INSTITUUT van JUMET-HEIGNE, het ADVERTENTIEBLAD aan Germain de VALLEJO dc;x&: jeugdig frissche Hslag Swershuis Bijvoegsel_ 7^1^taisscllB-Kuyle du^SSce''l,6ebr“il“ MNT»’Xk»"'"dal h\--- f Leest en verspreidt dit blad. 1 zaailand Akthm CREMErT ^v8El 'VtlüEl Maailand berichten 3 3 o Joseph Coppens-Tahon Voerman, II. 1-06-00 C. Zaailand Samenwerkende Melkerij LOSSE BLAADJES behelzende BORSTZIEKTEN. BEDIEND DOOR DE ZUSTERS VAN LIEFDE Huis Berlelool-Sobry DÉSIRÉ BECKAERT Steenhouwer we Vanden Kerckhove Eilanden eD Akkerlanden i08, le gaan ër?w"'|nSC;,|,: on "ulverm- i >1. ir,_ Al'eringbem, "^Sak«. "g Spilliaer,'Lef,'a -^ERNIT’ ^Ruiland S;fJ n aSbtr' fc M. J„lt. C’ kl k»"l’ S. *0 p ^aa’*and e- >P en Deur- en -E. voor i e< 2-UO fr. 4-00 Z"a' I I I te in I af 12 fr. Cimenl en i in cimenl, 4.20 'fr. 4 00 4-2( a a bij Charleroi I 1 Basècles. t zich ook in het uitvoeren en u— stelsels 5 2. ■t ivaar- s van ;nz. bij de Nieupoortbrug, te Veurne, laat bet publiek weten dal hij den handel uitoefent van GAZ-COK8 en Coks- mul, in ’t groot en in klein. Hij verhoopt de gunst van eenieder. Deurwaar- o Koopen 2. 3. 4, G v„ - M. Louis Vethaeghe, mits 800 fr. sjaars boven de lasten, met recht tot 1 October 1908. GEMEENTE Sl RIQUIERS. Koop tien. «ijk A, nummers 447 en 448. Koop tien gebruikt door M. U- Mahicu, mits 135 Ir. ’s jams boven de lasten, lol I October 1908. DINSDAG 24 DECEMBER 1907 bij M' MERLEVEDE, Veurne-Ambacht te Veurne. Allerfijnste ROOMBOTER gemaakt en bewerkt naar hel laatst wetenschappelijk en gezondheidsstelsel. Verkoop in’t groot en T klein van gezouten en ongezouten boter. Men gelast zich boter in te leg gen. Reinheid gewaarborgd. Mits opzending van 50 0" in posltimbers, ontvangt men vrachtvrij een fraai boekdeeltje van 66 bladzijden, getiteld *40 Schetsen door PUCK. Schrijven aan ’t bureel van ’t blad. SNIJDER-KLEERMAKER, Café L’Espérance, Groote Markt, Veurne. Eerediplomas in de Beroepschool voor Snijkunst te Brussel. Door zijne spoedige bediening, goed verzorgd werk en genadige prijzen ver hoopt hij de gunst zijner geachte mede burgers te winnen. Men is vrij zijne sloffen zelf te leveren. Onder alle ziekten zijn de borstziekten de talrijkste en de doodelijkste. Zij zijn meestal veroorzaakt door ver koudheid. Eerst is men heesch, men niest, de neus loopt, de oogen ook. de keel is droog en ontsteken, de amandelklieren zijn gezwollen. De ontsteking verergl en breidt zich uil op de longpijpen en de longen, de borst is aangetast. De hoest is eerst lastig, droog en diep, later lossen de fluimen of slijmen zich zonder geweld, de koorts verdwijnt en de zieken genezen als zij de voorzorg geno men hebben de koude te zwichten en Iluyssen’» Uorstbalsem te nemen. Maar meestendeels verwaarloozen de zieken zich of zij mismeesteren zich en hunne verkoudheid wordt eene erge bron- chiel die alle jaren verwekt en dikwijls in tering overgaat. De echte Borslbalsem is alleen te ver krijgen bij 11. RUYSSEN, apotheker op de Groote Markt, 15, Veurne, aan 3.50 fr. 1.75 fr. en 1 fr. de flesch. Ammoniak- (Gesticht van den Dr L. DOGNIAUX, Specialist) Breuken, Aderbreuk, Waterbreuk s radikale genezing zonder breukbanden, in 10 tot 15 dagen, door bijzondere volstrekt persoon lijke behandelingen, die sedert 13 jaar hunne bewijzen hebben geleverd Elk jaar 850 tot 900 genezingen. Vraag referenties. Talrijke kandidaten