Openbare TERRAINS A BATIR i ESPADRIELFABRIEK 9 Lois de Terrains it bfUir silués It (hslduinkerkc-Bains, Ii front de mcr el h 1'angle des Avenues Léopold D el Princesse Clémentine It Oostduinkerkc- Bains. (Voir affiche pour plan, tableau in* dicalif cl aulres détails). Aanbesteding der uil le voeren werken xoor hel maken \an den Mtccnwcif In macadam. I<*l<l<*n<l<* vim Vcurno nnnr do Xeepimnc. Gemeente Coxyde. dit blad. Vente Publique Te pachten. Seffens gevraagd ’Jes I Leest en verspreidt eerd» 1 - - Men vraagt. Mengelingen. Men vraagt eenen Kuiper en een Werkman» IBrouwera^nmt Algeineene Tijdingen. II ï1 HECTOR PERLAU MEH MRIHGT Prins Albert te Hannover. Moord te Tourcoing. Rech lerlij ke K ronij k Brand in de Tentoonstelling van Sint Truiden. Fraeys te Alveringhein» Schoone Koopdag EENE VLUMSCHE GIDS OVER VEURNE, Dixmude en Nieuwpoorl Belangrijke Koopdag van Men vraagt Leermeisjes bij BERTHA GOOSSEN, gediplomeerde kleermaakster, te Veurne, Vestensir. 45. Groote Brand te Parijs. 123 I 1 PUCK. Il De Secretaris, CH. VAN NECKE. 4 DE BEAUX A OOSTDUINKERKEBAINS Etude de Maltre IVotnire A Nieuport. e li 'is s Om seffens in gebruik le treden. De Iler- bei’K Café de la Poste, thans bewoond door Alfons Duforel. Inlichtingen bij M. VANDERSTRAETE, brouwer te Veurne. kermgnaten. Hoog loon. Alsook een Leerjongen, bij Camille Vande Velde, Rozendaelsiraal, 12, Veurne. ZONDAG 1 SEPTEMBER 1907. Groote I*rlJnkniip in het Pluimtjebollen ter herberg van Henri Callewaert, (Statie). 1» prijs 10 fr.; 2* prijs 7 fr.; 3’ prijs 3 fr. prijs 3 fr. Men zal twee legen twee spelen aan 8 punten. Uileg 0,30 Ir. Inschrijving van 3 tol 4 uren. Dinsdag had de officieele aanstelling plaats van Prins Alberl van België, als kolonel van het 16* regiment dragonders van I.uneburg. Kolonel von der Decken meldde aan het regiment hel nieuws, dat de keizer hel regiment de groote eer aandeed, prins Alberl van België als hun overste aan le stellen. De kolonel verzocht de dragonders clairons en een drievoudig hoera uil le brengen Ier eere van Z. K. Hoogheid. Hel hoera weer klonk geestdriftig uil aller mond. Prins Alberl, aan wiens zijde generaal Jungblulh zich bevond, naderde dan lol kolonel von der Decken en omhelsde hem, volgens hel gebruik. Prins Alberl sprak eenige woor den lol hel regiment en de kolonel gaf hel bevel aan een schadron dragonders, Prins Alberl terug naar zijn hotel le leiden. Tus- I schen kolonel von der Decken en generaal Jungblulh reed de Prins aan het hoofd van het schadron, naar de Hohenzollernlei, waar de eer hem bewezen werd. Om zeven ure ’s avonds gaf keizer Wil helm een groot militair feestmaal in de Rezidenzschlosse, waarop ook de bijzon derste provincie- en stadsoverheden ge- noodigd waren. 7.1..: linkerkant van den keizer.