DIT IS VOOR 0 I f [GOUTTES L1VONIENNES i deTROUETTE PERRET L FLESCH CI8" snucen. CAMILLE VANDE VELDE IMPERMÊABLES VAN AF 30 Fit. Bankhuis J. J. Slaeseïis, o^S.P.N.O. VALLINGEN EN HOOFDPIJN nERMAGEREN% I BEPBOEFT EEAE L GROÖTe STOOMVERWÉfiö i; vrijwaren THÉ MEXICAIN du D' JAWAS Ir A.W. MACLAÜGHLIN, 1 .Benrspla®'.:.^ ik wordt bij alle Apothekers verkocht EEN I I BEWONDERT Biet is Eternit. DOOSJE Huis Olio Koenlges, S Jacobsirafü GOUTTES LIYONIENNES GROOTSTE ONDERSCHEIDINGEN in de Tentoonstellingen van Parijs. Lon den, Brussel, Luik, Florence (Italië). Mar seille, Bordeaux, Sl. Louis (Amerika), Antwerpen, Uoornijk enz. DÉS 1 RÉ BECKAERT Advertentieblad mei' 'ii'/h''?/?1^ ^8n Cei)l’emci’ hel num- llotel de Rhetorica, Houtmarkt. ROKKEN EN PELERINEN. ,15,1 I1VIS KAREL SPILLIAERT EAI X00.\ OOSTSTKAAT, 45, VEURNE SPOEDIGE BEDIENING. HUIS VAN VERTROUWEN Men vrnng^t nnn I a*ei*jonden. HENR1 HENN^^ Dronkenschap bestaat niet meer. EENIGE PRIJS 50 CENTIEMEN. Depot: Apotheek Ruyssen,GrooteMarkt,Veurne RIJ- i: K'v Jg de daking der Villa VANDERHEYDE in de Klaverstraat te Veurne. 2 u a HONORÉ RUYSSEN, Groote Markt, 15. Coza Institute62’ chancE^c& London’561 jj i.i. naar (gecaonicliouteerd) op maat, voor Heeren en hamen SPrriAi iTfiT iu uct urou/m vih 7i inru STOF F1 tfeal icli» Ronse-Jann? OVERGROOTE KEUS VAN CORSETS- .J* Tu-»’1 j VALLINGEN, TERING, BRONCHIET Corerts aan alle prijzen GENEZEN KEELPIJN, ASTHMA, KATAR HUIS VAN VERTROUWEN Steenhouwer en Marmerbewerker, 8mi»»estraat, Veurne, Maakt hel geëerd publiek bekend dat hij I in hei bezit is van eene schoone keus 1 Graf^zci'ken van al 40 franken. Hij gelast zich insgelijks met hel maken van Marmeren Schouwen, in alle modellen van af 12 franken, alsook Deur-enVenaterzillen, Water ^tpenen en <3ites*mleka»elt*. KEUS VAN IJZEREN KRUISEN. SHCIAUTEIT IH HEI 'ïEBWtll VIK ZIJDEN STOEFl ÜROOGWASSCIIERIJ EN VE,\' 'U van alle sloffen, als vrouwen-, mans- en kinder-Klee'1 pll kierden en Kamerbeliaugsids; Cbals; HandsclioenOii, -Agj MEN WASCIIT EN ZWAVELT (XTK WOLLEN M VERWEN ENWASSCHqN VAN HANDSbn De zwarte Bouwstoffen zijn geleverd in 8 dagen. "T? L,neele*^ Bijhuis loeverlronwd, worden binnen de 15 Verzorgd werk. - Ccuiallg® P’ W DEPOT bij M-* VANDEN KERCKHOVECORNELIS, Huiokerksj IJ ‘,l‘ Volledige Kostutnen op maal van af 40 Ir. Broeken op maal van al 1-» fr ELLEGOEllEREN EN KLEEDEREN Op MAAT Keurig werk. Matige prijzen. Spoedige bediening. 'éi v Een monster van hel merkwaardige Coza- poeder wordt gratis toegezonden. De Batik te Veurne, is gevestigd Appel markt Nr 7. Aankoop en verkoop van Belgische n Vreemde Weerden; Uitwisseling van Koepons, Chèques en Vreemde Munten; Kostelooze inschrijvingen aan alle leeningen; Eskompteering van Wissels en Mandaten; Geldleeningen op waarborg. Spaarkas onder de persoonlijke verant woordelijkheid van M.r J. J. Stacsens, aan den intrest van 3 ®/0 ’s jaars, uilbctaalbaar met eene waarschuwing van acht dagen. 