumes et leurs invités out bien voulu lui I I exprimer. Sa Majeslé me charge de leur I I adresser ses sincères reinercieinents.I I Le Lieulenant-Cénéral, I Aide de camp du Hoi, de service. I Om 1 1/2 vergaderen de maatschappijen I répondu A noire -7 7- -- ter Statieplaats, de komst afwachtende ;ic k-1 Part,cipam A van Generaal-Majoor Graaf Vander Stegen de Putte, afgevaardigde des Konings, be last met de overhandiging van het vaandel. Om 2 1/2 kondigt het kanongeschot de aankomst van den trein aan. Het muziek van het 4* linieregiment beft het Vader- landsch lied aan en Generaal-Majoor Van der Stegen de Putte, gevolgd door zijn adjudant, kapitein Ronday, neemt de maatschappijen in oogenschouw, waarna Dit i i hijnl di ,i Zatcrda van iedere week. Inschrijvingsprijs, \ogiop betaalbaai4 h. s jaars; met de posi 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bckfbdmakiii/en 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaalsi uimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Men wordt i i zochl alle lioegenaamde artikels uiterlijk legen rijdag middag i ij en ondei teekend toe te zenden. Artikels ongeteekend of personaliteiten bevattende, worden met opgenomen. I>e tnnoii. en voor Relate uitaezouderdbeide Vlaanderen, alsmede die voor liet Buitenland worden ontvangen door den Office de Men schrijfl in bij CAMILLE BRUNEITV, Drukker-Uitgever, te Veurne, en in de Postkantoren Publicité, Magdalenastraat, Brussel. zich stoetsgewijze paar hel Paviljoen be- Vorstenhuis. Eene schoone redevoering, in de fran sche taal, werd uitgesproken door den lieer Afgevaardigde des Konings waarop door den heer Voorzitter De Bois in dezer voege werd geantwoord; Mon Général, Au nom des Anciens Mililaires deFurnes, je vous prie d’exprimer A Sa Majesté, l’in- fime reconnaissance dont nos cceurs soul remplis pour le don de ce magnifique drapeau qu’Elle a daigné faire A noire Sociélé. Les palriotiques paroles que vous avez prononcéesen nousle remettant, nous ont vivemenl louchés el resteront éternel- lement gravées dans nos mémoires el dans nos cceurs. Je puis assurer A Sa Majesté qu’Elle n’a pas de servileurs plus fidèles que les Anciens Mililaires du Veurne- Ambacht, el que les conseils et les aver- lissements quele Commandant en chef de l’armée ne cesse de doener au pays, sont toujours écoulés religieusement ici. En maintes circonslances Sa Majesté le Boi a présenté le service personnel, et le jour même oü noire Sociélé se constituait nous prenions l’engagement d’y convertir nos concitoyens dans la limile de notre pouvoir. A totiles les époques de l’histoire, Furjies a fourni de bons soldats et même des héros A la Patrie: les Vande Velde, les Hanssens et Decroos. La vaillanle population de Furnes tient une grande page dans l’histoire de la Flandre. Si jamais l’indépendance de notre chère Patrie était menapée, je vous jure, mon Général, quele bon sang de nos aieux ne menlirail pas en nous. L’Administration communale de Furnes nous a prouvé des sympathies, en nous permettant généreusement de donner A celte cérémonie patriotique l’éclal qu’elle mérite el je l’en remercie. Je remercie les nombreux anciens trères d’armes qui ont ceite fete, car ils saven! bieu q.ue, dès sa fondation notre Sociélé s’est affiliée A la Fédéralion Nationale des Anciens Mili laires du Royaume, fondée par Brialmont. N’oublions pas d’adresser aussi nos remerciements A nos anciens frères d’ar- - se son! empresses de venir ce jour fêter avec nous. Sur ce drapeau, symbole sacré de la Patrie, je jure ici, au nom des Anciens Mililaires du Veurne-Ambachl, que nous 19,23 21,36 Orooto M.. ADVERTENTIE-BLAD r—.ingiix»—■W—I>»|" at—i— «util, i .Muv.vwiuvuwi uuauiiuiciia ueres u ar- Premien voor de eerstkomendemaat scha» mes de noire pays voisin, la France, qui pijen 40 fr. aan Hollogue-aux-Pierres (Luik). 14,39 18,04 19,12 14,45 15,57 17,08 18,10 19,18 20,54 MI. Leopold l><‘ Iloin, 15 fr. aan Melle. Vertrekuren vim «ten IJz.erenweg tot 30 September 11*07' Vertrek uit Veurne naar het Binnenland 4,37 6,12 6,49 9,53 11,55 15,53 18,03 19,02 (Dixm.) 20,18 Vertrek uit Veurne naar Duinkerke: 5,33(Adink.) 7,43 9,52 10,47(Ad.) 14,40 18,05 18,15(Ad.) 20,17(Ad.) 22,04 Vei-t rekui-en vnn <len Buurtspoorweg tot 30 September. Vertrok van VEURNE naar NIEUPOORTen OOSTENDE: Statie 5,00 6,50 10,05 12,18 13,20 15,16 16,42 18,06 19,18 5,05 6,55 8,44(Pan.str.) 10,10 12,23 13,25 15,21 16,48 18,11 des Rijks. Vertrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26' 13,06 16,02 18,12 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,11 16,07 18,17 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Groote Markt om 10,20 u. Vertrok uit Veurne naar DE PANNE. Statie 5.50 6,52 8,38 9,54 11,20 12,22 Pannestraat 5,56 6,58 8,10 8,44 10,02 11,26 12,28 13,44 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,20 7,30 8,28 9,18 10,20 11,50 13,09 14,08 15,05 16,32 17,32 18,34 19,45 21,20 Vertrek uit Veurne naar POPERINGHE. Statie 7,46 10,20 (10,40 den Woensd.) 14,25 18,05 21,00 (tot aan Beveren). Voorstad 7,50 10,24 (10,44 id. 14,29 18,09 21,04 id.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1907 | | pagina 1