-Voor hel feest maal had Wilhelm 11 aan generaal Jung bluth hel groothui van de orde der Prui sische Kroon geschonken. Om 10 uren had voor hel kasteel de taptoe plaats, die buitengewoon prachtig was. Een dubbele misdaad werd Woensdag middag ontdekt, te Tourcoing, boulevard Gambetla. Een jonge dienstmeid, Paulina Allenla, die de woning harer meesters bewaakte, terwijl dezen in villegialuur waren, werd vermoord, alsook een twaall- jaiig meisje, dat haar gezelschap hield. Diefstal zou de drijfveer der misdaad geweest zijn. De moordenaar is zekeren P. Vandamme een zeer gevaarlijke kerel, die de neef is van de bewoners des huizes. Hij heeft zich denzelfden avond gevangen gegeven le Rijsel. Burgerstand der stad Veurne. Geboorten. Correctionneele Rechtbank van Veurne. NOS PI0UPI0US CYCLISTES. Lundi dernier, arrivaienl en noti e ville, J...1i lêle, les membres du «Cercle desSous-Ofliciers du 4' Régiment de ligne it Bruges. Conduits par le jeune cicerone M. Mau rice Van Themsche, les excursionnistes ont visité le Palais de Justice, l'Hóiel de ville el d’auires monuments. Ils se sonl dirigés alors vers La Panne, qu’ils ont visilée el vers 4 heures ils sont repassés par Furnes, se dirigeant sur Bruges, en- chanlés de leur pelite excursion. Dinsdag, rond 6 uren, is er brand ont staan in de Provinciale Tentoonstelling van Limburg le Sinl-Truiden. Ondanks de spoedige lusschenkomsl der pompiers, werden de cinematograal, het kofliehuis Celis en een deel van het Paleis der Mijnen, de prooi der vlammen. De brand breidde zich ingelijks uit, langs de straat, en tastte drie buizen aan. Hel vuur is onlslaan in hel salon van de cinemalograaf. Op een kwartier lijds waren twee gebouwen in asch gelegd. Van het Paleis der mijnen is de linker vleugel gedeeltelijk verbrand. De schade beloopt 10,000 frank. KANTOOR VAN DEN NOTARIS MAANDAU 50 SEPTEMBER <907 om 9 uren 's morgens, le Alveringhem, Ier afspanning De Nieuwe Herberg,» be woond door vrouw Melanie Vandenberghe, weduwe van d'heer Victor Dedeystere, van Xlenngiegoederen Ilrrl>«u-jj|»crler. hoeveelheid oud Tm- en Koperwerk, Kuip-, Kern- en Landsalaam en Vrucliten te velde. Gewone voorwaarden en tijd van beta ling mits borg badsteden, had zij de noodlottigsle ge volgen. Na die koude, is als tegenactie, volgens sommigo weervoorspellers, de hitte in aantocht. In Noord-Afrika, Spanje en Zuid Frank rijk, komen geheele zwermen sprinkhanen neergesireken. Te Lyon en in hel om liggende, schepte men er op mei volle manden. Uit de komst dezer onnuttige knaagdieren, moet men besluiten dal er nog groote hitte gaal volgen in September. Zooveel le beter. De tijd zal ’l uitwijzen, wal de voor spellingen dier weerprofelen waard zijn. 'Ten zeernte niinbevoleii. L door M. VERREST. *21» centiemen. Dit fraai boekdeeltje, in puik vlaamsch geschreven, lelt 41 bladzijden en is ver sierd mei 27 phologi avuren en penteke ningen. Iedereen moet liet liezltten. Te verkrijgen bij C. BRUNEIN, drukker uitgever le Veurne. Het werk in de Espadriellabriek van VEURNE zal hernomen worden den November toekomende. Men mag zich van heden af doen in schrijven. De vorige ingeschrevene werkmeisjes zullen allen hernomen worden. Dienstmeid kunnende goed wer ken. Maandelijkse!) loon 23 fr. Zich le wenden of te schrijven aan AHyckewaert- Rabaey, Laekenslraal 9, Brussel. KANTOOR VAN Deurwaarder Vuylstekc to Veurne. Door sterfgeval. MAANDAG 9 SEPTEMBER <907 A) Om 9 ure *s morgens, op den hoek der Vesten- en Smissestraten, te Veurne, B) Om 2 t/i ure namiddag, in hel Hóltl van Commercie, Klaverstraat le Veurne, Dealnnp voor werpen* Ouderwetsch goed, Goud- en