NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT VAN VEURNE De Liberalen en de Werklieden. Een en ander. in t 1 Wijzigingen aan de Vergunningswet. Willems-Fonds. Nr November 1907. ZiHerdajt **3 Annoncen komstige feesten. Het Veurnsch Willems- .1 l,,.f I. Art Imoït r. rv, 3 Vlaming. 1,06 fr. den en plichtend Het wordt Nieuwjaar. inschrijvingsprijs den drukregel. De Wie een pul graaft voor een ander valt er zelf in. De katholieken hebben eene fopperij gestemd die ze betiteld hebben met den naam Evenredige Vertegenwoordiging voor de gemeenteraden. Die wet had vooral voor doel katho lieke raadsleden in de stadhuizen der groole steden te doen dringen. Ehwel, die wel is zoo rechtvaardig dal in Antwerpen de katholieke partij zelfde uil van de historie geworden is. Nagenoeg 20,000 katholieke stemmen zijn zonder vertegenwoordiger in den gemeenteraad. Hetzelfde te Oostende, enz. Nu dal de steen op hun eigen hoofd ge vallen is beginnen zij toe te geven. He liberalen ontsloegen 60,000 lasten door de wel op In de laatste vergadering der Katholieke Associaties hebben de leden van den builen hevig protest aangeteekend legen het vergunningsrecht en hebben er van de wijziging geeischt. Afgevaardigden van Sle jaar. Zuid Italië met zijn weergegeven Onze lezers zullen zeker curieus zijn om te welen wanneer een inwoner, sedert 2 Oogst woonachtig te Veurne, zal mogen stemmen voor den gemeenteraad. Een beetje geduld en eene kleine cijfering en ’t Chineesclt raadsel is opgelost. In de stad Veurne gekomen den 2 Oogst. De wel eischl drie jaar verblijf, voor 1 Oogst. Den 2 Oogst verliest hij dus een jaar en bet lelt maar met 1 Oogst 1908. Drie jaar verblijf dus tot 1 Oogst 1911. Doch in 1911 kiezen enkel de kiezers in geschreven in 1910. Hij zal dus in 1911 niet mogen kiezen. Hel zal dus voor de naaslvolgende gemeenlekiezing zijn in zegge in 1915. Ja, lezeis, zoo is die seboone kieskluchi die nog steeds de katholieken aan hel roer houdt. Hel kan zoo gebeuren dat een fonction- naris nooit in zijn leven kiezer kan worden. Want foncïionnairen die alle 8 jaar ver plaatst worden zijn geene zeldzaamheid. Schoon katholiek werk, zooals gij ziel beste lezer 't stemrecht ver hei leeuwen ->n en hunne de Viaamsche verdient van lof en warme De gelijkheid der Belgen volgens de katholieken Si ad Veurne Voor de Kamerkiezing 709 burgers (werklieden) mei eene stem maken 709 stemmen. 308 burgers (begoeden) met drie stem men maken 924 stemmen. Dat is 401 man min en 215 stemmen meer. Voor de Gemeenlekiezing 483 kiezers met 1 stem 483 stem. 199 kiezers met 4 stem.= 786 Dat maakt 284 burgers min en 303 stemmen moei*. Als ’t zelfde systeem in den Hemel toe gepast is zal hel niet geestig zijn voor de arme drommels. Een schotel pap voor de arme en vier schotels voor de rijke p j Fonds bewijst dal het krachten bezit om het ver te brengen. Moed, Vlamingen, vooruit en pul in de reeds geplukte lauweren immer wassen- den moed. Abonneert u op hel ADVERTENTIEBLAD. Het wordt u kosteloos toegezonden tot I Dezer dagen hebben wij een meisje ontmoet, schreiende langs de baan, met een sn ikje in hel baar. De reden Masceur had haar verboden strikjes te dragen in het haar, onder voorwendsel dal alleen lijke menschen dat mogen hebben. De kinders der arme wroelers mogen zich niet ecus mooi maken, zij zouden kunnen de rijke manasels in de schaduw stellen. Katholieke werklieden, hoe dikwijls valt u die vernedering niet voor Als gij goed toeschouwt, kunt gij door dergelijke tooueelen dagelijks de katholieke men- schenliefde naar waarde schatten De liberalen stichtten de