VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT SSÏÏ: VISIETKAARTEN I Een en ander. De Geciliafeesten in de Harmonie. Gendarmerien of Scholen. 30 November 1907. •Men DEMOS. ze ter «etien. het schreiende meisje. Wij zijn er van s 24 uren lers er almachtig!!! Arm Spanje' Moge uw droevig voor- dat de zon nooit in zijne staten onder ging. Een voor een liet Spanje zich al zijne I hunne kinderen geboren, Keizer Karei, met fierheid zeggen j ziel der kleine kinderen aan wien de vertrouwen, een on- iielpen oui haar I Voor veertien dagen hebben wij De voor hen zonder ■J een mikpunt alles ver- wat er Sle jaar. Hadden de Romeinsche kiesstelsel in voege gebracht aan vernedering en werkmanskind, des te j vernedering daar hel Keizers een zoo koddig J men er van den leugenaar kan gelooven. des Rijks. van al zijne proza overblijft. nummer 10 cent, eerherstellingen 4 fr. personaliteiten de Pl’blicité, Magdalenaslraat, Brussel. Postkantoren 1000 die niet konden lezen ep schrijven en vriespunt. Nergens voelt gij edele bezic- is luurlijke plicht, T is een men 0 bittere spotternij zich vrij kan koopen mils 1600 fr., de prijs van een °ud versleten koetspaard! België gaat zedelijk achteruit. De katholieke rijken klampen zich vast aan de voorrechten en Weigeren aan de armen hun degelijk on derwijs. De armen, ongeletterd, beseften hunne mensclielijke eigenwaarde niol blijven onverschillig. In eeu zou dergelijke toestand geen duren. Nemen wij Duilschland.Sederl een der tigtal jaren is er het verplichtend on er "ijs ingevoerd en in 1899 waren ei en e 7 ongelelterden op 10.000. Iedereen kan oordeelen hoe Duitse an In de laatste jaren vooruitgegaan is. - - - "7" "i, jgsprijs voorop betaalbaar: 4 fr. ’s jaars; met de post 5 fr. Een afzonderlijk Dit Blad verschijnt den Zaterdag van iedi ie pe oroote letters volgens plaatsruimte. Reklamen 50 cent. Rechterlijke c Bekendmakingen ‘20 centiemen den di u h r midd-i* vrij en onderteekend toe te zenden. Artikels ongeteekend of wordt verzocht alle hoegenaamds artikels uiterhjk tegen Vi«Jda^a^ ^rden niet opgenomen. HrlW. V"*- te Veurne, en in de Men schrijft in bij CAMaL»^ - Eens betrapt en geen woordje terecht- a,s ons Belgisch stelsel, dan had aanzien als eene last, 'l is geen na- I stelling is voor immer en voor ri.’ straf waarvan I jacht, de lezers kunnen oordeelen I van al zijne proza overblijft. i uouiu erop te rusten, zou r- Hij antwoordt, doch op ons artikeltje I gekregen hebben. Jozef als I van het schreiende meisje. Wij zijn er l ambachtsman, zonder goed en gevleid mede, dat laat ons toe er verder I lasting betalende, ware met op te dringen. Wat hij schrijft van liberale l eene stem vereerd, vervolging is zoo waar als de processie der liberalen van Hoboken. Dal is evenals penningen misschien ii de niet en I het liberaal schandaal van Hoboken, door I de Spaarkas had kunnen bekom ander land I hem aangebaald, eene bedriegerij. Als de I met een beetje goeden wil LH katholieke partij lot zulke middelen hare j gekregen, toevlucht moet nemen, is het eene eer C voor ieder deftig, eerlijk burger er geen i leerd, net als onze’ priesters* deel van te maken. Eerlijke menschen i 'iel als onze advokalen huichelen niet met bedriegers en leuge- j er elk vier gekregen. naars. l.U - - - - Yeurnaar noemt dat eene meligheid die j schelijker ze wordt. omdat het een Met eene hoopvolle voldoening mogen wij vaststellen dat de Geciliafeesten, bij de Koninklijke Harmonie, dees jaar, nogmaals o^iunl. Concert, bal en hel lingen zijn tol iedereen’s genoljafgeloopen. Niettegenstaande het gure, ongustige weder waren de leden talrijk opgekomen; trots regen en wind, konden wij met u,u ue zaal druk was bezeten en dal, ter loops de onder alle op zichten puike uitvoering der aangekondig- de nummers, de aanwezigen, door hunne aanhoudende toejuichingen, hebben be- wezendal