VAN VEURNE De GemeéDtekiezing. NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT maar geen soldaten? Zegepraal van het Officieel Onderwijs. klerikale bladen maken vee.1 gerucht den algenieenen hen gelooven, dan N1EUP00RT. - Willems-Fonds. KUNSTFEEST Bericht. I Luisterrijke Voordracht met gekleurde zichten, door M1 DOTHEY. I De Klerikale Vrijheid. -V 38 geene verzwaring der militaire Xutei'dng ÜJ1 September 1007. Slc .par. Binnen eenige dagen zullen de namen der liberale kandidaten gekend zijn en wij wakkeren al onze vrienden aan, moedig en eendrachtig ten strijde te trekken om den zegepraal onzer lijst te verzelceren. R>39 18’01 19 volgende adres iKrij^slaan, 1O», Itilsene (Brussel). Groot Buitengewoon OP ZONDAG 82 SEPTEMBER 1907 om 4 1/2 ure slipt namiddag, in het lokaal, Valkestraat met de hooggeschatte medewerking van Jufvrouw Marguerite Stroobants, le Harp- solo van T Kursaal van Oostende, 1*Prijs van het Conservatorium van Parijs; Mevrouw Amandina de Mazières-Jasinska, Kunstzangeres, le Prijs van hel Konink lijk Conservatorium van Brussel; Jufvrouw Mariella Houyoux, vandedecla- malieklas van hel Conservatorium van Parijs; Mijnheer Frans Mulle, Kunstzanger; Mijnheer Celestin Castiau, Klavierspeler; Mijnheer Franz Crusener, Kluchtzanger. Port-Sunlight. De wonderbare schepping eener stad. Prijzen der plaatsen 2 fr. 1,50 1 fr. en 0,50 c. Hel feest zal eindigen rond 8 ure. De pastoor prijst zoo vurig’t hemeisch leven I Hij denkt de Hemel kan niets beters geven Dan lekkre narHcnho j [bier. BROUWERIJ TERLINCK ABRASSART, Rosendaelstraat, Veurne. De personen die aan Mr BUYL iets mede - de lieeron Claeys, Vanderstiaete en ■laert, dit; ook in den gemeenteraad ge zeteld hebben, wel dezen naam verdienen? Noen, De l'eurnaar is van liet tegen- strijdige wel overtuigd, ook is zijn uitval slechts een middel uit de oude doos, dat 101 op den draad versleten is, en dat enkel moet dienen om de eenvoudige kiezers te misleiden. Wij brengen ter kennis van de belang- nebbenden dat de nieuwe kiezerslijsten voor 1908-1909 verschenen zijn. Deze hjsten berusten ter inzage van hel publiek *n de volgende lokalenDen Keizer, Café ,le l'Aigle ,.n („i,; (le pEtpt!iance. Wij ver zoeken onze vrienden deze lijsten le willen nazien en hunne bemerkingen kenbaar Ie maken aan Int bestuur der Liberale Yei eeniging of aan dit van den Liberalen Burgers- en Werkinanskring, die met de jneesto bereidwilligheid cn kosteloos voor deze zullen zorgen. Wij komen te vernemen dat de vrijzin nige kringen onzer stad, Woensdag avond zullen vergaderen, om den strijd voor de gemeentekiezingen van 20 Octobei naast bespreken en de lijst der kandidaten vast te stellen. ij verhopen dat al de leden hunne uil- noodiging zullen beantwoorden en dal de WTgadei ing talrijk en aanmoedigend zal derde gevallen le schenden ten Kerk. Arme klerikale Vrijheid "'uien, «ie iieeren Barnier cu oiove al» godsdiensthaters aanziet; of I De klerikale oiauci e ri.,„,.o o.,n,lnrïll..,pte en yjoe. I rondom de uitslagen van 1 wedstrijd. Moest men L. zou hei «vrij» onderwijs op gansch de lijn zegepralen. Hieronder geven wij eene kleine label die ongenadig den bodem inslaat aan ai het gepoch en gebluf der klerikale schreeu wers 30 officieële en 8 vrije scholen hebben Nog vier weken scheiden ons van den dag waarop de helft van den gemeenteraad aan herkiezing onderworpen is. Onder de vijf uitlredende leden bevin den zich twee onzer vrienden en een nieuw Rd moet herkozen worden, in vervanging 'an een ander liberaal raadslid, den lieer Moenaert, overleden. De uitlredende libe rale raadshecren hebben, gedurende acht jaren, gewetensvol hunnen plicht ge- kwelen cn wij zijn vast overtuigd dal liet kiezerskorps ze in hunne plaats zal be houden of ze door andere liberale vrien den vervangen. Be kontrool in renen