STAD VEURNE 2 Stcml onder Nr 2. Opgelet VAN VEURNE allen gestemd onder Q NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT 1 20 October Gemeentekiezing van Barbier Lesa fire Rousseeuw Sieml alzoo HALTE-LA 1 De leveringen van Stad, Hospicien en Disch. Onafhankelijke mannen. f Punt Be Onpartijdigheid der Katholieken in de Benoemingen. OPGEPAST Onderrichtingen aan den Kiezer. kip2ltl^ni x ure s morgens begint dc O™ I uur wordt de deur van T kies- reel gesloten; die binnen zijn, mogen K stemmen, die builen zijn niet meer. OPGEPAST! LEEST HIER! Gewichtig IV 42 8!' jaar. Zat<‘i*<ln^* October Hit Blad verschijnt don Zaterdag Een onkelen dop dus met liet potlood BOUTEN DAMBRE PIL THERSSEN VAN HEE iwr om protest aan te teekenen tegen van hel volks- ;:i der die in en gaat r aan den andere vrn* it onder rvr De kiezer die blind is of door gebrekke- lijkheid verhinderd om zijne stemming zelf te doen, mag zich door eenen helper, vrouw, broeder, zoon, zuster, dochter doen vergezellen. Hij mag dien geleider zelf, in volle vrijheid kiezen. Niemand mag hem een helper opdringen. De Veurnaar beweert dat ook de groot ste onpartijdigheid toegepast wordt in de leveringen voor de Stad, Hospicien, enz. dat zoowel liberalen als katholieken hun deel krijgen, en triomfantelijk laat bij weten dat een groole liberale handelaar in dranken een stuk wijn beeft mogen leve ren en een handelaar in bouwstoffen eene levering gehad heeft van 600 fr. Die hoeren hebben inderdaad verrast geweest met eene commande. Om eene stad op keurige wijze te be slieren, is hel noodzakelijk dal er in den gemeenteraad mannen zetelen met onaf hankelijk karakter bezield en die niet zouden aarzelen de misbruiken te laken, zelfs indien deze door hunne vrienden worden gepleegd. Ewel, mag men in geweien verklaren dat de katholieke lijst uil onafhankelijke en onverschrokken kandidaten beslaat? Neen, neen, duizendmaal neen 1 Men behoeft slechts de lijst te door- loopen, om er namen aan te stippen van personen die onmachtig zijn tot eene per soonlijke beweging, voor zooveel deze legen hel schepencollegie moest worden verricht. De eene hangt er rechtstreeks, de andere onrechtstreeks van af. Maar de comble van de stoutigheid is algelijk van de deur van hel stadhuis te willen openen voor iemand die in T kort in den raad zijnen beau-papa zal aantreffen. Hebben wij gelijk als wij zeggen dal de klerikalen er op uit zijn om de sladszaken als familiezaken te behandelen. Ewel, sladszaken zijn geene familie zaken; deze laatste gaan de huiselijke palen niet te buiten. I Was het misschien omdat het nu kie- zing is, en om te kunnen zeggen dat de liberalen ook bun deel hebben in de leve ringen, dal die twee zeldzaamheden ge beurd zijn? Of was er misschien geen ander handelaar in bouwstoffen in stad? Zou De Veurnaar ons niet kunnen op geven voor welke sommen er wijnen en dranken geleverd geweest zijn door zijne katholieke vrienden en kandidaten sedert een twintigtal jaren? Dal zal andere thee (of liever wijn) zijn Zou De Veurnaar niet willen de goed heid hebben te laten weten hoe hoog de nota beliep der werken gedaan door ka tholieke schilders? Voorwal de liberale schilders betreft, is hel niet moeilijk om zeggen, zij is O. Zou De Veurnaar ons niet willen laten kennen hoeveel honderden franks er be taald geweest zijn in de laatste jaren aan de blikslagers, loodgieters en zinkwerkers? De rekening van de liberalen Is toch zoo gering. Zou De Veurnaar niet willen aan zijne lezers bekend maken, hoeveel honderden franks er betaald geweest zijn aan metsers en timmerlieden en aan wien? Het deel der liberalen is nogmaals meer dan klein. Om der waarheid moeten wij zeggen dat hel toch al gelijk nog gebeurd is dal men bij eenen liberalen neringdoener gegaan is om twee kluiten gist of mostaard, als er op hel oogenblik zelf geen te vinden was bij katholieken. En de liberalen zouden dus niet mogen ontevreden zijn Alleie dè. Gestemd dus voor de mannen der lijst 1 die partijdige handelwijze. met zijne bet hokje waa'- men i het bureel komen. toegevouwen zijn eer i hel hokje verlaat. vrij voor de lijst der libe- middenpuntje de lijst der liberale nders Volgens De Veurnaar zijn onze katho lieke stadhuismannen de «onpartijdigste» bestuuiders, die op de wereld bestaan; zij doen alles wat zij kunnen om iedereen te bevredigen en om de broederlijkheid onder de stedelingen aan te kweeken 1 Hel is daarom dat in de talrijke benoemin gen die gedaan geweest zijn, hier in Veurne door den gemeenteraad en de klerikale besturen van Armbestuur en Godshuizen or zooveel!!! liberalen met hunne gunsten overladen geweest zijn Wij laten hier eene reeks volgen van benoemingen, gedaan door de katholieken van Veurne, sedert zij hieraan hel bewind zijn Zoodus benoemingen aan de katho lieken en o aan de liberalen Dat is toch geene partijdigheid, niet waar, Veurnaar Of bestaal de klerikale onpar tijdigheid misschien alzoo, tegen O?? 1 rekuren van den IJzercnweg met I October 1907 Vertrek uit Veurne naar het Binnenland 8,03 9,53 11,55 13,44 (naar Thourout) Ho kiezer moet zijn oproeping»* r’°f medebrengen. d viezer geeft zijn oproepingsbrief aan *00,7iller welke hem de brieven geeft aarop rnoel gestemd worden. Op die brieven slaat van buiten een l,®ber of zegel, Uo kiezer met eene stem krijgt eenen ‘!