Mr Bnyl B o O M E N PRACHTVERTOQNING BE HUISRAAD VAN LISA 4 'ÏSSS,er hwl*'v koopdag Klachten. I Jonge Klemmers en /-"are Appelboomen. AANBESTEDING van AjVerken. Notaris GLORIE t® V EURWE, S* Denisplnats. die pracht- I le Veurne en - Ie Yper. Men vraagt Leermeisjes bij vrouw Vandenkerckhove-Deturck, mode- kleermaakster, Duitikerkstraat, Veurne. APPELBOOMEN dienstig voor meubelmaker» lleden en voituurmakers 8’ 'Aderen aan koop 1. 1‘jd van betaling mits borg. Algeineene Tijdingen. GLORIE REYNAERT VEND1TIE van 1OT koopen BOL lisX te Veurne. •MAANDAG 6 JANUARI ('hie Koningendag), KOOPDAG maanda7~B7?^~uu i908 GOOSSEN le Veurne. OP STAM van. Veurne Op Zondag 15 December 1907 Tooneelliefhebbers, allen naar vertooning. I ublickc Aüul)cslc(lii)«r van .XX" iol; aSJ mel 3B9-401 ‘°2. on 408a’ 406 e" 407. groot oU Hectaren 1 Are 20 Centiaren 1 cener 1908 straal, Brussel. Ingezonden. liet berg I8.433.7S H H l‘l v JI, Het ware niet misplaatst te vragen dal de openbare pissiincn, aan hel Paleis van Justicie, Hooge Wacht enz. op tijds ge- kuischt worden. Ze laten veelte wenschen. Hel toezicht wordt zeer verwaarloosd. Hel is te hopen dat het in toekomende zal beleren. Opbrengst der Tramlijnen. I 1 Michiels Cl s I I 'l li tri ri I 1 k ft i«r I A 1907 S9.358.61 20.636,35 1906 58.353,95 19.473,11 Niettegenstaande onze gegronde klach ten over de gevaren van hel losloopen der honden is er alhier, tot nu toe, niet de minste maatregel genomen om zulks te vermijden. Men zal misschien wachten lol er een ongeluk voorvalt. Nog altijd heerschl de razernij in België en te Brus sel worden in hel Instituut Pasteur niet minder dan 28 personen verzorgd, slacht offers van de hondsdolheid. Dal is iels om goed op na te denken. II i Maand LIJNEN 1906 Oostende-Veurne 58.353,95 1 Veurne-Yperen 19.473,11 1 Poperinghe- Veurne-Dc Panne 18.884,50 I '•in de Notarissen DECEMBER 1907 Leyselc, bij De steenweg Burgerstand der stad Veurne. i Hl h uitgelezen en ervaren muziekkorps. Onze zoo ijverige en verkleefde werkende leden hebben op doorslaande wijze laten blijken hoe gewetensvol en vruchtbaar zij de voorbeeldige en nuttige lessen van hunnen wakkeren en werkzamen Bestuurder hebben nagevolgd. Met eenen merkwaar- digen samenhang en eene stipte waar neming der verscheidene nuancen hebben ze op onberispelijke wijze tie hen opge legde stukken uitgevoerd, en, wel name lijk de eigenaardige Marche Carnavales- que van Razigade, de indrukwekkende ouverture Maritana van Wallace, de lieve valse Pomone van Waldleulel en de zoo moeilijke als bewonderenswaardige fantazie van Paillasse» van Léon Cavallo. Iedereen sprak met lof en eer over onze puike muziekanten. Bravo, Cecilianen, gij hebt den bestgemeenden lof ingewonnen over uwe aanhoudende en hardnekkige strevingen. Eere aan u, eere aan uwen kundigen en lalenlvollen Bestuurder. Hel Bal dal de feestelijkheden van den zaterdag sloot, mag lusschen eene onzer drukbezoebste en levendigste danspar tijen worden geteld. Tot zeer laat in den morgen verlustigden zich de talrijke discipels van Terpsichora... Nog een woord willen wij reppen over1 de bollingen van den Zondag en van den Maandag. Deze grepen plaats onder de gezelligste der bijeenkomsten. Mannen en vrouwen, in hunne wederzijdsche ver gaderingen, betuigden door hunnen goeden luim en hunne vriendelijke gesprekken, hoe sterk en onontbindbaar de leden onzer aloude Ceciliagilde, door hunnen geest van nauwe verstandhouding, aan elkander gehecht zijn. Over zulken uitslag mag de heer Voor zitter Andries zich beroemen ook willen wij hem, namens al zijne trouwe