Zilverwerk en Nieuwe 1 Varen. Zie de plakbrieven. Goeden Ilelxlger* goed loon. Zich te wenden bij den drukker van dit blad. Le Nolaire PERLAU a Nieuport. procé- dera aux séances ci-après délerminées, l'adjudication publique de Séance» VENDREDI G SEPTEMRRE i<)07 15 D chaque foisa 3 t/s h. de relevée a I'Hotel I de lEspérance, rue Longue, 60, li Nieuport, avec 1/2 "I, de prime dr mise <i pi i* het schrijven. Ik vind daarvan 7 bewijs in de gekende historie van dien origineelen kerel die, bij z’n eigen begrafenis, in eigen «Requiem» zong, (natuurlijk in ‘n fono- graaf.jDaar hij ’n mooie basstem had, vond hij grooten bijval onder de aanwezigen en ’t scheelde weinig of men bisseerde. Als 't nu mode wierd aldus den doode bij z’n begrafenis te laten zingen of praten, zal het 'n heele ommekeer bij brengen in die ceremoniën. Als b. v. de Voorzitter der Lustige Drinkebroers niet 'n tranige slem voor ’l opene graf van een der leden vaar wel zal zeggen aan den afgestorvene en hem zal afgeschilderd hebben als ’n eerlijk win kelier, 'n verdienstelijke garde civiek, 'n def tige kiezer en wat dies meer, zal de doode, bij monde van den fonograaf, antwoorden, net als bij de receptie van den Goeverneur. En iedereen zal luisteren: Km...kss..., tektek..croe...crooorrroo..pffpf.Voorzit ter, ge vertelt vodden! Geloof niets, dames en heeren, van al wat hij u heeft opgedischt: als winkelier heb ik meer dan eens bedro gen; ik ben nooit garde civiek geweest, zelf niet op papier; ik heb altijd met witte brief jes gestemdHij heeft niet durven zeggen dat ik ’n trouwe echtgenoot geweest ben, omdat we dikwijls samen uitgingen en de kat in ‘l donker nepen, b. v. als we laatst... frm...trss...tchk...tchi....qsiqsi....qssssi.,.. crooroo...quick..quick. Gelukkig kan de fonograaf niet verder bij die biecht. Ik zeg biecht, want als 't niet is om de waarheid te zeggen dal de doode praat, maar om te liegen als ’n gewone levende mensch, dan ga ik liever naar 't Parlement: die heeren kunnen ‘l beter en 't is vermakelijker. PRAATJES UIT DE ANDERE WERELD. Vroeger zei men «Scripla manent, verba C-cu volantmaar nu, dank aan de moderne Prins Alberl zal aan den fonograaf, blijven de woorden even goed als i|r |ï||..l is le spreken den 1“ Zondag |1| ImYI van iedere maand in het J Hotel Hoyal, Groote Markt, te Veurne, van 10 tol 11 ure. Ons ovd-siadsgenool, de heer Florimond Gesquiere, klerk-overste bij het beheer der Telegrafen, komt vereerd te worden mol bel burgerkruis van 2' klas voor 35 'aren voorbeeldigen dienst. Barlelijk proficiat. Alveringhem. Morgen Zondag, joelfeest ter gelegenheid der 50® verja- riig van d’heer Karei Nowé, als spelend lil der muziekmaatschappij van Alverin ghem. De inwoners dezer gemeente zullen van 1 ceze omstandigheid gebruik maken om I ien held geluk le wenschen over hel be- I komen eerekruis der Oud-Soldalen van Veurne-Ambachl. Een stoet, om 3 ure le Forlhem ge- rormd, zal den heer Karei Nowé plechtig naar het lokaal der maatschappij leiden, alwaar hem verscheidene prachtige ge schenken zullen aangeboden worden. ’s Avonds, verlichting en vuurwerk. (Medegedeeld). Goed nppeljnar. Volgens bericht uil Washington (Amerika), is 1907 een gunstig jaar