NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT VAN VEURNE 170 miljoen franks Schande Versleten Geld. V^oorden en Wind. Koude Zomer. Geen man, Geen cent... Huichelaars. Een kostbaar Geschenk. 31 /kugusti 1907. V :k; 81' jaar. gezwoegd hebben lol hun 65 i*7N vrerpsche versterkingen. Te zamen nogmaals van frnnk» De fa bel «niemand eene X fV XUlJJUÜll 11'dUKS in een jaar tijds voor nullelooze uitgaven. Waar gaat dal schip naartoe? Onze klerikale volksvertegenwoordigers Pil, Degroote en Vanderheyde hebben deze kolossale geldverspillingen helpen stem men. Staatsblad kondigde over eenige .:i Koninklijk besluit, af waarbij de prijs per dag onderhoud, gedurende het de bedelaarsgestich- Er is misschien geen land in de wereld waar zooveel versleten geld in omloop is als bij ons. Wal elders niet meer wordt aanvaard komt naar België en alhoewel de banken en postkantoren de •geschonden en ver sleten stukken weigeren te aanvaarden voor klinkende munt, blijven zij in om loop en worden als de aposlelijke tradi tion, van hand tol hand overgeleverd. Hel kan ook niet anders dat ze er ge bocheld, gespleten en versleten voorko men, mits ‘er gemunte schijven zijn die dagleekenen van de jaren 1803. Men vraagt zich af waarom de Nationale Bank bet versleten geld en de muntstukken die niet vrijwillig geschonden zijn, niet in ontvangst neemt en uit den omloop weg trekt. Wanneer een muntstuk eene halve eeuw dienst doet, is hel maar natuurlijk dat hel er zoo ongeschonden en onbevlekt niet voorkomt als een dat pas werd ge slagen. Wanneer iemand een stuk van 5 frank laat vallen, zoo ’t karrewiel tuimelt op den kant en er vliegt een stukje af, heet het in de bank dat hel zijne waarde verloren heeft en maar 3,60 fr. meer waard is. Waarom? Wint de Slaat geen geld genoeg op het muntslaan om zich die kleine vergoeding te getroosten Wat zou de Nationale Bank zelve gaan aanvangen zoo de staatsburgers aan hare winketten alle muntstukken weigerden die er niet splinternieuw en volkomen gaaf uitzien wijze van afwisseling naar jachtpartijtjes voor bijvoegelijke werken aan de Ant en badplaatsvermakon. i De diplomatie, die soort van geheime sekte, welke ondanks onze nieuwere soci ale opvattingen, nog immer hare macht van vroeger eeuwen behouden beeft en voor wier handelingen het groot publiek nog altoos een oningewijde gebleven is, zal nog lang over oorlog of vrede beslis sen, niettegenstaande al den goeden wil van de overgroote meerderheid der inen- schen. Dit wil nu precies niet zeggen dat de Gouferencie van den Haag niets zal vóórt brengen dat zoo iels of wal op vrede ge lijkt. Bij het scheidingsbanket, wanneer de heerlijke gerechten binnengepeuzeld zullen zijn en de opwekkende champagne wijn in de bekers zal parelen, zal de vrede bezegeld worden onder., de smullebroers. Enfin dat is toch al iets! terwijl stemmen de meeste parlementen verzwaringen van krijgslasten en 1 firma Krupp de bestellingen van tuigen niet meer bijhouden. willen hier stellig de goede inzichten 'an de inrichters van vredesconferenties uiet in twijfel trekken, maar zij zelf moe ten overtuigd zijn, dat heel het spelletje °P niemendal zal uitdraaien. Trouwens, ze nemen de zaak niet ernstiger op dan hel Noeft. Ze banketeeren dapper, houden Roeden sier, doen aan sport en gaan bij Het dagen een jaar 1907, in de weldadigheidsscholen en toevluchtshuizen en de bedelaarsgesticb- len is vastgesleld als volgt 1° Op 1.20 fr. voor de jonge lieden in de weldadigheidsscholen geplaatst; 2° Op 1.50 fr. voor personen lot werken onbekwaam en wier gezondheidstoestand bijzondere zorgen vereischt, geplaatst in de toevluchtshuizen en de bedelaarsge slichten. En voor de oude werklieden die eerlijk geslaafd en gezwoegd hebben tot hun 65 jaar? IN centiemen per dag Geld voor bedelaars, landloopers en