eere- en werkende leden, bedanken overdebrecdo en voortdurende ondersteuning waarmede hij ons muziekgenoo'.schap blijft begunsti gen. Hulde vooral aan hem, hel geëerbie digd en hooggewaardeerd Opperhoofd onzer voortreffelijke Koninklijke Harmo nie, die, dank aan hem, de toekomst met volle vertrouwen mag te gemoel gaan Verhopen wij dat de dappere werkende leden van Cecilia eraan zullen houden om te bewijzen dat hel aanstaande tweede winterfeest waardig zal mogen gcheeten worden van datgene dal bij ons zulk eenen aangenamen indruk komt na te laten. Op Zondag 8 December, geeft de Koor- zangerskring De Vereenigde Vrienden, haar eerste Winlerconcert, met de medewer king der heeren BAFROEY, barylon- zanger, 1’ prijs van T Conservatorium van Gent, en MARTO, kluchlzanger. is le spreken den 1“ Zondag van iedere maand in hel llötel Royal, Groote Markt, te Veurne, van 10 tol 11 ure. CïMT Illl/I 1 flO l'oetuweaan- UlH I NIMAA5 koopen van koeken van Verviers, Dinant en Reims, Chocolade en Suikergoed. Peperkoek, Mannen in koek, Speculatie, Massepijn, Biscuits van allen aard, versierde Doozen en Fantazieartikels, gedroogde Vruchten enz. in de hulphuizen, overal in België, van het huis: ISEL.IIAIZi: Gebr. C'", De Leeuw». De hoogste onder scheidingen in de tentoonstellingen. .Vn zijne opsporing. Eenige der inwoners van Leuven kunnen U zeggen waar hel le vinden is. Indien ge aan eene huidjeuking, aan prikkelend eczema of droog speen lijdt, tracht ge eenige verzachting le bekomen en ge zoekt een middel. Een inwoner van Leuven heeft een middel tegen die ouderwetsebe ziekten ontdekt; hij spreekt ervan, lees Mr F. Van Quaillie, in het hospitaal, 33, FrederikLintslraat te Leuven, zegt ons Sedert vijf maanden bad ik puistjes op hel hoofd en den arm, de jeukingen kwelden mij zonder ophouden zoowel gedurende den dag dan bij nacht, ondanks al de zorgen bekwam ik geene verandering, toen ik eindelijk gebruik maakte van de Foster’s Zalfverkocht te Veurne bij Mr Ruyssen, apotheker. Na eenige toepassingen zijn mijne puistjes beginnen te verdwijnen en lang zamerhand na veertien dagen waren al de sporen van kwaal verdwenen, tot mijne groote voldoening erken ik dal dit middel gelukte, daar waar zoovele anderen mis lukten. Ik verklaar het bovenstaande waai en veroorloof U het kenbaar te maken. De huid is eene der wijzen waarop on zuiverheden uit het gestel gevoerd worden, maar zij is onderhevig aan bijzondere on gesteldheden, die haar werk beletten of tegenhouden en deze moeten in T bijzon der verzorgd worden, eenige van deze ziekten zijn Eczema, Speen. Roos, Dauw worm, Schurft, enz. Foster’s Zalf is een bijzonder middel voor iedere soon jeuken de huidziekten, men heeft ze gebruikt en hare kostbare waarde in duizende gevallen bestaligd. Verzekert U dat men U de «Foster’s Zalf» geve van dezelfde soort als die welke Mr Van Quaillie gehad heeft. Men kan ze in alle apotheken bekomen tegen 3 fr. 50 de doos of 19 Ir. de 6 doozen of vrachtvrij per post met hel bedrag der som te zenden aan het Alge meen Depot voor B IgiëEngelscbe Apotheek, Ch. Delacre, 50. Coudenberg- straal, Brussel. a. F 24 De herberg kermissen moeten COMPTANT betaald worden. ZONDAG 1 DECEMBER ConibaUchnlvIng om worsten inden Toren van Duinkerke, bij H. Thiry Conil>ntMcl1UlvinK ler herberg de Veldbloem, by Aug. Bauden, Öeestenm. CombalKvliuivin^ en Smijting op de vogelpik voor 2 vette kiekens, bon Lom, bij Pol. Deburchgraeve. CombalHchuivliiK en smijting on de vogelpik voor 1 koppel vette kiekens bij Benjamin Maton, (’t Nieuw Petit Paris). ZONDAG 8 DECEMBER? CombaUcImlving