Zegepraal van llr lliiyl. Welbelialanle Herberg B O O M E N 1 Het Kartel. Algemeeoe Tijdingen. 1 U '1 I Notaris GLORIE te veuiive, S’ Dcnisplaats. Uitslag van de kiezing te Cherscamp geboortedorp van onzen Volksvertegen- Uitslag der kiezing van Elsene. Licilalie Verkooping Leening van LUIK 1897 Rech leiTij ke li ronij k Openbare Verkooping in iéne zitting, van WOONHUIS GLORIE le Veurne en REVXAER I le Vper. VEND1TIG van 107 koopen Openbare Verkooping EEN WOONHUIS met stallen, at hangtijkheden en 2 aalputten te zamen melende 140 tonnen, alles ge sticht, zonder pacht op ongeveer 1 hectare 75 aren zandakker te Coxyde Kleine Zee toebehoorendc aan de Maatschappij der Duinen van Oosiduinkerke en Coxyue, gevestigd te Brugge. ie herberg en 4. k L Kantoor van den WOENSDAG (i NOVEMBER 1907 om 11 ure voormiddag stipt, in de Vrede- Gekozen liberalen, klerikale». Iedereen weet dat onze geachte Volks vertegenwoordiger, de heer Buyl. ook Schepen is van Elsene, eene der groole voorsteden van Brussel. Aan de kiezing onderworpen, werd de heer Buyl met de grootste hardnekkigheid en de meeste kwade trouw bevochten. De katholieken hebben zelfs niet geaar zeld den haat der Walen aan te wakkeren, door in den nacht van Zaterdag op Zondag honderden plakbrieven uil te doen plakken waarop stond Walen, stemt niet voor den Oostendscben Flamingant Buyl. Niettegenstaande al deze lage middelen werd M. Buyl gekozen aan het hoofd der lijst met ï**is> tol htn stemmen meer dan zijne liberale colleges en ‘J3T1 stemmen meer dan de meest bcvoordce- ligde katholiek. Wij wenschen onzen knappen Volks vertegenwoordiger harlelijk geluk over dezen schillerenden uitslag. ralen tol geene omkooperij bunnen toe vlucht namen, en vele onwaardige kiezers dachten dal hei beier was een 1... in de pot dan geen vel, verkochten zij hunne vrijheid, hunne rechten voor dezen spot prijs, evenals Esaü eens zijn eerstgeboor terecht verkocht voor een schotel pap. Wal nu den dwang betreft door onze tegenstrevers uitgeoefend, daarvan weten de twijfelachlige kiezers, die soms eenig werk of levering van katholieken of katho lieke gestichten ontvangen, het best te spreken. Voor de klerikale lijst stemmen met een geteekend briefje of geen cent profijt meer. In een woord, om de overwinning te behalen werden door de klerikalen alle middelen in heiwerk gesteld omkooperij, beloften en broodroof. Wij van onzen kant, indien wij in onze verwachting bedrogen zijn, toch mogen wij fier het hoofd omhoog heffen, want wij hebben in den strijd niets dan eerlijke middelen gebruikt. En nu, heeren katholieken, wij zeggen u niet vaarwel, maar lol wederziens. Bij koninklijk besluit van 20 September 1097 is hel burgerlijk kruis van 1* klas verleend aan den heer II. Lemahieu, onder wijzer der gemeenteschool le Veurne. Brand. Woensdag nacht, rond 2 ure ’s morgens, is er een hevige brand ontslaan in De Panne, bij Fl. Daele, drukker en herbergier. Nevens de herberg bevond zich eene groole looneel- en muziekzaal, die totaal afgebrand is. Dank aan de spoedige hulp der geburen en der plaatselijke pompiers is de brand kunnen overmeesterd worden. i L.oo. Zondag werd in hel lokaal l der kruisbooggilde aldaar, eene schieling gehouden. Eene der pijlen schrample af op dc» doel en vloog lusschcn de ver bruikers in de herberg. Zekere Decleire kreeg de pijl in ’t hoofd; men moest er hem met geweld uittrekken en het slacht offer viel in bezwijming. De gekwetste ontving aanstonds de noodige zorgen; zijn j toestand is gelukkig niet erg. Wees Paap of Geus, I