NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT VAN VEURNE CESAR BARBIER AUGUST LESAFFRE OSCAR ROUSSEEUW De Gemeenlelfieziiig. Aan de Herbergiers. Gemeentekiezing van 20 October. Barfoier, Lesalïre, Rous s o euw. Willems-Fonds. Afdeeling Wne. morgen zondag 29 dezer Kiesvergadering. ÜJ® September 1901 IV 39 ®1 Jnai*. Sprekende over het artikel van De Veur- De katholieken zijn vooral vijandig aan het ofliciëel onderwijs, dit hebben onze avondschool af te uitsluiteiij VoordrnC^ M. M. K.SLXLdic3L^“teix der Liberale Vereeniging en van den Libe ralen Burgers- co Werkmanskring. AdvokaoL Wij brengen ter kennis van de belang hebbenden dat de nieuwe kiezerslijsten v?or 1908-1909 verschenen zijn. Deze bjsten berusten ter inzage van het publiek 111 de volgend lokalen: Den Keizer, Café a' 1 Aigle en Café de 1'Espérance. Wij ver- 2oeken onze vrienden deze lijsten te willen nazien en hunne bemerkingen kenbaar te maken aan het bestuur der Liberale ’ereeniging of aan dit van den Liberalen “Orgers- en Werkmanskring. die met de •heeste bereidwilligheid en kosteloos voor deze zullen zorgen. derstraele en Moenaert, oud liberale raadsheeren dien naam verdienden. En wat antwoordt De Veurnaar daarop? Er is bier geen kwestie van dien of dien man, zegt het heilig bladje, maar van de liberale partij. Ah, er is kwestie van de liberale partij, maar zijn deze heeren geen libera len? Gij weigert op onze vraag een ant woord te geven, gij durft uwe beschuldi ging betrekkelijk onze achtbare vrienden niet slaande houden, maar om uwe kwade trouw te verschoonen, zegt gij, er is hier geen kweslie van dien of dien man, maar van de liberale partij Uw antwoord, confrater, is ellendig en zal aan de kiezers doen zien hoeveel waar de uwe beschuldigingen hebben, zij zullen overtuigd zijn dal al uw schermen met godsdienst, vrijmetselarij, kerkvervolging enz. slechts dient om de eenvoudige lieden te misleiden. Zij zullen de liberale minder heid in den Gemeenteraad behouden en eendrachtig stemmen voor de heeren scholen te ontvolken en om dit doel te godshuizenbestuur gesloten. Is het in hel belang onzer stad dat men de gazfabriek naar Nieupoort heeft laten ^Hebben onze bestuurders den invloed cebruikt, die men beweert dat zij bezitten, om ie laten in Dixmude de kolossale ge bouwen van den gemeenlijken tram bouwen? Is dat zorgen voor Veurne Ze hebben onze stad verfraaid, zegt men Zij hebben eenvoudig het werk van burgemeester Ollevier en van M. De Hoon voortgezet dewelke zooveel gedaan heb- I ben voor onze siad. Was hel hun phchl "opolseOM" politiek «ebM zij» rij ni« MR*"**» n. <te afsohuwe- klerikale politiek. die leeft van ver- eene wel JM>aakl hebben om de Evenredige Vertegenwoordiging te doen h in de uroote gemeenteraden, Sen van dit rechtvaardig princiep i'n onze kleine sleden toe te passen. Mj willenCook hel onrechtvaardig stel- I Ikieswet blijven behouden de ci„dc .lie el van ie, Aide pSsa" der l,k“'iküle,‘ ZW' rie-sem. do^do -kman moe. o. Daar'paan en dil ”oelC" '’VTe'X'vaïXn'beer Voorzin» die «Ssss» 'm." CESAR BARBIER. handelaar, uiltredend lid. AUG LESAFFRE, advokaat en Ïh -OSCAR ROUSSEEUW, uurwerk s, ee“kk«rie aanspraak van dn Wren c Barbier en Lesaffre word. d.DUm. geestdriftig geheven. 8 ure-s avonds, in bel lokaal nP RHETORICA, Houtmarkt. - - T7r»nrdraCllt nanr, waarin hij de liberalen als gods- Concert y oox ui - diensthaters afschilderl, hadden wij hem k voor de Leden dezer Afdee ing. indien de uillredende leden "“.An heer Voor- Barbier en Vanmassenhove godsdienst- door en haters waren, of de heeren Claeys, Van- zittêr Dokter BARBIER. i Dit HI;k| verschijnt den Zaterda" van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. 's jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. centiemen den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. - Reklamen bO cent. - Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uilerlijk tegen Vrijd^v^ zenderh Artikels onbekend of personaliteiten Ke tnnnneen voor llelgie, uitgezonderd beide Vlaanderen, alsmede die voor Buitenland worden ontvangen door den Office pk Public^, Mogdalenadraal, Brussel. r j,) bij CAMII.UK IBItUMEIlV, Drukker-Uitgever, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Ons artikel van de verledeue week over de gemeentekiezing is bij onze medebur- i, iedereen is het eens om de zienswijze van Het Adver tentieblad goed te keuren, en katholieken aarzelen niet te zeggen, dat de eisch der liberalen, om in den gemeenteraad ver tegenwoordigd te zijn, gegrond en recht vaardig is. Alleen De Veurnaar is van dat gedacht niet. Het heilig bladje vindt dal er geen konlrol noodig is,dat de liberalen die gedurende acht jaren in den gemeenteraad i gezeteld hebben, geene onregelmatigheden of misbruiken hebben moeten schandvlek ken, geene daden van hel bestuur afkeu ren. Daarop antwoorden wij dat de libe ralen in den gemeenteraad, geene stelsel matige tegenkanting aan het bestuur ge daan hebben, zij hebben de daden van dit bestuur goedgekeurd als zij rechtvaardig waren en meer dan eens hebben zij geld- verkwistingen belet, die door de fanalie- ken van den Raad ondersteund werden, ook heeft hunne tegenwoordigheid belet dat erin de gemeentezaken gekonkelfoesd werd. De Veurnaar is tegen den konlrool, maar heeft hij dan vergelen dal toen de liberalen van het stadhuis meester waren, er, bij elke kiezing, eene lijst van katho lieken was die zich als kontroleurs aan stelden? Onze confrater kan ook maar niet be grijpen hoe wij hier den kontrool nood zakelijk vinden als socialisten en liberalen op andere plaatsen samenspannen om al- zoo de volstrekte meerderheid te bekomen in de kiezing, en de eenige katholieken, die in een Raad zetelen, builen te steken. Deze samenspanning, confrater, is een ant woord aan de weigering van ’t Ministerie de Evenredige Vertegenwoordiging bij de gemeentekiezingen toe te passen. Dal het Ministerie ons de Evenredige Vertegen woordiging geve, en die samenspanning lusschen liberalen en socialisten zal op houden en iedere partij zal, volgens hare getalsterkte, hare vertegenwoordigers in den Raad hebben. Eene schoone gelegen heid voor uwen hertelap M. Pil, om zich beroemd te maken. Dal onze ieverigeü! volksvertegenwoordiger een wetsontwerp in dezen zin in de Kamer aanbiede, hel door zijne vrienden doe stemmen en zijn naam zal in al de gemeenten van België bekend zijn, en wij zullen gelukkig zijn hem onze gélukwenschingen toe te sturen, Tgeen wij tol hiertoe niet hebben kunnen doen. Nu de gemeentekiezing aan de deur staal, acht ik het gepast oogenblik geko men om met de herbergiers van Veurne en der omliggende gemeenten eens gron dig te onderzoeken wat hen hun plicht en eergevoel opleggen te doen met hunne stembriefjes. Dat zij zich eerst en vooral de vraag stellen of zij moeten stemmen voor de vrijzinnige kandidaten? En zij zullen ant woorden JA. Moeten zij voor dc klerikalen stemmen? NEEN, duizendmaal NEEN. En ziehier waarom Voor de klerikalen stemmen, is de mannen in de hand werken, die de her bergiers aanzien