en Smijting op de vogelpik voor 1 koppel vette kiekens by Allons heughebaen, Vestensiraai. CombatMchuivbiK en Smijting op de vogelpik voor 1 koppel kiekens by Louis Dupon-Lahaye. Combatscliuivlne ter herherr- De Bhukeiuj, bij Am. Degrave, Vooistad CoiubatHchuivIng en Smijting op de vogelpik, herb. In Leffinghe, bij 11. Debat CombatMcliuivIng en smijting on de vogelpik ter Herberg S. Cecilia, bij AUJ Schollier, Adinkerke-keiweg. J CombaUehutvlng en Smijting 00 ZONDAG 2-2 DECEMBER Kantoren Maandag 9 veèur2e\Xn0Utehr'n| 'i™'' dc" kciwP* door de he.>r.’>n e> .,iofsl,,den gebruikt ulle| en van 2- tot 2-50. «W van beUlinsS^XZÏ.'" Kantoor van den lleuïTvè^TdeT**"* <"m"'r m,lm "''H'” - ‘“l" van IBO koopen nllo. MC|looll.te boomen Remmers, vele van rond 0Vt-'11 de 2 meiers omtrek. Veurne op Yperen’ op de I- V!l" van koopen MAANDAG 2 DECEMBER 1907 om 2 ute nanoen, te Veurne in d Raard van hel hofstedeken h.khooin v.,,1 rj;, koopen limmer- Historisch Drama in 3 bedrUven. Kluchtspel met zang. De Commissm derTï^rlijke Gods huizen le Iloogstaede. zal den DONDERDAG2G DECEMBER 1907 om 2 uren ’s namiddags, ten Gcmeente- huize aldaar, overgaan tot de hot bouwen coner nieuwe SCHIJUn, en lie. MeUh. werken uil le voo..t.„ n«n «le iMMtnando «ebouwen der hols ede m gebruik door Henri Engelaere landbouwer te Beveren-op-den-Yzer. Beloop der Bcgroolingstaal fr. Moy» 68 frll(iA^aailbeSledi,lg zal l)la:,,s l'ebbeu im-l geslotene en op zegel geschrevene briclj' Het lastenkohier, de plannen en best.-k- ken liggen (er inzage der bclanghebb-n- den in hel Gemeentehuis te Iloogstaede Kantoor van den Door Sterfgeval. Instel: Woensdag II December ,nny OveislagMaandag 23 id. 907 telkens om 2 uren namiddag slipt, ter af spanning Ar Lu» Roh.e bij M' Emeric eoaenst, Duiukerkebrug te Veurne, van Stad eunie (iNoorditraat). Koop 1. Schoon en gerieflijk RENTENIERSH u is "’H erve en afhankelijkheden, wijk A, a -09, groot Aron 3<> vo2rllo"U' '>de West op de Noord- sii.ial. by de Tramstatie Veutne-De Panne. Laat.st bewoond door Jufvrouw Maria v z>i'Tr; O'-mtddeliike ingenoltreding. i‘l ,ed%e 'veek dcn Maandag en Woensdag van 9 tot II ure voormiddag. C.emcente Ramscaypelh (Nieuport). Koop 2. W«| bebouwde en allerbeste hofstede RJ'iM.imd «Schinkdkiaiis», Wijk C. N" 254’ Ji l46e- 347* 3’o’ia?* - ,J°I> 101 en met hoviL b®l?ou'^e R'O"den. hofplaats, lanal dAn .?e'dCn’ gras' maailanden. lïye-vMrt.816®"^ "aar Peny!M' C" ',0 not d'.“ e',' Rrl,ruik‘ 'loor de echtge- b”r 1!'I6 mh<r27,m.‘'’. 101 30 S-P"’'n- laslen. 8 3,00 rr- s Jaars, bovendo O ®,lBl®lpennlnjf. plan??» ErWi'ard‘,|,« den Notarn <;E<Mur'Ks' nJ ^in- Veurne. S’ Demsplaals. (hi ’l '1 11 h 1 ii 1 1. in- 1 h r 1 I Geboorten. 22. Knockaert Karei, zoon van Pieter en Vortuet Philomena, Bowesterpoort. 26. Leroy Alice, dochter van Kamiel en Cuvelior Maria, Bewesterpoort. 26. Deceuninck Rachel, dochter van Lodewijk en Vandenplassche Zenobia, ’s Heerwillenas- cappelle. 27. Do Poorter Leonia, dochter van August en Loonis Rosalia, Beoosterpoort. 29. Lacoere Maurits, zoon van Achiel en Morse- man Florencia, Binnen palen. Huwelijken. 27. Dupon Victor, bleeker, geboren te Veurne den 4 Aug. 1886, met Thybaut Nathalia, dienstmeid, geb. te Coxyde don 29 Jan. 1885. Sterfgevallen. 24. Rabaey William, 17 dagen, Binnen palen. i Ij VCHM lk I I I.; KIIMMW MONTIGNY Do Burgemaester-Voorzitter der Cotnml..io. K. Vnnlerbcrgho. Do Secretari», Ueewau. mot n 'a° ’M’“° ‘'ornchtuachloo ou ivMumnS ,d,l‘,,OrMn’*chü,tln«<'n. balie». fr. 500. Rniv„ BootuprbiiJ fr. 100.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 2