Wees Dwerg of Reus, Wees krank van geest of kloek van zinnen Blijk steeds Pros TERLINCK’s bier he lminnen BROUWERIJ TERLIHCK-kBRlSSKRT, Rosendaelstraai, Veurne. in Mie'titling, van Veurne* (Staiieplaals). Au Co<imet aanhoudende schuur, geschikt voor woonhuis, stallingen en afhankelijkheden, groot, volgens meting 3 aren 55 ca. bij kadaster bekend Wijk C, N' 1081/2. voorhoofdende Zuidoost op de Staiieplaals. Verdeeld in 2 knopen, met recht van samenvoeging. Deze verkooping geschiedt zonder kosten VOOR de koopers Verdere inlichtingen bij genoemden Notaris. j let* uit Yper. Dank aan de I wederzijdsche samenneiging van goede dia ’2? !"?.g l’JSCCl’.C.l OOS 60 I i Yper bestaat, zijn we hier te Veurne altijd l getroffen als wij ’l een of ’t ander dc- I treffende de menschen van Yper verne men, maar thans is hel aan hunne vreugde dal wij deelnemen, want hel volgend |Hsza!ll G1()Olc yj.„k'Ue Veurne, nieuws is zoo goed voor ons dan voor licnb M' Depuydl, 2, Oude Konijnenstraat te Yper, zegt ons Sedert zes weken leed ik I veel aan dc nieren, ik was van zeer I scherpe pijnen aangetast, ih had hevige hoofdpijnen en zoo duizelingen dal ik mij moest vasthouden om niet le vallen, mijne nachten waren rusteloos en ’s morgens was ik genoodzaakt dikwijls vermoeider op le staan dan den avon.l te voren bij 't slapen gaan, de minste moeite was mij lastig; mijn water was troebel en rood, ik was krachteloos en ontmoedigd, want ik wist niet meer wat doen, toen ik hoorde spreken van de Foster Pillen voor de Nieren verkocht le Veurne bij M' Rnyssen apotheker, en ik wilde ze ook eens be proeven. Ik volgde ze<’r nauwkeurig de aanwij zingen van hel bericht en was zeer ge- i lukkig mij needs van den dorden dag gansch verlicht le gevoelen, en na eene week verpleging was ik teenemaal gene zen. Ik verklaar hel bovenstaande waar en veroorloof U bel kenbaar te maken. Die stekende pijn in den rug, eenen dolksteek gelijkende komt door de nit ren en is een toeken van vergevorderde nier ziekte. Urinezuur heeft zich in de nieren zelf gekristalliseerd en de scherpe puntige kanten dezer kristallen snijden en scheuren de teere weefsels der nieren en dit ver oorzaakt verschrikkelijke pijn. De beslnnd- deden waai uil de Foster Pillen voorde Nieren samengesteld zijn, lossen spoedig bel gekristalliseerde urinezuur op en helpen de nieren om hel vergift uil het lichaam af le voeren door hel water. Verzekert U dal men U de Foster Pillen voor de Nieren geve van dezelfde soort als die, welke Mr Depuydl gehad heeft. Men kan ze in alle apotheken bekome» tegen 3 Ir. 50 de doos of 19 fr. de 6 doozen of vrachtvrij per post met het bedrag der som te zenden aan hel Alge, meen Depot voor België: Engdscbe Apotheek, Oh. Delacre, 50, Coudenberg straal, Brussel. Wacht U voor namaaksels; cischt hei bandteeken James Foster op elke doos. A. F. 14 woordiger. Alle vier gekozen Katholieken De liberalen hebben dus gezegepraald met de verpletterende meerderheid van stemmen! De herbergkermitsen moeien COMI’TANT betaald worden. Z<NDAG 27 OCTOBER (:oini»ntM<-liuivliiK ter De Mallerie, bij Adoll Seys. KnitJUng op de vogclpik vooreen vel konij1'. bij 11. Decorte. herb. Fa Dièse. luMtcllntle der herberg ('.a[é de la Doste, bij P. Deleu, Ooslstraat. KmiJtluK op den vogclpik voor een koekebrood, gratis, in De Koornbloem, bij Jan Schityi. ln»t<'llntlo der herberg De Volle Maan, bij Pieter Dekeyser, Pannckalsijde. ZONDAG 3 NOVEMBER Coinl»nt»cliulvln^ ter herberg De drie Koningen, bij Alois Dehille. ""zondag 10 NOVEMBER CoinbutMchulvinfg ter herberg De Klok, bij Benoit Hendei yckx-Top. Burgerstand der stad Veurne. Geboorten. Bij de 57" trekking van 19 October 1907, zijn de 33 volgende series, ieder van 25 stuks uilgekomen. 