ze over hunnen avondstond zich waarlijk verrukt gevoelden. Een onvoorzien geval had noglans eene voorname verandering aan den opstel van bel programma bijgebrachlde zoo gun- Fany Carlhanl door haar ambt ter Muntschouwburg ie Brussel tegengehouden had zich belet gevonden naar Veurne te komen en was als zangeres vervangen geweest door Mad. Collet, die immers, voor het publiek onzer Konink lijke Harmonie, geen nieuwelinge was. Reeds in een vorig concert had zij zich laten hoogschatten. De bijval die ze Zater dag lest heeft ingeoogst, voornamelijk in haar groot aria uit «Louise» van Char pentier en in den beruchlen duo uit Hamlet» van Thomas, alsook in de iwee lieve stukjes «Plaisir d’Amour» en «Le Coeur de ma Mie», was schitterend en en hoogslverdiend. Mad. Collet bezit eene machtige en tooverachtige stem die met veel talent weel le behandelen. Maar wal gezegd over den baryion, den heer L. Dulreux, eerste prijs van het Koninklijk Consei vatorium vanBrussel Aan hem zijn wij onzen onbeperklen lof verschuldigd. Hoe vurig viel hij in den smaak van hel publiek Bij iedere zijner oplredingen wierd hij gebisseerd, getris- seérd... en wal nog... zoodanig bewon derde men bij hem zijne trouwe mimiek, zijne klare en duidelijke uitspraak, zijn zoojmachtig en welgeoefend orgaan. Reeds bij het opdragen van zijn eerste nummer, het groot aria uil Carmen» van Bizet, had bij hel oor en het hart van gansch de 1 zaal overwonnen. Bij elkeen zijner opvol gende uitvoeringen steeg zijn succès van hooger tol booger, van aan zijn aria uit Carmen» tol den reeds genoemden duo uil «Hamlet» en zijne zoo afwisselende als verrukkelijke «Liederen» waardoor hij bewees dat hij een echte kunslzanger is, in den edelsten zin des woords. De heer Georges Lauweryns was levens Godsge- gelast met de zoo besebeideno als moei- Pilatus, lijke laak van pianist-begeleider; hij heeft hadden j er zich van gekweten meteen hundi'“—f I er eiK vier gekregen. Hoe meer men de kieswet overdenkt, hoe belachelijker, schandaliger, onmen- Nu’komen Jij,a-'holi:,' slaat thans aan de spits van de geleerd- i heid, de boekenmarkt, de handel en wel- i dra zal hel, op zee, zelfs bel machtige Engeland overvleugelen. Spanje kan ook tol les strekken. Men schouwingen puiten" ’l Was eene nietigheid I kenneD< Do Zuslers aan wien^o Xen mu'i gestolen of gemoord I ko|onjei) afnemen, de eenedoor Amerikakennen niets van^e^nbm^t vertrou'vei'. i Vren.H L H I andere door T kleine Holland, nog andere i Een arm werkmanskind is- CI' k,eillen- I ho,.,”?. estal,gen dat de I door Engeland enz. Andere koloniën waar I vooruitgang le bestatigen was, scheurden zich van hel moederland af en vochten zich vrij. En thans ligt Spanje, eertijds zoo mach tig, gedompeld in dweepzucht, ellende en onwetendheid. Tusschen al zijne natuur lijke rijkdommen, zijne uitgestrekte kus- ten, zijnen rijken ondergrond, zijne onuit- kinderen lot grooi'verdriet.'Vooral i? bïo I sti» gekende Mad" (iniakpliike bosschen hel het te slaoen I kind uiterst ct I ha,-... onmachtig en verlamd. Alleen wordt bet volk er wakker voor bloedige stierenge- vechten, moorden en diefstal. Armoede I anderen voorgetrokken ziet en ellende bevelen er aan dolk en spies. I En toch is een werkmanskind Daar ook vindt men meer gendarmerien schuldig wezen; hel kan toch ni dan scholen, en daar ook leiden er katho- dal zijn vader hel geld niet bezi? lieke priesters de politiek en zijn de kloos- naar de Fransche nonnenschool lezenden Nog eens, dal feil bewijst eens te meer dat onze confrater de werkmanskS-’ ren als zonder gevoel wil door doorgaan en dal de kloosterzusters de ziel der werk’ mansknideren niet begrijpen en niet ^j I die verschil van geboorteïybSngV gendeel, hoe meer bet werkmansk ld verstooten wordt, hoe meer de Sén gevleid worden. J e Verbod van’l snikje voor de amo ma... gebrodeerde voorseboie» voor