spaarkas de pensioenkas. Heden van Patenten. De liberalen stemden de wel op onderlinge» bijstand. In een vroeger artikel hebben wij klaar doen zien, wal er overblijft van de zoo °PKehemelde liefde der klerikale» lol den werkman. Wij zullen nu in tegenstelling eenige der menigvuldige daden opsommen die bewijzen dal de liberalen hel steeds en n°g met den werkman wel moeiten. Be liberalen reddeden in 1848 Vlaande ren van den hongersnood, zij stemden ecn krediet van 1,800,000 fr. om werk te 8®ven aan de slachtoffers van den slechten lijd. He liberalen verwekten in 1850 den Kr°oten afslag op hel brood dat tol Per kilo kostte. werk- de De Veurnaar heeft op den brief van Hoboken niet geantwoord, hij gebaart van niets. Nogtans heeft hij onze gazet gelezen dat blijkt door den iuhoud van bet blad. Wal moeten onze lezers over zijne handelwijze, zijne eerlijkheid denken.Wat bewijst zijn stilzwijgen 1° Dat bij betrapt is geweest op heeter- daad van leugen. 2° Dal, voor eens dat wij onderzoek maken nopens zijne artikelen, hij lafhartig zelfs niet zijne verdediging zoekt. 3° Dat wij den nagel op den kop ge slagen hebben. 4° Dal al wat in de Veurnaar voorkomt verdacht moet voorkomen. Onze lezers, zullen met ons eene ferme pint goed bloed scheppen en onzen con frater naar waarde schatten. De klerikale partij heeft in Veurne een •ifiuuiziipd.i orgaan Men ziet daaraan wal al leugens in kiezingstijd gebruikt worden om de licht- geloovige menschen te bedriegen 1 De plakbrief van de aanbesteding voor de leveringen aan de Veurne-Godshuizen is uiigekomen. Hij wordt van jaar lol jaar kleiner. Dit jaar is er enkel aanbesteding voor bier, vleesch en kolen. Drinken onze ouderlingen dus niets meer dan bier? Gebruikt men er geene koffie meer, en suiker, rijst, tabak, lijn waad, enz. Ons dunkt, dal zulks er zoo aardig uilziet. Alleman mag meedoen voor bier, vleesch en kolen. Voor het overige vindt men hel niet noodig beroep te doen aan de mede dinging. Zijn er misschien vriendjes te bevoor- deeligen Als T kiezing is boffen zij dan met hun onpartijdig bestuur 1 van een liet ontwerp volgens l uitlegging moeten genomen 1 uit te voeren. Werklieden, oordeelt, waar zijn uwe vrienden De katholieken die u een arm slemmeken en vier aan de rijken geven, ofwel De liberalen die de loenadering verschillende maatschappelijke st: ben erken. Demos. Sedert bet beslaan ling van T Vtnlv...~ twee prachtige Concert-Voordrachten AnHor andere eene voor- „j Voorzitter Dr BABBIEB, meltelijke Ziekten en Zondag Advokaal LESAFFRE, over en den Vesuvius». Tel- vooi drachten opgeluisterd medewerking 7 en jonge zangeressen bijval genoten. Een gansch „j, «nmpi king dient gemaakt te i voordeele van Mr Ruyssen, ,.r. die zoo stellende zichten liberalen stichtten de werkrechters- raden. He liberalen schaften de octrooien al. Be liberalen schaften de rechten op de kleine erfdeelen af. Be liberalen gaven met vrije keus De minister van geldwezen zul in het begin van den zittijd wijzigingen voor stellen aan de wetgeving op hel vergun- ningsreclit; dit laatste zou algemeen ge maakt, doch merkelijk verminderd worden, voor al degenen die bier en likeuren ver- koopen. Er zou daarentegen een ope ningstaks gesteld worden op elke nieuwe herberg. Die voorstellen zouden nog in de maand December door de Kamers gestemd worden en de nieuwe wel zou in voege komen op I Januari 1908. v. der bloeiende afdee- I Willems-Fonds hebben reeds I twee prachtige L plaats gehad. Onder I dracht van den I over De besn I laatst door I «Napels, Pompei I keus waren de vu- j door de welwillende medewerking van I liefhebbers en jonge zangeressen die het I meeste bijval genoten. Een gansch bijzon- I dere vleiende opmerking I worden ten voordeele v... I apotheker, die zoo kunstige als belang- I stellende zichten van I.