3 1/2 's jaars, uilbctaalbaar met eene waarschuwing van drie maanden. Sloombrouwerij «Sl. Joris» J. DE GRAER-CLAIS, Beerst-Dixmude. Uitstekend middel tegen Aangenaam om te gebruiken. Om te V" - Thé Mexicain du Dr Jau’as BELANGRIJK BERICHT AAN 1>E WERKEN11 CIBILS in pollen verbeterd den smaak der Hl groenten, enz. iets van af iccet. XXLJl 1 P5 Ci apotheken on in het volgend depot te Veurne Onze depothouder reikt het attestonboek gratis uit aan hen die or aanvraag voor doon, maar geeft geon gratis proeven. Om deze to bekomen, wendt u direct to Londen Wacht u voor namaaksels. Het Coza poeder is het eonig afdoond middel tegen dronkenschap. °P de namakingon APOTHEEK VIVIENNE, 1«, Kuc VlVIenni, PARUS Tl KOOP APOTHEEK OERNEVILU Iffibk. eo, Watsrloolaan, BB BRUSSEL Jé* r lil «root® OoHtatrnnt, V <r •IK1’ t,!^' K- Rhinncs, Tniix^, Bi'onchltoü aitnrrhos Maladies des Voies respiratolres>Phtisie/etc.etc. ~i au Goudron cróosoté et .in Bauine do Tolu E.TROUET1 LJ laïtaerdas Imnyoubks ïndytrj^bPAlKy Om zich to k van en zich te - tegen GRIEP, 4 Om de adenibilinppijpcn, de maag en de bent te verkloeken, ii bot voldoende bij i|der eetmal to nomen twtt 5 van TTOtxot to - r»ex’r o "t. Verkocht In allo Apotheken 1 Te Koop i Apotheek DEF1NCVILLE Brutui. Vrna^t overal liet vermaant Oud bier in flesschen Dil bier is ten minsten 2 jaren oud. ge zond, kloek en aanbevolen door de genees- heeren. Hel kan jaren lang bewaren. Depothouders voor Veurne, Adinkerke- Panne en Coxyde de gebroeders C. en vv. Iiewltte, Adinkerke-Papne. u -.TM---v jmrx x-- Bij hem ook nog te bekomen. Mar meren, Ceramiek© en glci-clie 'l iclielM, Cimentvloeren in allen ■end en Portlandsciie Ciment ïan»r«-- S»O de WO kilos. I Een kilo I geeft een weinig, Ion enkel voor iiihIc illll Snijder-Kleermaker voor Heeren, Damen en Kinders, ROZEADALLSTRAAT, Veurne. EEREOIPLOMA (grootste onderscheiding) in de Internationale Snijschool van Brussel. Fantaisie-kleedingstukken in alle verman en smaak. Bijzonderheid in het maken van CEREMONIE-KOSTUMEN zooals: llabiet, Redingote, Jacquette, Smoking, enz. Alle slach van PARDESSUS. Pardessus pélérine, Pardessus A taille, Pardessus-Propriétaire, Mac farlane. Raglan enz. MILITAIRE EN L1VREIKOSTUMEN EN KOETSIERSBROEKEN ENZ. Vein- en JaclitkOHlumen. Specialiteit in bel snijden en maken van Dimeskleederen (Genre Tailleur) 2 Costume Tailleur. Paletot, Jacquette, Bolero, Gilets, enz. in alle vormen ZE en naar de laatste smaak. Bijzonderheid in het maken van Redingote», Mantels, Robe Princesse, enz. Alle «Indi van bevallige Kinderkostunien. Al deze bovengenoemde kleederen zijn mol de meeste zorg en bekwaamheid iolaatsie «Moderne Coupe» gesneden en afgemaakt. DE KLIEKTEN HEBBEN VOLLE VRIJHEID HUNNE STOFFEN ZELF AAN TE KOOPEN. Itouu’ in ^4^® uren. Voor l»oekr” A^ZInkelier-MuIJder-Klcer maker, Eere-diploma der Nederlandsche Snijschool van Den Haag, NieuwMtruat, te Veurne, knn ingegeven worden in Koffie, Thee, Melk, Likeur, Absint, Bier, Water of in het voedsel, tonder dat het noodig is, dat ae dronkaard er Oostende en Vcuruo. Het Coza poeder bezit do ■wonderbare eigenschap om tegenzin tot liet drinken van sterken drank (bier, wijn, ab sint enz.) bij don dronkaard op te wekken. Het Coza poeder werkt zoo onopge merkt en zeker, dat de oclit- genooto, de zuster of do doch ter van den verslaafde het hem toe kan dienen, zonder zijn medeweten, on zonder dat het noodig is, dat de pa tiënt ooit behoeft te weten waaraan hij zijne redding te danken heeft. Het Coza poeder heeft hot huiselijk geluk van duizende gezinnen hersteld, duizenden personen van schaamte en on eer gered, on deze