19142 22751 30594 11728 8942 15792 3840 2G676 33512 9504 31088 9089 4(572 26311 27009 11805 18280 15796 23755 10389 28195 17047 28789 12005 19059 28576 15923 12640 31957 19768 7841 26008 4322 De premies bevielen aan de volgende nummers: Uitkeei baar op 1 September 1908. Corrcctionneele Rechtbank van Veurne. Rij dadelijke uitwinning. ZATERDAG 23 NOVEMBER 1907 otn 3 ure namiddag, ter herberg De Tul- paan, bij Pieter Decrop, le Adinkerke- Panne, A<ilnkerkc*l>niiiie« met al hankelijkheden, mede I ij titel 6 A. 89 Ga. bebouwde erve, vooigrond en acltlerliggccde bij kad. bekend Wijk A, N" 87h3 n 87u, voor 7 arenvoorhoofdende Noord op den steenweg naar Veurne. Liatsl bewoond en* gebruikt door C/i. Debra Zoete. Aanslag tnt l de gddiel- ling. b lichtingen bij genoemden Notaris. Kantoren van de Noltnissen MAANDAG 9 DECEMBER 1907 om 12 ure ’s middags, te Lcysclc, bij «De Doode Mannen», langs den steenweg leidende van Houlhem naar den keiweg Vnirne-Yperen, ter hofsteden gebruikt door de heeren Isidore l anderbt i<J‘]he, Guxlaaf Bourry en Louis DU, waaronder veel zuivere Hol landers, Eiken, Kleintners en Populieren van 2m tot 2m50. De vergadering ter herberg De doode Mannen. Gewone voorwaarden tijd van betaling, mits borgstelling. Kantoor van den Deurwaarder GOOSSEN te Veurne. ZATERDAG IC. NOVEMIIEIl ItHH. om 3 ure namiddag, te (’.oxydc-dorppbnts ter herberg bewoond door ilenn Verbanck- Ocquet, van Gebruikt door den medeverkooper Dieter Ocquet, lol 31 December 1907. MAANDAG 2 DECEMBER 1907. om 2 ure nanoen, le Veurno, in den boom gaard van hel hofstedeken «het Kasteeltje» bewoond door Jeroom Blanckaerl-Michiels vnn SiJK koopen APPELBOOMEN OP STAM dienstig voor meubelmakers, timmer lieden en voituurmakers. Te vergaderen aan koop 1. j Tijd van betaling mits borg. Iet* uit Yper. Dank aan de Men mag zeggen dat den 20 October geburen, die er zoo lang uissclieii de dag is van hel kartel, en dal de uit slagen ervan schitterend zijn geweest in Antwerpen, Si. Gillis, Sl. Joosl-len-Noode, Charleroi, enz. Er dient opgemerkt te worden dat, niettegenstaande de vrees van eenigen, hel kartel de antiklerikale meerderheid niet beeft doen verminderen, maar wel heelt doen stijgen en dat zelfs de gema- ligdste liberalen de noodzakelijkheid be grepen hebben van blok le maken legen het klerikalismus en legen hen alle krach ten te vereenigen. Wij begrijpen zeer goed waarom onze tegenstrevers het princiep van hel kartel met zoo eene groole hardnekkigheid be kampen zij weten wel dal indien bet overal aangenomen wordt het gedaan is met hunne heerschappij, want in vele plaatsen blijven zij meester door de ver deeldheid der antiklerikalen. Dan zal de regeering van hel klerikaal ministerie ongetwijfeld een einde nemen en het zal voor ons, liberalen van Vlaande ren, dc verlossing zijn. Moed dus liberalen Wij naderen van hel gewenschle doelAllen aan ’t werk en on i 12610 3840 11728 I 3 1 II 11 10 17 22 TT 9 0 20 150 150 150 150 150 150 150 it» 150 150 150 28789 31957 11805 19142 19059 •1072 18280 389 st. 390 373 - 3ö8 S F 1000 500 250 250 150 150 150 IV> 150 150 150 150 20 13 18 3 17 5 n 1 24 2 17 Geldige briefjes 18074 Liberale lijst 8309 Katholieke lijst 5839 Socialistenlijst 2325 Afgeschcurdo liberalen 988 De twee uitgaande socialisten zijn niet herkozen. De liberale kandidaten hebben bekomen. Buyl7711 