de rijk™ Maar i is waar. Veuniaar, ’r is eene oroub erd, „aa maar een workmans! gevoelen. Een rijkmanskind c. voor vleierij en verfransching. Wij, die kinders hebben, begrijpen maar al le wel, hoe een kind kleine zaken aanneemt als groote aangelegenheden. Eene scheur in de voorschool, verwekt bij hen soms bittere tranen. Eene in zijn eigen nietigheid geeft aanleiding bij de --• snrekeliike bosschen ligt hel te slapen kind uiterst gevoelig J is het ook al een i meer voelt hel de rare toestanden gezien. Christus, die geen steen had om zijn hoofd erop le rusten, zou maar eene slem ambachtsman, zonder goed ware i Sedert de klerikale dwinglandij is ons arrondissement verrijkt met lal van kazei- nen van gendarmerie. Noemen wij enkel Merckem, Handzaerne, Houthem enz. Waren ze er niet noodig, zeker de Regeering had ze er niet ingericht. Doe i niemand kan bewijzen dat onder bel libe- raai bewind werd, ’i Moet dus zijn dat de klerikale princiepen niet bij machte zijn de mensche lijke gebreken legen le werken ofwel al <le klerikalen alleen rekenen op macht en geweld in plaats van op overtuiging en opvoeding. Integendeel bezit bijna geene enkele ge meente eene zuivere ofliciéele school zoo- als zij door de liberalen geslicht wer Als men dan overdenkt dal de klanten van bet gevang meeilal ongeletterde zijn, vindt men dal de klerikale schooloorlog biltere gevolgen na zich sleept. Niet genoeg wordt de aandacht ligd op de voordeclen van een deg< ij ®n i Partijdig onderl icht, waar al de sta" der maatschappij op dezelfde bank' n zi vertegenwoordigd vinden. Waar de onoe "ijzer, in de taal der kinderen, met za moedigheid, de kloven die de Ceb°0"® - .'ie „eene navolging vinden, de kinderwereld bracht, tracht te heelen. bec|d in Belg.e gee Hel volksonderwijs is zoo welvaart van een land gehecht, a gerust mag zeggen dal een d richt onderwijs noodiger is dan hf l K Geen vormt kloeke, eerlijke, defi’K® Kers, die in geval van nood, vader-lai liefde genoeg bezitten om 's lam s v begrijpen els bei niet satnengeslelcl is.u" ese i'oecn - bij ons staal de vaderlands hl'g voor hel Vaderland. Hel soldatenpak -J er hij toch weerdig acht le logenstraffen. Wij zullen dal meisje noch zijne ouders aan geene vervolging blootstellen en uit het i antwoord van De Veurnaar verdere toe vindt er 081 ongelelterden op looo inwoners. En wal is Spanje thans? Eens kon een machtige vorst, te Gent eenvoudige geene be- insgelijk eene stem vereerd. Judas.de verrader, die mei zijne zilveren -i eene inschrijving op i had I twee stemmen gekregen. Caiphas, met zijn diploma in en 1 en rechters, hadden met een kunstbesef I dal hem deed onderscheiden als een echte I meester in dit vak. Voor wal de Harmonie zelve betreft, deze heeft zich laten waardeeren als een he Voorstad <.37 15,53 18,03 7,43 20,17 (Ad.) 22,04 18,12 18,17 i 19,10 19,16 19,38 Bevaren). -• ADVERTENTIEBLAD I» gewonen druk eu in Hteendruk, drukkerij van dit blad. ren vnn den Uxerenwog met 1 Octolier 1007 Vertrok uit Vourne naar het Binnenland 8,03 9,53 11,55 13,44 (naar Thourout) Vertrek uit Vourne naar Duinkerk# 9,52 12,10 (Adink.) 14,40 18,05 ...w naar YPER. 9,55 10,26’ 13,06 16,02 10,00 10,31 13,11 16,07 Vertrekt Oroote Markt om 10,20 u. naar DE PANNE. 14,20 16,06 14,26 16,12 VEURNE. 14,52 17,02 POPERINGHE. 18,05 (tot aan P 18,09 id. Vertrek uit VEURNE Statie 4,34 7,43 9,55 10,26’ Voorstad 4,39 7,48 10,00 10,31 Alleenlijk den Woensdag. Tr' Vertrek uit Veurne Statie 6,22 9,50 11,44 Pannestraat 6,28 8,15 9,56 11,50 Vertrek uit De Panne naar Terminus 6,46 8,40 10,28 12,10 Vertrek uit Veurne naar Statie 7,46 10,20 14,25 Voorstad 7,50 10,24 14,29 ■'’'irekureu vnn <len Buurtspoorweg met 1 October. Vertrok van VEURNE naar NIEUPOORTen OOSTENDE: M K SS SS SS W 6,49 L30(Adfnk.) 440 ruun b'J vwv.v --

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 1