voor de appelen. De gegevens verzameld over de geheele wereld, voor spellen dal de oogst grooter zal zijn dan ooit is beleefd. Sneeuw. In bel Reuzengebergte en in de Alpen van Beieren, is T volop aan het sneeuwen. Het Schepencollegie der gemeente Coxyde maakt bekend dal er op WOENSDAG 18 SEPTEMBER <907 om 3 1/s ure namiddag, in hel GEM1.1.M I.HUIS te Coxyde, zal overgegaan worden, onder nadere goed keuring der Bevoegde Overheid, lol de Openbare AANBESTEDING der werken voor hel maken van gemclden steenweg. Ileloop der Hegrooting fr. IIOMOM.X5 id. llorgtocht fr. OOOO.oo De soumissien, op zegel geschreven, moeten ter post besteld worden ten laat- sien op 15 September aanstaande. De stukken belrekkclijk deze aanbeste ding berusten ter inzage van eenieder in het Geineenle-Secrotariaai van Coxyde en bij M. DE GRAER, Arrondissements- Ingenieur te Veurne. Coxyde, den 21 Oogst 1907. De Burgemeester, IL RATHE. Zich te wenden lol den drukker van dit blad. Een hevige brand is Dinsdag avond, rond 7 uren, bij een rijtuigverhuurder, in de rue de Bercy, 209, te Parijs, uitge- borsten. De brand ontstond door de schuld van een loodgieter die zijne lamp op het hooi bad laten vallen. Hel hooi werd, voor de vlammen, een gemakkelijke prooi en breidde zich bliksemsnel uit. Twee vleu- gelgebouwen, vol paardenvoeder, die 4000 vierkante meter oppervlakte beslaan, werden door de vlammen vernield. Een houtzagerij werd daarbij geheel vernield. Zeventig paarden kwamen in de vlammen om. Een luitenant der pompiers, die op een ladder geklommen was, viel van eene hoogte van 8 meters; zijn toestand is niet erg- De schade beloopt minstens anderhalf miljoen. Vrij uaar Bob uit do «Chronlque I 4 I v 1C5< M A UKL1.1 KI1KI>V'.N 24. Rutsaert Alice, dochter van Aboric eu Van CoetBom Rachel, Zuidstraat. Huwelijksafkondigingen. 25. Weymeersch Frans, meoster-boekbinder te Brugge met Stubbe Bertha, bijzondere te Veurne. Sterfgevallen. 29. Poeren Sophia, werkster, 77 j. 10 m. Hospit. wed® van Pieter Simons en echtgenoote van Pieter Vandocasteele. Best Achiel, visscher Oostduinkorke. 7 maan den on 26 fr. voor misbruik van vertrouwen. Demoersseman Fideel, workman to Proven, 3 maal l maand en 26 fr. voor bedreigingen. Vanthournout Zacliarius, werkman,VVercken, 1 maand en 26 fr.; 26 fr.; 8 dagen en 26 fr. en 15 fr. voor ’t verlaten van zijn kind, smaad en dronkenschap. Rumpier Bernard, timmermansgast, Nieuport, 15 dagen en 26 fr.; twee maanden en 50 fr. en 15 fr. voor smaad, opstand en dronkenschap. Qholoin Henri, werkman to Poporlngho, 8 dagen en 26 fr.; 15 fr. en 2 maal 30 fr. voor smaad, dronkenschap en weigeren een koopon te nemen op den tram. Verbanck Ernest en Vincke Edmond, werk lieden to Dixmude, de eerste 26 fr. en 15 fr.; do tweede 50 fr. en 15 fr. voor vischdelikt en gaan over bezaaid land; de eerste nog 10 fr. voor ’t dragen van valschen naam. Dolporte Medard, werkman, Dixmude, 26 fr. en 15 fr. voor vischdelikt en gaan over bezaaid land. Verstraeto Frans, schipper te Veurne, 30 fr. voor vischdelikt. Vannieuwenhuyze Kamiel, werkman. Middel- korko, 1 jaar, voor aanslag tegen de oorbaar heid en zodeus.diennis.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 2