Delbovo 7216 Demeuldre 7182 Flagey 7117 Doyen 7075 Vauthier 7065 Erculisso 7034 Belinne 7011 Renard 6997 Mat6962 Symons 6931 Moreau 6896 Bihin 6863 Dc eerste liberale gekozene, M. Buy), bekomt aldus S5WÏ» stemmen meer dan de tweede liberale gekozene, en HTS stemmen meer dan de minst bevoordceligde kandidaat zijner lijst. Dc uitstag der kiezing heeft ons teleur gesteld, maar niet ontmoedigd; de kleri kale» schreeuwen dat zij ons verpletterd hebben, dat wij niet meer zullen durven opkomen, daarin bedriegen zij zich, want wij verzekeren hen dat wij in 1911 hen zullen bevechten om Veurne uil den klauw der klerikalen te verlossen. Wij zijn ver zekerd dat tegen dit tijdstip eene groole verandering in de kieswetten zal zijn ge bracht, dat namelijk de zuivere evenredige vertegenwoordiging bij de gemeenlekie- zingen zal toegepasl zijn. De vrees voor liet kartel, dal alle katholieken uil de ge meenteraden der groole sleden zal doen verdwijnen, zal deze rechtvaardige ver andering lol stand brengen. Onvcrgeld bewoond en gebruikt door de medevei koopster W* Foulry-Merseman tot 23 Apiil 1908. Liberalen J, Buyl, broeder van onzen Volksvertegenwoordiger Matthys Schepens Vandevelde Bayens165 st. De Bock152 Roelandt164 m°t Snauwaert -1 te 17. Danckaert Simona, dochter van Constantin en Gontier Maria, Rosouitaolstraat. 19. Vorcainer August, zoon van Rontldis en Do Bout Maria, Bowestorpoort. 22. Dujardin Augusta, dochter van Hendrik Depuydl Esperance, Abdijstraat. 25. Terltnck Willem, zoon van Prosper Abrassart Joanna, Roseudaelstraat. tlu-wclljkaiitkoiidlitingen. 20. Vandewoüdo Oscar, werkman, mot Schaut Eugenie, werkster, heide to Veurne. Bourgeois Arthur, tolbeambte, Bulscamp, mot Booraeve Joanna, zond, bcr., Lombartzydo. Dopoorter Cyriel, werkman, Veurne, mot DepL nois Eugenia, dienstmeid, Bulscamp. Missiaen Emiel, daglooner. Wulpen, met Devroe Flavio, dienstmeid, Veurne. Huyghe Remi. timmerman, Veurne, mot Bulthó Helena, dienstmeid, Adinkcrke. Huwelijken. 19. Du Noo Karei, bediende, geboren to Gits den 25 Dec. 1864, met Snauw.acrt Sylvia, zonder beroep, geboren te Swevezeolo d.1’1 27 Aug. 1859. 8. 31957 N' 2 fr. 150000 S. 28789 N’ 15 fr. 150 19059 28195 7841 30594 8942 31088 19768 wrtM 15923 22751 31088 4322 Bossy Jcroom, dienstknecht te Zando, 300 fr. voor jachtdolikt. Vanhoutto Hector, werkman to Veurno, 30 fr. voor smaad. Vandonberghe Achiol, dienstknecht te Veurno en Focquonoye August, leurder te Veurno, de eerste 8 dagen on 26 fr.; do tweede 26 fr. voor slagen, belde voorw. Domoen Cyriel on vrouw Mario Swaols, werk lieden te Eesson, elk 30 fr. on 5 fr. voor slagen en bcloodigingon, voorw. voor de tweede. Dolangho Louis, dienstknecht to Lombartzydo, 2 maanden en 26 fr. voor slagen en bodreigin- gen. Sinncsaol Godgaf en Delangho Louis, dienst knechten te Lombartzydo, de eerste 1 maand on 15 fr. voor opstand en dronkenschap; de tweede 15 fr. voor geweigerd te hebben hulp te bieden aan do policio. Gcryl August, visscher te Nieuport, 8 'lagen en 26 fr.: 8 dagen en twee maal 25 fr. voor zedenschennis, slagen en dronkenschap. Sabbo Henri, koopman te Rosendael (Frank rijk), Vantour Louis en Pinson Emiel, werk lieden te Duinkorke, elk 7 maanden en 300 fr. voor smokkelarij. Als men nu ziel dat dagbladen zooals de Etoile Belgen die het kartel zoo vijandig waren, erkennen dat de politiek van het kartel Zondag gezegepraald heeft, mag men voorzien dal in de aanslaande kamerkiezingen van 1908 dit kartel alge meen zal zijn.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 2