gemeenteraad is ooodznkelijkdit i> d<- zienswijze van alle Weldenkende lieden, zoo katholieken als iiheralen; ook twijfelen wij geenszins ol Vt‘le gematigde katholieken zullen vooi de liberalen stemmen om den kontrool, die Bians sedert acht jaren in onzen gemeen teraad bestaat, te behouden. I» zijn laatste nummer begint De >eur- n«nr den tegenwoordigen kiesstrijd met eenen hevigen uitval tegen de liberalen, die hij. zooals naar gewoonte, voor gods diensthaters afschildert. Wij vragen ons af wal de godsdienst gemeen heeft met eene kiezing voor den gemeenteraad in eene kleine stad Wij zijn nieuwsgierig te "'eten of hel heilig bladje de uitlredende liberalen, de herren Barbier en Vanmas- I.,. i inschrijvingsprijs, voirop betaalbaar: 4 fr.’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. |.'-iJdmMn«n%«irotVmêo de» drukregel. De «rooie letters toicms plaatsruimte. - Reklamen SO cent. - Reoltimdijkè oerherstoiliiigen i fr. M..„ wordt vc. voel,. alle artikels uiterlijk teüee P«r.»nallto«en ii innodereii alsmede die voor het Buitenland worden ontvangendoor den Office de Publicité,MagdalenastraatBrussel w 4nnonc< n W«r Befclf. Uitgezonderd In ide f laanaeren, aumt - --- - willen van lasten Dat is niet ernstig! Zoo ze waarlijk de militaire uitgaven wilden besnoeien, moes ten ze begonnen zijn met de honderd mil- .1, door de regeering gevraagd, te verwerpen en niet te stemmen. Nu, dat zij met blij gemoed van den oor- j.i ze verplicht moeten hebben. Zij hebben er slechts S3* hel noodig aantal soldaten onder de wa- vermeldingen bekomen, zouden de vrije scholen er 6a moeten lellen. Zij hebben er zeventig. Hier zijn zij in winst, maar die winst is heel mager. En nu, dompersbladen groot en klein, slaat nu maar vafscht en verdraait de cijfers naar belief- j le. Dal is immers uwe gewoonte. Eene klerikale vrijheidboor ik u vragen, wat is dat vooi een aardig ding J5, aardig is het en wij zullen het u bewijzen. De pastoors, betaald uit den zak van al de belastingschuldigen, wanneer men ze beknibbelt over hunne kiesdraverij en politieke bemoeiingen, roepen Leve de Vrijheid Maar dezelfde priesters, door nel oi ^uiui van hunne zaakwaarnemers, de klerikale ministers en volksvertegenwoordigers, verbieden aan de burgerlijke beambten, aan de magistraten en aan de officieren FortCll van T leger zich met politiek te bemoeien Dat is klerikale vrijheid Volgens de klerikalen zou de Staat zelfs de vrijheid niet mogen bezitten onderwijs (e geven. De Staat zou in zake van onder wijs maar mogen tusschenkomen ouder geldelijk oogpunt, als subsidiegever, zoo- dat de klerikalen, dank aan de formidabele inrichting van de Boomsche Kerk, liet grootste paart der schoolbegrooling zou den opstrijken. In Frankrijk waren de meeste klooster- congregatiën ingericht tegen den geest en den zin van de schatkist; zij wisten on- metelijke fortuinen op te stapelen waar mede de partijen werden ondersteund die de Republiek en burgerlijke instellingen zochten te ondermijnen. En de Fransche klerikalen riepen Leve de vrijheid I Onze Belgische klerikalen evenals hun ne zuiderbroeders stellen zich aan als de eenige oprechte apostels van de vrij heid. Zij roepen de vrijheid in van het oogenblik dat er spraak is-hunne voor rechten aan tc tasten, terwijl zij in hon- niel aarzelen de vrijheid voordeele der Boomsche aan den wedstrijd deel genomen. Dus, wanneer de officieële scholen 30 benoe mingen behalen, moeten de vrije scholen, om met hen gelijk te blijven, er 8 behalen. Van dit standpunt uitgaande Daar de officieële scholen 68 prijzen joen voor de Antwerpsche forten behalen, zouden de vrije scholen er 18 moeten hebben. Zij lellen er slechts 1O. _.d Daar de officieële scholen 110 accessi- die miljoenen op hel altaar ten tellen, zouden de vrije scholen er 29 logsgod geofferd hebben, zijn