als eene melkkoe, welke zij tot hel bloed toe trachten af te lappen. Voor de klerikalen stemmen, is gelijk I geven aan deze die de wet op de openbare dronkenschap stemden en de herbergiers verplichten die hatelijke wel in hunne herberg te hangen op gevaar van boete. Is gelijk geven aan deze die hel schandalig vergunningsrecht invoerden en jaarlijks honderden millioenen uil de herbergiers hunne zakken kloppen in vorm van paten ten en lasten op den genever. Voor de klerikalen stemmen, ware de mannen in de hand werken, die steeds nieuwe tappen en gilden tol stand brengen waar het volk wordt naartoe gelokt door alle slach van spelen en pinten hier aan hal ven prijs. Voor wat bet vergunningsrecht betreft, werden van wege de liberalen alle pogin gen in ’t werk gesteld om dat hatelijk recht te doen afschaffen. Woensdag om 8 ure, zijn onze vrijzin- •••ge kringen bijeengekomen ten c.—‘- Beslissingen te nemen, betrekkelijk de ge- ^eenlekiezing van 20 October naast. 'ele leden hadden hunne uilnoodiging Beantwoord; ook was<__ r*jl< en aanmoedigend. Onze verkleefde en altijd wakkere Voor- *'ller Heer Dokter Barbier beeft, na de twee uiitredende raadsheeren MM. Van- massenhove en Cesar Barbier harlelijk be dankt te hebben, den polilieken toestand gekenschetst in eene uitstekende rede. Volgens De Veurnaar, kan er geen beter bestuur bestaan dan dit welk ons regeert. Dokter Barbier heeft nochtans bewezen dat er op dit bestuur nog al veel te zeggen '•ill. Onder do grieven welke hij opsomde, sl*ppen wij de volgende aan: "are hel in het belang niet van ieder- c,'n dat een vertegenwoordiger van de Otinderheid zou zetelen in den Dischraad e‘* Ut het bestuur der Godshuizen? De katholieken, die, toen zij minderheid "aren, dit als noodzakelijk aanzagc*1, 'veigeren nu een liberaal in deze besturen te benoemen. Waarom? Om over 't budget I dezer besturen, zonder konlrool,te kunnen I beschikken. De katholieken zijn vooral vijandig bestuurders geloond mei de bewaarschool en de zoo nuttige t>a schaffen, de jaarwedde der onderwijze- I ressen te verminderen, en twee klerikale lagere scholen aan te nemen. Thans nog zijn de geestelijken, de beste vrienden onzer klerikale bestuurders, gedurig aan hel werk om onze gemeente- bereiken zijn alle middelen bun goed. 4,37 6,49 22,04 ADVERTENTIE-BLAD Vertrekuren van 19,10 19,16 J9.38 18,05 (tot aan Beveren). 18,09 id. I>e Hoeren Uittredend Hntidnlid. Uurwerkmaker. den IJzerenweg niet 1 October 190? Vertrek uit Veurne naar het Binnenland 8,03 9,53 11,55 13,44 (naar Thourout) 15,53 18,03 Vertrek uit Veurne naar Duinkerke: 7.30(Adink.) 7,43 9,52 12,10 (Adink.) 14,40 18,05 20,17(Ad.) vrlrckuren van den IliiurtHpoorwog met 1 October. Vertrek van VEURNE naar NIEUPOORTen OOSTENDE: Statie 5,05 0,56 10,00 12,22 13,32 15,16 18,04 20,04 Oroct. .Markt 5,10 7,02 8,56 (Pan.str.) 10,05 12,27 13,37 15,22 18,09 20,09 DcVdllcuUC, VVUiudi ijiui Vertrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26* 13,06 16,02 18,12 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,11 16,07 18,17 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Groote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statie 6,22 9,50 11,44 14,20 16,06 Pannestraat 6,28 8,15 9,56 11,50 14,26 16,12 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,46 8,40 10,28 12,10 14,52 17,02 Vertrek uit Veurne naar POPERINGHE. Statie 7,46 10,20 14,25 T~ Voorstad 7,50 10,24 14,29 18,09 id. -- VIIUUI Ijo, V- - - 1 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 1