staalspensionnarissen is er genoeg; maar voor oude, afgesloofde, eerlijke werklie den, eene schamele aalmoes Schande! Schade!! De statige, gegalonneerde en gt’deko- reerde heeren, door bijna alle landen naar den Haag gezonden, kongresseeren sedert eenige weken in het prachtig Paleis van den Vrede, over den vrede tusschen de volkeren. Franschman en Duitscher, Rus en Japa ner, Spanjaard en Amerikaan, Bulgaar en Serbier, Turk en Griek, zitten daar aan de groene tafel broederlijk ondereen te kou ten en te filozofeeren over het gewichtig vraagstuk dal heel de wereld sinds eeu wen aanbelangt. Hoe gaal de maatschappij het >an boord leggen om voortann elk bloed bad tusschen de volken te voorkomen. Er heerschl in die vergadering van vredesapostelen als den weldoende atmos feer van kalmte, van menschenliefde, van edelmoedigheid, van zielegroolheid. Elk 'vil zijn steen bijbrengen aan hclgrootscbe gebouw van den wereldvrede. Dit straalt zonneklaar uil de redevoeringen die elk land er aan den man brengt en waarin van niets spraak is dan van verbroedering, on derlinge genegenheid, wederzijds vertrou wen, eerbied voor ieders rechten, vooi ieders onafhankelijkheid. Wat is de wereld toch geplaveid met Roede inzichten, bijzonder als men zich op redevoeringen verlaat. Helaas, de geschie denis heelt ons geleerd dal er op al dit Puik en sierlijk «frazcnweefsel» niet veel staal te maken is. Toen enkele jaren ge- ieden Tzaar Nikolaas III hel eerste Vredes congres belegde en aan do wereld het be wijs van zijne vredelievende gevoelens geven wilde, schafte hij met éón penne- trek de eigendommelijkheid van het Fin- landsclm volk af. De Brit, ook een vurig aanhanger van Vredes-landdagen, palmde Transvaal en Oranje-Vrijstaat binnen en nog waren de van humaniteilsgevoel om i- vloeiende declamation niet tusschen e wanden van de Haagsche Raadzaal uiig' storven, of de kozakken van vadertje Tzaar ®n de sabelslepers van den Mikado licht ten onder elkander eene slachting aan, die bijna een miljoen menschenlèvens kostte ®n eene schuld van 10 miljard achterliet. Nu eveneens weerklinkt hel Kongres van edele gevoelens, van vrome wenschen. En terzelverlijd hakken de Fransche roodbroeken de Marokijnen in frikadel en, kan de moord- Niel ten onrechte wordt er over hel koude weder geklaagd, De luchtgestellenis is inderdaad de koudste, sedert ééne eeuw waargenomen in Belgie en Holland. In 1879, 1890 en 1898 bracht de maand Juli, doorgaans het heetste des jaars, weinig zomerwarmte. In 1897, was Juli ook koud en nat en daarop volgde echt zomerweder in Augusti en September. Aan welke redenen is het ongunstig weder van dezen zomer toe te schrijven Volgens berichten van Noordpoolreizi- gers, heelt zich in die streken ten gevolge der overgroote koude gedurende den afge- loopen winter eene buitengewone groote hoeveelheid ijs opeengehoopt. Dit ijs is onder den invloed der betrekkelijke zeer hooge temperatuur, in eenige weken van strijd op leven en dood en nu bieden zij c en voorjaar v00r een gr00t deel binnen Engelschen Koning, een geschenk, zoo |<orlen losgeraakt en zuidwaarts ge kostelijk, inderdaad, dal bel vene buiten (]reven> jjel gevolg daarvan was, dal ook hun vermogen is. jn onze S[reken (]e lucht veel kouder werd dan gewoonlijk in dien lijd van hel jaar. Voor den oogst, wordt uil alle landen verzocht zich lot" hemtr^endenTpJ^ d.ic.kOude één v00,'deeli««n Elseuo (Brussel). Dit BLhI m schijnt den Zaterdag van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. I: Innkiti;-n 20 centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikels ongeteekend of personaliteiten bevattende, .worden met opgenomen. Dr i nnoio n>nr Belgie, uitgezonderd beide Vlaanderen, alsmede die voor tu f Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Magdalenastraat Brussel. Men schrijft in