voor openbare bedieningen (Belgische Staatsspoorwegen, enz.) zijn aangenomen, na in deze kliniek be handeld te zijn geweest. Misvormdheid der ledematenGenu valgum, genu varum, stomp- en platvoeten, enz. Albums van honderden genezingen, bevestigd door pliotografi ?s, kunnen in T instituut ceraadnleoffd worden. van oude o o c Q. <D cr p» S- R O M c H g g P O 3 i besire uicidarme. Zich te bevragen brouwer te \eurne._ Hulzen en I koopen, met gf*1’ Veurne, in de Nieu lluiz.cn en 1>°V ten. - Inlichting^ b« •oroo der BOUTEN, te Veurne. 8 en 9 gebruikt door Dronkenschap bestaat niet meer. Een monster van het merkwaardige Coza- poeder wordt gratis toegezonden. SsKW». .l<« J‘ iets van af wet. beègStè Eieren per 26 AANKOMST VAN SEIZOENNIEUWIGHEDEN. OOSTSTRAAT, VEURNE Wilt tdi goed en goedkoop gekleed zijn, caal UWe kleederen koopen in het huis G Berteloot-Sobry, al deze klee- n in ons magazijn vervaardigd zijn zoo goed afgemaakt als op maal. Bijzonderheid, kleederen op maal. In ons magazijn zult gij vinden een nssortimenl Hoeden en Klakken, Strooihoeden (laatste model), Parapluie’s, Parasols; - verders groote keus van alle slach van Schoenen. Ooststraat, 5, Veurne. - HUIS VAN VERTROUWEN en Marmerbewerker, SmisseBtraat, Veurne. -3?£«^£n^ »»ka^leUe iel-clko „ie, - non,viooron in allen I ra Z o n- «o de 100 kilos. KEUS VAN IJZEKEN KKUISEN. iwniciirA^^ Te bekomen bij Ooststraat, 6, Veurne, Livnliteil van Stremsel, ±rSn Boterkleursel. Deze Un‘eiiHzfin gewaarborgd en direkt ge- tïokkën ïit de voornaamste huizen van Noorwegen en Denemarken. Bij baar ook nog te bf’“U 6Cb''“sTÖÏ?l»MJK-LEUH"ELIlZKP. in BERGMANN C°, Radebeul, echte fabrieksmerk «Stokpaardjes» X 7>- pner stuk. Verkrijgbaar ter Apotheek yp&rij RUY^EA, Veurne^ plaatst uwe aankon- difjingen en in dit blad» ^|CEmBER 1907 •f.. '"-I Horn Av a a ’'‘nrne en C'>x2P,ï‘ Boits Ie, L.a n Houthem. >.’j u^'duinkerkc al. Oeceoiber igo; n««hruikt. Seffens r*riJïio fr. Ho Witvee fr’ 0 f r» 3'33-80 C. Stoombrouwerij «St. Joris» j. DE GRAER-CLAIS, Beerst-D.xmude. Vr«..gl overal brt vermn«rd Oud bier in flesschen SSSg; den, Brussel. Lu,k’lorS (Amerika), stille Bordeaux, St. Louis i Antwerpen, Doornigtmz. AJinkerke. "'■p0'"rU'Se«Xdersc-e" SXX a Nleuportbrug, Veurne, Beeldhouwer, j^arnierwerKer. Bij hem is te verkj’^eilpaardekribben, Deur- en .Vens^iz“ elè„, Watersteenen, Zwijnsbakken. Koetshete van Marmeren Schouwen van ceramiek en Bas^le'’ok in hcl bijzonder Hij beveelt ?lC’’ van Grafzerken anu voor hel uilvoeFiiters van van af ,f. ei v00rzien en aar itpkkerdrond. IJzuuen gepolierd bierpompen, enz. |00ti metalen. '“‘e®**. fr. 100. •rune ,r’ - “«“O ,78. I79.1 ë- :;tr 8'318-319. s. mi., dmv,. |ot(;Jt:i’19’d.J:'a,s boven l ‘“".AXI., «ijk ’’'9° 'Ez'v' ««OO Sm. S«d„'ll!>CHEM. was fr-15- 450 c ‘C; ne9en. ‘«•te., •«hlfr. O fr. 25. 895. IOKüÜ 2-81) i w 3 Q. I i 1 Q CO co t» a Het Coza poeder bezit de wonderbare eigenschap om tegenzin tot het drinken van sterken drank (bier, wijn, ab sint enz.) bij den dronkaard op te wekken. Het Coza poeder werkt zoo onopge merkt en zeker, dat de echt- genoote, do zuster of de doch- liclk* o s? O Q. 2. O u- Q 5F Prjjzie van houtgewas fr. HIccIiIm lnj{c«tel<l l*’* 4HbO Kwartieren. <)g 30 fr Dec. 30 n in zakketl oj 3 JQ O 3 a O 3 a a 3 ■Men VotnrlM *J, .1 7 a -a g" o s c e:

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 3