r Bnyl E IS u M iu N waaronder veel zuivere Hol landers, Eiken, Klemmers en Populieren van 2‘" lol 2"50. f. E 1 van. "Veurne Op Zondag 15 December 1907 PRACHTVERTOONING 3n Algcineene Tijdingen. ScRouwburg Men vraagt Leermeisjes jii vrouw Vandenkerckhove-Deturck, mode- deermaaksicr, Duinkerkstraat, Veurne. <i< Bur lijd van Ml Niet ten ov. hondei minste vermij tot er hcersc sei wo mindei offers Dal i 111 Bl Het de ope Justicii kuischl Bel loe is te lioj beleren. cn, un its. 'I' E 7 De eg reg ikt V, te em de N" J6e, met 103, -ool A, Mi- ord- une. lino- VO aria ling. on •g- LI Oosieiu Veurne' Poperir Veurni 907 r af- leric Lin K Op Zondag 8 December, geefl de Koor- zangerskring De Vereenigde Vrienden, haar eerste Winterconcert, mei de medewer king der heeren BAFROEY, barylon- zanger, 1’ prijs van 'i Conservatorium van Gent, en MARTO, kluchlzanger. is te spreken den 1" Zondag van iedere maand in het llótel Royal, Groole Markt, te Veurne, van 10 lol 11 ure. Cl UT Alll/I A A C i’O'duweaan- 0111 NIM-AAO koopen van koeken van Verviers, Dinanl en Reims, Chocolade en Suikergoed, Peperkoek, Historisch Drama in 3 bedrijven. Prachtige Spaénsche Kostuimen. Nieuwe Décors. 1- I i van koopen UPPELBOOMEN OP SUM dienstig voor meubelmakers, timmer lieden en voiiuurmakers. Te vergaderen aan koop 1. Tijd van betaling mils borg. uitgelezen en ervaren muziekkorps. Onze zoo ijverige en verkleefde werkende leden hebben op doorslaande wijze laten blijken hoe gewetensvol en vruchtbaar zij de voorbeeldige en nuttige lessen van hunnen wakkeren en werkzamen Bestuurder hebben nagevolgd. Met eenen merkwaar- digen samenhang en eene slipte waar neming der verscheidene nuancen hebben ze op onberispelijke wijze de hen opge legde stukken uilgevoerd, en, wel name lijk de eigenaardige Marche Carnavales- que van Razigade, de indrukwekkende ouverture Maritana van Wallace, de lieve valse Pomone van Waldleufel en de zoo moeilijke als bewonderenswaardige fanlazie van Paillasse» van Léon Cavallo. Iedereen sprak met lof en eer over onze puike hebt d over strevii kundij Hel zalerd drukb tijen v morge discip Nog de bol Maand gezelli vrouw gaderi luim i hoe sl aloude van m geheel Ove zitler wij he werke en voc hij ont gen. E digd onzer nie, di volle v Verl leden te bet winter worde aanget Combatschuiving en Smijling op de vogelpik, Ier herberg Den Boulevard bij Jules Henderyck. ZONDAG 22 DECEMBER CombaUehulving en Smijling op de vogelpik bij David Bruwaerl, (In T wil Peerd). De vergadering ter herberg Dedoode Mannen. Gewone voorwaarden en betaling, mits borgstelling. i i 22. Knoc Philon 26. Loro; Maria’ 26. Docoi on Van cappoll 27. Do P. Loouis 29. Lacoc man Fl i» ft II 'I k fl i h Mon .ion, 1. .its, Jen. i de ■k tt 11 MONTIGNY 27. Dupoi den 4 dienstnioiu, gou. .o uvu u&u. tooj. Sterfgevallen. 84. Rabaoy William, 17 dagen, Binnen palen. KjlMiuI.lCl xlUtiliM.. hC-M IWCg.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1907 | | pagina 4