René CLOET WI88ELAGËNT ZOMERSPROETEN Unis L. Corlier-fieios r WIE 't WtLEJO i VARICOCELE I guérit la PHLEBITEl I’“t HÉIWORRHOÏDES ?J,eveurne. Jroyale BELGE INSTITUUT VAN JUMET-HEIGNE, 2 I fe- 1 t 4 i a O' o FABRIEK F TELEFOON 17. DlXMUDEj REMI VAN ELSLANDE-KINT iWoordstrnat, V EURXE. <ETERNIT> BORSTZIEKTEN. tic HLURHE. 1 ■J'eiul huis ^bve\eleerd\ pvsel, Kaas- ^hermoiuelevs 3 LOSSE BLAADJES behelzende i W s- n 3 (l(inkon- n bii Charleroi 8- Joseph Coppens- Tahon Voerman, bij de Nieupoorlbrug, te Veurne, laat het publiek weten dat hij den handel uitoefent van GAZ-COUS en Cok*. mul, in T groot en in ’t klein. O Horlogiemakerij /WX OSCAR ROUSSEEUW Pachten Huis Wed. ROUSSEEUW-RONSE iKostelooze inschrijving op alle uit- GROOTE MARKT, 54 VEURNE. 2^ 1 Ibelhaize Fièies et C $^eWe„. I -'fÜXIRiviRGlÜIE «ÏROlitt KMtit 1 Accidents itu RETOUMGE troubles DIGESTIFS 1 Aigreurs, Mau- vaiscs digestions, Crampesd’estomac, Consti pation, Arnaigrissement, Obésitë, etc. TROUBLES NERVEUX: Migraines, Verti ces, Névralgies diverses, Bouffëesdechaleur. TROUBLES CIRCULATCIRES i Palpita tions, Essoufflenient, Vapeurs, Coups de sang, Congestions, Hémorragies diverses. l'fLIXIR DE VlfifilNIE «TROAHL ELIXIRoe VJRGiHJE NTRDAHL.trr. ‘Jtréable i boire, est une véritable liqueur de table et se prend après cliaque epas; e est en rndme temps un digestif, un tiniulnnt et un stomachique. ^ofi fa iiMi lePach(en. Depot Sum', borkei, BEDIEND DOOR DEJUSTERS VAN LIEFDE t M3ga^van-1C'C- JaJd- \en ïo^eO'BfluS cba\ ’LinV^' \KousseO’ /'n en ^•'v£wct^H veuknE. 9 'j'fe I"® 3 n ie 2,20. 4,00, 0,15 en Drogerij RLYMSEV, Veurne. BILJARTEN. 2. guérit Ie SD goed ver- HUIS VAN VERTROUWEN BROUWERIJ TERLINCK-ABRASSART, Rosendaelstraal. Veurne. 21 Aug. fr. 3-00 2-80 2 GO L j» H n Hij verhoopt de gunst van eenieder. s rjB opvolger van Th. Ronse en Ph. Questroy. S GROOTE MARKT, 34, VEURNE. De echte Borstbalsem is alleen te ver krijgen bij H. RUYSSEN, apotheker op de Groote Markt, 15, Veurne, aan 3.50 fr. 1.75 fr. en 1 fr. deflescb. in hel '°ond door Gesticht in 1853. VVnrandogung, 1, Brustel. Rij koninklijk besluit van 25 Januari 1905, voor de verzekering der arbeidsongevallen en voor de uitkeering der renten goed gekeurd in uitvoering der wet van 24 December 1903. LEVE.WERZEKERINGEN, LEVE5SDIIIIGE «ENTEN, VERZEKERINGEN VAN BURGER LIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN. I-nurent VAIV 1IAECKE, Ooststraat, Veurne. broeken Bijzondere keus van enz. 1/2 0,20 Extra STOUT Bass cl C° la douzaine giften.' INLICHTINGEN OP BELGISCHE EN VREEMDE WAARDEN uiigazijn van merceneu, mci-oaaiüitG, n««nucn. katoenen, gebreide Goederen, zooals Geldplaatsingen aan 3 1/2, 4 en 4 1/2 per aOu.L««w..>r.^ó„..,0..