STAD VEURNE 2 1 VAN VEURNE Stemt voor de Liberalen onder Nr 2. NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT 20 October Gemeentekiezing van 1'1 Mr Lesaffre en Mr J. Van Hee Het oud Liedje. Schaamteloozen barbier Lesa fl re Rousseeuw Slenil alzoo De werken op i en aan Er is maar eene manier van wel te stemmen, dal is op ieder briefje het wil puntje zwart maken in hel zwarl vierkant Bewesterpoort i de Duinkerkvaart. ■V ^1 Sl° J aar. Zaterdag 1» October 1907. 4,37 22,04 7,30(Adink.) 7,43 19,38 BOUTEN DAMBRE PIL THERSSEN VAN HEE tegen of wel men 18,12 18,17 bil Blad verschijnt den Zaterdag Bekendmakingen 20 centiemen Men wordt verzocht alle lioegenaamde 19,10 19,16 van Be- woordje -[ et) den bezig is 18,05 (tot aan Beveren). ,18,09 id. De Veurnaar heeft de artikels van het Advertentieblad trachten te beantwoorden en heeft zelfs gepoogd geestig te zijn. Er is toch iels dal vergeten schijntde klachten van de inwoners van Bewesler- poort over den kronkelenden berg aan de Duinkerkvaart. De Veurnaar schenkt hun toch eenige woorden en zegthet katholiek bestuur heeft vroeger voor u iets gedaan, dat is genoeg; gij moet liet eeuwig dankbaar zijn, zelfs bleef het, gelijk nu, te kort aan zijne plichten. En De Veurnaar meent dal die menschen met zulken praat tevreden zijn. Weel gij, confrater,<l,ai er nog andere zaken beslaan, waar uw uitstekend be stuur de belangen van Veurne heeft ver geten? De Inteicommunalen tram» is inge richt geweest en bij de Bestuurders der maatschappij zien wij nogeensde hoofden van ons gemeentebestuur. Wij, eenvoudige burgers, dachten dat die heeren al gingen doen wat mogelijk was opdat de zetel van liet beheer van den tram in Veurne zou gebracht zijn en wij dachten ook dal zij liever de kolossale gebouwen, die men in Dixmude gezel beeft in Veurne hadden zien plaatsen. Zulks is niet gebeurd en de Veurnaar zal ons zeggen dat liet onnoodig is voor or.s van die zaken te dobrgronden, daar wij te eenvoudig zijn om te begrijpen dal liet bestuur van den tram, waar de bestuur- heeren voor hunne werkingen schoone jaarwedden trekken, geen gemeens heeft met bet bestuur van de Stad Veurne. Zullen de kiezers daarover niet na denken Wij twijfelt n er niet aan. En zij zuilen zich ook afvragen welk belang de stad Veurne kan hebben van de gasfabriek te zien verdwijnen van onze stad ten profijte van Nieupoort Waarom zwijgt De Veurnaar over deze kwestien? Is hij misschien ook van ge voelen dat Lel Gemeentebestuur de belan gen der Vi urnaars verwaarloosd heeft? Wij begrijpen uw stilzwijgen, confrater, gij zijl gemuilband. Duinkerke 14,40 18,05 Omdat wij in ons voorgaande nummer gezegd hebben dal M. Van Hee nog maar 26 jaar oud is, antwoordt de Veurnaar dat 31. Lesaffre ook maar 27 jaar was als hij ziel) over vier jaar op rang stelde. Ha, gij wilt eene vergelijking maken lusscben 31. Lesaffre en M. Van Hee, wi l wij nemen aan en zeggen u 31. Lesaffie is een man die, door zijne beleefdheid en vriendelijken omgang, de achting van iedereen verworven heeft. Is dit ook zoo met 31. Van Hee M. Lesaffre is een bekwaam advokaal, die schitterende studiën gedaan heelt, en op korten lijd eene belangrijke klienteel verkregen heeft. Mag de heer J. Van Hee zich ook roemen op zijne studiën, op zijne bekwaamheid Gij zegt, Veurnaar, dat indien M. Lesaffre over 4 jaar gekozen geweest was, hij Schepen van Financiën zou geweest zijn, eb wel wij verzekeren u dat M. Lesaffre duizendmaal boter dit ambt zou vervullen dan 31r Van Hoe, dit van Schepen van Onderwijs. I dit artikel met te herhalen ij do verledene week zegden van l en Pil: Of wel zJj niet* gfednan oin zich werk te verzetten Ministerie ziet slaan. Is het zoo De katholieke kandidaten zijn allen door onze bevolking zoo goed en zoo gunstig gekend zegt de Veurnaar. T Is zeker om te lachen, Confrater? Immers wie kent op Oosler- en Weslerpoorl den heer Therssen? Hoeveel bewoners van stad kennen dien heer? Nog geen derde. En mag hetzelfde niet gezeid worden van M" Joris Van Hee? van iedere week. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent .1 den drukregel. De groote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. artikels uiterlijk tegen Vrijdag middag vrij en onderteekend toe te zenden. Artikels ongeteckend of personaliteiten bevattende, worden niet opgenomen. •>e I nuancen voor Delgt e, uitgezonderd beide I laanderen, alsmede die voor h, X-Buitenland woidcn ontvangen door den Office de Pijkijcité, MagdalenastraatBrussel. Men schrijft in bij CAMILLE imUIVEIIV, Drukker-Uitgever, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. Me Veurnaar boft en sloft over de wer- ei> die op Bewesterpoort uitgevoerd zijn k'-'worden. Deze werken, sedert lang ge- ',;|agdt waren steeds uiigesteld gewor den en hel Gemeentebestuur heeft slechts *'jnen plicht gedaan, met do gegronde tochten der inwoners van Bewesterpoort le aanhooren en de gevraagde werken te doeu uitvoeren. Het geld, aan deze werken ““gegeven, is beter besteed geworden dan dat wolk men vroeger gebruikte aan 'verken van pracht, aan hel bouwen van nuttelooze kiosken enz. Hel verwondert ons grootelijks dal de 'tUrnaar, terwijl hij de wei ken "esterpoort opsomde, niet een gerept heeft over de nieuwe brug kronkelenden weg die men L n)aken aan de Duinkerkvaart, tol groot nadeel van landbouwers en voerlieden. 01 ,s onze confrater ook van gevoelen Jat dit "erk onnuttig en schadelijk is en durft hij niet spreken om aan zijne klerikale mees- ‘ers niet te mishagen? Wij van onzen kant beknibbelen groolelijks de nalatigheid 'an liet Gemeentebestuur, en bijzonderlijk 'an de heeren Senator de Spot en Volks- 'ortegenwoordiger Pil, die niets gedaan Nebben om dit knoeiwerk te beletten en orlrekurcn van <Ien I.Izercnweg niet I October 190? Vortrek uit Veurne naar het Binnenland 8,03 9,53 11,55 13,44 (naar Thourout) 15,53 18,03 Vertrek uit Veurne naar Duinkerke: l 9.52 12,10 (Adink.) 14,40 18,05 20,17(Ad.) Vertrekuren van <len BiiurlHpoorwog niet 1 October. Vortrek van VEURNE naar NIEUPOORTen OOSTENDE: Statie 5,05 6,56 10,00 12,22 13,32 15,16 18,04 20,04 Oroo' Markt 5,10 7,02 8,56 (Pan.sir.) 10,05 12,27 13,37 15,22 18,09 20,09 wij sluiten hetgeen wij de heeren de Spot hebben i.' <iat 1 in lieL men ze nooit niet, Veurnaar'! In snijd met den godsdienst en de ge voelens van broederliefde en verdraag zaamheid. wordt er wederom bij ’t nade ren der gemeenlekieziugcn, door de geestelijke kiesdravers uilgevallen op de vrijzinnige partijen. Hel oude liedje van vrijdenkerij en kerk vervolging wordt wederom gezongen, dal door ieder defiig en welopgevoed mensch schokschouderend wordt onthaald en weinig invloed meer heeft op bet kiezers korps. Onze liberale kandidaten, mannen van eer en politieke verdraagzaamlnid, zijn gekend en leugens en laster kunnen op hen niets vermogen. integendeel, het oud Viaamsch spreek woord zegt: «wie één put maakt voor ’n ander valt er gewoonlijk zelfinven met 20 October zullen de verstandige kiezers zich wreken, over de handelwijze dier politieke geestelijke kiesdravers. Vertrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26* 13,06 16,02 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,11 16,07 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Qroote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statie’ 6,22 9,50 11,44 14,20 16,06 Pannestraat 6,28 8,15 9,56 11,50 14,26 16,12 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,46 8,40 10,28 12,10 14,52 17,02 Vertrek uit Veurne naar POPERINGI1E. Statie 7,46 10,20 14,25 Voorstad 7,50 10,24 14,29 j Tol twee maal toe beroemt zicli de Veurnaar over de schandalige zegepraal, die de katholieken over vier jaar behaald hebben. Men moet waarlijk schaamteloos zijn om zulks te durven doen, want iedereen weet dat deze zegepraal slechts bekomen is door dwang en omkooperij. Zij was geenszins de uitdrukking van de wil des \olks maar hel uitwerksel van de macht van het geld. 20, 40, 50 ja zelfs 100 fr. werden voor ééne stem gegeven, en de omgekochlen schaamden zich niet, in hunne dronkenschap, de goudstukken te toonen die zij voor hunne laagheid be komen hadden. De katholieken behaalden de zegepraal, maar niet door eerlijke middels. Ook zal de omkooperij van over vier jaar een uitwerksel hebben, waaraan onze tegenstrevers zich niet verwachten. Volgens wij uit goede bron vernemen zijn er reeds onder de omgekochlen van 1903 die luidop verklaren, dat hunne stem geld waard is en dat zij voor dezelve ten minste zooveel eischen als over vier jaar. In den geldzak dus, heeren katho lieken of den ketel in 6,49 ADVERTENTIEBLAD rffimszssxaciiaMKBnmBwaMBcraaeiMiênJÏMi Het stilzwijgen van De Veurnaar. nr - T~n Tr -run—n .uwr r^-r. ij t in» i^wiitii id.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1907 | | pagina 1