„. behandeld en piachtig projectie-apparaat Wat bijzonder hel zanggedeelle betreft, noemen wij de reeks lieve viaamsche lie deren voorgedragen door G. i>. V. en C. B. evenals de beminnelijke Juffers B. d. V. en A. D. Wij drukken hier onze hoogst recht zinnige gelukwenschen uit. Zij oogstten beide hel leeuwenaandeel van de toe juichingen en hunne edelmoedige pogin gen de Viaamsche kunstsmaak te verhoo- gen verdient van alle rechtgeaarde Vla mingen lof en warme aanmoediging. Met ongeduld verwachten wij de toe- De koslelooze leerplicht van school. j De afschaffing van vergunningsrecht dat zoo onrechtvaardig op de kleinen weegt. j Het pensioen van een frank daags, I waarvan het ontwerp reeds gereed ligt, I voorgedragen volgens T stelsel van M. Warocqué met uitlegging waai' de in- I komsten "onomen worden om dit aan de werklieden et recht van vereoniging. Be liberalen schaften bel verf kerkboekje af. Be liberalen slichtten de pensioenkas v°°r Oud-soldaten, die de katholieken af- Keschaft hebben. Be liberalen vernietigden art. 1781 van hel wetboek waardoor de patroon alleen Keloofd werd tegenover den werkman. Be liberalen slichtten de scheids- en Veir.oeningsraden en de nijverheidsraden. Be liberalen slichtten het kosteloos °fticièel onderwijs; hel eenigsle volks- Onderwijs waar ieder burgerskind, t weze riJk of arm, op gelijken voet L— aUeen naar verdiensteonpartijdig beloond wierd. Be liberale partij gaf eene rechtvaardige •rUbreiiling van hel stemrecht mei door een licht bekwaamheidsexamen ieder Werkman evenveel politieke rechten te Revim ais ce rjj|(Ste miljoenair. Komen dc liberalen weer aan 't bewind, Z|j zullen bewerken eerst en vooral Be politieke gelijkheid in met de onvervalscbte evenredige legen woordiging. Be gelijkheid der militaire lasten. voor Relgie, uitgezonderd beide Men schrijft in bij CAMU I^- Vcrtrekuren van <len fjzerenweg met 1 October 1»O Vertr.k„r„„ v„„ ..on V.nr.k VKURNB liAlS --iivinesorijs voorop betaalbaar: 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk nummer 10 cent. Bil Blad verschijnt den Zaterdag van iedere weck- - fet[erJs ’vo]gens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke eerherstellingen 1 fr. Bekendmakingen 20 centiemen den diuktt gt middae vrij en onderleekend toe te zenden. Artikels ongeteekend of personaliteiten Men wordt verzocht alle hoegenaamde artikels uilei lijk Dn'11 -1 |jevattende, worden niet opgenomen. l:m 'de die voor l.. Buitenland worden ontvangen door den Office ue Pcblicité, Magdo.lenastraat, Brussel. 7zi^"xW^,*^ukkerl-UH in de^PostkaVtoren des Rijks. BLAD M 4,37 6,40 7,30(Adink.) 9,52 7,43 19,38 i l/M V>» v 15,53 18,03 22,04 der standen 19,10 19,16 ADVERTEN ^Innnd I |It?eft n Statie 5.05 6.56 - 7 15 22 18,09’ 20,09 OroGlu Markt 5,10 7,02 8,56 (P.m.str.) 10.0-. 18, Vertrek uit VEURNE naar YPER. Statie 4,34 7,43 9,55 10,26’ 13,06 16,02 18,12 Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 1.3,11 16,07 18,17 Alleenlijk den Woensdag. Vertrekt Groote Markt om 10,20 u. Vertrek uit Veurne naar DE PANNE. Statie 6,22 9,50 11,44 14,20 16,06 Pannestraat 6,28 8,15 9,56 11,50 14,26 16,12 Vertrek uit De Panne naar VEURNE. Terminus 6,46 8,40 10,28 12,10 14,52 17,02 Vertrek uit Veurne naar POPERINGHE. Statie 7,46 10,20 14,25 18,05 (tot aan Beveren). Voorstad 7,50 10,24 14,29 18,09 id.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 1