personen, tot levenslustige en nuttige leden der maatschap- pij herschapen; het heeft menig jong persoon op den rechten weg teruggebracht on gelukkig ge- x, maakt en het leven van talloozen met menig jaar verlengd. Het Instituut, waardoor dit ongeëvenaard poeder verspreid wordt, zendt gratis aan hen die daartoe aanvraag doen, een boek met dankbe tuigingen en een monster. Het poeder wordt ge waarborgd volkomen onschadelijk te zijn. Cor respondentie in allo talon der wereld. Het echte Coza poeder is verkrijgbaar in alle» H apotheken on in het volgend depot te Veurne Ap™ Depot te Veurim M. VANDERHEYDE Broeder en 'Zu>;'2',.- ZONDER a«n zijne GEZONDHEID NADEEL te doen, neemt den De zwaarlijvigheid benadeelt de gezondheid vernietigt de schoonheid en veroudert voor d’e jarenom steeds jong en dun te blijven, de t-S heupen en den buik te verminderen, de dub- bele kin te doen verdwijnen en de lenden te versmallen, neemt dagelijks twee of drie tassen en, op cenige weken, zult ge stilaan en zekers vermageren, zonder regiem. ’t Is eene echte plantaardige geneeswijze, bloedzuive- T rend en gansch schadeloos. Bswusn uitslag. Men neme acht r PRIJS der Doos 5 fr.de 6 doozen 2* fr. .,1 K‘* u ,ot wei’dt cn ik u zei: dat 'ctro-' Ken. Ik een vrij groot vertrouwen stel in *nlL"Ri-n I dc.rlsicos van te willen dragen. Ik genees alle 0))gci;t j mannen cn vrouwen. Ik behandel get n enkel geva >-•' e/l n wanneer ik u zeg dat ik u kan genezen z»l ik Een toestel dat de levenskracht der |e«'i.‘1 enct’9 dcerbare weldaad. Mijn Elcctro-Vigneur i zul* '£t l'3.2’? 1 ui.zcnden personen behoefte hebben, cn als ze ziel1 'an te maken komt dit alleenlijk voort uit vrees van IE vraajl eiken man die gedeeltelijk of gelief1 a3rzel';.n^1,ii> j ^ft, die zich droefgeestig en wanhopig vóclti rtaagd, 11 J ‘?Xvm0Cd’ u’11 hcm ,c la,cn >n>kcn ccn onvc fe 1 sterk mcnsch. «k raag Iedere vrouw, wier geest droefgeestig Gc() al|Cs '^.-1 w,i v C Z.^k,e cn v°ortdurcndc uitputting, die in n,(j per* I 'wirf\an ’2* .cvcu ccn genoegen cn ccn geluk maa 51 orie c raadplegen. woont, nT>,Uf,rcmi uW aJfes cn, onverschillig waar )(,eving J J l^aam te kunnen opgeven van ccn persoon uit uwe o i,,I!‘r’er*oek u mlin boek te lezen cn da’r“'tt£!1z]l uw n mijne beweringen. Het gebruik mijner methode jzekeren.Wacht met uw aanvang niet,want uwe h omslag Ik zal u mijn geïllustreerd boek franco en o J ■nvangst van deze aankondiging. |q |)R (Hoek van da Jules Van Praetstraat KOSTELOOZE RAADPL£G'nu t Ven1* Alle slach van wo,,t’n-,?r*]ulj' Schals, Rokken, Koussen, ®aaie.'fabri^ Hrelaaiilottaii van de eers land en B.-lgie, nnintfil^J Verders alle MercericU en ku zen. uil de e^ FOURNITUREN VOOR KLEERMHERS l'OUlkllUllKN ‘‘buiU’3’1"’ A1 dpz'“ koopware» aan prijzen pei Algemeen Agentschap voor den verkoop der AmerikaaösC DOMESTIC, DAVIS, ADVANCE, diu de beste zijn v^\,n til' Ook nog der Naaimachien die men kan levenu CIBILS de beste der versterkte ossenvlcesch-exlracieti, k^5 L..; en is genutkkelljknr van verbruik dan E het land. Vloeiende CIBILS wordt aanbevolen d0°r fT... s!e geneeslieercn der wereld. Eene flesch CIBILS aan 1,65 [4'i g.,>eri smakelijker) krach- ''t’tiillon voor 15 pers »ncn. <111111.K Im snccMt Hpttnrxa** Itotlil lolt

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 4