^' honderd. Ondervesten, Chais, Hand- [)e uitbetaling en verwisseling der Brusselsche stadstolen 1886 worden van heden al kosteloos ten mijnen bureele Passementwerken, Spellen, Bretellen, Kousse- gedaan. Ir;,,... R°,le*m0l,n',,es' rance ei; de Café'Francais, Groote Markt, |Gigaardozen, Caoutchou-cols en Man-v-\ g s chelten, Nachtlichters, Lepels, Forchel- [0[”g jm’ ilt!" en •'lessen, Scharen en Scheermessen- *001’ Sponsen en Zeemvellen, enz. I Specialiteit van leuren Handschoen.jDepasloorprijstzoovurig’themelschleven fr. 2 90 2-70 2-50 bouwgronden te Mttütkvan betalen, rond ’wiwe Kwartieren. i ®hovln,—- wn l 'OeuriK [Aankoop en verkoop van openbare weer- 'I den aan ÉÉN frank per 1000 franken. KoHleloozo uitbetaling van coupons. ikomIcIoom nazicht der trekkingen. 1‘uiMton, Bloed vlekjes. Vet- “vuuftHS en wormpje*. verdwijnen bij een ge- 'VATSEN. Zich reReld gebruik van te STOKPAARDJES-LELlENMELKZEEP van BERGMANN A G°, Radebeul, echte fabrieksmerk «Stokpaardjes TE VEURNE. FABRIEK van CIMENTTICHELS. l van Ceramieke vloer en padsteenen tering overgaat. Handel in Doornijksch gemalen en ander Walerkalk; Mechelsch Kalk en Plaaster. Romeinsch en Portland Ciment. 'e,’6ge- Arduinen Bakken, Dorpels, Walcrsteenen.j Koeislielen, Deksteencn, enz. Allerhande Bouwmaterialen, Schouw- 'wizen, Muurdeksels, gleiseben Tichels, Booinsche Brijken, refractaire Brijken, Glazen Pannen, Plafond-lallen en Koehair. Superphosphalen van S. Gobain. Zaden en Landbouwzoul. Alles aan de voordeeligste prijzen. van MELBELS en Pracht- en gewone Meubelen. Biljarten van goede hoedanigheid met waar borg. Depot der echte amerikaansche Biljartbanden. Bijzondeu Slokken, Lakens, Biljarttapijten in caoutchouc, Ballen, Pommerancen, Kalk Alles aan de voordeeligste prijzen. t‘l8enaarster een schoon duurzaam dak begeert, gebruikt er q cc; 3 oq n F ro <f S 3 Onder alle ziekten zijn de borstziekten de talrijkste en de doodelijksle. Zij zijn meestal veroorzaakt door ver koudheid. Eerst is men heeseb, men niest, de neus loopt, de oogen ook, de keel is droog en ontsteken, de amandelklieren zijn gezwollen. De ontsteking verergt en breidt zich uil op de longpijpen en de tongen, de borst is aangetast. De hoest is eerst lastig, droog en diep, later tossen de fluimen of slijmen zich a 750 per stuk. Verkrijgbaar ter Apotheek zonder geweld, de koorts verdwijnt en de n--- zieken genezen als zij de voorzorg geno men hebben de koude te zwichten en -t Buyssen’s Borstbalsem te nemen. I Maar meestendeels verwaarloozen de [zieken zich of zij mismeesteren .zich en hunne verkoudheid wordt eene erge bron- chiel die alle jaren verwekt en dikwijls in I ■■■- i \MBIC Gucuze -I Extra ST< tojoii en gerieflijk WOON- Vt bouteille 0,3a “'■IS, selegen te Veurne,! - i«a!sibewoond door A'arell Dn gebuikte treden. zich te begeven bijl 'tobergier, Veurne-Nper-| r guérit les JAHIüES ,ofandern.m,np'lieden bij',0 J- VeurOe" leer