rn aaImo I i H m K K 1 1 - *- 1 Daar de officieële scholen 243 eervolle pens le roepen, om die forten le bezetten; enrmjHinr.nn hJ/AA,,.., - anders dienen ze tots niets en mogen wij evengoed onze miljoenen in het water werpen. Ook is de legerhervorming slechts eene kwestie van dagen meer. De hardnekkig- op <le dikke trom en ver- i sle tegenstanders van den krijgsdienst ’rnnii Hn niifprs nnnr hniioi. zjen j|l( (jai er njet langer meer mag ge- draald worden en wij mogen er ons aan verwachten de klerikale regeering zelve, dezpr dagen te zien opkomen met een ont werp, dat alle jonge Belgen den ransel op laadt, om ’s lands weerbaarheid te ver zekeren. De klerikale regeering heeft de miljoe- n olnmmnr. -1 nen doen stemmen voor de nieuwe forten van Antwerpen, De vraag is nueens dat de nieuwe om walling er zal zijn, wie zal de forten be zeilen? Met een leger, zooals wij er thaus een bezitten, moet er niet aan gedacht worden het laatste toevluchtsoord van onze onafhankelijkheid,» zooals de nieuwe minister van oorlog zoo poëtisch de Ant werpsche vesting noemde, legen eenen aanval te verdedigen. Dit staal gelijk met de maan le willen nemen met de landen. En niet alleen moeten manschappen slaan aan de forten, om den aanval af te slaan; doch gezien de nieuwe manier van oorlog voeren, zullen wij weldra een legertje luchiballous moeten optakelen, om zoowel in de hoogte als op den bega- nen grond, de vriéndelijke aanlastelijk- heden van Pruis of Fransoos te beant woorden. Waar, nogmaals, waar halen wij de manschappen daartoe? Is de stemming der eerste omwalling van Antwerpen geen eerste slap op de i baan, die zal leiden tol eene volledige her vorming van ons militair stelsel? In de oogen van eiken verrezienden patriot en wal klerikalen ook tegënstrib- beien, het feit zelve dal ze die nieuwe lor- Maar trekt het langste koordje hier! ten gestemd hebben, bevat in zich de ver- j ";j ^cveii oordeeling van ons tegenwoordig krijgs- 1 Dan lekkre aardsebe spijs met Terliïiok’s stelsel. i De groote hervorming, die leiden moet loi den persoonlijken dienstplicht en dus tol de afschaffing van de plaatsvervanging staal voor de deur en zal de natuurlijke i bekroning zijn van de takliek door de te ^ee*en ,ot vragen hebben, worden klerikalen aangenomen. 'yen£Ien op bet Wel zullen do klerikalen uitroepen: Wij I Statie 5,50 6,52 id. ------~- Statie 7,46 Voorstad 7,50 19,18 19,23 21,36 ADVERTE NTIEBLAD ^«’nlreUureii vnn 14,45 13,57 17,08 18,10 19,18 20,54 - r-xgta... -- ONDERWERP I -V- MWIMJU lllül <len I.Izeretnveg tot 30 September 1907 Vortrek uit Veurne naar het Binnenland 4,37 6,12 6,49 9,53 11,55 15,53 18,03 19,02 (Dixm.) 20,18 Vortrek uit Vourno naar Duinkerker 5,33(Adiuk.) 7.43 9,52 10,47(Ad.) 14,40 18,05 18,15(Ad.) 20,17(Ad.) 22,04 ‘‘’’trekin-en vnn den liuurlMpoorwog tot 30 September. Vertrek van VEURNE naar NIEÜPOORTen OOSTENDE: S/atle 5.00 6.50 10,05 12,18 13,20 15,16 16,42 18,06 5,05 6,55 8,44 (Pan.str.) 10,10 12,23 13,25 15,21 16,48 18,11 x v •tsti'VlEI?*. D’.'ul.ker-Uilpcvcr, it? Veurne, en in de des 'Ui!;.'. M,‘" s«hrijft in o>J i - - i -- Vertrok uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7.43 9,55 10,26' 13,06 16,02 18,12 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,11 16,07 18,17 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Groote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statie 5.50 6,52 8,38 9,54 11,20 12,22 Pannestraat 5,56 6,58 8,10 8,44 10,02 11,26 12,28 13,44 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,20 7,30 8,28 9,18 10,20 11,50 13,09 14,08 15,05 16,32 17,32 18,34 19,45 21,20 Vertrek uit Veurne naar POPERINGHE. 10,20 (10,40 den Woensd.) 14,25 18,05 21,00 (tot aan Beveren). 10,24 (10,44 id. 14,29 18,09 21,04 id. i I -- WCl*

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 1