bij CAMUXE IMIUXEIN, Drukker-Uitgever, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. I .'Jen kent den kreet waarmede de kleri- cr in gelukt zijn hel bewind in handen te krijgen. Verleden jaar stemde zij in de Kamer 1OO miljoen frnnk* voor de nullelooze forten van Antwerpen, voor dewelke men, in geval van oorlog, geen soldaten zou hebben om die verster kingen te verdedigen. In den zelven zittijd stemden de kleri- kalen nog eeneJiuitengewone uitgave van v:> miljoen Franks voor nieuwe kanons voor leger, tneuze partijgangers van gedwongenhebben nieuwe uitgave gestemd 4K miljoen De personen die aan Mr BUYL iets mede te deelen of te vragen hebben, worden volgende adres IXriJ^elaan, 1O», invloed gehad. Alles is wel geslaagd, ja Kciaono tRriiMoh, j beter dan in de warme zomers. Voor de Sedert 23 jaar heeft de klerikale regee- ring het overgrootste getal der scholen van België overgeleverd aan den alles overwegenden invloed van de katholieke geestelijkheid. Maar sedert dien ook moest het getal gevangenhuizen en gestichten voor vage bonden verdubbeld worden. Hel budget der gendarmerie klom binst denzelfden tijd van 3 1/2 tol 9 millioen fr. En ziedaar hoe die huichelaars de ziel van T kind gered hebben. Transvaal is volledig met Engeland ver zoend, te oordeelen naar het voorstel door Louis Bolha gedaan, om den gekenden kostbaren diamantCullimanaan te koo- pen en dezen onschalbaren edelsteen te schenken aan koning Edwanj van Enge land, uit dankbaarheid, omdat hij aan Transvaal een zelfregeering heeft toege staan. Dit voorstel vond echter geen alge- meene instemming. Geen wonder: Trans vaal lijdt onder zwaar geldgebreker is een tekort in zijne rekeningen en de be groeting voor hel volgende jaar toont een verder tekort. Ambtenaren zijn ontslagen, onder voorwendsel van bezuiniging en duizenden blanken verkeeren in armoede wegens de onzekere toekomst van het eenige goede winstgevende bedrijf in Transvaal. Zoo een tijd kiest men niet bepaald uil om tienduizenden ponden te besteden aan eenen diamant. Dit aanbod van den Culliman-diamant is voor den Koning dan ook een lastig gevalEene gift weigeren is altijd onaan genaam; maar even onaangenaam is hel, eene gift aan te nemen, als men weel dat de gever zijne rekening niet betalen kan. Wal zonderlinge wendingen neemt toch de staatkunde! Zes jaar geleden streden de Transvalere tegen de Engelschen een nrnii/l AH rl zv ,1 J— dreven. Hel gevolg daarvan 18,12 18,17 ADVERTEKTIE-BLAD Vertrekuren vnn 19,18 19,23 21,3<j den l.Izerenweg tot 30 September 190} Vertrek uit Veurne naar hot Binnenland 4,37 6,12 6,49 9,53 11,55 15,53 18,03 19,02 (Dixm.) 20,18 Vertrek uit Veurne naar Duinkerke 3,33(Adink.) 7,43 9,52 10,47(Ad.) 14,40 18,05 18,15(Ad.) 20,17(Ad.) 22,04 ^rrtrekuren van den Buurtapooi’weg tot 30 Sep Vertrek vau VEURNE naar NIEUPOORTen OOSTENDE: n. Statte 5,00 6,50 10,05 12,18 13,20 15,16 16,42 18,06 «rooteMarkt 5,05 6,55 8,44(Pan.str.) 10,10 12,23 13,25 15,21 16,48 18,11 Gv r. .j- r „1,^—m-1-lil -r-M|-r 1 Vertrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26* 13,06 16,02 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,11 16,07 f) Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Groote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statie 5,50 6,52 8,38 9,54 11,20 12,22 14,39 18 04 19 12 Pannestraat 5,56 6,58 8,10 8,44 10,02 11,26 12,28 13,44 14,45 15,57 17,08 18,’10 19,’18 20,54 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,20 7,30 8,28 9,18 10,20 11,50 13,09 14,08 15,05 16,32 17,32 18,34 19,45 21,20 Vertrek uit Veurne naar POPERINGHE. Statie 7,46 10,20 (10,40 den Woensd.) 14,25 18,05 21,00 (tot aan Beveron) Voorstad 7,50 10,24 (10,44 id. 14,29 18,09 21,04 id. - ..v. «uuijuar vuor een korten lijd losgeraakt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 1