l.eopold (Gesticht van den Dr L. DOGNIAUX, Specialist) Breuken. Aderbreuk, Waterbreuk s radikale genezing zonder breukbanden, in 10 tol 15 dagen, door bijzondere volstrekt persoon lijke behandelingen, die sedert 13 jaar hunne bewijzen hebben geleverd: Elk jaar 850 tol 900 genezingen. Vraag referenties. Talrijke kandidaten voor openbare bedieningen (Belgische Staatsspoorwegen, enz.) zijn aangenomen, na in deze kliniek be handeld le zijn geweest. Mlsvormdheid der ledematenGenu valgum, genu varum, stomp- en platvoeten, enz. Albums van honderden genezingen, bevestigd door pbotografles, kunnen in ’t instituut geraadpleegd worden. V rouwenziekten Afzakkingen, afwijkingen, enz. Volstrekte ge heimhouding. Kliniek van eersten rang in opzicht van gezondheid en gemakken, groote lokalen, volmaakte bewerktuiging, bijzondere gezonde ligging, park van twee hectaren. Docter DOGNIAUX woont nabij zijn geslicht, waar hij ontvangt op Maandag en Woensdag van 1 lot 3 uren. Telefoon 473. *"9 van ufati thans bew bij M’ MEBLEVEDE, «me. én, ^nOlRNIlflVilGlU.DES. gekleed zApjA 'l00Pe" in hel huisl J-^obry, al dezoklee-\ vervaat digd iijn\ als op maal. ^cederen op wiool«' fönJuil gij vinden een lliM ,H°eden en Klakken, n'°del), Parapluie’sA groote keus van alle. Neurne. C b ff Wekelijks te spreken in de Café l'Espé- Veurne, ’s Woensdags ’s morgens van 8 j t ure. Op verzoek begeeft zich ten VTT?-CZT~7r77-t11 s opzending van 50 C" postlimbers, ontvangt men vrachtvrij een fraai boekdeeltje van 66 bladzijden, getiteld J>O Sclietwen door Schrijven aan ’t bureel van ’t blad. Botermarkt (per kilo). 28 Aug. Hoogste prijs Midden Leegste Eieren par 26 fr. 2-60 2-75 Ifr. 2-50 2-70 I Zwavelzuur Ammoniak. '(Comptoir van) 20 ;Ï21% stikstof minim I NVonkm* c»„u,‘ ’.‘“.“TTT’ M paris |29 29,25 fr. Augusti-September-Octoboi’ NYROAHL,20,r |30i30 25 ^januaH-Februari-Maari-Apiii Brussel, volgens hoeveelheid en o. n O a> o oq n 3 9- o 3 CL <9 3 3- g a 3 $5 c a 3 1/4 3“ O O 3 O O o 3 HOOFDAGENT.' IVIIIW UIV U1*V JUI <f M Q- 2 oq oq o 0> G> N w C 5’ 3 <6 x- ro o 'itgen te pad»- SpMalitc1 de la .yiaison: [^Jouzainc 3,75[ bij den Deurwaai'-lexira, Va bouteille te. I *1* Il I II UHI| L, .v, i - luv Le Flacon fr. 4.50 - TOUTES PHARMACIES Onfeilbaar tegen VERSTOPPING MAAGZIEKTEN ZIEKTEN VAN LEVER EN DARMEN ARTHRITI8M RHUMATI8M - ZIEKTEN DER HUID PHLEBIET WITVLOED - ONTSTEKING DER BAARMOEDER i Het boekje met uitleg wordt kosteloos gezonden,op aanvraag, gedaan aan Doktor MOULY O Raadplegend geneesheer, te AULUS-LES-BAINS (ArUgs). Da fleich3 fr. WORDT VERKOCHT IN BELGIEOs flsseh3 fr. Apotheek DERNEV1LLE, 66, Waterloolaan, BRUSSEL. ar 3 O C Q. 3 DR 3 m TJ 3" O M ■O 3" O N c 1 Q 3 O £T co n 3- 3 Q J» 3 o 3 C a> 3 ••O Q. o' CF c c “1 3 Jö

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 3