*‘U deze met twee stemmen krijgt twee ‘Heven; deze met drie stemmen, krijgt er *’*ej deze met vier stemmen, vier. 3° De kiezer gaal met die stembrieven '■‘ar et.|) (|er afsluilseis v;m bet kieslokaal. ij ziet of de lessenaar wel zuiver is, Hiel met inkt, zwnrtwol ofjuidei- '"M bevuild 1m. Hij doel zijne slem- Jrieven open, den eenen na den anderen, p*' maakt op iedere stembrief bel wit middenpunt zwart van bet vierkant dat °°ven de lij’st ötaal (jer [jfieralen, onder nummer 2. Die puntjes worden zwart gemaakt met 'et potlood dal gij in bel afsluitsel vindt cn dat gij moei doen scherpen als er geen Punt meer aan is. Let wel op hel potlood 'net nat te maken of er teveel op le duwen. Heeft de kiezer misslempcld of een der s'esbrieven bevuild, dan vouwt hij* die m hunne oude plooi terug Voorzitter zooveel- gen al» hij er iredorven heeft. De kiezerstaal in het kieskoije alleen; niemand mag daar bij hem staan of komen zien wal hij doel, hij mag ook aan niemand laten zien boe hij gestemd heeft. De Stemming is geheim. Geen menscli kan weten voor wien gij stemt. 4. Als de kiezer nu op iederen brief heeft gestemd, zooals hierboven is aange duid, dan vouwt hij weer de brieven toe zooals zij geplooid waren, met den limber of zegel naar buiten en keert er mee terug naar bureel. De kiezer zelf steekt zijne brieven in de bus, kiijgt zijn bijeenroe- pingsbrief terug. Hij heeft gestemd als een ware volks vriend, zijne burgerplicht wel vervuld; zijne stemming is geldig. Onverhe- torlijli Niemand mag met zijne stembrieven open van bel hokje waa1- men gestemd heeft tot aan het bureel komen. De brieven moeten toegevouwen ?>in eer de kiezer hel hokje verlaat. Stemt maar i ralen. Alleen in hel vierkant boven vrienden. Alleen daar en nergens at: i inschriivingsprijs, vorfrop betaalbaar: 4 fr.’s jaars; mét de post 3 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent, l-'.'i'(.'.'nL1.,.TraMcmên <ta> drukregel. De groite Ieders volggns plaatsruimte. - Beklanten SO cent. - Rechterlijke eerlierstellingen 1 fr. Ai™ wordt eLsocht «ÜW. ui.erhtk tegen Vrijdag - Artikels ongetéofrend of personakUCen I alsmede die voor ii.-t Buitenland worden ontvangen door den Office de Publicité, Maqdalenastraat, Brussel. I>r Annoncen voor Debit,tui /rzonderd heide Maanaeien, a ■'one ---- mmüllrukker-Uilgevcr, te Veurne, en in de Postkantoren des Rijks. schrijft in bij 13 15,53 18,03 4,37 «,49 22,04 7,30(A<liuk.) 9,52 7,43 19,38 J 1 i 2 i i 2 1 18,12 18,17 19,10 19,16 id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. id. 2 1 1 1 --- 4 id. voor ’t park S“Walburga, 1 Bedienden op hot stadhuis, Bouwmeester van siad, Ontvanger der Godshuizen, 18,05 (tot aan Beveren). 18,09 id. Sekretarissen van stad, 2 katholieken. Hoofdonderwijzer der lagere kneclitenschool, 1 Bestuurder der Nijverheidschool, 1 Onderwijzers id. Ontvanger van stad, Hoofdkommissaris van politie, Hulpkommissaris id. Politieagenten, Bode op liet stadhuis, Bedienden op hot stadhuis, Bouwmeester van stad, Ontvanger der Godshuizen, id. van het Armbestuur, Bode in de Nijverheidschool, ld. der Staats Middelb. school, 1 Torenwachter, I Totaal benoemingen 24 katholieken. KIEZERS, Mtemt dus allen onder IV1 voor de lijst der liberalen, om aan onze bestuurders te toonen, dat gij zulke onpartijdigheid verfoeit Vertrek uit Vourno naar Duinkerker 12,10 (Adink.) 14,40 18,05 20,17(Ad.) rek tn-eti vnn den HuurlHpoorweg met 1 October. Vertrok van VEURNE naar NIEUPOORT en OOSTENDE Statie 5,05 6.56 10,00 12,22 13,32 15,16 18,04 20,04 «rook Markt 5,10 7,02 8,56 (Pan.str.) 10,05 12,27 13,37 15,22 18,09 20,09 Vertrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26* 13,06 16,02 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 13,11 16,07 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Groote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statie 6,22 9,50 11,44 14,20 16,06 Pannestraat 6,28 8,15 9,56 11,50 14,26 16,12 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,46 8,40 10,28 12,10 14,52 17,02 Vertrek uit Veurne naar POPERINGHE. Statie 7,46 10,20 14,25 Voorstad 7,50 10,24 14,29 id.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 1